Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
303 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna ordinum Regni, et Magni Ducatus Lituaniae po niedossłey konwokácyey głowney Warssáwskiey umowiona roku Páñskiego 1696. dńiá 29. miesiąca sierpnia.
304 Pope, Alexander (1688–1744). O krytyce / Alexandra Pope. ; Przekladania Jacka Przybylskiego. Wiersz Polski Obok z Angielskim.
305 Popławski, [Antoni] (Jacek ; 1739–1786). Mowa w dzien rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na sessyi dnia [8] marca 1780. / Przez Jmci x. [Antoniego] Popławskiego ... w tymze towarzystwie miana.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
308 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Listy polskie pisane w roku 1785. / Wydane przez Jana Wit … – Cz. 1.
309 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Na usprawiedliwienie się Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Dłuskiego podkomorzego i posła województwa lubelskiego z Manifestu przeciwko Ustawie 3. Maja Roku 1791. Odpowiedź.
310 Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821). Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.
311 Potocki, Stanisław Szczęsny (1750–1805). Stanisław Szczęsny Potocki … [Uniwersał Konfederacyi Targowickiey] dan pod Targowicą dnia dziewiętnastego miesiąca maia tysiąc siedemsetnego dziewiędziesiątego drugiego roku.
312 Processus. Processus judiciarius in causa respect horrendi criminis regicidij in sacra persona serenissimi Stanislai Augusti …die 3 mensis Novembris 1771 anno Varsaviae commissi. ex Instantia Generosorum Instigatorum Regni et M. D. Litt. Illorumque delatorum actorum, contra ejusdem criminis principales, conprincipales ac complices citatos, in Judiciis Comisialibus Regni …
313 Projekt. [Projekt do formy rządu : w 11 cz.].
314 Prokopowicz, Teofan (1681–1736). Epistola … Theophanis Prokopowicz ad professores academiae Kioviensis anno domini 1718 Augusti 5. Die Narva missa.
315 Prokopowicz, Teofan. Historia in qua de ortu et profectu controversiae Graecos inter et Latinos de processione Spiritus Sancti agitatae narratur, totiusque ob ipsam magni et divturni dissidii, variis casibus et multiplici malorum facie continvata ad nostram usque aetatem exponitur series, / conscripta a … Theophane Prokopowicz anno domini MDVV XIV tractatuique de processione Spiritus Sancti theologico inserta.
316 Prokopowicz, Teofan. Illustrissimi ac Reverendissimi D. Archiepiscopi Theophanis Prokopowicz Descriptio Iesvitarvm excerpta ex Institutionibus Eius Oratoriis Lib. IV. Cap. VIII.
317 Prokopowicz, Teofan. Illustrissimi ac Reverentissimi D. Archiepiscopi Theophanis Prokopowicz Doctrina de Blasphemia sive Peccato in Spiritvm Sanctum ex Systemate eius Theologico excerpta.
318 Prorogacja. Prorogacya Seymu.
319 Prussia. Leges et ordinationes. Jura fundamentalia terrarum Prussiae, unà cum pacto feudi districtum Leoburgensis et Bythiviensis, cæterisque eosdem Districtus concernentibus monumentis / [red. Jan Henryk Hauenstein].
320 Prussia. Leges et ordinationes. Jus terrestre nobilitatis Prussiae correctum / [red. Jan Henryk Hauenstein].
321 Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605–1668). Forteca monarchow y cáłego Krolestwá Polskiego duchowna, z zywotow swiętych ták iuż kánonizowánych y beatyfikowanych, iako też światobliwie żyiących patronow polskich, takze z obrázow Chrystusa Páná y Matki Jego Przenayświętszey (o ktorych w drugiej kśiędze) w Oyczyznie naszey cudámi wielkimi słynących / przez Piotra Hyacintha Pruszcza, krotka, prosta, lecz prawdźiwa życia ich historiya z rożnych authorow zebrawszy wiernym katolikom do naśládowánia Oyczyznie ná obronę wystawiona powtornie z additámentámi swemi …
322 Przedłozenie. Przedłozenie praw grekow nieunitow y dyssydentow przeciwko manifestatowi Rzeczypospolitey Zkonfederowaney Polskiey z repliką na odpowiedź okazanych praw dissydentskich, reflexye Pyrrhysa, uwagi pewnego barskiego konfederata nad traktatem przyiażni y gwarancyi roku 1768. / przez pewnego konfederata torunskiego. Z niemieckiego na polski przetłumaczone.
323 Przepis. Przepis dla dyrektorow / [Polska komm. eduk. narod].
324 Przepis. Przepis kommissyi edukacyi narodowey na szkoły woiewodzkie / [Poland komm. eduk. narod].
325 Przybylski, Jacek Idzi (1756–1819). Jacka Przybylskiego ... Początki języka greckiego dla użytku Polaków : pierwszy ras wydane.
326 Przybylski, Jacek Idzi. Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w człosci lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych, tudzież w sławie zatraconych uważane / przez Jacka Przybylskiego ...
327 [Pułaski, Franciszek (?–1769)]. [Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi krolow polskich ... Jana Kazimierza, Michała, Jana III y Augusta II … publicznieyszych Dzieiów y Rewolucyi ab Anno 1648 ad Annum 1733. / zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego … ; a post fata iego do druku podana przez Baltazara Pułaskiego …].
328 [Putanowicz, Józef Alojzy (?–1788 )]. [Zycie cuda y dzieie kanonizacyi S. Jana Kantego Kapłana swieckiego, w Akademii Krakowskiey Pisma Bozego doktora y professora, uroczystym osmiodniem w stolicy Krolestwa miescie Krakowie roku zbawienia naszego MDCCLXXV uwielbione. / Przez ... Jozefa Aloyzego Putanowicza ... za dozwoleniem zwierzchności duchowney wiekopomney pamięci podane].
329 [Radziwiłł, Albrecht (Albrycht) Stanisław (1593–1656)]. Historia Passionis Christi punctatim, anime deuotae per tres libros et capita exposita. – Editio secunda.
330 Relacja. Relacya z examinu kommissyi skarbu W. X. L. z dwoch lat od raty 7browey 1786. R. Do Raty Marcowey 1788. inclusive z nią przez Deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego w stanach Rzpltey przez trzymaiącego w teyże Deputacyi Pioro J W. Butrymowicza ... uczyniona z rozkazu stanow wydrukowana.
331 Replika. Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow, y ich Delatorow, na Odpowiedz Iana Kuźmy Inkarcerata, o kryminał Kroloboystwa przekonanego, po expedyowanych serutiniach i inkwizycyach, w Sądach Seymowych dnia 30. lipca, 1773. roku uczyniona.
332 Respons. Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...