Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
43 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Umbgefertigte Gassenmeister, unnd Baw: So wol der Mäurer, Zimmerleute, und anderer zum Bauwesen gehörenden Werckleute Ordnungen.
35 Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819). Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.
36 [Bradley, Richard (ca 1688-1732)]. Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. / Przełożony na polski język przez x. Grzegorza Kniażewicza ...
34 Boter, Jan Benesius (1540–1617). Relatiae powszechne. abo Nowiny pospolite : [w 5 cz.] / przez Jana Botera Benesivsa rozłożone ná pięć części. W 1. Zámyka się cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki i Ameryki : kędy się pokázuią gránice kráiów rozmáitych w tych częśćiach, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdej náciey. W 2. zamyka się hydrographia, to iest, opisánie morzá w pospolitośći, tákże wyspow, y peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych monárchách na świećie. W 4. mówi się o ludźiách wszelákich sekt, ábo wiar : to iest, o kátholikách, heretykách, żydách, pogánách y odszczepieńcách. W 5. tráktuie się o supersticiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá : o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest religia chrześciáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża. / Z włoskiego ná polski ięzyk, dla ućiechy rozmáitego stanu ludźi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná świećie dźieie : przez [Pawła Lęczyckiego] iednego zakonniká od Bernárdinów wiernie przetłumáczone, y do druku, zá pozwoleniem stárszych podáne.
32 Bohomolec, Jan (1724–1795). Diabeł w swoiey postaci z okazyi pytania jesli są upiory ukazany : [w 2 сz.]. / Przez ... Jana Bohomolca ... – Edycya druga.
30 [Bohomolec, Franciszek (1720–1784)]. Supellex latinitatis ex Phraseologia P. Francisci Wagner S. J. ad usum scholarum ejusdem Societatis collecta.
31 [Bohomolec Franciszek]. Zycie Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego, bogusławskiego, brodnickiego, ryckiego, derpskiego, adzielskiego, stanisławowskiego, y bydgoskiego starosty : [w 2 t.].
29 [Bogusławski, Konstanty Józef (1784–1817)]. Zycia sławnych Polakow : krotko zebrane [w 3 t.] / [przez Konstanty Józefa Bogusławskiego ; wyd. Tadeusz Anton Mostowski].
28 Błeszyński, Franciszek Ksawery (ca 1770–?). Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, Jaśnie Wielmożnego Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany.
27 Bielski, Jan (1714–1768). Widok Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewodztwami, xięstwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami, iako też monarchow tychże y monarchin prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże stanow urzędami y uroczystemi, seymikow, seymu, senatu rad, związkow, okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, woysk, w pokoiu, y woynie zabawami. W krotkim zgoła, á rzeczywistym duchownego y swieckiego rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney młodzi wystawiony : [w 2 t.]. / Przez x. Iana Bielskiego ...
26 Bielikowicz, Benedykt. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
18 Biblia S. T. Psałterz ([1641] ; Kraków). Psałterz / Dawidow. ; Przekladánia Jana Kochanowskiego.
17 Biblia S. T. (Pl. ; 1768 ; [Brzeg ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Halskiey przedrukowane.
16 Biblia S. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Galskiey przedrukowane.
23 Biblia N. T. (Pl. ; 1796 ; Brzeg). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego iezyka na polski pilniei wiernie przetlumaczony, a teraz podług edycyi Halskiey przedrukowany.
21 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
22 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
20 Biblia N. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale?]). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, : Z greckiego iezyká na polski pilnie i wiernie przetlumáczony, a teraz podług Gdáńskiey edycyi przedrukowany.
19 Biblia N. T. (Pl. ; 1647 ; Krakow). Nowy Testáment Páná nászego Iezusa Chrystusa. / Znowu z Láćińskiego y z Graeckiego na Polskie wiernie á szczyrze przélożony. Przez D. Iakvba Wuyka … Teraz znowu przedrukowany pod rozsadek Kośćiołá S. Powszechnego Rzymskiego wszystko niech podleże.
15 Biblia (Pl. ; 1768 ; Brzeg). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Halskiey roku 1726 przedrukowane.
13 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
14 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
12 Biblia (Pl. ; 1726 ; Halle an der Saale). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Gańskiey roku 1632 przedrukowane.
11 Biblia (Pl. ; [1563] ; Brzest). [Biblia swięta, Tho iest, Księgi Stárego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego, y łácinskiego, nowo na polski język ... wyłocżone / nakładem ... M. Radziwiła [Czarnego].
9 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
10 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
8 [Bernard, Jean Baptiste (1747-1808)]. Krótki zbiór historyi greckiey od czasow bohaterskich aż do podbicia Grecyi w prowincyą rzymską. Dzieło w ktorym się opisują naysławniejsze Narodu tego woyny, jego umysł i obyczaie; wielcy mężowie, ktorych na łonie swoim wychował; prawodawcy, wodzowie, filozofowie, krasomowcy, rymopisowie, dzieiopisowie i rzemieślnicy; : [w 2 t.] / z francuskiego na polski język przełożone [przez Jozef Jakubowski].
7 Beriquè, Ignace de. Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …