Nazwisko i imię / hasło:
Damhouder Joost de.
Tytuł:
Obrona Śierot Y Wdow, Opiekunom y Curatorom: To iest, Márnotráwnych, głuchych, niemych, od rozumu odeszłych, stárych, młodych, lat y baczenia nie máiących, y innych niedołężnych ludźi: Rzędźićielom, Wdowom, Sierotom dorosłym, rodźicom vmieráiącym, y wszystkim w rządzeniu á opátrowániu Sierot sprawcom: ku vwiárowániu szkody y wszelkiey niebespiecznośći w spráwách potocznych, potrzebna y pożyteczna. Z Láćińskiego ięzyka ná Polski z pilnośćią przełożona: y z Praw Mieyskich Cesárskich, według zebránia Josta Damvderivsa, zacnego y w Práwie Mieyskim biegłego wykłádáczá y Doktorá, y z Praw Sáskich, Mágdeburskich, zebrána y spisána. Przydáne są nád to, ná końcu tey Obrony, dwá Tytuły z swemi Práwámi, o tychże Sierotách pierwszy: á drugi o Wdowách, potrzebnieysze: z Státutow, Praw, y Constytuciy Koronnych, Láćińskich y Polskich, krotko zebráne: y Regestr dwoiáki. Przez Bartlomieia Groickiego, Cłá Krola I. M. Komory Krák: Pisárzá stárego, przedtym nápisána. A teraz przez Gabriela y Iana Groickie, syny iego, nowo do druku podána. W Krákowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká. Roku 1605.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1605.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 317, [15], 36. Def.: brak ost. 3 kart (s. 37–41); peny egz.: k. 10, s. 317, [15], 41. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 30 (pod hasłem: Damuderius Jacobus); Guseva I, poz. 150.
Proweniencja:
Prow.: Kazimierz Bartochowski zapiska na karcie A2: Ex Libris Casimiri a Barto / chow Bartochowski mppa. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: E–4–38 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 68/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 152 (naklejka na okładce górnej); 100/VI.88 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18672
Całość:
Damhouder Joost de.

Obrona Śierot Y Wdow, Opiekunom y Curatorom: To iest, Márnotráwnych, głuchych, niemych, od rozumu odeszłych, stárych, młodych, lat y baczenia nie máiących, y innych niedołężnych ludźi: Rzędźićielom, Wdowom, Sierotom dorosłym, rodźicom vmieráiącym, y wszystkim w rządzeniu á opátrowániu Sierot sprawcom: ku vwiárowániu szkody y wszelkiey niebespiecznośći w spráwách potocznych, potrzebna y pożyteczna. Z Láćińskiego ięzyka ná Polski z pilnośćią przełożona: y z Praw Mieyskich Cesárskich, według zebránia Josta Damvderivsa, zacnego y w Práwie Mieyskim biegłego wykłádáczá y Doktorá, y z Praw Sáskich, Mágdeburskich, zebrána y spisána. Przydáne są nád to, ná końcu tey Obrony, dwá Tytuły z swemi Práwámi, o tychże Sierotách pierwszy: á drugi o Wdowách, potrzebnieysze: z Státutow, Praw, y Constytuciy Koronnych, Láćińskich y Polskich, krotko zebráne: y Regestr dwoiáki. Przez Bartlomieia Groickiego, Cłá Krola I. M. Komory Krák: Pisárzá stárego, przedtym nápisána. A teraz przez Gabriela y Iana Groickie, syny iego, nowo do druku podána. W Krákowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká. Roku 1605.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1605.

w 4ce, k. 10, s. 317, [15], 36.
Def.: brak ost. 3 kart (s. 37–41); peny egz.: k. 10, s. 317, [15], 41.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 30 (pod hasłem: Damuderius Jacobus); Guseva I, poz. 150.

Prow.:
Kazimierz Bartochowski
zapiska na karcie A2: Ex Libris Casimiri a Barto / chow Bartochowski mppa.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: E–4–38 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 68/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 152 (naklejka na okładce górnej); 100/VI.88 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18672