Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109 Koschny Jan Krzysztof. Książeczka do Sylabizowania i czytania z ktorey wiele potrzebnego i pożytecznego śię nauczyć może złożona od Jana Krystofa Koschny X[iędza] w polskiey wierzbiczy. Kosztem własnym Autora. w Brzegu, drukował J. E. Tramp, 1800. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1800.
110 Koźmian Andrzej Alojzy. Mowa Jasnie Wielmożnego Andrzeja Alojzego z Rzeczycy Kozmiana Sędziego Ziemskiego Woiewodztwa Lubelskiego, Orderu Swiętego Stanisława Kawalera, przy Reassumpcyi Trybunału Koronnego y oddaniu Laski Marszałkowskiey od Ziemstwa Lubelskiego miana. B. m., b. r. (1787).
111 List okólny. List okolny do całego Duchowieństwa i do Possessorów Dóbr Duchownych, oraz do wszystkich Possessorów Starostw, Tenut i jakiegokolwiek Rodzaiu lub Imienia Królewszczyzn. B. m., b. r. (1769).
112 Lubiecki Paweł Franciszek. Spizarnia potrzeb gospodarskich. Zá dozwoleniem Przełożonych do druku podana, w Roku 1652. die 8. Martii. Z roznych Aeconomow zebrawszy przez Pawła Franciszka Lubieckiego Cyrulika Poznań. W Poznaniu, W Drukárni, Wdowy y Dźiedźicow Woyciechá Regulusá. Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, (1652).
113 Magistrat (Krakowa). Magistrat miasta Krakowa. B. m., b. r. (po 1700).
114 Magistrat (Krakowa). Magistrat ogolny Miasta Wolnego Stołecznego i Wydziałowego Krakowa. B. m., b. r. (1794).
115 Magistrat (Krakowa). Magistrat Miasta Głownego i Stołecznego Krakowa. B. m., b. r. (1795).
116 Magistrat (Krakowa). Magistrat Cesarsko-Krolewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. B. m., b. r. (1796).
117 Manifest (Województwa Krakowskiego). Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1768).
118 Moibanus Ambrosius. Epistola consolatoria scripta ad Christianos fratres, qui noc calamitoso tempore, Turcarum tyrannide affliguntur et opprimuntur, denuo excussa. Autore Ambrosio Moibano. Ioh. 18. Nunc quidem maerorem habetis, sed iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum. Vratislaviae. Wrocław, (druk. Andreas Winkler, 1544).
119 Komisarze (My). My Komissarze Jego Krolewskiey Mci Dobrego Porządku Miast Woiewodztwa Poznańskiego. B. m., b. r. (1780).
120 Komisarze (My). My Kommissarze Kommissyi Dobrego Porządku przez Uchwałę Seymikow Gospodarskich wyznaczeni. B. m., b. r. (1781).
121 Pytanie (Na). Na Pytanie czyli vigore Brevis Urbani Papae VIII. dati Anno Domini 1634. temi czasy mogłaby nastąpić Kompozycya, zachowawszy we wszystkim formam ab eodem Brevi praescriptam? Responsum. Negative. B. m., b. r. (po 1700).
122 Obwieszczenie (Nro 8896). Nro 8896. Obwieszczenie. B. m., b. r. (1796).
123 (Branicki Franciszek Ksawery). Krotka Odpowiedz z strony UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego, na Replikę W. Franciszka Xawerego Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, Dobr Lisianki z przyległościami Dziedzica względem Dobr Klucza Olchowieckiego. B. m., b. r. (ok. 1780).
124 Olechowski Józef. Gdy nadzwyczayne odmiany [...]. B. m., b. r. (1783).
125 Olechowski Józef. Urząd Biskupi Krakowski [...]. B. m., b. r. (1790).
126 Ordynacja Komisji. Ordynacya Kommissyi Dobrego Porządku w Mieście J. K. Mci Poznaniu z Reskryptu J. K. Mci w Warszawie, Dnia 23. Miesiąca Listopada, Roku 1778. wypadłego y w Xięgi Grodu Poznańskiego, w Poniedziałek po Niedzieli Oculi, Roku ciągnącego się 1779. wniesionego Dnia 15. Miesiąca Listopada, Roku po wyżej wyrażonego zapoczętey. B. m., b. r. (1779).
127 Ordynacja Sądu Kryminalnego. Ordynacya Sądu Kryminalnego Woiewodztwa Krakowskiego. Działo się w Ratuszu Miasta Krakowa na Sessyi Sądów Kryminalnych Woiewodztwa Krakowskiego. Dnia Drugiego Miesiąca Maja Roku 1794. Sąd Kryminalny Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1794).
128 Palczowski Paweł. Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605. Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
129 Paprocki Franciszek. Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane Roku Pańskiego 1771. W Wilnie w Drukarni J.K.M. i Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1771.
130 Pieśń. Piesn o Panu Jezusie w piwnicy przy słupie biczuiącym. B. m., b. r. (po 1700).
131 Pöllnitz Karl Ludwig von Das Galante Sachsen. Neue Auflage mit einigen Zusätzen von dem Baron von Poellnitz vermehret. Offenbach am Mayn, 1735 [rz.]. Offenbach a. Main, 1735.
132 Pöllnitz Karl Ludwig von Des Galanten Sachsens zweyter Theil. Altona 1735 [rz.]. Altona, 1735.
133 Popisy roczne. Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu. B. m., b. r. (1785).
134 Projekt do praw kościelnych. Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey. Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
135 Przedborski Piotr Józef. Wywod sprawy Do nieprzyzwoitego Sądu Przesławną Akademią Krakowską y Wieleb: Proboszcza Paięckiego przez Wielebnego Przeora Jasnogorskiego pociągających oświadczaiący, nieprzyzwoitość popierania o Szynk w Wsi Akademii Krakowskiey dowodzący. B. m., b. r. (ok. 1780).
136 Przedborski Piotr Józef. Wywod sprawy Należność Mesznego w Ziarnie do Akademii Krakowskiey Professorow, Proboszczow Paięckich, z Gruntow Mieyskich Paięckich należącego, wyłuszczaiący. B. m., b. r. (ok. 1780).
137 (Kinga św. / Kunegunda św.). Punkta z Żywota wielkiey sługi Bożey B. Kunegundy panny, Krolewny Węgierskiey, Xiężny Polskiey, Xieni Sądeckiey Zakonu O.S. Franciszka, wypisanego od Kronikarzow Polskich. Panu Bogu ná większą Chwałę, B. Służebnicy Iego, ná pomnożenie powinney częśći, Krolestwu Polskiemu, Węgierskiemu, i cáłemu świátu, przypomniane. Od Oycow Fránćiszkánow Prowincyi Polskiéy R. P. 1695. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. w Drukárni I.K.M., Kolejum [sic] Poznáńskiego. Soc. Iesu. Poznań, druk. Jezuitów, 1695.
138 Relation Abbregée. Relation Abbregée De ce qui s’est passé a l’Election du Roi de Pologne tenuë entre Varsovie et le Village de Wola le 25. Aout 1733. B. m., b. r. (1733).