Nazwisko i imię:
Katechizm.
Tytuł:
Kátechizm, tho iesth, Summá wiáry Krześćiáńskiey, krotko zebrána, dla ćwicżenia młodych dzyatek.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta (w kolofonie), b. r. (1565/1568).
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 390 (A6, B-Z12, Aa-Kk12), k. 2? W kolofonie: Z Drukárnie Mácieiá Wirzbięty. Zawartość: Krotka przemowá ku temu, co cżyść będzie (k. nl. A2r-A4r); wiersze: Ku temu co cżyść będzye (k. nl. A4v-A5r), Ku temuż (wiersz, k. nl. A5r-A6r); Káthechizmus, to iest, Summá wiáry s. Krześćiáńskiey (k. nl. B1r-B8v); Pastersthwo domowe (k. nl. B9r-B12v, liczb. Air-Cir); Moditwy á prośby pospolite, ktorych, nie tylko domá, ále y we Zborze, káżdy słusznie używáć może (k. Civ-Cxvir); Piosnki ná urocżyste swięta, ktore spiewáne być máią według swoich cżásow (k. Cxviir-Gixv); Wtora cżęść piosnek (k. Gxr-Oixr); Reyestr álbo spráwá wszyisthkch [sic] tych piosnek dla łácnieyszego ználezienio [sic] (k. nl. Bb6r-Bb10v); wiersz: Ku temu co używał tych piosnek (k. nl. Bb11r-Bb11v); k. nl. Bb12 (czysta). — Na karcie Cc1r nowy tytuł: Piosnki Drugie, ktore sie theż ku pirwszym, według swych cżasow, słusznie przytráfić mogą (k. nl. 1, liczb. P1r-Sviiiv); Psalmy Dawida: III, VIII, XII, XIII, XXIII, Piosnká Proroká Ezáiaszá w v. káp., Pieśń Ezechiaszá krolá Judskiego gdy był chorobą od Páná Bogá skaran, Piosnká á modlitwá do Páná Bogá, aby nas záchowáć racżył powietrza morowego, y káżdey złey przygody, Modlitwá o pospolite potrzeby, s prośb modlitwy Páńskiey (k. Sviiiv-Sxxiv, k. nl. Iixir-Iixiiv). — Pieśń z dowody pismá swięthego o Pośrzedniku iedynym Pánu Kristusie, ták s strony Boskiey iáko y s strony cżłowiecżeńskiey nátury, Psalm Dawidá krolá Lxx, Spowiedź poránna; Modlithwá Pańska ábo pacierż (k. nl. Kk1r do Kk12r); Náznáczenie wszystkich piosnek, dla łacnieyszego ználeźienia (k. nl. 2).
Lokalizacja:
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
Całość:
Katechizm.
Kátechizm, tho iesth, Summá wiáry Krześćiáńskiey, krotko zebrána, dla ćwicżenia młodych dzyatek.
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta (w kolofonie), b. r. (1565/1568).
w 12ce, k. 390 (A6, B-Z12, Aa-Kk12), k. 2?
W kolofonie: Z Drukárnie Mácieiá Wirzbięty.
Zawartość: Krotka przemowá ku temu, co cżyść będzie (k. nl. A2r-A4r); wiersze: Ku temu co cżyść będzye (k. nl. A4v-A5r), Ku temuż (wiersz, k. nl. A5r-A6r); Káthechizmus, to iest, Summá wiáry s. Krześćiáńskiey (k. nl. B1r-B8v); Pastersthwo domowe (k. nl. B9r-B12v, liczb. Air-Cir); Moditwy á prośby pospolite, ktorych, nie tylko domá, ále y we Zborze, káżdy słusznie używáć może (k. Civ-Cxvir); Piosnki ná urocżyste swięta, ktore spiewáne być máią według swoich cżásow (k. Cxviir-Gixv); Wtora cżęść piosnek (k. Gxr-Oixr); Reyestr álbo spráwá wszyisthkch [sic] tych piosnek dla łácnieyszego ználezienio [sic] (k. nl. Bb6r-Bb10v); wiersz: Ku temu co używał tych piosnek (k. nl. Bb11r-Bb11v); k. nl. Bb12 (czysta). — Na karcie Cc1r nowy tytuł: Piosnki Drugie, ktore sie theż ku pirwszym, według swych cżasow, słusznie przytráfić mogą (k. nl. 1, liczb. P1r-Sviiiv); Psalmy Dawida: III, VIII, XII, XIII, XXIII, Piosnká Proroká Ezáiaszá w v. káp., Pieśń Ezechiaszá krolá Judskiego gdy był chorobą od Páná Bogá skaran, Piosnká á modlitwá do Páná Bogá, aby nas záchowáć racżył powietrza morowego, y káżdey złey przygody, Modlitwá o pospolite potrzeby, s prośb modlitwy Páńskiey (k. Sviiiv-Sxxiv, k. nl. Iixir-Iixiiv). — Pieśń z dowody pismá swięthego o Pośrzedniku iedynym Pánu Kristusie, ták s strony Boskiey iáko y s strony cżłowiecżeńskiey nátury, Psalm Dawidá krolá Lxx, Spowiedź poránna; Modlithwá Pańska ábo pacierż (k. nl. Kk1r do Kk12r); Náznáczenie wszystkich piosnek, dla łacnieyszego ználeźienia (k. nl. 2).
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek