Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
412 Warnery, Charles de. Remarques sur le militaire des turcs et des russes; sur la façon la plus convenable de combattre les premiers; sur la marine des deux empires belligerents; sur les peoples qui ont joint leurs armes a celles de Russie, tells que sont les Georgiens, Colchidois, Mainittes, Montenegrins albanois, chretiens grecs etc etc. Avec diverses observations sur les grandes actions qui se sont passées dans la derniere guerre d'Hongrie, et dans la présente en Moldavie; comme aussi sur l'expedition de la flotte russe en Grece ; et sur celle du comte de Tottleben : Avec des plans / par Mr. de Warnery …
331 Replika. Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow, y ich Delatorow, na Odpowiedz Iana Kuźmy Inkarcerata, o kryminał Kroloboystwa przekonanego, po expedyowanych serutiniach i inkwizycyach, w Sądach Seymowych dnia 30. lipca, 1773. roku uczyniona.
332 Respons. Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...
333 Rezolucja. Rezolucyá Kommissyi Edukacyi Narodowey na sessyi dnia 22 Kwietnia, roku 1785. dana, względém Uwág nad Eleméntarną Grammatyką, w czasie wizyty szkół, do przełożéniá Kommissyi podanych / [Polska komm. eduk. narod].
406 Viaud, Pierre. Rozbicie okrętu czyli Przypadki P. Piotra Viaud rodem z Bordo kapitana okrętu z francuzkiego na polski język przetłumaczone.
291 Polska. Statut. Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnich : Prawo uchwalone dnia 2 mca: grudnia roku 1791.
292 Polska. Statut. Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone.
293 Polska. Statut. Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.
174 [Konarski, Stanisław (1700–1773)]. Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem. O teraznieyszych okolicznosciach. roku 1733. – [Ed. 1].
100 [Friese, Christian Wilhelm (ca 1740–1802)]. Roztrząśnienie pisma pod tytułem Pamiętnik sciągaiący się do interesow ninieyszych Polski 1791. Tłómaczone z francuzskiego Examen du Mémoire sur les affaires etc.
129 Horatius, Flaccus Quintus. Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].
130 Horatius, Flaccus Quintus. Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].
294 Polska. Statut. Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone.
295 Polska. Statut. Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone.
296 Polska. Statut. Sąd ziemianski.
264 Orzechowski, Stanisław. Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …
366 Sequitur. Sequitur formula processus iudiciarii, terrarium Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Bełzensis, et Podoliae : Quam deinceps ab omnibus Dignitarijs, Praefectis, Iudicibus, Subiudicibus, et alijs officialibus nostris, et terrestribus ac caftrenfibus, generaliterque ab omnibus fubditis nostris terrarium praedictarum …
74 Damalewicz, Stefan (?–1673). Series archiepiscoporum gnesnensivm, atque Res gestae, è verustis antiquitatum ruderibus collectae. Et mandato, ac sumptu illustrissimi et reverendissimi principis D. Matthiæ Łubienski … / In lucem producta, per Stephanvm Damalevicivm …
212 [Łubieński, Stanisław (1577–1640)]. [Series, vitae, res gestae episcoporum Plocensium / descriptae a Stanislao Lubienski episcopo Plocensi. In quibus multa narrantur obiter, quae ad historiam ecclesiasticam et Polonicam illustrandem pertinent. ; His accessit vita auctoris ab Andreae Trzebicki scholastico Plocensi conscripta].
386 Starowolski, Szymon. Simonis Starovolsci tractatus tres, : I. Polonia. II. Sarmatiae bellatores. III Scriptorum polonicorum … [Hekatontas] seu Centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. – Editio nova.
44 Buffier, Klaudyusz (1661–1737). Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów powszechnych, y rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechney / podany francuskim ięzykiem przez x. Bussiera … ; Przełożony z przydaniem ciekawych pytań i uwag na dzieie święckie dla wygody ich mościów panów kawalerów Kollegii Nobilium Posnaniensis: [w 2 t.].
45 Buffier, Klaudyusz. Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów swieckich aż do narodzenia Chrystusa pana. / Podany francuskim ięzykiem przez Xiędza Buffiera … przełozony z przydaniem uwag …
382 Sprawa. Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka seymowego, i Konfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych Konstytucyi i sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków.
143 Jaworski, Stanisław (1711–1779). Stanislai Jaworski … Specimina literaria laborum in reipublicae orthodoxae atque ecclesiae obsequia susceptorum sub auspiciis … Josephi Andreae Zaluski … – Superiorum permissu.
311 Potocki, Stanisław Szczęsny (1750–1805). Stanisław Szczęsny Potocki … [Uniwersał Konfederacyi Targowickiey] dan pod Targowicą dnia dziewiętnastego miesiąca maia tysiąc siedemsetnego dziewiędziesiątego drugiego roku.
387 Starych. Starych uprzedzen nowe roztrząsnienie do reformy rządu kraiowego słuzące roku 1790.
342 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących. Teraz zas piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzaciego przedrukowany]. – w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni I. K. M. Akad: Soc: Jesu, 1744. – 2° ; [38], 421, [1], 54 s. ; sign. : A-D2, E1, A-E2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-N2, O1. Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. с. окремих видань збережені. Містить: [Trybunał obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. …].
340 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
341 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
297 Polska. Statut. [Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta / A Joanne Herburto De Fulstin, … post vero Castellano Sanocensi, et Capitaneo Premisliensi. Propter exemplarium inopiam recussa].