Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3054 Passement Claude Siméon (1702–1769).
946 (Paschalis św.). Godzinki o Swiętym Paschalisie. B. m., b. r. (po 1700).
1483 Pareus David. De Sacrarum Scripturarum Necessitate et usu Doctorali et Judiciali Directivo; Quod sint norma fidei perfecta et unica. Adversus fanaticos et Sophistas Disputatio Altera. Praeside Davide Pareo S. Theologiae Professore in Academia Heidelbergensi. Respondente Jacobo Kostecky Polono, S. Theologiae studioso. Loco et horis consuetis: die XIII. Octobris. Heidelbergae, Typis Voegelinianis, Anno 1604 [rz.]. Heidelberg, druk. Voegelina (Gotthard Vögelin), 1604.
1484 Pareus David. Theses de Creatione Rerum ex primo aphorismo Mosis: in principio creauit Deus caelum et terram. Quas Praeside Reverendo et Clariss. Viro Dn. Davide Pareo, Sacrae Theologiae D. et Professore Ordinario, ac pro tempore Magnifico Academiae Rectore, Publice tueri conabitur Balthasar Crosnievicius Lituanus, ad diem XVI. Iunij, in auditorio Theologico, Horâ 7. matutinâ. Heidelbergae, Typis Johannis Lancelloti. 1599 [rz.]. Heidelberg, druk. Johann Lancelot, 1599.
129 Paprocki Franciszek. Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane Roku Pańskiego 1771. W Wilnie w Drukarni J.K.M. i Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1771.
2629 Papke Jeremias, Buchholtz Georg. De Conjunctionibus Planetarum In Genere Et In Specie De Conjunctione Mercurii Cum Sole, Anno M DCC X. die VII. Novembr. St. n. celebranda Dissertationem Astronomicam Praeside Jeremia Papken, Matheseos Professore, Publicae Disquisitioni subjiciet Georgius Buchholtz, Jun. Hungarus Kesmarok. Scep. SS. Theol. Et Philos. Stud. Die [...] Octobr. Anni dicti. Gryphiswaldiae, Typis Danielis Benjaminis Starckii, Acad. Reg. Typogr. Greifswald, druk. Daniel Benjamin Starck, 1710.
264 Pantheus Johannes Augustinus (Pantheus Joannes Antonius). Ars et theoria transmutationis metallicae cum Voarchadumia, proportionibus, numeris et iconibus rei accomodis illustrata. Ioanne Augustino Pantheo Veneto authore. Veneunt apud Viuantium Gautherotium in via Iacobea sub intersignio Sancti Martini [Paris, V.Gaultherot] 1550. Paryż, druk. Vivant Gaultherot, 1550.
735 Pancratius Johannes. Oda gratulatoria ad amplissimum consultissimumque virum, dn. Israelem Hoppium, consulem Elbingensem, pro felici non tantum auspicio, sed potius perpetua consulatus sui administratione. Scripta a Johanne Pancratio Stargardensi Borusso. Genevae, ex Typogr, Gabrielis Carterij 1601, Kalendis Maij. Genève, druk. Gabriel Cartier, 1601.
1657 Palma Blasius. Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony. Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany. B. m., b. r. (Kraków?, druk. Łukasz Kupisz?, 1654?).
128 Palczowski Paweł. Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605. Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
1082 Pacta. [Pacta induciarum viginti sexennalium inter Regna Poloniae et Sueciae, anno 1635 peracta]. B. m., b. r. (Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1635).
1008 (Pac Michał Kazimierz). Copia eines Schreibens, welches S. Gnaden der Herr Patz littawscher Feld-Herr an Ihr Königl. Maytt. abgehen lassen, betreffend welcher gestalt sich die littawsche Armee Ihr. Kön. Maytt. untergiebet und die Verbrechere und Redelsführer selbsten abstraffen wollen. Anno 1663 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete), 1663.
734 P. M., J. B. Geistliche Tugend-Bilde auff das hochseelige Absterben und angestelte Trauer- und Begräbniss-Mehl der [...] Sophia Tugendreich gebohrne von Tettauen des [...] Salomons von Kanitz [...] Ehegemahlin [...] Ausgerichtet und praesentiret von P. M. J. B. Dantzig, Gedr. bey Dav. Frid. Rheten 1669. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1669.
733 P. F. Selbst-Streit zwischen Leid und Freude angerichtet und geschlichtet von der Liebe. Bey dem hochzeitlichen Ehren-Tag dess [...] Friderici Zamelii [...] und der [...] Anna Elisabethae [...] Augustini Bachmans [...] nachgelassenen Fr. Wittwen. Besungen von [...]. Elbing, Gedruckt durch Achatz Corellen 1677. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1677.
732 Owen John. Epigrammatum Joannis Oweni, Cambro-Britanni Oxoniensis. Editio postrema correctissima posthumis quibusdam adaucta et instructa gemino indice, Addita sunt in fine exercitia memoriae poetica, in usum adolescentiae alicunde collecta. Vratislaviae, Sumpt. Joh. Adam Kastneri 1680 [rz.]. Wrocław, nakł. Johann Adam Kästner, 1680.
1656 Owaniszewski Elekt. Głos synogarlicy na pustyni swiatá tego jęczącey, to iest nabozne duszy chrzescianskiey rozmyslania, do Pana Boga oblubienca wiecznego wzdychania y w chrześćiańskiey doskonałośći cwiczenia. Przez niektorego kápłaná z Zakonu Serafickiego S. Franciszka Oycow Reformatorow zebrane y do druku we Lwowie w Roku 1735 podane. Teraz záś świeżo Roku Pańskiego 1739 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1739.
2198 Ovidius Publius Naso. Tristium Lib: V. Adiunximus singulis Elegiis brevissima ac dilucida argumenta. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1623),
905 Ostorodt Christoph (Ostorode Christophorus). Disputatio Christophori Ostorodi wieder Georgen Tradeln, beyder rechten Docktorn, und der Stadt Augspurg Syndicum. Von der Gottheit des Sohns Gottes, unsers Herren Jesu Christi, und des heiligen geistes. Zuegleich auch von der reinigung unser sunden durch Jesum Christum. In welcher disputation das Judicium des Doctoris, welchs er über die Confession Christophori Ostorodi gestellet hatt, gründlich wiedergelegett wirdt. Gedruckt zu Rackaw bey Alexi Rodetzki. *Raków, druk. Aleksy Rodecki, b. r. (ok. 1598).
3086 Ossoliński Maksymilian Franciszek.
261 Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas). An Filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum. Item. De imagine Dei qvid sit. Ex certis et evidentibus sacrae scripturae testimonijs, et non ex philosophicis et humanae rationis cogitationibus, deprompta explicatio. Monteregio Prussiae 1550 (ex offic haeredum Joannis Lufft 18 Decembris.). Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
262 Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas). De unico Mediatore Jesu Christo et iustificatione Fidei confessio Andreae Osiandri [...]. Regiomonte Prussiae 24 Octobris 1551. Królewiec, (druk. Hans Lufft), 1551.
263 Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas). Disputationes duae. Una, De lege et Evangelio, habita nonis Aprilis. 1549. Altera, De iustificatione, habita 9. Cal. Novembris. 1550. Math. IX. [i.e. XVI] Portae inferorum non praevalebunt adversus eam. Regiomonte Prussiae 1550, (ex Officina haeredum Joan. Lufftij.). Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
259 Orzechowski Stanisław. De bello adversus Turcas suscipiendo, Stanislai Orzechowski ad Equites Polonos Oratio. C[lementis] Ianitij P[oetae] L[aureati] Epigramma. Quam ruit in Turcas facundo Orichouius ore [...] Caesaris esse semel. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
2259 Orzechowski Stanisław. Kxiąszki: Stánisłáwá Orzechowskiego o russeniu ziemie Polskiey, przeciw Turkowi z łáćinskiego ięzyká ná Polski wylożone. Każdemu Ricerskiemu człowiekowi pożyteczne. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
2140 Orłowski Ignacy. Fundament Cudownego Obrázu Náysw: Boga-Rodzicy Maryi pociechy nazwánego, Pod pilną stráżą OO. Zákonu Swiętego Franciszka Obserwántow w Kościele Sokálskim zostáiącego, w Historyi Załozony, Przydatkiem codźiennie pomnaźiaiącym się Cudow y łask Boskich Zmocniony. Ku czci y większey promulgacyi teyże Mátki Boskiey chwáły, ná wieczne czasy Wystawiony. Przez iednego Zákonniká Braci Mnieyszych S. Franciszka Obserwantow Konwentu Sokálskiego Za Licencyą Starszych, Roku Páńskiego 1725. W Lwowie Drukárni Kollegium Societatis Jesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1725.
2281 Orlik Filip Jakimowicz. Prognostyk Szczęsliwy Tryumfalne nad nieprzyiacielem zwycięstwo z Herbownych Znakow Wielmożnego Iego Mśći Pana Daniela Apostoła Dzielnego y w Rycerskim męstwie doświadczonego Połkownika Woysk Ich Carskiey Prześwietney Mśći Zaporozskich Mirhorozzkiego [sic] Rossiey Ominuiący. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1693).
2282 Orlik Filip Jakimowicz. Cerkiew Triumphalna Mądrosci Bozskiey. Triumphuiącemu Bogu nad troiakim Nieprzyiacielem Śmiercią, Piekłem, y Swiatem. Applawduiąca [sic] Iasnie w Bogu Przeoswieconemu Imści Oycu Barlaamowi Iasinskiemu, z Bożey łaski Prawosławnemu Archiep[isko]powiMetropolicie Kijowskiemu Halickiemu y wszystkiey Rusi, iako czułemu oney Pasterzowi, gratulatorio applausu – Reprezentowana. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1690).
3057 Orléans Pierre Joseph. La vie de S. Stanislas Kostka, Novice de la Compagnie de Jesus. Par Le P. Pierre-Joseph d’Orleans de la même Compagnie. Nouvelle édition revue et augmentée. A Paris chez Marc Bordelet, 1732. Paryż, nakł. Marc Bordelet, Imprimerie de Gissey, 1732.
731 Origanus David (Origan David). Novae Motuum coelestium Ephemerides Brandenburgicae, annorum LX, incipientes ab anno 1595, et desinentes in annum 1655, calculo duplici luminarium, Tychonico et Copemicaeo, reliquorum planetarum posteriore elaboratae. (Pars 1-3). Francofurti cis Viadr. 1609, Typ. Joan. Eichornij apud David Reichardum. Frankfurt a. O., druk. Johann Eichorn (II), 1609.
126 Ordynacja. Ordynacya Kommissyi Dobrego Porządku w Mieście J. K. Mci Poznaniu z Reskryptu J. K. Mci w Warszawie, Dnia 23. Miesiąca Listopada, Roku 1778. wypadłego y w Xięgi Grodu Poznańskiego, w Poniedziałek po Niedzieli Oculi, Roku ciągnącego się 1779. wniesionego Dnia 15. Miesiąca Listopada, Roku po wyżej wyrażonego zapoczętey. B. m., b. r. (1779).