Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
398 Turski, Feliks Paweł. Mowa ... Turskiego biskupa łuckiego na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana.
397 Turski, Feliks Paweł (1729–1800). Mowa ... Felixa Turskiego biskupa łuckiego y brzeskiego dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana.
396 Troskliwość. Troskliwość z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu.
395 Tromler, Karl Heinrich (1725-1790). De Polonis Latine Doctis Diatribe. / Auctore Carolo Henrico Tromlero.
394 [Trębicki, Antoni (1764–1842)]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja.
393 Treść. Treść pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu polskiego, tak dawniey iakoteż i swieżo wydanych, z przyłączeniem niektorych uwag z nichze wypływaiących.
392 [Tasso, Torquato (1544–1595)]. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. / Przekładania Piotra Kochanowskiego … Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabáwie przedrukowana.
391 [Tański, Ignacy (1761–1805)]. Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.
390 Sulikovius, Joannis Demetri.
389 Stokowski, Jan. Apographum … D. Petri Gębicki … / quod nobilis Iohannes de Romiszowice Stokowski … pio affectu et debita mentis veneratione, patrono ac fautori suo colendissimo, effinxit.
388 Stebelski, Ignacy (? – ca 1805). Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].
387 Starych. Starych uprzedzen nowe roztrząsnienie do reformy rządu kraiowego słuzące roku 1790.
386 Starowolski, Szymon. Simonis Starovolsci tractatus tres, : I. Polonia. II. Sarmatiae bellatores. III Scriptorum polonicorum … [Hekatontas] seu Centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. – Editio nova.
385 [Starowolski, Szymon]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie / [przez Szymona Starowolskiego].
384 [Starowolski, Szymon]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
383 [Starowolski, Szymon (1588–1656)]. Braterskie napomnienie Ad Dissidentes in Religione. Aby śię skromnie y w pokoju záchowáli. / Przez [Szymona Starowolskiego] szlachcica polskiego uczynione.
382 Sprawa. Sprawa UUr. Insygnatorów Oboyga Narodów i ich donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego … przeciwko wielmożnemu Adamowi Łodzia … Poninskiemu … O ogłoszenie siebie gwałtownie i podkątne za marszałka seymowego, i Konfederacyi koronney, tudzież nieprawne tey Godności sprawowanie, o branie pensyi zagranicznych, i interessom zagranicznym na szkodzę Rzeczypospolitey służenie, o przedaż różnym różnych Konstytucyi i sancytów na delegacyi między rokiem 1773. a rokiem 1775. dopełnioną, i innych wiele przeciw Rzeczypospolitey i jej prawom postępków.
381 Sosnowski, Józef (?–1783). Mowa ... Jozefa Sosnowskiego hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego. miana na sessyi dnia 7 wrzesnia 1776.
380 [Sołtyk, Stanisław (1752–1833)]. Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez JW Sołtyka posła krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone.
379 [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715–1788)]. In Negotio praetensae ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum.
378 [Sołtyk, Kajetan Ignacy (1715–1788)]. In Negotio praetensae ab Acatholicis Administrationis Sacramentorum.
377 Solikowski, Jan Dymitr (1539–1603). Joannis Demetrii Sulikovii ... Commentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti Poloniae Regis, Anno MDLXXXII mense iulio knisini mortui.
376 Sokołowski, Serafin Rafał (1738–1807). Oswiadczenie Serafina Rafała Sokołowskiego ... w Stanach Seymuiacych, na sessyi dnia 19 grudnia ex turno woiewodztwa inwrocławskiego uczynione.
375 Smotrycki, Meletiusz (1577–1633). Apologia peregrinatiey do kráiow wschodnych przez mię Meletiusza Smotrzyskie[go] … roku P. 1623. y 24. Obchodżoney / przez fałszywą bráćią słownie y ná pismie spotwarzoney do przezacnego Narodu Ruskie[go] oboiego stanu Duchowne[go] y Swietskie[go] sporządzona y podána.
374 Słoński, Michał. Accessoria statut y konstytucye z Czaradzkiego Ładowskiego y supplementu ... Załuskiego biskupa krakowskiego w pospolitości a naybardziej co do procesu potrzebnieyszego tudzież formularze transakcyi niektórych / przez ... Michała Słonskiego …
373 Skorupka, Wacław Michał (ca 1770–?). Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. roku miana.
372 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany.
371 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany.
370 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin (1743–1827). Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791.
369 Skarga, Piotr. [Źywoty świętych Starego i Nowego Zakonu … : [w 2 cz.] / Przez … Piotrá Skárgę].