Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
349 Rzyszczewski, Adam. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. Września R. 1790. Miany.
348 Rzyszczewski, Adam (1748–1808). Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790.
347 Rzewuski Wawrzyniec, Adam. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany.
346 Rzewuski Wawrzyniec, Adam (1760–1825). Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos w stanach Rzeczypospolitey zgromadzonych dnia 31. października 1791. roku miany.
345 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana.
344 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie d. 10. 8bris 1776. roku miana.
343 Rzewuski, Seweryn (1743–1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego dnia 12. 8bris 1776. roku miana.
342 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących. Teraz zas piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzaciego przedrukowany]. – w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni I. K. M. Akad: Soc: Jesu, 1744. – 2° ; [38], 421, [1], 54 s. ; sign. : A-D2, E1, A-E2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-N2, O1. Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. с. окремих видань збережені. Містить: [Trybunał obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. …].
341 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
340 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
34 Boter, Jan Benesius (1540–1617). Relatiae powszechne. abo Nowiny pospolite : [w 5 cz.] / przez Jana Botera Benesivsa rozłożone ná pięć części. W 1. Zámyka się cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki i Ameryki : kędy się pokázuią gránice kráiów rozmáitych w tych częśćiach, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdej náciey. W 2. zamyka się hydrographia, to iest, opisánie morzá w pospolitośći, tákże wyspow, y peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych monárchách na świećie. W 4. mówi się o ludźiách wszelákich sekt, ábo wiar : to iest, o kátholikách, heretykách, żydách, pogánách y odszczepieńcách. W 5. tráktuie się o supersticiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá : o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest religia chrześciáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża. / Z włoskiego ná polski ięzyk, dla ućiechy rozmáitego stanu ludźi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná świećie dźieie : przez [Pawła Lęczyckiego] iednego zakonniká od Bernárdinów wiernie przetłumáczone, y do druku, zá pozwoleniem stárszych podáne.
339 Rzeczpospolita. Prawo. [Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany].
338 Rzeczpospolita. Prawo. Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –
337 Rzeczpospolita. Prawo. Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –
336 Rzeczpospolita. Codex. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae : in quo pacta, foedera, tractatus pacis, mutuae amicitiae, subsidiorum, induciarum, commerciorum nec non conventiones, pactiones, concordata, transactiones, declarationes, statuta, ordinationes, bullae, decreta, edicta, rescripta, sententiae arbitrales, infuedationes, homagia pacta etiam matrimonialia et dotalia literae item reversales, concessionum, libertatis, immunitabilis, donationum, oppinorationum, renuntiationum, erectionum, obligationum, venditionum, emptionum, permutationum, cessionum, protestationum aliaque omnis generis publico nomine primum ex archivis publicis eruta ac in lucem protracta, rebus ordine chronologico dispositis, exhibentur : [in 8 t.] / [compil. Mathias Dogiel].
335 Russland. Ordnungen. Allgemeines Russisches Land-Recht / wie solches Auf Befehl Jhr. Czaar. Majestät Alexei Michailowicz zusammengetragen worden … : / aus dem Russischen ins Teutsche übersetzt nebst einer Vorrede Burcard Gotthelf Struvens.
334 Rousset de Missy, Jean (pseud. : Nestesuranoj, Iwan ; 1686–?). Historya panstwa Rossyiskiego : [w 5 t.] / napisana językiem oyczystym przez Iwana Nestesuranoja ; wytłómaczona po Polsku przez x. Bernarda Sirucia …
333 Rezolucja. Rezolucyá Kommissyi Edukacyi Narodowey na sessyi dnia 22 Kwietnia, roku 1785. dana, względém Uwág nad Eleméntarną Grammatyką, w czasie wizyty szkół, do przełożéniá Kommissyi podanych / [Polska komm. eduk. narod].
332 Respons. Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...
331 Replika. Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow, y ich Delatorow, na Odpowiedz Iana Kuźmy Inkarcerata, o kryminał Kroloboystwa przekonanego, po expedyowanych serutiniach i inkwizycyach, w Sądach Seymowych dnia 30. lipca, 1773. roku uczyniona.
330 Relacja. Relacya z examinu kommissyi skarbu W. X. L. z dwoch lat od raty 7browey 1786. R. Do Raty Marcowey 1788. inclusive z nią przez Deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego w stanach Rzpltey przez trzymaiącego w teyże Deputacyi Pioro J W. Butrymowicza ... uczyniona z rozkazu stanow wydrukowana.
33 [Siestrzencewicz, Stanisław (1731-1826)]. [O] Rossyi Zachodniey : «Niegdyś z Państwem Rossyiskim złączoney, po tym zaś w smutnych czasiech oderwaney, Uniwersał 13. 14. Kwietnia 1793».
329 [Radziwiłł, Albrecht (Albrycht) Stanisław (1593–1656)]. Historia Passionis Christi punctatim, anime deuotae per tres libros et capita exposita. – Editio secunda.
328 [Putanowicz, Józef Alojzy (?–1788 )]. [Zycie cuda y dzieie kanonizacyi S. Jana Kantego Kapłana swieckiego, w Akademii Krakowskiey Pisma Bozego doktora y professora, uroczystym osmiodniem w stolicy Krolestwa miescie Krakowie roku zbawienia naszego MDCCLXXV uwielbione. / Przez ... Jozefa Aloyzego Putanowicza ... za dozwoleniem zwierzchności duchowney wiekopomney pamięci podane].
327 [Pułaski, Franciszek (?–1769)]. [Krótka annotacya Seymów Warszawskich, Grodzienskich, także Elekcyi y koronacyi krolow polskich ... Jana Kazimierza, Michała, Jana III y Augusta II … publicznieyszych Dzieiów y Rewolucyi ab Anno 1648 ad Annum 1733. / zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego … ; a post fata iego do druku podana przez Baltazara Pułaskiego …].
326 Przybylski, Jacek Idzi. Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w człosci lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych, tudzież w sławie zatraconych uważane / przez Jacka Przybylskiego ...
325 Przybylski, Jacek Idzi (1756–1819). Jacka Przybylskiego ... Początki języka greckiego dla użytku Polaków : pierwszy ras wydane.
324 Przepis. Przepis kommissyi edukacyi narodowey na szkoły woiewodzkie / [Poland komm. eduk. narod].
323 Przepis. Przepis dla dyrektorow / [Polska komm. eduk. narod].
322 Przedłozenie. Przedłozenie praw grekow nieunitow y dyssydentow przeciwko manifestatowi Rzeczypospolitey Zkonfederowaney Polskiey z repliką na odpowiedź okazanych praw dissydentskich, reflexye Pyrrhysa, uwagi pewnego barskiego konfederata nad traktatem przyiażni y gwarancyi roku 1768. / przez pewnego konfederata torunskiego. Z niemieckiego na polski przetłumaczone.