Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1723 Kampenhausen Jan Michał. Chwała y apologia kopiy y pik cum refutatione niektorych Zárzutow, przećiwko nim. Anno 1737 [rz.]. W Kaliszu w Drukárni Colleg. So. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
1595 Kancjonał pieśni nabożnych. Kancyonał Piesni Naboznych Według obrzędow Kośćioła Swiętego Katolickiego. Na Uroczystośći całego Roku, z Przydatkiem wielu nowych y wybornych Pieśni, nowo Przedrukowany. W Lublinie w Drukarni Coll. Soc. Jesu, 1745. Lublin, druk. Jezuitów, 1745.
77 Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Káncyonał zámykaiący w sobie Pieśni Chrześćiáńskie, Pánu Bogu w Troycy Swiętey iedynemu ná Cześć i Chwałę, á pobożnym Chrześćiánom ná poćiechę, osobliwie w Sląsku zwyczáyne, porządkiem słusznym, ták z stárodawnych iák i świeżo przetłumáczonych zebráne, i z przydátkiem rożnych Modlitew, tákże z Summáryuszem Kátechizmu, i Reiestrámi potrzebnymi wydáne. Edycya Wtora. W Brzegu, swym kosztem wydrukował Goffred Trámp. Roku 1727 [rz.]. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
1973 Kankel Joannes. Pax et Bellum, das ist Friede unnd Krieg auff den jetzigen Deutschen und Preusser Zustandt gerichtet und poetisch auffgesetzet von Johanne Kankeln Deutschen Schuel-Meist. in Dantzig. Anno 1645. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1645.
1597 Kapłan przy zgonie. Kapłan Przy Zgonie O powinnościach swoich y o sposobach postąpienia z choremi, osobliwie bliskiemi śmierći, dostatecznie Uwiadomiony, Z przydatkiem Aktow, modlitw, nauk, odpowiedźi na zarzuty, nawrocenia, Benedykcyi zebranych z Kśiąg Medicine Spiritualis, Wyprawy na tamten świat, Agendy Rzymskiey, y innych Dla wygody każdego o zbawienie Dusz staranie maiącego; Pracą y kosztem dwóch Kapłanow Zakonu S. Franciszka Na nowo z druku wychodzący. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. WW.XX. Franciszkanow, Roku Pańskiego 1756. Wilno, druk. Franciszkanów, 1756.
570 (Karol X Gustaw, król szwedzki). Kurtze und Preliminar-Erzehlung der Ursachen, warumb der [...] Carl Gustaff, der Schweden, Gothen und Wenden König [...] den König in Pohlen mit Krieg zu überziehen gedrungen worden. Alt. Stettin, bey Johann Valentin Rheten 1655. Szczecin, druk. Johann Valentin Rhete, 1655.
79 Karove Józef. Głos urodzonego Jozefa Karove Konsyliarza J.K.Mći, Medycyny Doktora, Pierwszego z porządku Deputata na Zgromadzeniu Wydziałowym Deputatow Dnia 10. Sierpnia 1791, na Ratuszu Poznańskim przy zagaieniu elkcyi [sic] plenipotenta na Seym y Sędziów Appellacyinych miany. B. m., b. r. (1791).
916 (Katarzyna Bolońska św.). Przeswietna Wigryuszow Familii Cora Swięta Cudami, Swięta Czynami, Zakonu S. Franciszka Zakonnica S. Katarzyna Bononska, Swieżo Kanonizowana od Oyca S. Imieniem y rzeczą łaskawego Klemensa XI Już raz Officio praesenti y Litania, Chalcis Craci maenibus uczczona, Teraz zaś przy Solenney Introdukcyi w Kaliszu do OO. Bernardynow, Summa offic...tate, charitate sine modo, Labore Atlantico, Przez Towarzyszow Jezusowych, Niepłonnym nazwiskiem, Ex Aede Karnkoviana, Sponsa Jesu Uszanowana. Tymże Przewielebnym Oycom Za łaski świadczone In vim gratitudinis pro Ipsa. IPSA. B. m., b. r. (Kalisz?, 1712?).
964 (Katarzyna Bolońska św.). Sposob Krotkiego Nabożeństwa Do S. Katarzyny Bononskiey, Zakonu Oyca S. Franciszka, Reguły S. Klary. Z żywota iey, y z Brewiarza Wybrany. Przez Braci Zakonu tegoż OO. Reformatow Mało-Polskich. A na proźbę nabożnych do tey Swiętey ludzi. Do Druku Podany. Roku Pańskiego 1713. w Krak. w Druk. Franciszka Cezarego I.K.M. y I.M.X. Biskupa Krak. Xcia Siewiersk. Ord. Typ. Kraków, druk. Franciszek Cezary mł., 1713.
1468 Katarzyna II, caryca rosyjska. Lettre de Mr. Starkowsky***. à Son Ami et Parent Mr. Stark à Darmstadt D.m.d.M. a Moscou 1789. B. m. (Moskwa?), 1789.
230 Katechismus. Catechismus in preüsznischer sprach, und dagegen das deüdsche. 1545. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1545).
1358 Katechizm (Mały). Mały Katechismus, álbo Náuká Chrźeśćiańská w pieśni złożoná żeby prźes wdźięczność społecznego Spiewánia tak Dźieći, iak i starźi łacznieyszym sposobym mogli śie náuczyć tego, co im do wiary świętey, i źyćia Chrześćiańskiego iest potrzebne i do otrźimania zbáwieniá wiecźnego pożytećzne z Przidatkiem niektorych Pieśni nábożnych ná więksżą część i chwałę Boga w Troycy Swiętey iedinego ná pożytek zbawienia Dusz ludzkich. Przes Jednego Xięza zákonu Can. Reg. Lat. S. Augustiná świeżo do śpiewánia złożona i spisáná za staranim swego Przewieleb: Xięza ArchiPreśbyterá z do zwoleniem starszych do druku podana roku 1747. (B. m.), 1747.
1357 Katechizm. Catechismus, to iest: Poźyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiáńska Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym przedłożona Roku, 1745. w Wrocłáwiu, w Drukárni Acádemiczkiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1745.
2179 Katechizm. Katechizm Mnieyszy, z Summulą o Swiętey wieczerzy Panskiey Także Sto krotkich sentencyi z Pisma świętego, o Wierze y Pobożności, zebranych y przyłączonych, z modlitewkami y piosnkami małym Dźiatkom służącemi. w Krolewcu, w Drukarni J. F. Driesta, Roku 1760. znowu przedrukowany. Królewiec, druk. Jan Fryderyk Driest, 1760.
2180 Katechizm. Kátechizm, tho iesth, Summá wiáry Krześćiáńskiey, krotko zebrána, dla ćwicżenia młodych dzyatek. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta (w kolofonie), b. r. (1565/1568).
2181 Katechizm. Kátechizm, tho iesth, Krotka náuká Wiáry swiętey Krześćiáńskiey, dla ćwicżenia młodych dzyatek zebrána. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta (w kolofonie), b. r. (1569/1572).
2182 Katechizm. Kátechizm, tho iesth, Krothka náuká Wiáry swiętey Krześćiáńskiey, dla ćwicżenia młodych dziatek zebrána. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1584 (w kolofonie).
2183 Katechizm. [Katechizm to jest summa wiary Krześcijańskiej krótko zebrana dla ćwiczenia młodych dziatek]. (Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1564/1565?).
1974 (Kazanowski Adam). Discursus necessarius. B. m., b. r. (1638).
941 Kazumen Julian. Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618. Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.
571 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Cursus philosophici disputatio XXIV De virtutibus moralibus, quae referuntur ad nos ipsos. Instituenda [...] in Gymnasio Dantiscano ad diem 6. Maij. Praeside [...] respondente Adamo Rassio Polono. Dantisci. In Off. Typ. Martini Rhodi, 1606 [rz.]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1606.
572 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Pia ac devota praeparatio ad sacram synaxin, ante annos aliquot privatim discipulis quibusdam tradita a [...] nunc vero in gratiam studiosae iuventutis publici iuris facta. Hanoviae, apud haer. Guil. Antonii 1611 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1611.
573 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Praecognitorum philosophicorum libri duo [...]. Hanoviae, ap. haer. Guilielmi Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.
574 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Rhetoricae ecclesiasticae [...] libri duo. Ed. 2 emendatior. Additae in fine tres eiusdem argumenti diatribae, una incerti autoris, altera [...] Georgii Sohnii, tertia Antonii Schori. Hanoviae, Ap. Gu. Antonium 1604 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius, 1604.
575 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema astronomiae compendiosum [...]. Hanoviae, Ap. Haer. Gu. Antonii 1613. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1613.
576 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema ethicae [...]. Hanoviae, Ap. Guil. Antonium 1610 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius, 1610.
577 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema logicae, compendiosa methodo adornatum [...] Ed. 4. recognita et emendata. Hanoviae, Ap. Haer. Guil. Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.
578 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema logicae tribus libris adornatum [...] Ed. 5. ab Authore recognita et emendata. Hanoviae, Ap. Haer. Guil. Antonii 1611 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1611.
579 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systematis logici plenioris pars altera, quae est specialis [...]. Hanoviae, Ap. Haer. Guil. Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.
580 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema Systematum […]. Omnia Huius Autoris Scripta Philosophica uno volumine comprehensa Lectori exhibens […]. Tomus secundus, qui ipsam paediam philosophicam, sive scientias et prudentias philosophicas ipsas, convenienti ordine continet, una cum adiunctis disputationibus et commentationibus, quibus una vel altera Systematis alicuius pars et materia ab Autore fuit illustrata. Cum indice librorum, tum capitum et autorum in eo citatorum, tum rerum et verborum locupletissimo. Hanoviae: Antonius, 1613. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.