Nazwisko i imię / hasło:
Załuski Józef Andrzej.
Tytuł:
Dwa miecze kátolickiey, w Krolestwie Orthodoxeyskim odśieczy, przeciwko nátárczywym pp. Dyssydentow polskich, zamáchom, Jeden defensive, drugi záś offensive się máiący, y snopek ruty Fasciculum myrthe, gorzkich; (wygnáncow Práwowiernych, w Páństwách Akátolickich) persekucyi, wyrażáiący to iest Bron obosieczna od impetycyi polskich Dyssydentow, we 2. częśćiách wyrażona. W 1. Częśći. (1.) Sto z okładem rácyi, Konfederácyą Wárszáwską zbijáiących: y (2.) Replika; ná Kompilácyą Praw y wolnośći Dyssydentow polskich w Krolewcu roku 1720. wydáną. W 2. Częśći (3.) Zbior wszytkich Státutow, Praw, Edyktow, Konstytucyi Seymowych, y Synodálnych przećiwko Heretykom ferowánych. (4.) Specyfikácya wszytkich zdrad, sedycyi, zámieszánia, y innych kryminálnych ákcyi, od Heretykow w Polszcze popełnionych. (5) Opisánie ćiężkich persekucyi; od Kátolikow, w Páństwách Dyssydenckich ponieśionych; y Praw surowych przećiwko nim ferowánych. Z przydatkiem rożnych w podobney máteryi Skryptow y Frágmentow. Z okkázyi Memoryału Jmieniem Krolá Angielskiego, od Jego Ablegatow; J. K. Mći Roku 1731. Podánego. Zá rozkazem y Sumptem I. O. Xćiá I. Mći biskupa Krakowskiego, do druku podana. W Warszawie w Drukárni J. K. Mci y Rzeczyp. Schol. Piarum. MDCCXXXI.

Przed tytułem anagram nazwiska autora: Cephasi ZeLosivij

Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1731.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 226, k. 50 (Przydatek różnych skryptów). Def.: brak: 9 kart z przodu, Części II i dalszych (s. 227–437) oraz fragmentu Przydatku różnych skryptów; pełny egz.: k. 10, s. 437, k. 65. Opr.: współczesna; zachowna stara okładka papierowa. Estr. XXXIV, s. 197; Guseva I, poz. 510.
Proweniencja:
Prow.: Józef Andrzej Załuski / Biała zapiska na s. 1: Do Bibliotheki Radziwiłowskiey offiaruię swoią pracę. Biała BF/ sygn.: No–57–19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 139 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.71 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20248
Całość:
Załuski Józef Andrzej.

Dwa miecze kátolickiey, w Krolestwie Orthodoxeyskim odśieczy, przeciwko nátárczywym pp. Dyssydentow polskich, zamáchom, Jeden defensive, drugi záś offensive się máiący, y snopek ruty Fasciculum myrthe, gorzkich; (wygnáncow Práwowiernych, w Páństwách Akátolickich) persekucyi, wyrażáiący to iest Bron obosieczna od impetycyi polskich Dyssydentow, we 2. częśćiách wyrażona. W 1. Częśći. (1.) Sto z okładem rácyi, Konfederácyą Wárszáwską zbijáiących: y (2.) Replika; ná Kompilácyą Praw y wolnośći Dyssydentow polskich w Krolewcu roku 1720. wydáną. W 2. Częśći (3.) Zbior wszytkich Státutow, Praw, Edyktow, Konstytucyi Seymowych, y Synodálnych przećiwko Heretykom ferowánych. (4.) Specyfikácya wszytkich zdrad, sedycyi, zámieszánia, y innych kryminálnych ákcyi, od Heretykow w Polszcze popełnionych. (5) Opisánie ćiężkich persekucyi; od Kátolikow, w Páństwách Dyssydenckich ponieśionych; y Praw surowych przećiwko nim ferowánych. Z przydatkiem rożnych w podobney máteryi Skryptow y Frágmentow. Z okkázyi Memoryału Jmieniem Krolá Angielskiego, od Jego Ablegatow; J. K. Mći Roku 1731. Podánego. Zá rozkazem y Sumptem I. O. Xćiá I. Mći biskupa Krakowskiego, do druku podana. W Warszawie w Drukárni J. K. Mci y Rzeczyp. Schol. Piarum. MDCCXXXI.

Przed tytułem anagram nazwiska autora: Cephasi ZeLosivij

Warszawa, druk. Pijarów, 1731.

w 4ce, k. 1, s. 226, k. 50 (Przydatek różnych skryptów).
Def.: brak: 9 kart z przodu, Części II i dalszych (s. 227–437) oraz fragmentu Przydatku różnych skryptów; pełny egz.: k. 10, s. 437, k. 65.

Opr.: współczesna; zachowna stara okładka papierowa.

Estr. XXXIV, s. 197; Guseva I, poz. 510.

Prow.:
Józef Andrzej Załuski / Biała
zapiska na s. 1: Do Bibliotheki Radziwiłowskiey offiaruię swoią pracę.

Biała BF/
sygn.: No–57–19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 139 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.71 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20248