Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
1 Akta. Akta publiczne do interessu Оrdynacyi Ostrogskiey należące.
270 Pedemontanus, Alexius (ca 1470 – ca 1550). Alexego Podemontana medyka y filozofa taiemnice; wszystkim oboicy płci, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy, áż do stop, bárdzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom, do przedniejszych y subtelniejszych robot, do ich rzemiosł náleżących y innym wielce pożyteczne. / Z łacinskiego języka ná polski przed tym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyana Slaskowskiego; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, teraz dla żądánia wielu godnych osob przedrukowane.
335 Russland. Ordnungen. Allgemeines Russisches Land-Recht / wie solches Auf Befehl Jhr. Czaar. Majestät Alexei Michailowicz zusammengetragen worden … : / aus dem Russischen ins Teutsche übersetzt nebst einer Vorrede Burcard Gotthelf Struvens.
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
391 [Tański, Ignacy (1761–1805)]. Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.
89 Dzwonkowski, Jan Jakub (1708-1758). Anweisung zu einer gründlichen Polnischen Orthographie vor die Deutschen ausgefertiget / von Johann Jacob Dzwonkowski.
389 Stokowski, Jan. Apographum … D. Petri Gębicki … / quod nobilis Iohannes de Romiszowice Stokowski … pio affectu et debita mentis veneratione, patrono ac fautori suo colendissimo, effinxit.
375 Smotrycki, Meletiusz (1577–1633). Apologia peregrinatiey do kráiow wschodnych przez mię Meletiusza Smotrzyskie[go] … roku P. 1623. y 24. Obchodżoney / przez fałszywą bráćią słownie y ná pismie spotwarzoney do przezacnego Narodu Ruskie[go] oboiego stanu Duchowne[go] y Swietskie[go] sporządzona y podána.
359 S[chedel], K[rzysztof] (?–1653). Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.
115 [Groicki, Bartłomiej]. Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum Z łacinskiego ięzyka na polski przełożone y znowu drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
200 L'Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840). Arytmetyka dlá szkół narodowych / [Simona Antoine L'Huilier ; tł. Jedrzej Gawrónski]. – Trzeci ráz wydaná.
93 Fessler, Ignatius Aurelius (1756–1839). Attila König der Hunnen / von D. Fessler.
410 Warnery, Charles de (1719–1786). Bemerkungen über die Kriegsverfassung der Türken und den Krieg gegen sie, : aus der französischen Handschift eines in Römisch Kaiserlichen Diensten gewesenen Officiers.
411 Warnery, Charles de. Beytrag zur Geschichte des gegenwärtigen Krieges zwischen dem Russischen und Türkischen Reiche; als auch zuverlässige Nachrichten von der Schlacht bey Choczim 1769 und der bey Kahul 1770. Nebst einer gründlichen Beschreibung derer in diesem Kriege sich mit befindlichen fremden Nationen, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer Art Krieg zu führen. Mit Plans / von einer Person von Stande.
9 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
10 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
12 Biblia (Pl. ; 1726 ; Halle an der Saale). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Gańskiey roku 1632 przedrukowane.
15 Biblia (Pl. ; 1768 ; Brzeg). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Halskiey roku 1726 przedrukowane.
11 Biblia (Pl. ; [1563] ; Brzest). [Biblia swięta, Tho iest, Księgi Stárego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego, y łácinskiego, nowo na polski język ... wyłocżone / nakładem ... M. Radziwiła [Czarnego].
13 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
14 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
383 [Starowolski, Szymon (1588–1656)]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
384 [Starowolski, Szymon]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
127 Hieremias II (рartiarcha Constantinopolitanus ; 1536–1594). Censura Orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus : / Hieremiae Constantinopolitano Patriarchae, ab Orthodoxae doctrinae adversariis, non ita pridem oblatis. ; [transl. Stanislaus Socolovius].
171 [Kołłątaj, Hugo Strumberg (1750–1812)]. Co się też to dzieie z nieszczęśliwą Oyczyzną naszą? : Wiadomość poświęcona prawdzie przyszłości.
336 Rzeczpospolita. Codex. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae : in quo pacta, foedera, tractatus pacis, mutuae amicitiae, subsidiorum, induciarum, commerciorum nec non conventiones, pactiones, concordata, transactiones, declarationes, statuta, ordinationes, bullae, decreta, edicta, rescripta, sententiae arbitrales, infuedationes, homagia pacta etiam matrimonialia et dotalia literae item reversales, concessionum, libertatis, immunitabilis, donationum, oppinorationum, renuntiationum, erectionum, obligationum, venditionum, emptionum, permutationum, cessionum, protestationum aliaque omnis generis publico nomine primum ex archivis publicis eruta ac in lucem protracta, rebus ordine chronologico dispositis, exhibentur : [in 8 t.] / [compil. Mathias Dogiel].
56 Cicero, Marcus Tullius (106–43 a. ae. n.). Commentarius in selectas M. T. Ciceronis orationes : [in 3 p.]. – Editio Prima.
65 Compendium. Compendium medicum auctum to iest krotkie zebranie y opisánie chorob ich rożności, przyczyn, znákow, sposobow do leczenia. Tákże rożnych sposobow robienia wodek, oleykow, julepow, syropow, konfitur, máści, plastrow, sc. y rożnych osobliwych rzeczy, na siedm traktatow rozdzielone. Y teraz przez tegoż autora z errorow typográficznych wyczyszczone. Z przydatkiem osobliwych chobob, ták męskich, jáko y białogłowskich, y dziecinnych. Dla większey wygody ludzkiey przedrukowane ...
66 Connotatio. Connotatio processus judiciarii Status Sæcularis actorum contra Statum Spiritualem citatum, in terminis terrestribus Varsaviensibus Feria 2da post festum Sanctissimæ Trinitatis 1756. agitati, ac Typo impressi, cum observationibus ad animorum præoccupatorum considerationem accommodatis.
68 Curieuse. Curieuse Gespräche zwischen denen zwey Polnischen Städten, Dantzig und Thoren , über die itzigen Conjuncturen, So die Stadt Dantzig betreffen. 1734 : [in 2 Th.].