Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
278 Plan. Plan instrukcyi y edykacyi przepisany od Kommissyi dla szkoł głownych i innych w kraiach Rzeczypospolitey.
277 Piramowicz, Grzegorz. Wymowa i poezya dla szkól narodowych : [w 2 cz.] / [przez Grzegorza Piramowicza]. – Piérwszy ráz wydaná.
276 [Piramowicz, Grzegorz (1735–1801)]. Powinnosci nauczyciela mianowicie zas w szkolach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, panom i ich nameśnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom і wszystkim edukacyą bawiącym się.
275 Pinamonti, Giovanni Pietro (1632–1703). Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona, á potym przez cnoty teologiczne y moralne prosto do chwały wiecznèy prowadząca, od świadomych tey drogi oyców duchownych, / osobliwie X. Jana Piotra Pinamontego ... żądającym dòyść do terminu szczęśliwey wiecznośći, życzliwie pokazana: z exercycyòw duchownych s. Ignacego de Lojola, à dla wygody plebanòw, kaznodźiejòw, missyonarzòw, y wszystkich staranie o zbawieniu tak swoim, jako y o cudzym mających, po polsku opisana przez ... Jana Poszakowskiego ...
274 [Pikulski, Gaudenty (?–1763)]. [Złość żydowska przeciwko Bogu у bliżniemu prawdzie у sumnieniu na obiaśnienie Talmudystow, na dowod ich zaślepienia у Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyżesza danego, : rozdielona na trzy czesci, / opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego ... Z dozwoleniein starszych. Drugi raz do druku, z istną Relacyą Dysputy contra Talmudystow z Talmudystami, у przydatkiem innych osobliwości, podana].
273 Piesni. Piesni o Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie od O. S. w Rzymie XX. Missionarzóm Dominikanom darowanym, a przez ich z Rzymu do Latyczowa przeniesionym, wielkiemi cudami i łaskami słynącym od O. S. Piusa VI. Papiéża roku 1778. 4. października ukoronowanym złozone za pozwoleniem zwierzchności do druku podane.
272 Piemontese Alessio.
271 Petronius, Titus (ca 14–66). T. Petroniusza arbitra Farsalia ; albo Wiersz o woynie domowey miedzy Pompeiuszem i Cezarem. / Przekładania J. E. Minasowicza.
270 Pedemontanus, Alexius (ca 1470 – ca 1550). Alexego Podemontana medyka y filozofa taiemnice; wszystkim oboicy płci, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy, áż do stop, bárdzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom, do przedniejszych y subtelniejszych robot, do ich rzemiosł náleżących y innym wielce pożyteczne. / Z łacinskiego języka ná polski przed tym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyana Slaskowskiego; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, teraz dla żądánia wielu godnych osob przedrukowane.
269 Paciorkowski, Marcin. Regula processus granicialis campestris Regni Poloniae secundum praxim moderni saeculi ad dislimitanda bona regalia, spiritualia et terrestrial : ad usum publicum cum additamento legum et constitutionum Regni / authore Martino Paciorkowski …
268 Owen, John (1560 ? – 1622). Johannis Oveni Angli Epigrammata festiva panegyrica et moralia ex latino in carmen patrium traducta = Jana Owena Anglika Epigrammata zabawne, panegiryczne y moralne / z lacinskiego na wiersz oyszysty przez X. Fabiana Turkowskiego … przelozone : [w 2 t.].
267 Ostrowski, Theodor von (1750–1802). Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].
266 Ossolinski, Jerzy (1595–1650). Mowy / Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego ; Przekladania Jozefa Maximiliana Hrabi z Tęczyna Ossolinskiego.
265 Osiński, Józef Herman (1738–1802). Fizyka doswiadczeniami potwierdzona / przez x. Jozefa Hermana Osinskiego ... : krotko zebrana.
262 Orzechowski, Stanisław. Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio, Ruteno, ad Equites Polonos, in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis.
263 Orzechowski, Stanisław. Kroniki Stanisława Orzechowskiego, / przez M. Zygmunta Alexandra nałęcz Włynskiego … z łacińskiego ná polskie przetłumaczone.
264 Orzechowski, Stanisław. Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
260 Ogiński, Michał Kazimierz (1728–1800). Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie.
259 Ogiński, Andrzej. Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na seymie die 4. septembris 1776 miana.
258 Ogiński, Andrzej (1740–1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na sessyi szostey dnia 2. septembris miana.
257 Odezwa. Odezwa szlachcica do Seymu.
256 Nowy. Nowy Slownik Polsko-niemiecki, w ktorym osobliwie na dobra Niemczyzne miano, / wydany przez K. C. Mrongowiusa = Handwoerterbuch der Hochpolnischen Mundart / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius.
255 Nowo. Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.
254 [Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)]. O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
253 Niesiołowski, Józef. Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana.
252 Niesiołowski, Józef (1728–1814). Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana.
251 Niesiecki, Kasper. Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi Rycerstwa Polskogo y Wielskiego xięstwa Litewskiego Kleynotami, naywyźszemi honorami, heroicznym męstwem, y odwaga wytworna, nauka, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : [w 4 t.], / podana przez x. Kaspra Niesieckiego …
250 [Niesiecki, Kasper (1684–1744)]. [Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].
249 Nestesuranoj, Iwan.