Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2105 Officia. Officia Propria SS. Patronorum Regni Sueciae Ex vetustis Breviariis ejusdem Regni deprompta: Ad instantiam Sermi Sigismundi III. Sueciae & Poloniae Regis, à Sac. Rituum Congregatione, auctoritate Apostolica, recognita & approbata, atque omnibus tam in dicto Sueciae quam etiam Poloniae Regno habitantibus concessa, ut liberè et licitè, translatis vel ommissis aliis Officiis quae eadem die occurrunt, recitari possint & valeant. Pars Hiemalis, Et Verna. Antverpiae, Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti. M. DC. LXXXV. Antwerpia, druk. Balthazar Moretus III, 1685.
960 Officia. Officia SS. Patronum Ordinis Divi Benedicti Ex varis Indultis Apostolicis Eidem Sacro Ordini Concess. In Gratiam et usum Sanctimonialium sub Regula S. Patris Benedicti Romano Breviario utentium collecta, sumptibus […] Abbatissae Franciscae Tarłowna Reimpressa, 1736. B. m. (Kraków?), 1736.
866 Oelhaf Peter. Summos in utroque jure honores quos primus in celeberrima Regiomontana laude summa solemnitate maxima rectore [...] Daniele Beckhero [...] promotore [...] Reinholdo Derschovio [...] decano [...] reportavit [...] Petrus Ölhafius, Gymnas. Dantisc. inspector et Jur. Utr. prof. publ. pridie Idus Mart. anno [...] MDCXL gratulantur fautores et amici. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri (1640) [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1640.
1651 Odymalski Walenty. Swiata przestępstwem pierwszych rodzicow zepsowanego, a potym od Iezusa Chrystusa, Prawdziwego Boga y Człowieka Naywyższego Krola Krolow, y Páná nád Pány etc. naprawionego. Historyey Swiętey częsc pierwsza. Ná pięć kśiąg rozdźielona. W ktorych wszystkie dźiełá, cudá, náuki, y przypowieśći Iego, od Ewángelistow SS. wspomnione, porządkiem są opisáne, z dokłádem figur, stározakonnych y proroctw tákże z obiáśnieniem mieysc trudnieyszych Ewángeliey świętey, według zdánia Kośćiołá Rzymskiego y práwowiernych Oycow śś. doktorow. Przez X. Walentego Odymalskiego, komendarzá Seceminskiego, rytmem słowienskim wyráżone. W Krakowie, W Drukárni wdowy y dziedzicow Fránciszká Cezárego I.K.M. typographá, Roku Pánskiego 1663. Kraków, druk. wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego, 1663.
726 Oderborn Paul (Oderborn Paulus). Des grausamen Tyrannen Johannis Basilidis, sonst Iwan Wasilowitz genant gewesenen Czaars in der Moschkau. Leben und Thaten. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzet. Benebenst einem Anhang von der Moschkowitischen Religion. Aus der alten und neuen Kirchen-Historie deutlich und gründlich zusammen getragen und heraus gegeben. Erffurth, Verlegts Joh. Christian Wohlfart, Buchhändler in Leipzig, 1698. Leipzig, nakł. Johann Christian Wohlfart, 1698.
2203 Ochino Bernardino. Krotkie wprawyenye á náuká, ktorym sye sposobem człowyek krzesciyánski w modlitwye spráwowáć, ćwiczyć, á rzędźić ma: Bernárdyná Ochiná Seneńskyego, z łaćińskyego yęzyká ná polski przełożona. B. m., b. r. (Kraków, druk. Barbara Wietorowa, 1548/1550).
1650 Oceanus. Oceanus Gemmis Gratiarum, Sacratissimi Cordis Jesu; Abundans. Singularibus ijsq[ue] maximis Indulgentijs concessis per Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem XI. Pontificem Summum, Exundans. Ad Celsissimorum S.R.I. Principum Lvbomirsciorvm Srzeniavam in Ecclesia Ressoviensi PP: Scholarum Piarum in omnes Beneficijs. Profluus. In ipso Exordio Introductionis Immensus. Varsaviae Typis S.R.M. Collegij Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, (1720).
122 Obwieszczenie (Nro 8896). Nro 8896. Obwieszczenie. B. m., b. r. (1796).
2006 Objaśnienie. Obiasńienie Rezolucyi (iako ią głoszą) Rzymskiey przeciw Przysiędze na Seymie Convocationis [sic] Anno 1733tio uczynioney. Notandum. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Jakub Preuss, 1733).
2257 Nowakowski Piotr. Supplika Za Zmarlych [sic], Pod czás morowego powietrza, Obywátelow Stołecznego Miástá Wileńskiego, Duszámi: Podana W Kátedrálnym Kośćiele, przy Jenerálnych Exequiách, z Pásterskiey złożonych miłośći, Iáśnie Wielmożnego á w Bodze Przewielebnego, I. M. X. Ierzego Tyszkiewicza; Biskupá Wileńskiego, Nabożney Audyencyey. Przez X. Piotra Nowakowskiego Theologá, y w tymże Kośćiele Ordynáriuszá, Káznodźieię Biskupiego Zakonu Káznodźieyskiego, W Roku Páńskim, 1654. dniá 2. Lutego. Z Dozwoleniem Stárszych. W Wilnie, w Drukárni Akádemiey Societ: Iesu. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1654).
1479 Nottnagel Christoph, Ortlob Carl. Disputatio Chorographica de Silesia, quam Sub Praesidio Viri Amplissimi Excellentissimique Dn. Christophori Nottnagels, Math. Sup. P. P. celeberrimi, Ampliss. Fac. Philos. h.t. Decani Spectabilis, Dn. Praeceptoris ac Patroni sui devenerandi, Placidae eruditorum disquisitioni sistit Carolus Ortlob, Olsnâ-Silesius. Habebitur A.D.IX. Junii H.L.Q.C. Wittebergae, Typis Johannis Röhneri, Acad. Typogr. A. 1649 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Röhner, 1649.
714 Notae. Notae animadversoriae, super virulentas et proditorias religionis Lutheranae literas a Triga malignantium Calixtinorum D. Michaele Behm, D [Christiano] Dreiero et D. [Johanne] Latermanno [...] in Academia Regiomont[ana] ad Helmstadienses Theologos 1 Martii Anno 1649 exaratas; in quibus decupla confessio Apostasias [...] producitur [...] opera et studio Ministerii Regiomont.[ani] exscriptae. Dantisci, typis And., Hünefeldii 1649. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1649.
2005 Nostitz Fridericus. Carmen funebre ad Borussiam de obitu illustrissimorum Principum et Dominorum, Domini Alberti Senioris, Marchionis Brandenburgensis etc. primi Ducis Prussiae […]. Et Dominae Annae Mariae, ex Ducum Brunsuicensiū familia natae, coniugis Alberti Senioris […]. Scriptum a Friderico a Nostitz. 1568. B. m. (Królewiec, druk. Jan Daubmann), 1568.
1871 (Nosarzewski Antoni). Sprawa WJP. Antoniego Nosarzewskiego Rotmistrza bywszey Kawaleryi Narodowey Koronney. z W. Dominikiem Głuchowskim i WW. Kuratorami Jego. Po Appelacyi od Dekretu Ziem: Wołkowyskiego w R[ok]u 1790. xbra 22. Dnia zapadłego. B. m., b. r. (1798 [nie: ok. 1790]).
1080 Noctes Prussicae. Noctes Prussicae oder preussische Nächte worin I. die IV. Haupt Monarchien, II. die Suite der neuen Historie von Russland, III. das Chur-Hauss Brandenburg, IV. die Regenten von Pohlen, V. die Könige von Schweden so viel als von diesen und von den vorigen im Anfang zu wissen noehtig ist, VI. die vornehmste Frieden, VII. Miscellanea von merckwürdigen Historien. Alles kurtz mit deutlichen Zeichen zur Behaltung der Jahr-Zahlen verfertiget von I. C. Z. Brand. Marchico. Num. I. Königsberg gedruckt in der Königl. Reussnerishen Hoff-Buchdruckerey. 1720. Królewiec, druk. wdowy Fryderyka Reussnera, 1720.
712 Nizolius Matthias. Disputatio nona Institutionum Imperialium. De curatoribus et satisdationo tutorum vel curatorum: Quam [...] sub Praesidio Matthiae Nizolii Gymnasii Rectoris; Pro ingenij viribus propugnabit Joachimus Flesso Witstochiensis Marchiacus: Mense Maio [...]. Thorunij Borussorum, excudebat Andr. Cotenius. 1607 [rz.]. Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1607.
2004 Nixdorff Joannes. Brevis Regni Poloniae terrarumq. Prussiae Regalis processus iudiciarii per tabulam delineatio inclyto inclytae Reipub. Gedanensis Senatui Consecrata â Joanne Nixdorf Gedanensi, ejusdem authore. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. druk wdowy Jerzego Rhete II, 1653).
2308 Niger Franciscus (Negri Francesco). Francisci Nigri doctoris et oratoris spectatissimi co[m]pendiosa ars de Epistolis artificiose exarandis. Vita ipsius Ex libro de scriptoribus Ecclesiasticis. Franciscus Niger p[res]byter venetus. Vir in divinis scriptoris studiosus et eruditus. Artium et philosophie p[ro]fessor doctissimus. Poeta et orator non futilis: in genio prestans ac disertus eloquio: claruit Venetus sub Frederico imperatore tertio, et Sixto papa quarto. Anno d[omi]ni. 1480. Kraków, druk. Jan Haller, 1506 (w kolofonie).
1648 Nieremberg Juan Eusebio. Akty rozne nabozne, po hiszpáńsku zkomponowáne, od oycá Jana Nieremberka Soc. Iesu, ná rożne ięzyki przedtym, á teraz świeżo ná polski, dla pożytku dusz, krwią Chrystusową odkupionych przetłumaczone, y powtore do druku zá pozwoleniem Stárszych podane. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. w Kolleg. Schol. Piar. Roku P. 1697. Warszawa, druk. Pijarów, 1697.
1649 Nieremberg Juan Eusebio. Prawdy duchowne o doskonałośći chrześćiańskiey Wyięte z Ksiąg hiszpáńskich W.X. I. Euz. Nieremberg. Od iednego kawálera z Pedemontu ofiarowane Jasnie Wielmozney I.M.C.P. Annie na Iabłonowie Leszczynskiey Woiewodziny Lęcyckiey [sic] generałowey Wielgopolskiey [sic] Mośćiskiey Odalanowskiey starośćiny etc. etc. W Warszawie, w Drukárni Scholarum Piarum 1694. Warszawa, druk. Pijarów, 1694.
3020 Niemiera Wojciech.
2822 Niemcewicz Stanisław Ursyn. Mowa miana na sesyi sejmowej dnia 1 IV 1791. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Piotr Dufour, 1791).
706 Nicolai Heinrich, Rathmann Johann. De imaginatione dissertatio philosophica. Quam [...] Praeside [...] excutiendam proponit Johannes Rathmann Dantiscanus. Ad diem Maij. Dantisci, Typ. Hünefeldianis M. DC. XXXV. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1635.
2624 Nicolai Heinrich, Berwald Georg Christoph. Gymnasii Ethici Exercitatio VI. De Legibus. Quam Praeside Henrico Nicolai... subjicit GeorgiusChristophorus Berwaldus, Doringius. In Gymnasio Gedanensi. Ad diem [...] Septemb. [1649]. Dantisci, Typis Viduae Georgii Rhetii. M. DC. XLIX. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete, 1649.
2609 Nicolai Heinrich, Ailardi Lubbertus. Gymnasii ethici exercitatio IV. De Virtute et Vitio Morali, Quam Praeside Henrico Nicolai. Phil. Profess. Publ. Placidae ventilationi subjicit Lubbertus Ailardi, Frisius Orientalis. In Gymnasio Gedanensi. Ad diem [...] Septemb. [1649]. Dantisci, Typis Viduae Georgii Rhetii, Anno M. DC. XLIX. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1649.
704 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). De Ahasvero Estherae. Quisnam ille, quo tempore vixerit, imperarit, Estheram duxerit, Judaeos ingente excidio liberaverit, et similibus, exercitatio peculiaris. Chronologica, Historica, et Theologica. Subjectis nonnullis ad calcem quaestionibus quaedam Librum Estherae concernentia expedientibus. Elbingae, Literis Corellianis 1653 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
705 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). De causa per accidens, Tractatus singularis. Philosophico-Theologicus [...]. Dantisci, Typ. Viduae Georgii Rhetii 1650 [rz.]. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1650.
707 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). De Pane. Eius natura, usu, affectionibus: [...] et varietatibus. Tractatus singularis theologicus, philosophicus, medicus, historicus et philologicus lectu utilissimus, jucundus et necessarius. Editio 2 priore auctior et limitatior ab auctore revisa, aucta, mutata. Dantisci 1651 [rz.] Typ. Viduae Georgii Rhetii. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1651.
708 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscella theologica. De Sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis, et superstitiosis quibusdam Festis, ut Corporis Christi, conceptionis et assumptionis Mariae, et similibus [...] Subiecta ad calcem operis Appendix philologica, de methodo latinitatis pro provectioribus [...]. Elbingae, Literis Correllianis 1653 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
709 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellaneorum Decadis I. Disputationis loco ad sententiarum collationem in Gymnasio Gedanensi proposita. Praeside [...]. Gedani, Typ. Georg. Rhetius (1635-1636). Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1635-1636).