Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
376 Sokołowski, Serafin Rafał (1738–1807). Oswiadczenie Serafina Rafała Sokołowskiego ... w Stanach Seymuiacych, na sessyi dnia 19 grudnia ex turno woiewodztwa inwrocławskiego uczynione.
375 Smotrycki, Meletiusz (1577–1633). Apologia peregrinatiey do kráiow wschodnych przez mię Meletiusza Smotrzyskie[go] … roku P. 1623. y 24. Obchodżoney / przez fałszywą bráćią słownie y ná pismie spotwarzoney do przezacnego Narodu Ruskie[go] oboiego stanu Duchowne[go] y Swietskie[go] sporządzona y podána.
374 Słoński, Michał. Accessoria statut y konstytucye z Czaradzkiego Ładowskiego y supplementu ... Załuskiego biskupa krakowskiego w pospolitości a naybardziej co do procesu potrzebnieyszego tudzież formularze transakcyi niektórych / przez ... Michała Słonskiego …
373 Skorupka, Wacław Michał (ca 1770–?). Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. roku miana.
372 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany.
371 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany.
370 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin (1743–1827). Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791.
37 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Fewer Ordnung, Auffs New umbgefertiget und gebessert.
369 Skarga, Piotr. [Źywoty świętych Starego i Nowego Zakonu … : [w 2 cz.] / Przez … Piotrá Skárgę].
368 [Skarga, Piotr (1536–1612)]. Messiasz Nowych Arianow, wedle Alkoranu tureckiego to iest : Ze Pan Moskorzewski z swoiemi Ariany tákiego Chrystusa wyznawa, iákiego Máhomet w Alkoranie tureckim opisał, y tak pismá rozumie, iáko ie Máhomet rozumiał. Przez x. Piotra Skarge … Zá dozwoleniem stárssych.
367 Sirisa.
366 Sequitur. Sequitur formula processus iudiciarii, terrarium Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Bełzensis, et Podoliae : Quam deinceps ab omnibus Dignitarijs, Praefectis, Iudicibus, Subiudicibus, et alijs officialibus nostris, et terrestribus ac caftrenfibus, generaliterque ab omnibus fubditis nostris terrarium praedictarum …
365 Seneca, Lucius Annaeus. Lucyusza Anneusza Seneki O dobrodzieystwach ksiąg siedmioro / przekładania jmć pana Łukasza Gornickiego … ; [wyd. Dawid Pilchowski].
364 Seneca, Lucius Annaeus (4–65 a. ae. n.). Lucyusza Anneusza Seneki Listy do Luciusza. /. Przekładania x. Dawida Pilchowskiego … : [w 4 t.].
363 [Schmidt, Friedrich August]. Dzieie Krolestwa Polskiego krotko lat porządkiem opisane. / Na język polski przełożone, poprawione i przydatkiem panowania Augusta III pompożone [red., tł. Albertrandy, Jan Chrzciciel].
362 S[chmidt, Friedriech August (1734–1807)]. Abrégé chronologique de l'Histoire de Pologne / [Friedriech August Schmidt].
361 Schlag, George (Jerzy ; 1695–1764). Georg Schlags gründliche und vollstaendige Pohlnische Sprach-Lehre, die ... auf die eigentliche Beschaffenheit der Pohlnischen Sprache gegruendek, ... und auf Deutsch in diese Forme zusammen gebracht. – Andre verbesserte und vermehrte Auflage.
360 Scheidt, Franciszek (1759–1807). O elektryczności uwáżanéy w ciałach ziémskich i atmosferze / przez Franciszka Scheidta ...
36 [Bradley, Richard (ca 1688-1732)]. Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. / Przełożony na polski język przez x. Grzegorza Kniażewicza ...
359 S[chedel], K[rzysztof] (?–1653). Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.
358 Sapieha, Kazimierz Nestor. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana.
357 Sapieha, Kazimierz Nestor. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany.
356 Sapieha, Kazimierz Nestor (1757–1798). Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany.
355 Sanguszko, Hieronim Janusz (1743–1812). Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany.
354 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
353 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
352 Salezy, Franciszek.
351 [Saint-Martin, Ludwig von (1743–1803)]. Irrtümer und Wahrheit, oder Rückweiss für die Menschen auf das allgemeine Principium aller Erkenntniss : ein Werk, darin die Beobachter auf die Ungewißheit ihrer Untersuchungen und auf ihre beständigen Fehltritte geführt werden, und ihnen solcher Weise der Weg angedeutet wird den sie hätten gehen müssen, um die physische Evidenz zu erhalten über den Ursprung des Guten und des Bösen, über den Menschen, über die materielle Natur über die immaterielle Natur und die heilige Natur, über die Basis der politischen Regierungen, über die Autorität der Souverains, über die bürgerliche und peinliche Gerechtigkeit, über die Wissenschaften, die Sprachen und die Künste / Von einem unbek. Ph. Aus dem Französischen übersetzt von Matthias Claudius.
350 [Sadebeck, August Friedrich Wilhelm (pseud. : Sirisa ; 1770–1846)]. Polens Ende, historisch, statistisch und geographisch beschrieben / von Sirisa [pseud.]. Mit vier Kupfern und einer Landcharte.
35 Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819). Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.