Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
1571 Gertruda św. Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747. Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
1638 Modlitwy publiczne. Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636. Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.
155 Modlitwy nabożne. Modlitwy nabożne ná cześć i chwałę Oycá, Syná i Duchá Świętego, Páná Bogá w Troycy Swiętey iedynego (współwyd.) zob. Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
1766 (Ignacy Loyola św.). Modlitwa którey S. Ignacy używał [...]. B. m., b. r. (po 1600).
2353 Modlitewnik. [Modlitewnik]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
1750 Witowski {i. e. Mirowski Paweł}. Młotek Duchowny WSercach [sic] Ludzkich Tor Chrystusow Dreluiacy [sic]. W Krakowie Censurowany. We Gdansku, Drukowano przesz [sic] Davidá Freidrichá Rhetiuszá. Roku Páńskiego 1656 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1656.
2360 Missae. Missae Propriae Sanctorum Regni Sveciae Patronorum, Ad normam Missalis Romani accommodatae. Cracoviae. In Officina Schedeliana, S. R. M. Typogr. Anno D[omi]ni, M. DC. LXXV. Kraków, druk. Dziedziców Krzysztofa Schedla, 1675.
709 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellaneorum Decadis I. Disputationis loco ad sententiarum collationem in Gymnasio Gedanensi proposita. Praeside [...]. Gedani, Typ. Georg. Rhetius (1635-1636). Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1635-1636).
711 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellanearum exercitationum Decas tertia. Universam Philosophiae moralis generalem partem, quae Ethice vocatur, exhibens. Materias ejus e liquidis fundamentis deducens, et obstantia debitis resolutionibus infringens. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Thoruniensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio 1638. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1638.
710 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscellanearum exercitationum Decas secunda. In qua maximam partem Physiologica et interdum theologica disquiruntur, sententiarum Fundamenta ostenduntur, et obstantia debitis reso[lu]tionibus amoventur. Disputatoriis Gymnasmatibus in Gymnasio Dantiscano decursa. Praeside [...] Ad Amplissimum Senatum Rigensem perscripta. Gedani, Georgio Rhetio, typographo exscripta 1637. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1636-1637).
708 Nicolai Heinrich (Nicolai Henricus). Miscella theologica. De Sanctimonia, bonis operibus, loquendi et sentiendi modis in illis, et superstitiosis quibusdam Festis, ut Corporis Christi, conceptionis et assumptionis Mariae, et similibus [...] Subiecta ad calcem operis Appendix philologica, de methodo latinitatis pro provectioribus [...]. Elbingae, Literis Correllianis 1653 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1653.
952 Kaczorkiewicz Józef Antoni. Mira [sic] Gorzkiey Męki Chrystvsa Pana Nabożnemi Affektami, Reflexiami i wierszami rozmaitemi Osłodzona Ktorey, nabożeństw rożnych, Godzinek, i Affektow tak na vroczystośći Chrystusa Pana, iako i na Swięta Naświętszey P. Maryey, ozdoby dodaie Wąnnosc Dvchowna Roku Pańskiego 1708 Wydana Przez X. Iozefa Antoniego Kaczorkiewicza Kapellana Klasztoru Panieńskiego Benedyktynskiego w Iarosławiu. Z Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney W Drukarni I.K.M. Brackiey Lwowskiey Troycy P. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1708.
2317 Arnold Valentin. Minutiarum vulgarium elementa seu species: annexe eisdem nonnullarum regular[um] ostensio[n]es una cu[m] earunde[m] annotationibus. [Pod tytułem wiersz:] Rudolfus Agricola Iunior Poeta a Caesare Laureatus, Mathematiae studioso [12 wersów]. [Pod tym dystych:] Nicolaus Salomon Cracovien[sis]. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1518 (w kolofonie).
1729 Maria de Jesús de Agreda. Miasto swięte niedośćigłemi Taiemnicámi Ubłogosłáwione, cud cudow, przepasc łask, Wszechmocnośći, Mądrośći, Miłośći Boskiey. Zycie przedziwney Matki Wćielonego Boga, Maryi, Krolowy Nászey, Ná Oświecenie Swiáta, Kośćiołá Bożego Poćiechę i Całego Národu Ludzkiego Zbáwienie, Wielebney Maryi de Jesu Zakonu Franćiszka swiętego de Observantia Xięni w mieśćie Algreda [sic] obiawione, A teráz wyráźną Krotkośćią do druku podane przez X. Piotra Kwiatkowskiego S.J. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu, w Drukarni J.K.M. Koll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1731. Kalisz, druk. Jezuitów, 1731.
582 Kepler Ludwig (Keppler Ludovicus). Methodi conciliandarum sectarum in medicina discrepantium, sectio prima. In qua per sciagraphiam generalem, in trichotomiis, introducitur Homo, qui parvus Mundus dicitur; in constitutione sana, repraesentans [...] medicinae convenientiam cum theologia, cabala, magia naturali vera demonstrans fundamenta realia physico-chymica, mathematica, metaphysica. Regiomonti, typis Paschalis Mensenii, Anno 1648. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1648.
1633 Meta zbawienna. Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona (współwyd.) zob. Dziardyn duchowny (1722). Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
1393 Prophezeiungen. Merkwürdige Prophezeihungen eines alten katholischen Geistlichen in Polen, die von einem reisenden Kaufmann aus Riga in einem Kloster sind gefunden worden. Und welche vom Jahr 1790. bis zum Ende der Welt 2000, in Erfüllung gehen sollen. Nebst einer rührenden Geschichte. Neue vermehrte Ausgabe. Riga 1794. Ryga, 1794.
519 Gulden Christoph. Memoriae Illustris [...] Fabiani Senioris, burggravii et baronis a Dhona, Sereniss. Electorum [...] Brandenb. consiliarii intimi, ad Comitia Rom. Imperij et Regni Poloniae, iteratis vicibus Legati, supremi militiae Praefecti, Ducatus Prussiae Burggravij emeriti etc. B. m., b. r. (po 1600).
435 Crusius Fridericus. Melos Alcaicum, honoribus viri [...] Aegidii Strauchii, SS. Theol. Doct. Rectorisque Gymnasii Dantiscani longe dignissimi, Dn. Praeceptoris omni honoris cultu aetatem prosequendi, ea, qua par est, observantia dicatum a Friderico Crusio, Jaura-Silesio. Gedani, Typis Simonis Reinigeri [1670]. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (ok. 1670).
825 Schelwig Samuel (Schelguig Samuel). Meditationis biblicae exercitium [...] quod praeside [...] disputationi publicae subjicietur [...] [Cz. 1-5]. Gedani, Imprim. Dav.-Frider. Rhetius, 1686 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1686.
1997 Medaille. Medaille, zum Andencken der vor zwey hundert Jahren A. 1530. den 25. Junii dem Glorwürdigsten Kayser, Carolo V. auf öffentlichem Reichs-Tage übergebenen Augspurgischen Confession. B. m., b. r. (Gdańsk, 1730).
649 Mecaenates. Mecaenates, amicos ac cives academicos, ad panegyrin quae aeternae memoriae Magnifici [...] Johannis Truchses von Wetzhausen supremi Prussiam Regentis, Consiliarij ac Burggravii laudatissimi, magni musarum patroni. Sacra erit, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. [Regiomonti] Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2107 Tylkowski Wojciech. Mądrosc Doskonała, W Bojazni Bozey Ugruntowana, Niegdyś Przez X. Woyciecha Tylkowsiego [sic], Societatis Jesu Theologá gruntownemi dowodámi, y strásznemi Przykładámi Objasniona; Teraz Jáko y nayprostszym dowćipom do pojęćia nie trudna, a wszytkim zbáwienna y potrzebna Piąty raz Swiátu Ogłoszona. W Wilnie w Drukárni Akád: Soc: Iesv, Roku Páńskiego 1731. [Tytuł części II:} Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXXII. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1731 (cz. I), 1732 (cz. II).
128 Palczowski Paweł. Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605. Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
1630 (Maria, Matka Boska). Marya, Imię Naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łaski y pociech Morze, w Bractwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w Kośćiele Swiętego Ducha w Lublinie z władzy y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey założonym wylewaiące. Za pozwoleniem władzy y zwierzchnośći Duchowney, á dla pożytku Dusz ludzkich nowo przedrukowane. w Lublinie, w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, 1744. Lublin, druk. Jezuitów, 1744.
1629 (Maria, Matka Boska). Marya jmię naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, nieprzebrane słodkości łáski y pociech morze, w bractwie tegoż imienia zbáwiennego, nowo w kościele Swiętego Ducha w Lublinie z władze y pozwolenia od stolice s. apostolskiey záłożonym wylewaiące. Zá pozwoleniem władzy y zwierzchności duchowney, przedrukowane. W Lublinie w Drukárni Kollegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739. Lublin, druk. Jezuitów, 1739.
1628 (Maria, Matka Boska). Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I.W.X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1689.
1472 Manuale. Manuale Pietatis. Ex probatis precationum libellis, jam ante. Concinatum. Nunc denuo selectioribus devotionibus, Auctum. Una cum utilissimis Resolutionibus pro infirmis, ac Compendio Controversiarum. Editio Decima. Cum Licentia Superiorum, et Privilegio S.R.M. Typis Clari Montis Częstochoviensis. A.D. 1751. Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.
1404 Schoenborn Samuel. Manuale Medicinae Practicae Galenico-Chymicae, Comprehendens Specifica et Appropriata omnium membrorum humani corporis Medicamenta, adjectis Observationibus ac notis eorum, quae ijsdem membris exitiosa sunt ac deleteria. Non solum ad faciendam Medicinae Praxin necessarium, sed etiam omnibus ijs quos propria Valetudo solicitat, utilissimum. Dantisci, Typis et Sumptib. Georgi Rhetii. Typogr. Ord. Anno 1637 [rz.]. Gdańsk, druk. i nakł. Jerzy Rhetius, 1637.
1619 Lubomirski Hieronim Augustyn. Manifestum Cellsissimi Domini Hieronymi Augustini S.R.I. Principis Lubomirski Comitis in Wisnicz et Iarosław Castellani Crac. Magni Exercituu Poloniae Ducis. B. m., b. r. (1704).