Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2310 Hozjusz Staniław. Traite de Stanislaus Hosius Eveque de Varme, De l’expresse parole de Dieu, traduit par Lancelot de carle Evesque de Riez. A Paris De l’imprimerie de M. de Vascosan, rue s. Iaques, à l’enseigne de la Fontaine, 1560. Paryż, druk. Michel Vascosan, 1560.
2665 (Huebener Georg). Omina Sacra, Quae Solemnibus Nuptiarum... Georgii Huebeneri, Reip. Thoruniens. Consulis et Gymn. Scholarchae... Ut et... Virginis Annae Reginae,... Dn. Simonis Behem Indicii [sic] Novae Civitatis Thoruniensis Assesoris... Filiae Lectissimae d. 17. Junii Anno M. D. LXXXI. Celebrandis Praesaga dexterioris Auspicii mente manuque amica, dicarunt et obtulerunt cupientes bene utrorumque Nomini. Thorunii imprimebat Christianus Bekk, Gymn. Typogr. Toruń, druk. Chrystian Beck, (1681).
562 Huebner Nicolaus (Hübener Nicolaus). Epithalamium in honorem nuptiarum viri [...] D. Samuelis Corelli [...] et virginis Reginae [...] viri D. Johannis Sierakowski apud Thorunienses maxime conspicui filiae, a Nicoiao Hübener [sic] Past. Elbing [...] D. Sponso amoris fraterni sinceritatem contestando deproperatum. Thorunii, Impr. Joh. Coepselius. Gymn. Typ. [1678]. Toruń, druk. Jan Coepsel, (1678).
563 (Hyacinthus Thorunianus). Candidissimum virginalis innocentiae lilium sine labe concepta Increati Verbi in terris Parens sanctissima virgo Maria inter aculeatas ad sui defensionem subtilitatis Scotisticae spinas et candidior et illustrior. Cuius candor a religiosa iuventute studio eloquentiae incumbenti in suae introductionis confraternitatis Immaculatae Conceptionis die cum permissu Superiorum exhibitus. Anno 1649. Mense Decemb. B. m., 1649.
564 (Hymenaeo). Hymenaeo viri juvenis [...] Petri Behmii. Gymn. Elbing. ConRectoris et [...] Annae Zeidler, a viro [...] Christophoro Zeidlero relictae viduae, adgratulantur Musae Elbingenses. Anno, qvo MichaeL Dvx Jehovae [1671] XV. Cal. Nov. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1671).
1717 (Ignacy Loyola św.). Nabozenstwo Do Swiętego Jgnacego Fundatora Societatis Jezu [listewka W Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesu Roku P. 1713. Poznań, druk. Jezuitów, 1713.
1718 (Ignacy Loyola św.). Osobliwe Nabozenstwo Do Swiętego Jgnacego Lojoli, Fundatora Zákonu Societatis Jesu. Wszystkim chorym, ale osobliwie Białymgłowom, przy nadziei zostaiącym ku nieomylney pociesze y pomocy Służące. Z Pozwoleniem Starszych. W Warszawie, w Drukárni J.K.Mći y Rzeplitey Colleg: Soc. Jesu, Roku P. 1751. Warszawa, druk. Jezuitów, 1751.
1766 (Ignacy Loyola św.). Modlitwa którey S. Ignacy używał [...]. B. m., b. r. (po 1600).
1582 Informacja (Krótka). Krotka Jnformacya o szkaplerzach. Ktore rozdáią Oycowie Teatyni Ku Czci Niepokalanego Poczęcia Przenayświętszey Maryi Panny, Patronki y Opiekunki Panien Teatynek Pustelnic Fundowanych Od Przewielebney Matki Siostry Orszuli Beninkasa. Z Włoskiego w Rzymie wydánego ięzyka ná Polski przetłumaczona Roku Pańskiego 1736. w Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1736.
1583 Informacja na Jubileusz. Informacya na Jubileusz powszechny dwu-niedźielny, od oycá Swiętego Innocentego XIII Powszechnemu Kośćiołowi pozwolony. Roku Pańskiego 1722. B. m., 1722.
2373 Informacja. Informacya w Spráwie Iaśnie Wielmożnych Ichmośćiow Panow Jabłonowskich Synow y Sukcessorow św. pám. Iaśnie Oświeconego Imći Pana Stanisława Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego z Miástem I: K: Mośći Gdáńskiem Podaná na Seymie Anni 1724. B. m., b. r. (1724).
1038 Information (Kurze). Kurtze Information mit was Recht das Dorff Schidlitz dem Kloster Marienbrun Ordens der heil. Brigitten, in Dantzig zukomme auss allen unverdächtigen Documenten und auss geführten Rechte. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., po 1677).
2277 (Institutio). Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae. Vilnae In Ofiicina Ioannis Kartzani. Anno Domini, 1603. Wilno, druk. Jan Karcan, 1603.
2278 (Institutio). [Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1570/1580).
1584 Instrukcja jako jedwab robić. Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756. B. m., 1756.
1826 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Kammer-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Instrukcya dla Ausreyterow (woźnych) kammeralnych w prowincji Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1827 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Rendanten der Kämmerey- Kirchen- Stifts- oder anderer Cassen welche nicht unmittelbare Staats-Cassen sind. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Instrukcya dla rendantow kamlarnych, koscielnych, fundacyinych, lub innych kass które nie są nieposrzednicze kassy kraiowe. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1800).
1039 Instrumentum pacis. Instrumentum pacis inter serenissimum et potentissimum Regem et Rempublicam Poloniarum et Excelsum Imperium Ottomanicum ad Carloviz in Sirmio in Congressu Generali Confoederatorum Plenipotentiariorum confectum in Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. Ad M. D. G. B. m., b. r. (ok. 1699).
1040 Instrumentum pacis. Instrumentum pacis inter seren. et potent. Regem et Rempublicam Poloniarum et Excelsum Imperium Ottomanicum ad Carlowiz in Sirmio, in Congressu Generali Confoederatorum Plenipotentiariorum confectae. Das ist: Friedens-Schluss des zwischen dem Durchläuchtigsten Grossmächtigsten Könige und der pohlnischen Republic mit der ottomannischen Pforten zu Carlowiz confoederirten Plenipotentiarien gemachten Friedens. Hamburg bey Thomas von Wiering im gülden ABC. Hamburg, druk. Thomas von Wiering, (1699).
2206 Instrumentum pacis. Instrumentum pacis inter seren. et potent. Regem et Rempublicam Poloniarum et Excelsum Imperium Ottomanicum ad Carlowiz in Sirmio, in Congressu Generali Confoederatorum Plenipotentiariorum confectae. Das ist: Friedens-Schluss des zwischen dem Durchläuchtigsten Grossmächtigsten Könige und der pohlnischen Republic mit der ottomannischen Pforten zu Carlowiz confoederirten Plenipotentiarien gemachten Friedens. Den 28 Jan. 1699. auff 25 Jahr getroffen und unterschrieben worden. Hamburg, bey Thomas von Wiering im gülden ABC. Hamburg, druk. Thomas von Wiering, (1699).
2689 Interpretatio. [Interpretatio somniorum to iest wykład nocnych snów dwornemu czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach, z siedmi Planet y dwunastu znaków Niebieskich; oraz z tablicą Astronomiczną, Regestrem należytym sporządzony.] B. m., b. r. (Toruń?, 1694?)
2301 Intrighi. Gli Intrighi Della Corte Di Vienna, Ossia Il Riposo Dei Generali Dell’ Austria In Conferenza Col Detronizzato Re Di Polonia / Dialogo Critico-Storico Tra I Generali Coburg, Clairfait, Dewins Ed Il Monarca Suddetto. Italia, M. D. CC. XCVI. B. m., 1796.
568 Isingius Johann Christian. Gründliche Anweisung, wie ein Einfaltiger Rechtglaubiger Christ, der zu der ungeenderten Augspurgischen Confession [...] sich bekennet, seinen Glauben über denen hochwichtigen Artickuln, als I. Von der Person Christi und dessen Ampt: II. Von der Ewigen Fürsehung [...] und Ursach der Sünden: III. Von der ewigen Gnaden-Wahl und Verwerffung: Recht gründen [...] in Frag und Antwort [...] gestellet von [...]. Dantzig, Druckts David-Friderich Rhete 1673. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1673.
1585 Iwański Jan. Ustaw Powinnosci y odpustow Bractwa S. Anyola [sic] Stroza, Od Oycá S. Urbana VIII. postánowionego. Zá prośbą Swiętey pamięći Zygmunta III. Krola polskiego. Krotkie Zebranie. Ku używániu Bráćiey y Siostrom wpisánym w Cáthálog Bráctwá tego, w Kośćiele Wszytkich SS. przy Klasztorze Lwowskim Wielebnych Zakonnych Panien Reguły Benedykta S. Przez X. Iana Iwanskiego, tegoż Klasztoru Kápellaná, wydáne. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesu, U Sebást: Nowogorskiego, 1642. Lwów, Sebastian Nowogórski w druk. Jezuitów, 1642.
1043 Jabłonowski Jan Stanisław. Oratio qua Reipublicae Polonicae praecipuus legatus serenissimo et potentissimo Electori Saxoniae coronam Regni Tarnovicii in confinio Poloniae obtulit d. 21 VII 1697 [rz.]. B. m., b. r. (1697).
1586 Jabłonowski Jan Stanisław. Nowa Decenna do S. Franciszka Xawerego. Apostoła Indyiskiego Cudotworcy Ná Dźiesięć Piątkow Modlitwami y rożnym Nabożenstwem do tego Swiętego, we wszystkich potrzebach doświadczonego. Patrona. Przez wielkiego Klienta swego w Kinikszteynie własną pracą ozdobiona, Po kilkákroć w Káliszu, w Lublinie, we Lwowie, w Poznaniu, wydrukowána; á znowu przy nowey dobroczynności Páná pewnego szczegulniey náboznego do tego S. Cudotworcy Do Druku Podana Roku Pańskiego 1743. W Kaliszu, w Drukárni J.K.Mći in Collegium Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1743.
1587 Jabłonowski Jan Stanisław. Skrupuł bez Skrupułu w Polszcze, Albo Oświecenie Grzechow Narodowi naszemu Polskiemu zwyczáynieyszych, á zá Grzechy nie mianych; Traktat po prostu Grzechy rostrząsaiący, ná Rozdziały podzielony, przez pewnego Polaka zalecone. w Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu R. P. 1751. Lublin, druk. Jezuitów, 1751.
1367 (Jabłoński Daniel Ernest). Fernerer Nach-Klang des Lissnischen Parnassi und seiner Musen-Kinder, zur Hochzeitlichen Ehren Ihres Hochgeehrtesten Herren Rectoris, (Tit:) Hn: Daniel Ernesti Jablonski, der Reformirten Polnischen Gemeine Ordinarii Pastoris. Gedruckt zur Lissa durch Michael Bukken. Leszno, druk. Michał Buk, (1688).
940 Jabłoński Jacek. Drzewo Zywota, z Raiu Naprzod ná Gorze Jerozolimskiey Kálwaryi, złośliwą ręką potym ná Gorze Łysiec Przez Ręce Swiętego Emeryka Krolewica Węgierskiego, Roku Pańskiego Tysiącznego szostego, Przesadzone; Nieustannemi Cudami, y Łaskami kwitnące, w wszelkich przypadkach ludzkich zdrowy Owoc, Pociech y Ratunku, rodzące; Pod strażą Zakonnikow Oyca S. Benedykta Kongregacyi Polskiey Benedyktyńskiey, zostaiące, Teraz Nowo Historycznie Opisane, Przez X. Jacka Jabłońskiego, Tegoż Klasztoru S. Krzyża Professa, Proboszcza S. Michała w Słupi, Na zgłodniały ludzki appetyt, y na posiłek pospolity, do Druku Podane. Mnie się tylko przynależy szczycic w krzyżv Pana naszego Iezv Christa Zbavviciela na Gorze Lysey, Ad Galat: 6. w Krakowie, w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza, J.K.M. y J.O.Jmci X. Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, Ordynaryinego Typografa. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, (1735).
2497 Jabłoński Jan Teodor. Memoriae Friderici Borussorum regis monumentum. Berlin, G. Schlechtiger, 1713. Berlin, druk. Gothard Schlechtiger, 1713.