Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2271 Garlicki Tomasz. Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770. B. m., b. r. (1770),
2253 Zajączkowski Rajmund. Morze Od brzegu śmiertelnośći do Portu odpocżnienia Wielmożną Jey Mość Pánią Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowádzące. Z łez Wielmożnego Jego Mośći Pana Piotra Tyszkiewica Márszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdycháńiem prześwietnego Potomstwá wzburzone. Pogrążeniem poćiech domostwá zacnego srogie Ktoremu X. Raymund Zaiacżkowski [sic] S. Th: L. Dominikan brzegi y gránice ucżynił, y ná Kazániu pogrzebowym w Zurowicách miánym szerokość przemierzywszy, náwálność [sic] uśmierzył. Roku 1653. Dniá 30. Octobra. B. m., b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1653).
1501 Schultz Chrysostomus. Monumentum gratitudinis, Fortissimis Patriae, contra Tartaros, Propugnatoribus, cum primis autem Illultrissimo Celsissimoq; Principi ac Domino, Dn. Henrico II. sive Pio, Silesiae Duci Serenissimo, Heroi bellicosissimo, Christiani exercitus Imperatori gloriosissimo, libertatis Vindici constantissimo, Vitam et Sangvinem pro Lege et Grege, Anno redempti Orbis M.CC.XLI. 9 April: intrepidè fundenti, Auspicio, ductu et operâ Chrysostomi Schultzens, Leor. Sil. die 6. Non. Maji 1641 [rz.]. Vratislaviae, in Auditorio Gymnasii Elisabethani supremo, â nonnullis ejusdem Scholae Alumnis, horis ab 8. matutinis, erectum et consecratum. Breslae, exprimente Georgio Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (po 1643).
1232 (Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski). Monumenti Devotionis quod Serenissimo et Potentissimo Principi Ac Domino Dn: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandenburgensi S. R. ArchiCamerario et Electori etc: etc: etc: Domino suo Clementissimo, Post solemnissime Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae investituram Regiomontum Prussiae Metropolio omnium votis et gratulationibus felicissime ingredienti humillime statuerunt Magistratvs et Cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. Regiomonti Palaeopoli, typ. haered. Segebadii 1641 [rz.]. Królewiec, druk. wdowy (dziedziców) Wawrzyńca Segebade, 1641.
674 Monumenta. Monumenta honoribus in philosophia summis Christophori Caldenbachii, Scholae Paleopoleos Regiomontanae prorectoris, dicata. Regiomonti, Literis Reusnerianis 1655 [rz.]. Kl. April. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
2339 Urański Jan. Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá. B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
2651 Fredro Andrzej Maksymilian. Monita politico moralia sive: quomodo agendum cum Populo cum paucis Salva virtute, gratia, authoritate. Post complures aliorum regnorum Editio novissima in Transsylvania. Claudiopoli. Typis Academicis S. Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
673 Monimentum. Monimentum nuptiarum viri vidui [...] Philippi Hoppii etc. Musarum favitoris laude digni: initarum cum [...] relicta vidua Anna olim [...] Johannis Beckeri, civium Elbingae non infimi. 21 Aprilis celebrandarum anno est Data pax nobis; pax nobis ista perennet, Iesum precare Iugiter. Elbląg, Typ. Wendelini Bodenhavsen, (1636). Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1636).
2284 Glattz Tomasz. Modus Celebrandi Missam Juxta Rubricas Missalis Romani, & accuratam Sacrae Rituum Congregationis, probatissimorumq[ue] AA. praescriptionem. B. m., b. r. (1753).
2337 Modus. Modus adiuvandi Fratres infirmos tam in vita quam in morte, et post mortem, secundum ritum Ordinis Praedicatorum. Cracoviae, 1617. Kraków, 1617.
909 Kijankowski Stanisław. Modlitwy Tak, Poranne iako, y Wieczorne Na Większą Pana Boga Czesc y Chwałę Y Na Honor Nayswiętszey Y Niepokalaney Panny Maryi Do Druku Podane Roku 1753. B. m. (Lwów), 1753.
1571 Gertruda św. Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747. Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
1638 Modlitwy publiczne. Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636. Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.
155 Modlitwy nabożne. Modlitwy nabożne ná cześć i chwałę Oycá, Syná i Duchá Świętego, Páná Bogá w Troycy Swiętey iedynego (współwyd.) zob. Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
1766 (Ignacy Loyola św.). Modlitwa którey S. Ignacy używał [...]. B. m., b. r. (po 1600).
2353 Modlitewnik. [Modlitewnik]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
2523 Maukisch Johannes. Mnemosynae tabula Reipublicae Gedanensis proceribus in novello viridario, novis aedibus a. 1659 exornato et fenestris pellucidis illustrato. [Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1660]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660).
1750 Witowski {i. e. Mirowski Paweł}. Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego 1656 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1656.
2360 Missae. Missae Propriae Sanctorum Regni Sveciae Patronorum, Ad normam Missalis Romani accommodatae. Cracoviae. In Officina Schedeliana, S. R. M. Typogr. Anno D[omi]ni, M. DC. LXXV. Kraków, druk. Dziedziców Krzysztofa Schedla, 1675.
709 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellaneorum Decadis I. Disputationis loco ad sententiarum collationem in Gymnasio Gedanensi proposita. Praeside [...]. Gedani, Typ. Georg. Rhetius (1635-1636). Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1635-1636).
711 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellanearum exercitationum Decas tertia. Universam Philosophiae moralis generalem partem, quae Ethice vocatur, exhibens. Materias ejus e liquidis fundamentis deducens, et obstantia debitis resolutionibus infringens. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Thoruniensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio 1638. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1638.
710 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellanearum exercitationum Decas secunda. In qua maximam partem Physiologica et interdum theologica disquiruntur, sententiarum Fundamenta ostenduntur, et obstantia debitis reso[lu]tionibus amoventur. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Rigensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio, typographo exscripta 1637. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1636-1637).
708 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscella theologica. De Sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis, et superstitiosis quibusdam Festis, ut Corporis Christi, conceptionis et assumptionis Mariae, et similibus [...] Subiecta ad calcem operis Appendix philologica, de methodo latinitatis pro provectioribus [...]. Elbingae, Literis Correllianis 1653 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
952 Kaczorkiewicz Józef Antoni. Mira [sic] Gorzkiey Męki Chrystvsa Pana Nabożnemi Affektami, Reflexiami i wierszami rozmaitemi Osłodzona Ktorey, nabożeństw rożnych, Godzinek, i Affektow tak na vroczystośći Chrystusa Pana, iako i na Swięta Naświętszey P. Maryey, ozdoby dodaie Wąnnosc Dvchowna Roku Pańskiego 1708 Wydana Przez X. Iozefa Antoniego Kaczorkiewicza Kapellana Klasztoru Panieńskiego Benedyktynskiego w Iarosławiu. Z Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney W Drukarni I.K.M. Brackiey Lwowskiey Troycy P. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1708.
2317 Arnold Valentin. Minutiarum vulgarium elementa seu species: annexe eisdem nonnullarum regular[um] ostensio[n]es una cu[m] earunde[m] annotationibus. [Pod tytułem wiersz:] Rudolfus Agricola Iunior Poeta a Caesare Laureatus, Mathematiae studioso [12 wersów]. [Pod tym dystych:] Nicolaus Salomon Cracovien[sis]. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1518 (w kolofonie).
1729 Maria de Jesús de Agreda. Miasto swięte niedośćigłemi Taiemnicámi Ubłogosłáwione, cud cudow, przepasc łask, Wszechmocnośći, Mądrośći, Miłośći Boskiey. Zycie przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy Nászey, Ná Oświecenie Swiáta, Kośćiołá Bożego Poćiechę i Całego Národu Ludzkiego Zbáwienie, Wielebney Maryi de Jesu Zakonu Franćiszka swiętego de Observantia Xięni w mieśćie Algreda [sic] obiawione, A teráz wyráźną Krotkośćią do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S.J. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu, w Drukarni J.K.M. Koll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1731. Kalisz, druk. Jezuitów, 1731.
582 Kepler Ludwig (Keppler Ludovicus). Methodi conciliandarum sectarum in medicina discrepantium, sectio prima. In qua per sciagraphiam generalem, in trichotomiis, introducitur Homo, qui parvus Mundus dicitur; in constitutione sana, repraesentans [...] medicinae convenientiam cum theologia, cabala, magia naturali vera demonstrans fundamenta realia physico-chymica, mathematica, metaphysica. Regiomonti, typis Paschalis Mensenii, Anno 1648. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1648.
1633 Meta zbawienna. Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona (współwyd.) zob. Dziardyn duchowny (1722). Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
1393 Prophezeiungen. Merkwürdige Prophezeihungen eines alten katholischen Geistlichen in Polen, die von einem reisenden Kaufmann aus Riga in einem Kloster sind gefunden worden. Und welche vom Jahr 1790. bis zum Ende der Welt 2000, in Erfüllung gehen sollen. Nebst einer rührenden Geschichte. Neue vermehrte Ausgabe. Riga 1794. Ryga, 1794.
2636 (Cuncius Paulus). Memoriae Viri Reverendi Doctissimique D. Pauli Cuncii, Antehac apud Filcenses et Warallienses in Hungaria Verbi D. Ministri, nuper vero Reverendi Ministerii Aug. Conf. in Regia Civit. Thorun. Adjuncti, Scholaeque Novi Oppidi Moderatoris bene merentis, X Junii, A. O. R. MDCLXXVII aetatis XLVII pie extincti, et XIII ejusdem mensis, solemni ritu sepulti, Dicarunt Amici Quidam. Thorunii, Typis excudit Johannes Coepselius, Gymn. Typ. Toruń, druk. Jan Coepsel, (1677).