Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
268 Owen, John (1560 ? – 1622). Johannis Oveni Angli Epigrammata festiva panegyrica et moralia ex latino in carmen patrium traducta = Jana Owena Anglika Epigrammata zabawne, panegiryczne y moralne / z lacinskiego na wiersz oyszysty przez X. Fabiana Turkowskiego … przelozone : [w 2 t.].
267 Ostrowski, Theodor von (1750–1802). Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].
266 Ossolinski, Jerzy (1595–1650). Mowy / Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego ; Przekladania Jozefa Maximiliana Hrabi z Tęczyna Ossolinskiego.
265 Osiński, Józef Herman (1738–1802). Fizyka doswiadczeniami potwierdzona / przez x. Jozefa Hermana Osinskiego ... : krotko zebrana.
264 Orzechowski, Stanisław. Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …
263 Orzechowski, Stanisław. Kroniki Stanisława Orzechowskiego, / przez M. Zygmunta Alexandra nałęcz Włynskiego … z łacińskiego ná polskie przetłumaczone.
262 Orzechowski, Stanisław. Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio, Ruteno, ad Equites Polonos, in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis.
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
260 Ogiński, Michał Kazimierz (1728–1800). Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie.
26 Bielikowicz, Benedykt. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
259 Ogiński, Andrzej. Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na seymie die 4. septembris 1776 miana.
258 Ogiński, Andrzej (1740–1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na sessyi szostey dnia 2. septembris miana.
257 Odezwa. Odezwa szlachcica do Seymu.
256 Nowy. Nowy Slownik Polsko-niemiecki, w ktorym osobliwie na dobra Niemczyzne miano, / wydany przez K. C. Mrongowiusa = Handwoerterbuch der Hochpolnischen Mundart / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius.
255 Nowo. Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.
254 [Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)]. O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
253 Niesiołowski, Józef. Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana.
252 Niesiołowski, Józef (1728–1814). Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana.
251 Niesiecki, Kasper. Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi Rycerstwa Polskogo y Wielskiego xięstwa Litewskiego Kleynotami, naywyźszemi honorami, heroicznym męstwem, y odwaga wytworna, nauka, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : [w 4 t.], / podana przez x. Kaspra Niesieckiego …
250 [Niesiecki, Kasper (1684–1744)]. [Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
249 Nestesuranoj, Iwan.
248 Nepos, Cornelius (Korneliusz ; ca 100–24 a. ae. n.). Korneliusza Neposa życia wybornych hetmanow / przekładania jpp. kadetow Korp. Warszawskiego w VII klassie literatury uczących się z dodanym przez ich professora (niegdyś jezuity) wypisem chronologicznym na obiaśnienie tegoż autora służącym.
247 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. List senatora do przyiaciela.
246 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. Historya Jana Chodkiewicza woiewody wilenskiego Hetmana Wielkiego W. X. L. : [w 2 t.].
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …
243 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Misshelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confession, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen.
242 Myśli. Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.
241 Mysli. Mysli obywatela nadchodzących seymików tyczące się.