Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
930 Nauka Krótka. Nauka Krotka Iako Dusza z Bogiem konwersować y łączyć się powinna. Z Francuskiego na Niemiecki ięzyk wytłomaczona przez X. Bernarda Antoniego Honnkamp [Honcamp]. Kollegiackich Kościołow SS. Szczepana y Jana Chrzciciela Kanonika Mogunckiego Od pewnego Zakonnika Benedikta łacińskich ięzykiem Wyłożona znowu Od tegoż Zakonu Benedyktyńskiego na Gorze S. Krzyża Łysiec nazwaney Professa na Polski ięzyk z dozwoleniem Starszych Przetłomaczona w ręce Przewielebnego JMci X. Jozefa Benedykta Gizinskiego prebendarza Potkanowskiego Oddana W Drukarni J. K. M. Col: Sandomirskiego Soc: Jesu. A. D. 1758. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1758.
1644 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni. B. m., b. r. (ok. 1745?).
1645 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.
1076 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Fides et humanitas Polonica erga delegatos regios Suedorum, Generosum D. Arvidum Horn et Clariss. D. Iohannem Salvium, I.U.D. Dignis modis, commendata a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Med. D. Rigae, Excusa Anno 1625 [rz.]. Riga, 1625.
1077 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Riga devicta ab augustissimo principe Gustavo Adolpho Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rege, magno principe Finlandiae, duce Esthoniae, Careliaeque, nec non ingriae Domino etc. etc. carmine heroico descripta a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Medicinae Doctore. Rigae Livonum excudebat Gerhardus Schröder 1625 [rz.]. Riga, druk. Gerhard Schröder, 1625.
1643 Nagroda powinnej wdzięczności. Nadgroda Powinney wdźięczności Miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. Albo Nabozenstwo do Ran Jezusowych. Koronká w rozpámiętywániu Męki Iego ná Marcowe Piątki w Nowey uprzywileiowáney Káplicy Miłosiernego Pana Jezusa przy Kátedrze Chełmskiey w Krasnymstawie z prżydatkiem Niedzielnych Passyi, od lat kilku tym sposobem zaczętey. Ogłoszone. Zá rozkázem y pozwoleniem J.WW.JMci Xiędza Jozefa ná Słupowie Szembeka, Biskupa Chełmskiego, Opata Wągrowieckiego dla pożytku Wiernych. Przedrukowane Oraz Tegoż J. W. Pasterza y nayosobliwszego Dobrodzieia Honorowi Dedykowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.Mci. Soc. Jesu, roku 1751. Lublin, druk Jezuitów, 1751.
2001 Naeranus Samuel. Senatus Gedanensis Anagrammaticus. Dantisci, Typis Rhetianis. Anno 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1632.
2528 Naeranus Samuel. Serenissimo principi Vladislao Sigismundo, Poloniae electo regi, anagramma. Gdańsk, J. Rhete, 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1632.
1642 Nádasi János. Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
1839 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Mishelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confessionen, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen. Warschau 1783. Gedruckt in der Königlichen und der Republik privilegirten Gröllischen Buchdruckerey. Warszawa, druk. Michał Gröll, (1783).
1075 Nachricht (Gewisse). Gewisse Nachricht wie es in dem neulich blutigen Treffen bey Entsetzung der Stadt Wien abgelauffen. Dantzig Gedruckt im Jahr 1683. Gdańsk, (druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1683.
1074 Nachricht (Eigendliche). Eigendliche- und gewisse Nachricht der von Sr. Kön. Majestät zu Pohlen wieder den allgemeinen Erb-Feind der Christenheit Erhaltenen herrlichen Victori und wie es bey dem neulich den 9. und 10. Octobris Anno 1683 blutigen Treffen gegen Gran über abgelauffen. Gedruckt im Jahr Christi An. 1683. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1683.
1641 Nabożeństwo ranne i wieczorne. Nabozenstwo Ranne y Wieczorne. Z rożnemi innemi Modlitwámi y Psalmami. Przez pewnego tey Kśięgi Authora do druku Podane. w Warszawie Drukárni J. K. M. Societ: Jesu. Roku Páńskiego 1737. Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
1640 Nabożeństwo Kongregacji. Nabozenstwo Kongregacyi pod Tytułem Krolowy Anielskiey Nayswiętszey Maryi Panny Łáskámi słynącey załozoney, W Nieświeżu u S. Michała, ná Gorze Anielskiey Societatis Jesu, dla pomnożenia czci Bogarodzicy Pánny, Sw: Michała, Gabryela, Rafała y SS. Aniołow Strożow słuzące. Z pozwoleniem Starszych przedrukowane R.P. 1750. W Warszawie w Druk. J. K. Mci Collegium Societatis Jesu. Warszawa, druk. Jezuitów, 1750.
2606 Mylius Michael. Actus oratorius in encaeniis Gymnasii Elbingensis incoantibus annum ab aedificii novi dedicatione XL celebratis a. 1638. [Elbląg], Wendel Bodenhausen II, [po 25 Xl 1638]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1638.
687 Mylius Michael. Actus oratorius quo Controversa Dotis Actio ventilatur et definitur. a Nonnullis Eloquentiae Studiosis in Gymnasio Elbingensi publice institutus. Dirigente Michaele Mylio Rectore. [Elbląg] Typ. Bodenhausianis 1642 [rz.]. B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1642.
688 Mylius Michael. Immolatio Isaac, Genes. 22. Salutiferae Mediatoris nostri Oblationis, in odorem bonae fragrantiae, Evidens Figura, Carmine exornata publice in Gymnasio Elbingensi ad Cal. Apr. a M. Mylio, Rectore. Dantisci, Typis Rhetianis 1632 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1632.
689 Mylius Michael. Lectori debita honoris mentione, Studiique signilicatione praemissa S[alutem] d[icit] Rector. [Elbląg] Typis Corellianis 25.Nov. 1647. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1647.
690 Mylius Michael. Patronos, Fautores, Amicos Rector Totumque Collegium Elbingense ad Encaenia invitat [...]. [Elbląg] Typis Corellianis 29 Nov. 1646. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1646.
684 Mylius Johann (Mylius Joannes). Actus Oratorius. Ex Liv. Decad. I. libr. I. Judicium de Facto P. Horatii, qui sororem, Curiatii sonsi morte lugentem, stricto gladio transfixit, exhibens; In Encaeniis Gymnasii Elbing; Ann. Chr. 1621. Novembr. d. 25. incoante Annum a novi aedificii dedicatione XXIII. Institutus a M. Johanne Mylio Rectore. Elbingae, Typ. Haeredum Wendelini Bodenhausen. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., (1621).
685 Mylius Johann (Mylius Joannes). Conformatio Dialecticae Philippi Melanththonis. Sicut ea in Gymnasio Elbingensi traditur, a M. Johanne Mylio Rectore thetikos [gr.] tractata, et ad disputandum proposita, Encaeniis Scholasticis incoantibus dum die XXVII Novembr. annum a nouae Scholae dedicatione, quintum. Respondente Henrico Rotho Dantiscano. Dantisci. Typis Martini Rhodi 1603 [rz.]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1603.
686 Mylius Johann (Mylius Joannes). Theses e studiorum in Gymnasio Elbingensi operis, Ad disquisitionem Scholasticam selectae: Quas Deo favente, Praeside M. Johanne Mylio Rectore tueri conabitur Bartholomaeus Meienreis Elbingensis In Examine publico: Ad d. Octobr. Anno 1627. Elbingae, Typis Wendelini Bodenhausen (1627). Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1627).
683 Musteis. Musteis honoribus in philosophiae stadio reverendi et clarissimi viri dn. Johannis Holtzmullern Dantis. Borus. qui inter praeconia veracia, procancellario eminentissimo [...] Abrahamo Batto [...] rectore Johanne Heunio [...] necnon, decano [...] Johanne Michaelis [...] d. 12. Novembr. 1658 in Hyperoo Curiae Civitatis conferebantur a Dn. Prof. Amicis et Favitoribus sacrum. Gryphiswaldiae, Literis Jegerianis 1658. Greifswald, druk Jakob Jäger (Witwe), 1658.
1365 Musonius Jan. Ostatnia posluga Jego Mci Panu Janowi Epaenetowi, niegdy Leszczynskiemu. Teraz też Jasnie Wielmoźnego Jego Mci Pana Chorązego Koronnego, przy Expediciey Węgierskiej Medykowi Zawołanemu ktory w Obozie Polskim pod Strigonium 21. Paźdźiernika Roku 1683. zbawiennie w Panu zasnął. Nie bez zalu Serdecznego, przy pamiątce Funeratiey Jego, którą pokrewni w Lesznie 19. Grudnia obchodzili. Oddana od Dowiernego Brata. Jana Musoniusa. Drukiem Michala Buka. Leszno, druk. Michał Buk, (1683).
1366 Musonius Jan, Musonius Ernest. Perenni memoriae viri admodùm reverendi, clarissimi, doctissimi. dn. Martini Arnoldi, Lesnensis ecclesiae ministri fidelissimi, scholaeq; rectoris meritissimi, Praemature! utriq; erepti, positium hoc monumentum à Moesto Germanorum Pari. Lesnae Imprim: Mich. Buk. 1685. Leszno, druk. Michał Buk, 1685.
682 Musicum. Musicum donum donis insignibus conspicuo pari, Carolo Theodorico Zamelio et Agathae Fischeriae thalamum. Anno 1658. Jul. 9. paranti oblatum. [Elbląg] Typis Corellianis (1658). B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Achacego Korela st., (1658).
927 Musiałowski Wojciech. Koncha Z Pereł Niebieskich Szacownieysza Nie w Erytreyskim Morzu, ale w Wielkiego Oyca y patryarchy S. Benedykta Fundamentach Zrodzona Walburga S. Osobliwszym Nabożeństwem wyiętym z Pacierzy Kapłańskich od Benedykta XIV. wyższego Papieża na Iey Honor pozwolonych Roku 1745. Dnia 27. Marca Przyozdobiona Oraz z przydaniem Dziewięciodniowych w krotkich uwagach Medytaciy czci Teyże S. Pannie poświęconych, ku naśladowaniu cnot przykładnych do życia doskonałości dążącym. Podana Y Nayprzewielebnieyszey w Bogu JMci Pannie Małgorzacie Maryannie Jordanownie Xięni Klasztoru Staniąteckiego Zakonu S. O. Benedykta Przez X. Woyciecha Musiałowskiego; Magistra Nowic; Kustosza Drzewa Krzyża S. Professa Klasztoru Swięto.Krzyskiego Z.S.O. Benedykta. Roku Pańskiego 1763 w Krakowie W Drukarni Kollegium Większego. Kraków, druk. Kolegium Większego Akademii Krakowskiej, 1763.
254 Musäus Simon (Musaeus Simon). Catechistisch Examen mit kurtzen Fragen un Antworten, von den aller not wendigsten und wichtigsten Artickeln Christlicher Lere, sampt den fürnembsten Irrthumen und Corruptelen, durch welche der Teufel jeziger zeit am allermeisten den Catechismum felschet die Kirche Gottes zu störet, unnd die Leute mit grossen hauffen in die Helle führet. Für die Kinder und einfeltigen gestellet. Durch Simonem Musaeum, der Heiligen Schrifft Doctor Esaiae XXX. Diss ist der Weg, denselbigen gehet. Sonst weder zur Rechten noch zur Lincken. Psalm CXXV. Die aber abweichen auff ire krumme wege wird der Hen wegtreiben mit den Ubelthetern. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
255 Musäus Simon (Musaeus Simon). Nützlicher bericht un heilsamer rath, aus Gottes Wort, wider den Melancholischen Teuffel, allen schwermütigen und trawrigen Hertzen, zum sonderlichen bewerthen Trost, Labsal und Erczney gestellet Durch Simonem Musaeum, der heiligen Schrifft Doctor. Syrah am XXX. Mache dich selbs nicht trawrig [...] vor der zeit. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
681 Musarum. Musarum gamicarum gratulatio. Quam auspicatis thalamis, praestantissimi [...] Gregorii Menningeri Gymnasij Elbingani conrectoris dignissimi sponsi, nec non [...] Christinae [...] Christophori Birckmans relictae filiae sponsae. Consecrarunt dedicarunt. Celebrandis Pridie Nonarum Martij Anno 1634 [rz.]. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen (1634) [rz.]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1634).