Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1398 Rituale. Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum pro Sacramentorum administratione aliisque Ecclesiae publicis functionibus ritè et uniformiter in hac Dioecesi obeundis. Jussu et Authoritate reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Vratislaviensis sede Episcopali vacante editum ac promulgatum Anno 1682 [rz.]. Nissae, Typis Christophori Lertz, Civitatis Typographi. Nysa, druk. Krzysztof Lertz, (1682).
1397 Rhenius Johann. Compendium Gramaticae Latinae. In usum Juventutis revisum et reculum Anno 1648 [rz.]. Thorunii, Typis Michaelis Karnall. Toruń, druk. Michał Karnall, 1648.
1396 Rambach Johann Jakob, Luther Martin. Porządna o Zbawieniu Nauka, naprzod w 24. Pytaniach krotko ogarniona, a napotym w. 273. Pytaniach, ktorych odpowiedźi z większey częśći z samego Pisma świętego wźięte, obszerniey rozbierana, z poprzedzaiącym Katechyzmem Błogosł. pam. D. Marćina Lutra. dla Szkoł Pruskich. W Krolewcu, Nakładem i Drukiem Jana Henryka Hartunga Dziedźiców. 1766. Królewiec, nakł. i druk. dziedziców Jana Henryka Hartunga, 1766.
1395 Rada. Radá Boża o zbáwieniu Ludźi, iáko też i O srzodkách i o Porządku ku Zbáwieniu, wkrotkim Ogárnieniu podána. W Brzegu, Drukował Goffred Trámp, Roku 1738. Brzeg, druk. Gotfryd Tramp, 1738.
1394 Puschmann Laurentius. Die unbewuste Todes-Stunde, bey der ansehnlichen Funeration des Ehren-vesten, Kunst-Erfahrnen, und Wohlbenamten Hn. Johann Friedrich Tragens, Fürnehmen Bürgers und Apotheckers in Lissa, Anno 1689. den 27. Octobr. (Nachdem Er Sontags vorher, den 23. dito, war der 20. Trinit. durch einen unverhofften schnellen, doch seligen Tod, seinen frommen Geist auffgegeben) in verlangter Parentation einfältig angezeiget von M. Laurentio Puschmann, der Kirchen Aug. Conf. Invar. zur Lissa Diacono. Gedruckt zur Lissa durch Michael Bukken, im Jahr Christi 1690. Leszno, druk. Michał Buk, 1690.
1393 Prophezeiungen. Merkwürdige Prophezeihungen eines alten katholischen Geistlichen in Polen, die von einem reisenden Kaufmann aus Riga in einem Kloster sind gefunden worden. Und welche vom Jahr 1790. bis zum Ende der Welt 2000, in Erfüllung gehen sollen. Nebst einer rührenden Geschichte. Neue vermehrte Ausgabe. Riga 1794. Ryga, 1794.
1392 Powinności. Powinnośći Chrżeściáńskie, to jest: Co pòwinien każdy Chrześćiánin wierzyć, y wiedżieć, aby był zbáwiony. Za dozwolonym Stárszych do Drucku podane. Roku Pańskiego 1729. W Drukarni Academiczkiei Coll. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
1391 (Leszczyński Rafał, 1650-1703). Wielkie Poselstwo do Porty Othomanskiey Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Rafała Hrabi na Lesznie Leszczynskiego, Wojewody Łęczyckiego, Generała Wielko-Polskiego, roku 1700. B. m., b. r. (Leszno?, 1700).
1375 Pflicht. Die Pflicht eines Christen zur Zeit grassirender Pestilentz: in einem Kurtzen Bericht Ehemals von denen Eltisten der Böhmischen in Gross-Pohlen exulirenden Gemeine, aus sonderbaren Ursachen gestellet; und so wol in Böhmischer als teutschen Sprache in Druck verfertiget: Jetzt aber, aus gleicher Gelegenheit, und Gott gefälliger Intention, von neuen wieder auffgeleget. In der Polnischen Lissa, im Jahr 1708. Leszno, 1708.
1374 Pater Paul. (Die) Seeligen Augen, (Tit.) Herrn (Frie)drich Rüsopens, des Raths in Thorn, wolte bey Hochansehnlicher Beerdigung, den XIII. Sonntag Trinit. des 1692sten Jahrs, aus Veranlassung des Evangelii, dem Seelig-verstorbenen zu sonderer Ehr, den schmertzlich Betrübten zum Trost, mitleidend abbilden Paul Pater. Thorn, Gedruckt bey Johann-Balthasar Bresslern. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, (1692).
1373 (Danzig). Neue Revidirte Hochzeit-Tauff- und Begräbnüss- Ordnung der Stadt Dantzig aus Schluss Sämbtlicher Ordnungen ausgefertiget und publiciret den 14. Julii. Anno 1705. Dantzig, Gedruckt durch E. Edl. Rahts und des Gymnasii Buchdruckern Johann-Zacharias Stollen, 1705. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1705.
1372 Neumann Kaspar. Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow, w Proźbie, Modlitwie, Przycżyn: Dźiękowániu, Słowy krotkiemi ogárniona: Ludźiom wsżystkim żadnego nie wyłącżájąc Wieku, Stanu, Doległośći, Czásu, ták ráno, jáko na Wiecżór, niemniey y w kośćiele Nábożeństwo odpráwującym przygodna. Z Niemieckiego ná Polski przeniesiona Język przez Janá Ernesti. W Oleśnicy Drukował Gottfryd Güncel, Kosztem Tłumácżá. R. P. 1687. Oleśnica, druk. Gotfryd Güntzel nakł. Jana Ernestiego, 1687.
1371 Neukirch Benjamin. Panegyris Sacra, in Diem Natalem Dulcissimi nostri Salavatoris, Domini Jesu Christi, piâ Simplicitate conscripta à Benjamin Neukirch, LL. Stud. Anno reparatae Salutis, 1685 [rz.]. Francofurti ad Viadrum, Literis Zeitlerianis. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, (1685).
1370 Nauka. Nauka o Spowiedzi y Kommuniey S. Jaśnie, y po prostu Wykładaiąca co jest Spowiedź y Kommunia S. y czego do godnego tych dwuch Sakramentow Swiętych vżywánia potrzeba. W szytkim, osobliwie Plebanom wygodna, aby tym łacńiey te dwa Sakrámenta SS. Pospolstwu wyłożyc mogli. Záwierá w sobie Krotkie, jasne, y barźo potrzebne pytańia y odpowiedźi z Niemieckiego Języka na Polski wytłumaczone. Przyłożyła śię też nauka o częstem używániu Nayswiętszego Sakramentu wielce pożyteczna. Za Pozwoleńiem Starszych. W Gdansku, Drukował David-Frid. Rhet, Reip. et Gymn. Typ. Roku P. 1674. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhetius, 1674.
1369 Nauka. Chrześćiáńska Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom, y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbawienney wiádomośći nábyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwá Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
1368 Nauka. Chrześćiánská Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbáwienney wiádomośći nabyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwa Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
1367 (Jabłoński Daniel Ernest). Fernerer Nach-Klang des Lissnischen Parnassi und seiner Musen-Kinder, zur Hochzeitlichen Ehren Ihres Hochgeehrtesten Herren Rectoris, (Tit:) Hn: Daniel Ernesti Jablonski, der Reformirten Polnischen Gemeine Ordinarii Pastoris. Gedruckt zur Lissa durch Michael Bukken. Leszno, druk. Michał Buk, (1688).
1366 Musonius Jan, Musonius Ernest. Perenni memoriae viri admodùm reverendi, clarissimi, doctissimi. dn. Martini Arnoldi, Lesnensis ecclesiae ministri fidelissimi, scholaeq; rectoris meritissimi, Praemature! utriq; erepti, positium hoc monumentum à Moesto Germanorum Pari. Lesnae Imprim: Mich. Buk. 1685. Leszno, druk. Michał Buk, 1685.
1365 Musonius Jan. Ostatnia posluga Jego Mci Panu Janowi Epaenetowi, niegdy Leszczynskiemu. Teraz też Jasnie Wielmoźnego Jego Mci Pana Chorązego Koronnego, przy Expediciey Węgierskiej Medykowi Zawołanemu ktory w Obozie Polskim pod Strigonium 21. Paźdźiernika Roku 1683. zbawiennie w Panu zasnął. Nie bez zalu Serdecznego, przy pamiątce Funeratiey Jego, którą pokrewni w Lesznie 19. Grudnia obchodzili. Oddana od Dowiernego Brata. Jana Musoniusa. Drukiem Michala Buka. Leszno, druk. Michał Buk, (1683).
1364 Moller Johann. Historiae ducum Lignicensium, quatenus â Piasti stirpis eorundem antiquissae et Ilustrissae Authore, usqué ad haec nostra secula, primum Polonis et Silesiis simul, tandem Lygiis tantúm continuâ successionum serie imperarunt; Libri III. Carmine Elegiaco adornati. Glogoviae majori Sumtib. Autoris excusi â Joachimo Funccio Typographo Anno redempti Hominis 1621 [rz.]. Głogów, druk. Joachim Funck nakł. autora, 1621.
1363 Martens Seweryn Conradi. Generalis Discursus Brevissimus de Alteratione Conscriptus a Severino Conradi Martens Lithvano. Lignicii, typis Nicolai Sartorii. A. C. 1605. Legnica, druk. Mikołaj Sartorius, 1605.
1362 M. A. Denck-Mal, welches dem weiland Ehrenvesten, Vorachtbaren, und Wohlweisen Herren Fridrich Jägkwitz, vornehmen Bürgern und Küchlern, vormahlen Raths-Verwandten, jetzo gewesenen Gerichts-Beysitzern, und der Reformirten Gemeine wohlverdienten Kirchen-Eltesten: nachdem seine seelige Leiche, bey Volckreicher Versamlung auff dem Gottes-Acker beygesetzet worden; in dessen Behausung auffgerichtet M. A. Zur Lissa druckts Michael Buck, im Jahr 1675. Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
1361 Limmer Konrad Philipp, Dares Johann Christian. Disputatio Physica Extraordinaria. De Corporum Naturalium Principiis, quam Annvente Deo sub Praesidio Conradi Philippi Limmeri, Medicinae Doct. Ejusdemq; ut et Phys. et Mathes. in Illustr. Athenaeo Anhaltino Prof. Publ. nec non Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum Collegae, d. Leucippi. Publicè Ventilandam proponet Ad d. 8. Februar: 1689 [rz.]. Johannes Christianus Dares, Briga-Sil. Philosoph. Studios. Servestae, Excudit Joh. Ern. Bezelius. Zerbst, druk. Jan Ernest Bezelius, (1689).
1360 Lac. Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Pożyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiańska, Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym, ktorży dla słabszego rozumu jeszcźe są niemowiąkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prżydátkiem roznych modlitw, Duszom nabożnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1729. W Drukarni Academiczkiei Colleg. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
1359 Lac. Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Poźyteczna, y potrźebna Náuká Chrześćiáńska, Dziatkom, y Ludźiom dorosłym, którźy dla slábszego rozumu jeszcźe są niemowiątkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prźydátkiem roźnych modlitw, Duszom naboźnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1711. w Wrocłáwiu, Jan Jáncke, Literámi Báumáńskiemi drukował. Wrocław, Jan Jancke w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1711.
1358 Katechizm (Mały). Mały Katechismus, álbo Náuká Chrźeśćiańská w pieśni złożoná żeby prźes wdźięczność społecznego Spiewánia tak Dźieći, iak i starźi łacznieyszym sposobym mogli śie náuczyć tego, co im do wiary świętey, i źyćia Chrześćiańskiego iest potrzebne i do otrźimania zbáwieniá wiecźnego pożytećzne z Przidatkiem niektorych Pieśni nábożnych ná więksżą część i chwałę Boga w Troycy Swiętey iedinego ná pożytek zbawienia Dusz ludzkich. Przes Jednego Xięza zákonu Can. Reg. Lat. S. Augustiná świeżo do śpiewánia złożona i spisáná za staranim swego Przewieleb: Xięza ArchiPreśbyterá z do zwoleniem starszych do druku podana roku 1747. (B. m.), 1747.
1357 Katechizm. Catechismus, to iest: Poźyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiáńska Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym przedłożona Roku, 1745. w Wrocłáwiu, w Drukárni Acádemiczkiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1745.
1356 Jacobus Matthias. Chorus Pieridum, quo Serenissimum, Reverendissmum, et Potentissimum Principem ac Dominum, Dominum. Carolum Ferdinandum, Poloniae et Sveciae Principem, Episcopum Vratislaviensem etc. Principem ac Dominum suum Clementissimum. Die 28. Octobris. Anno Christi 1637 [rz.]. Nissam. Ad Episcopalem suam Residentiam Felicissimè venientem Devotissimè Excepit M. Matthias Iacobus, Sac: Caes: Auctoritate Notarius Publ: Nissae Silesiorum, Imprimebat Iochannes Schubart. Nysa, druk. Jan Schubart, (1637).
1355 Dury John (Duraeus Johannes, Dure Jean). Hypomnemata de studio pacis Ecclesiasticae, á Iohanne Duraeo Suscepto. Ab Anno 1628 ad Annum 1635. Amstelodami, ex officinâ Iohannis Frederici Stam, sub signo spei Anno 1636 [rz.]. Amsterdam, druk. Jan Fryderyk Stam, 1636.
1354 Hofman Gottfried. Consulum Fidelissimorum Officium et Praemium Treuer Regenten Ampt und Pflicht Lohn und Liecht ex Joh 10. v. 27, 28. bey ansehnlicher Volckreicher Leichbegängnüss des weyland Ehrenvesten, Wolweisen und Wolbenambten Herrn George Nickisches Treugewesenen und sehr Wolverdienten Bürgermeisters, wie auch Vornehmen Bürgers und Weinschenckens allhiero in der Gräffl. Stadt Rawitz. Welcher Anno 1657. den 18. Novembris früh 1. Viertel auff 2. Uhr nach dem Willen Gottes selig eingeschlaffen, und den 22. Ejusdem Christlich und Ehrlich in sein Grab- und Ruh-Kämmerlein beygesetzet worden. Betrachtet und auff begehren zu Papier bracht von Gothofredo Hofmano, Svidn. Sil. Pastore daselbsten. Gedruckt zur Steinaw bey Wiegand Funcken. Ścinawa, druk. Wigand Funck, (1657).