Nazwisko i imię / hasło:
Pociej Hipacy (imię świeckie: Adam).
Tytuł:
Kazania y Homilie Męza Bozego Neśmiertelney Słáwy, y Pámięći Hipacyusza Pocieia Metropolity Kiiowskiego Hálickiego, y cáłey Ruśi, Biskupá Włodzimierskiego y Brzeskiego. z Listem Melecyusza Pátryárchy Alexándryiskiego a Responsem Hipacyusza. Przezemnie Leona Kiszkę, Protothroniego y Administratora Metropoliey całey Ruśi, Biskupa Włodźimierskiego y Brzeskiego. Z Ruskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone y świátu ogłoszone Roku Páńskiego 1714. Typis Monasterij Supraslensis PP. Basilianorum.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
Komentarz:
w 4ce, k. 27, s. 612. Na k. c1 verso: rycina z portretem metropolity Pocieja. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 380; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 16; Guseva I, poz. 346.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Nieśwież BP/ sygn.: au 54 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 233
Całość:
Pociej Hipacy (imię świeckie: Adam).

Kazania y Homilie Męza Bozego Neśmiertelney Słáwy, y Pámięći Hipacyusza Pocieia Metropolity Kiiowskiego Hálickiego, y cáłey Ruśi, Biskupá Włodzimierskiego y Brzeskiego. z Listem Melecyusza Pátryárchy Alexándryiskiego a Responsem Hipacyusza. Przezemnie Leona Kiszkę, Protothroniego y Administratora Metropoliey całey Ruśi, Biskupa Włodźimierskiego y Brzeskiego. Z Ruskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone y świátu ogłoszone Roku Páńskiego 1714. Typis Monasterij Supraslensis PP. Basilianorum.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.

w 4ce, k. 27, s. 612.
Na k. c1 verso: rycina z portretem metropolity Pocieja.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 380; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 16; Guseva I, poz. 346.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Nieśwież BP/
sygn.: au 54 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.43 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 233