Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constytucye Na Zákończeniu Konfederácyi Tarnogrodzkiey, y innych Konfederácyi Prowincyálnych, y Pártykulárnych do niey referuiących się, ták Szlácheckich iáko y Woyskowych Koronnych, y W. X. L. Sub Authoritate & Valore Seymu Pacificationis, vigore Tráktatu Wárszáwskiego, ex Consensu Ordinum totius Reipublicae. R. P. MDCCXVII. w Wárszáwie dniá pierwszego Mieśiąca Lutego, postánowione. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Varsaviae, Typis Collegij Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1717).
Komentarz:
folio, k. 2, s. 80 (właściwie: s. 78, opuszczone s. 73–74), 22 (Konstytucye Wielkiego Xstwá Litt.), [Dodatek]: k. 2 (Summaryusz Hybern w Woiewodztwach i Powiatach W.X.L.), k. 2 (Taryfa uczyniona na wypłácenie Podatku Podgłownego Zydowskiego na summę sześćdźiesiąt tyśięcy złotych polskich;), s. 1–30[31] (s. 1–24: Dyspozycya Repartycyey Tak Lokacyey Zimowey wiednym [!] tylko Dachu zawieraiącey się; s. 25–31: Summaryusz Wszystkich Prowentów Publicznych, ad praesens znáyduiacych się), tabl. 9 (Summaryusz tak Dymow Ziemskich Dziedzicznych, Szlacheckich: tabl. 1; Repartycya Woyska Koronnego: tabl. 3, sygn. A–C; Lokacya zimowa Woyska Koronnego, tabl. 5, sygn. A–E). Kollacja [Dodatku]: Summaryusz Hybern w Woiewodztwach i Powiatach W.X.L.: k. A-A2; Taryfa uczyniona na wypłácenie Podatku Podgłownego Zydowskiego na summę sześćdźiesiąt tyśięcy złotych polskich: k. C-C2; Dyspozycya Repartycyey Tak Lokacyey Zimowey wiednym tylko Dachu zawieraiącey się: k. D-H2: Summaryusz Wszystkich Prowentów Publicznych, ad praesens znáyduiacych się: k. I-L2. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 60–61; Guseva I, poz. 218, 226.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 33, 34
Całość:
Konstytucje.

Constytucye Na Zákończeniu Konfederácyi Tarnogrodzkiey, y innych Konfederácyi Prowincyálnych, y Pártykulárnych do niey referuiących się, ták Szlácheckich iáko y Woyskowych Koronnych, y W. X. L. Sub Authoritate & Valore Seymu Pacificationis, vigore Tráktatu Wárszáwskiego, ex Consensu Ordinum totius Reipublicae. R. P. MDCCXVII. w Wárszáwie dniá pierwszego Mieśiąca Lutego, postánowione. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Varsaviae, Typis Collegij Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1717).

folio, k. 2, s. 80 (właściwie: s. 78, opuszczone s. 73–74), 22 (Konstytucye Wielkiego Xstwá Litt.), [Dodatek]: k. 2 (Summaryusz Hybern w Woiewodztwach i Powiatach W.X.L.), k. 2 (Taryfa uczyniona na wypłácenie Podatku Podgłownego Zydowskiego na summę sześćdźiesiąt tyśięcy złotych polskich;), s. 1–30[31] (s. 1–24: Dyspozycya Repartycyey Tak Lokacyey Zimowey wiednym [!] tylko Dachu zawieraiącey się; s. 25–31: Summaryusz Wszystkich Prowentów Publicznych, ad praesens znáyduiacych się), tabl. 9 (Summaryusz tak Dymow Ziemskich Dziedzicznych, Szlacheckich: tabl. 1; Repartycya Woyska Koronnego: tabl. 3, sygn. A–C; Lokacya zimowa Woyska Koronnego, tabl. 5, sygn. A–E).
Kollacja [Dodatku]: Summaryusz Hybern w Woiewodztwach i Powiatach W.X.L.: k. A-A2; Taryfa uczyniona na wypłácenie Podatku Podgłownego Zydowskiego na summę sześćdźiesiąt tyśięcy złotych polskich: k. C-C2; Dyspozycya Repartycyey Tak Lokacyey Zimowey wiednym tylko Dachu zawieraiącey się: k. D-H2: Summaryusz Wszystkich Prowentów Publicznych, ad praesens znáyduiacych się: k. I-L2.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 60–61; Guseva I, poz. 218, 226.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 33, 34