Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
117 [Groicki, Bartłomiej]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany.
282 Polnisches. Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre fuer die ersten Anfaenger mit grammatisch erlaeuternden Anmerkungen / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius ... = Zabawki pozyteczne czyli ksiazka elementarna dla uczacych sie Polskiego lub Niemieckiego jezyka z slownikiem i krotka grammatyka podlug ustaw slawnego Adelunga / wydane przez K. C. Mrongowiusa ...
350 [Sadebeck, August Friedrich Wilhelm (pseud. : Sirisa ; 1770–1846)]. Polens Ende, historisch, statistisch und geographisch beschrieben / von Sirisa [pseud.]. Mit vier Kupfern und einer Landcharte.
280 Polak. Polak Patryota : dzieło peryodyczne przez towarzystwo uczonych, na rok 1785 : [w 4 t.]. – Nakładem Towarzystwa.
399 Turski, Feliks Paweł. Podziękowanie ... Felixa Pawła Turskiego ... Nayiasnieyszemu Panu za konferowane biskupstwo krakowskie na sessyi seymowey dnia 3 stycznia 1791. r. złozone.
278 Plan. Plan instrukcyi y edykacyi przepisany od Kommissyi dla szkoł głownych i innych w kraiach Rzeczypospolitey.
273 Piesni. Piesni o Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie od O. S. w Rzymie XX. Missionarzóm Dominikanom darowanym, a przez ich z Rzymu do Latyczowa przeniesionym, wielkiemi cudami i łaskami słynącym od O. S. Piusa VI. Papiéża roku 1778. 4. października ukoronowanym złozone za pozwoleniem zwierzchności do druku podane.
142 [Jaworski, Stanisław (1711–1779)]. Pierwszy grunt łacińskiego języka do ugruntowania pamięci młodych na rozumne pojęcie początkow tego powszechnego języka założony dła łatwości zrozumienia jego przez jasne pytania i odpowiedzi nietrudne to wpowszechności to wszczegulności osnową nieprzerwaną szlachetnemu dzieciuckowi oyczystym językiem podany a dla trwalszego pamiętania pod drukarską prasę rzucony … / [przez Stanisława Jaworskiego].
210 [Lucanus, Marcus Annaeus]. [Pharsaliey ; albo Raczey: woyny Domowey Rzymskiey od Zabicia w Senacie Juliusza Cæzara ... az do ostatniey Antoniussa pod Actium z Augustem rosprawy kontinuacya z roznych Lacinskich Historykow Rzymskie dźieie opisuiących w dziesiec xiąg zebrana przez W. S. Chrościnskiego ... w roku Pańskim 1693] / [wyd. Johann Jakob Textor].
209 Lucanus, Marcus Annaeus (39–65 a. ae. n.). Pharsalia / po polsku przetłumaczonego Lukana, albo Raczey woyna domowa miedzy Pompejuszem a Caezarem rzymskiemi wodzami ; z łacinskiego na oyczysty jezyk przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ... w roku Panskim 1690 przełozona … / [wyd. Johann Jakob Textor].
376 Sokołowski, Serafin Rafał (1738–1807). Oswiadczenie Serafina Rafała Sokołowskiego ... w Stanach Seymuiacych, na sessyi dnia 19 grudnia ex turno woiewodztwa inwrocławskiego uczynione.
394 [Trębicki, Antoni (1764–1842)]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja.
181 [Krajewski, Dymitr Tadeusz (1746–1817)]. Odpis męza podolanki na list sandomierzanki podany do druku ...
257 Odezwa. Odezwa szlachcica do Seymu.
33 [Siestrzencewicz, Stanisław (1731-1826)]. [O] Rossyi Zachodniey : «Niegdyś z Państwem Rossyiskim złączoney, po tym zaś w smutnych czasiech oderwaney, Uniwersał 13. 14. Kwietnia 1793».
183 [Krzywkowski, Jan (ca 1752 – post 1792)]. O sukcessyi tronu y władzy stanow, [y urzedach].
414 Wielhorski, Michał (са 1730 – са 1814). O przywroceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitey ustaw. / Przez J. W. I. P. Wielhorskiego Kustmistrza W. X. Litt.
254 [Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)]. O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
194 [Lefèvre, Morsan de]. O obyczaiach y zwyczaiach ludu rzymskiego : [w 2 t.] / [Lefevre de Morsana] ; [z francuskiego języka na polski przeł.]. – Staraniem y nakładem Jana Augusta Posera bibliopoli Warszaw.
72 Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném : [w 2 t.] / przez Tadeusza Czackiego.
304 Pope, Alexander (1688–1744). O krytyce / Alexandra Pope. ; Przekladania Jacka Przybylskiego. Wiersz Polski Obok z Angielskim.
360 Scheidt, Franciszek (1759–1807). O elektryczności uwáżanéy w ciałach ziémskich i atmosferze / przez Franciszka Scheidta ...
146 [Jezierski, Franciszek Salezy]. O bez-krolewiach w Polszcze y wybieraniu krolow począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów. Dzieło w teraźniejszych okolicznościach do wiadomości przydatne. Kwestya w Manusk: Boruckiego po wyieżdzie Henryka z Polski / [przez Franciszka Salezego Jezierskiego].
23 Biblia N. T. (Pl. ; 1796 ; Brzeg). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego iezyka na polski pilniei wiernie przetlumaczony, a teraz podług edycyi Halskiey przedrukowany.
20 Biblia N. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale?]). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, : Z greckiego iezyká na polski pilnie i wiernie przetlumáczony, a teraz podług Gdáńskiey edycyi przedrukowany.
19 Biblia N. T. (Pl. ; 1647 ; Krakow). Nowy Testáment Páná nászego Iezusa Chrystusa. / Znowu z Láćińskiego y z Graeckiego na Polskie wiernie á szczyrze przélożony. Przez D. Iakvba Wuyka … Teraz znowu przedrukowany pod rozsadek Kośćiołá S. Powszechnego Rzymskiego wszystko niech podleże.
21 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
22 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
256 Nowy. Nowy Slownik Polsko-niemiecki, w ktorym osobliwie na dobra Niemczyzne miano, / wydany przez K. C. Mrongowiusa = Handwoerterbuch der Hochpolnischen Mundart / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius.
255 Nowo. Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.