Nazwisko i imię / hasło:
Popławski Mikołaj.
Tytuł:
Stoł Dvchowny, Roźlicznemi Náuk Zbáwiennych, Historyi, y Przykładow, przy reflexyách ná cáłego Roku Tygodnie, Niedźiele, y Swiętá, nie tylko dla nábożnych Dusz, ále y Kaznodźieiow, Spowiednikow, Potrawkámi Zastawiony: Albo Medytacye Y Navki Dvchowne, Przy Poránkowych y Wieczornych Modlitwách w Kośćiele Wárszawskim S. Iana, Przez Iáśnie Oświeconego Biskupá, y Senátorá Polskiego Dawane: A ná wielu Ludźi uśilne prágnienie do Druku Podane, y ná Trzy Częśći podźielone. Częsc Pierwsza. w Warszawie. w Drukárni Krzysztofa Domanskiego. Mieszczániná y Bibliopole Krákowskiego y Wárszáwskiego, I. K. M. Typogr: Roku Páńskiego 1704.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Krzysztofa Domańskiego, 1704.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 1106 (właściwie: s. 1096, pominięte s. 361–390, dwa razy wybite s. 670–689). Def.: brak rejestru (k. 31); pełny egz.: k. 1, s. 1106, k. 31. – Toż. Częsc Drvga. W Warszawie, w Drukárni Krzysztofa Domanskiego, Bibliopole Krákowskiego y Wárszáwskiego, J. K. M. Typogr. Roku Páńskiego, 1704. w 4ce, s. [1107]1108–2214 (właściwie: s. 1097–2194, pominięto s. 1883–1892), k. 34. – Częsc Trzecia Stołv Dvchownego Troiako Zastawiona. To Iest Pierwsza: Medytacyami o Męce Páńskiey, Słodyczą Náuk, reflexyi, y áfektow ku Jezusowi nábożne Dusze Posilaiąca. Druga: Czterech Rzeczy ostátnich pámięćią, Smierći, Sądu Bożego, Piekła, y Niebá, Zaprawiona. Trzećia: Dźieśięćiorgá Bożego Przykazánia Náukámi, w ktorych pokazuie się, iáko ie záchowáć, zástáwiona, Przykłádámi y Historyámi Ozdobiona: Albo Meditacye [sic] Y Navki Dvchowne, w tych Máteryách w Kośćiele Wárszáwskim S. Iana, Przez I. W. I. M. X. Biskupá, y Senátora Polskiego Dawane, y do Druku Podane. W Warszawie, w Drukárni Krzysztofa Domanskiego, Mieszczaniná Wárszáwskiego, J. K. M. Typogr: Roku Páńskiego, 1704. w 4ce, k. 1. Def.: z Cz. III. zachowana tylko karta tytułowa; pełny egz.: k. 1, s. 466, k. 1. Nieprawidłowo oprawione: tom pierwszy stanowi fragment części pierwszej, od s. 1–678; tom drugi to pozostały fragment części pierwszej (s. 679 – 1106) i fragment części drugiej (s. [1107]–1646), poprzedzony kartą tytułową części drugiej; tom trzeci to pozostały fragment części drugiej (s. 1647–2214, k. 34) poprzedzony kartą tyt. części trzeciej (samej części trzeciej brak). Opr.: skóra (wszystkie trzy tomy w jednakowej oprawie). Estr. XXV, s. 81–82; Guseva I, poz. 350.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej (we wszystkich trzech tomach). RKKS: poz. Q 55. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 466 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej t. 3).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21444
Całość:
Popławski Mikołaj.

Stoł Dvchowny, Roźlicznemi Náuk Zbáwiennych, Historyi, y Przykładow, przy reflexyách ná cáłego Roku Tygodnie, Niedźiele, y Swiętá, nie tylko dla nábożnych Dusz, ále y Kaznodźieiow, Spowiednikow, Potrawkámi Zastawiony: Albo Medytacye Y Navki Dvchowne, Przy Poránkowych y Wieczornych Modlitwách w Kośćiele Wárszawskim S. Iana, Przez Iáśnie Oświeconego Biskupá, y Senátorá Polskiego Dawane: A ná wielu Ludźi uśilne prágnienie do Druku Podane, y ná Trzy Częśći podźielone. Częsc Pierwsza. w Warszawie. w Drukárni Krzysztofa Domanskiego. Mieszczániná y Bibliopole Krákowskiego y Wárszáwskiego, I. K. M. Typogr: Roku Páńskiego 1704.

Warszawa, druk. Krzysztofa Domańskiego, 1704.

w 4ce, k. 1, s. 1106 (właściwie: s. 1096, pominięte s. 361–390, dwa razy wybite s. 670–689).
Def.: brak rejestru (k. 31); pełny egz.: k. 1, s. 1106, k. 31.

– Toż. Częsc Drvga. W Warszawie, w Drukárni Krzysztofa Domanskiego, Bibliopole Krákowskiego y Wárszáwskiego, J. K. M. Typogr. Roku Páńskiego, 1704.
w 4ce, s. [1107]1108–2214 (właściwie: s. 1097–2194, pominięto s. 1883–1892), k. 34.

– Częsc Trzecia Stołv Dvchownego Troiako Zastawiona. To Iest Pierwsza: Medytacyami o Męce Páńskiey, Słodyczą Náuk, reflexyi, y áfektow ku Jezusowi nábożne Dusze Posilaiąca. Druga: Czterech Rzeczy ostátnich pámięćią, Smierći, Sądu Bożego, Piekła, y Niebá, Zaprawiona. Trzećia: Dźieśięćiorgá Bożego Przykazánia Náukámi, w ktorych pokazuie się, iáko ie záchowáć, zástáwiona, Przykłádámi y Historyámi Ozdobiona: Albo Meditacye [sic] Y Navki Dvchowne, w tych Máteryách w Kośćiele Wárszáwskim S. Iana, Przez I. W. I. M. X. Biskupá, y Senátora Polskiego Dawane, y do Druku Podane. W Warszawie, w Drukárni Krzysztofa Domanskiego, Mieszczaniná Wárszáwskiego, J. K. M. Typogr: Roku Páńskiego, 1704.
w 4ce, k. 1.
Def.: z Cz. III. zachowana tylko karta tytułowa; pełny egz.: k. 1, s. 466, k. 1.
Nieprawidłowo oprawione: tom pierwszy stanowi fragment części pierwszej, od s. 1–678; tom drugi to pozostały fragment części pierwszej (s. 679 – 1106) i fragment części drugiej (s. [1107]–1646), poprzedzony kartą tytułową części drugiej; tom trzeci to pozostały fragment części drugiej (s. 1647–2214, k. 34) poprzedzony kartą tyt. części trzeciej (samej części trzeciej brak).

Opr.: skóra (wszystkie trzy tomy w jednakowej oprawie).

Estr. XXV, s. 81–82; Guseva I, poz. 350.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna///
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej (we wszystkich trzech tomach).
RKKS: poz. Q 55.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 466 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej t. 3).

BAN: XXIX / б 21444