Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
1 Akta. Akta publiczne do interessu Оrdynacyi Ostrogskiey należące.
2 [Altesty, Andrej d']. Uwagi nad rewolucya polska / [z francuzkiego na polski przetłumaczył Jan Baudouin de Courtenay, na zamówienie ambasady rosyjskiej].
3 [Aulnoy, Marie-Catherine d' (1650/51–1705)]. Historya angielska politico-moralis Hippolita millorta z Duglas, z Julią corką hrabi z Warwiku, awantury przyiazni opisuiąca, / z angielskiego ięzyka na francuzki, z francuzkiego na polski przetłumaczona dla zabawy zyczliwym przyiaciołom przez J. P. Jozefa Jana Nepomucena Raczynskiego ... do druku podana. – [Ed. 2].
4 Ausonius, Decimius Magnus (ca 310–395). Decyusza Ausoniusza Burdygalczyka ... Epigrammata nagrobki y edyllia wybrane / Prezekladania F. E. Minasowicza [і. е. Jozef Epifaniusz Minasowiczа] ...
5 Bartołt, Carolus (1670–1753). Imagines principum, regumque Poloniae politicis dogmatibus, phalerisq' ; Pòétarum adumbratae : Nuper Thesibus Philosophicis / A R. P. Carolo Bartołt ...
6 Beauplan, Guillaume le Vasseur de (ca 1600–1673). Wilhelm le Vasseur, Sieur de Beauplan, Beschreibung der Ukraine, der Krim, und deren Einwohner. Aus dem Französischen übersetzt und nebst einem Anhange der die Ukraine, und die Budziackische Tatarey betrift, und aus dem Tagebuche eines deutschen Prinzen, und eines schwedischen Kavaliers gezogen worden, / herausgegeben von Johann Wilhelm Moeller. Mit Kupfern.
7 Beriquè, Ignace de. Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …
8 [Bernard, Jean Baptiste (1747-1808)]. Krótki zbiór historyi greckiey od czasow bohaterskich aż do podbicia Grecyi w prowincyą rzymską. Dzieło w ktorym się opisują naysławniejsze Narodu tego woyny, jego umysł i obyczaie; wielcy mężowie, ktorych na łonie swoim wychował; prawodawcy, wodzowie, filozofowie, krasomowcy, rymopisowie, dzieiopisowie i rzemieślnicy; : [w 2 t.] / z francuskiego na polski język przełożone [przez Jozef Jakubowski].
9 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
10 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
11 Biblia (Pl. ; [1563] ; Brzest). [Biblia swięta, Tho iest, Księgi Stárego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego, y łácinskiego, nowo na polski język ... wyłocżone / nakładem ... M. Radziwiła [Czarnego].
12 Biblia (Pl. ; 1726 ; Halle an der Saale). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Gańskiey roku 1632 przedrukowane.
13 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
14 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
15 Biblia (Pl. ; 1768 ; Brzeg). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Halskiey roku 1726 przedrukowane.
19 Biblia N. T. (Pl. ; 1647 ; Krakow). Nowy Testáment Páná nászego Iezusa Chrystusa. / Znowu z Láćińskiego y z Graeckiego na Polskie wiernie á szczyrze przélożony. Przez D. Iakvba Wuyka … Teraz znowu przedrukowany pod rozsadek Kośćiołá S. Powszechnego Rzymskiego wszystko niech podleże.
20 Biblia N. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale?]). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, : Z greckiego iezyká na polski pilnie i wiernie przetlumáczony, a teraz podług Gdáńskiey edycyi przedrukowany.
21 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
22 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
23 Biblia N. T. (Pl. ; 1796 ; Brzeg). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego iezyka na polski pilniei wiernie przetlumaczony, a teraz podług edycyi Halskiey przedrukowany.
16 Biblia S. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Galskiey przedrukowane.
17 Biblia S. T. (Pl. ; 1768 ; [Brzeg ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Halskiey przedrukowane.
18 Biblia S. T. Psałterz ([1641] ; Kraków). Psałterz / Dawidow. ; Przekladánia Jana Kochanowskiego.
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
26 Bielikowicz, Benedykt. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
27 Bielski, Jan (1714–1768). Widok Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewodztwami, xięstwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami, iako też monarchow tychże y monarchin prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże stanow urzędami y uroczystemi, seymikow, seymu, senatu rad, związkow, okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, woysk, w pokoiu, y woynie zabawami. W krotkim zgoła, á rzeczywistym duchownego y swieckiego rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney młodzi wystawiony : [w 2 t.]. / Przez x. Iana Bielskiego ...
28 Błeszyński, Franciszek Ksawery (ca 1770–?). Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, Jaśnie Wielmożnego Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany.
29 [Bogusławski, Konstanty Józef (1784–1817)]. Zycia sławnych Polakow : krotko zebrane [w 3 t.] / [przez Konstanty Józefa Bogusławskiego ; wyd. Tadeusz Anton Mostowski].
31 [Bohomolec Franciszek]. Zycie Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego, bogusławskiego, brodnickiego, ryckiego, derpskiego, adzielskiego, stanisławowskiego, y bydgoskiego starosty : [w 2 t.].