Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]: Miejsce i rok wydania:
533 (Sapieha Kazimierz Leon). Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens. B. m., b. r. (po 1600).
1756 Heroina chrześcijańska. Heroina chrzescianska Swiątobliwemi Aktámi, y wdźięczną rozmáitośćią Modlitw nayprzednieyszych uzbroiona. Do Krolestwá niebieskiego y nieoszácowánych skárbow Boskich mężnie szturmuiąca. Ku większey Boskiey chwale, Mátki Przenayświętszey y Pátronow SS. godnego uszánowánia: ná zbáwienny záś świątobliwych serc ludzkich pożytek, y wygodę, z pozwoleniem zwierzchnośći ordynáryiney, zá osobliwym I.K.M. Przywileiem z większymi przydatkámi po czwarty raz do druku podana. Przez Xiędza Antoniego Nowakowskiego Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelniká, Prefektá Drukárni, Roku Páńskiego 1720. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1720.
703 Neunachbar Joannes. Hertzliche Mit-Freude gegen Seiner Wol-Ehr- würden. Hn. Andrea Hinnio [...] Pfarrern [...] in der Alten Stadt Elbing als er seine [...] Tochter [...] Reginam dem [...] Christiano Stephani [...] den 14 Jan, im Jahr 1670 in Elbing ehelich ausstattete. In einem [...] Wunsch [...] erwiesen von [...] Thorn, gedr. durch Joh. Coepselium, Gymn. Typ. (1670). Toruń, druk. Jan Coepsel, (1670).
882 (Voget Peter). Heyraths-Reimen auff den hochzeitlichen Freuden-Tag des [...] Johann Salomons Ihr Churfs. Durchl. zu Brandenburg gewesenen wolbestalten Lieutenants mit der [...] Ufsula des [...] Urbani Lübbekens wolverdieneten Bürgemeisters der Stadt Schlawe [...] Tochter welcher den 25 Novembr. Altes Kalenders Anno 1661 [rz.] in Schlawe begangen ward verfertiget und übergesand aus Dantzig von [...]. Dantzig, Gedr. bey Dav; Fried. Rheten 1661 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1661.
1982 Kühn Andreas. Himmlische Kröhnung des Gross-Fürsten Michaelis und seines grossen Engels des […] Augusti II. Königs in Pohlen Gross-Fürsten in Lithauen Reussen Preussen Massovien Volhynien Podolien des Heil. Röm. Reichs Ertz-Marschalln und Chur-Fürsten zu Sachsen aus der Fest-Tags-Lection Apoc. XII, 7. seqq. am Tage Michaelis Anno 1697. vorgestellet von Andreas Kühnen […]. Dantzig Gedruckt und Verlegt von Johann-Zacharias Stollen. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, (1697).
2164 Rulhière Claude Carloman de. Histoire, Ou Anecdotes Sur La Révolution De Russie; En L’Année 1762. A Paris, Chez Desenne, Imprimeur-Libraire, au Jardin Egalité, nos. 1 et 2. An V de la Rép. 1797. Paryż, Desenne, Imprimeur-Libraire, 1797.
486 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Historia animalium [...] cum commentario et supplemento Observationum ex recentiori Historia naturali, similitudinum, emblematum, hieroglyphicorum, ad usum oratoriae tum civilis tum Ecclesiasticae, opera Johannis Cypriani [...]. Dresdae, ap. Mart. Gabr. Hübnerum, imprim. Haeredes Melch. Bergenii 1687. [T. 2:] Johannis Cypriani [...] Historiae animalium a D. Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio in Commentario et supplemento ex recentiori historia naturali [...]. Lipsiae et Francofurti, impensis Martini Gabr. Hübneri 1688. Dresden, druk. Melchior Bergen (Witwe und Erben), 1687-1688.
1012 Cyprian Johann (Cyprianus Johannes). Historia Caroli Gustavi Potentissimi Svecorum, Gothorum, Vandalorumq. Regis Indultu Inclutae Facultatis Philosophicae sub praesidio M. Johann. Cypriani, Facultat. ejusd. Assessoris, Publicae Eruditorum Censurae exposita a. d. 31. Maji A. 1671. ab Auct. Resp. Samuele Fleisnero, Stet. Pom. Lipsiae, Literis Johannis-Erici Hahnii. Leipzig, druk. Johann Erich Hahn, (1671).
1475 Mencel Matthaeus. Historia Iohannis Baptistae Carmine Compraehensa et Dedicata Magnificis et Ampliss. Dignitatis Viris, Nobilitate Generis, Doctrina, sapientia et virtutum ornamentis Ciariss. Dominis, Domino Andreae Karkowski ex Belezino, Burggrauio Ziemscensi Kostnensi etc. tributorum regiorum in Polonia Censitori: et Domino Stanislao Pogorcelski Episcopatus Posnaniensis Subcamerario etc. Dominis suis reuerenter honorandis. Authore M. Matthaeo Mencelio S. S. Scholae Freistadiensis Hypodidascalo. Francofordiae Marchionum excudebat Andreas Eichorn. Anno 1581 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Andreas Eichorn, 1581.
1403 Schmidt Paul Wilhelm. Historia Medica Hydropici, subsidiis internis, et paracentesi, plusquam. Quadragies instituta, semel curati, sed elapso anno cum quadrante, et quod excurrit; Recidivam passi, et tandem extincti, observata a Paulo Guiliemo Schmidt, Med. Doct. Et Medico Praesidiario. Gedani, sumtu Johannis Henrici Rüdigeri. 1743. Typis Schreiberianis. Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber nakł. Jana Henryka Rüdigera, 1743.
158 Alberti Salomon (Albertus Salomo). Historia plerarunque partium humani corporis, in usum tyronum edita, a Salomone Alberto, medicinae doctore et professore eius publico. Vitaebergae (excud. Zacharias Lehman, 1583 [rz.]). Wittenberg, druk. Zacharias Lehman, 1583.
302 Rydzyński Piotr. Historia pulchra et stupe[n]dis miraculis referta Imaginis glo[riosae] virginis Mariae, quomodo et unde in Claru[m] mo[n]tem Czestochouie et Olstin aduenerit. Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1537 (w kolofonie).
1364 Moller Johann. Historiae ducum Lignicensium, quatenus â Piasti stirpis eorundem antiquissae et Ilustrissae Authore, usqué ad haec nostra secula, primum Polonis et Silesiis simul, tandem Lygiis tantúm continuâ successionum serie imperarunt; Libri III. Carmine Elegiaco adornati. Glogoviae majori Sumtib. Autoris excusi â Joachimo Funccio Typographo Anno redempti Hominis 1621 [rz.]. Głogów, druk. Joachim Funck nakł. autora, 1621.
245 Lautenbach Conrad (Lautenbach Conradus, pseud.: Jacobus Francus). Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller [...] Historien, so sich hin und wider in hoch und nider Teutschlanden [...] hie zwischen nechst vorschiener Franckfurter Herbstmess, und etliche Monat zuvor, biss auff gegenwertig Fastenmess dieses 1596 Jahrs zugetragen und verlauffen haben [...]. Gedruckt zu Wallstadt, im Jar als man zehlet 1596 [rz.]. Wallstadt (Oberursel, druk. Nikolaus Henricus), 1596.
244 Memmius Conrad (Memmius Conradus, pseud.: Jacobus Francus). Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller [...] Historien, so sich hin und wider inn hoch und nider Teutschlanden Auch in Frankreich [...] Polen [...] verfasset unnd gestellet [...]. Gedruckt zu Ursel, durch Nicolaum Henricum, Anno MDCXV [i.e. 1595]. Oberursel, druk. Nikolaus Henricus, 1595.
2269 Historie. Historie rozmaite z Rzymskich y z innych dzieiow wybrane z wykłády ich obycżaynymi, ludzi ku rozmiłowániu mądrosći y też inych cnot przywodzące. Ku Cżytelnikowi. [...]. Jan. S. czynił. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
75 Gomolcke Daniel. Historische Beschreibung derer Grossen Theurungen, Hunger- und Kummer-Jahre, welche nicht allein die Kayser- und Königl. Stadt Bresslau, sondern auch das gantze Land Slchesien [sic] vom Anfang dessen Bekehrung vom Heyden- zum Christenthum, biss auf das 1737ste Jahr betroffen; aus vielen uralten gedruckten, und geschriebenen Chronicken mit grossem Fleiss zusammen getragen, und mit vielen, theils wunderlichen, theils erschröcklichen Historien ausgezieret von Daniel Gomolcke. Oels, Druckts Christian Gottfried Welcher. Oleśnica, druk. Christian Gottfried Welcher, (1737).
2375 Juan de Flores. Historya bárzo piękna y żáłosná o Equánuśie Krolu Skockim, ktorego wszyscy obywátele kráiow onych zwali spráwiedliwośćią, ktory iedyną corkę swą máiąc, nielutował iey potjm ná okrutną á srogą śmierć osadzić. Teras nowo z Włoskiego ięzyká ná Polski przełożoná. [Drzeworyt: Posłaniec wręcza list niewieście]. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Drukowano w Krákowie u Stánisłáwá Szárffenbergá. Roku, 1578. Kraków, druk. Stanisław Szarfenberg, 1578.
2374 Historia. [Historya Fortunatowa]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, ok. 1570).
1547 Daça Antonio (Daza, Dazza). Historya o paciorkach Niebeskich, ktore sam Pan Jesus blogosláwic [sic] raczył, y Łáski nádác. Na przyczynę Błogosławioney Ioanny della Croce, Zakonu s. Franćiszka Trzećiey Reguły, ktorey Zywot, Cuda, Zachwycania, Obiawienia y łaski krotko opisane są, przez Oycá Antoniego Dazza, tegoż Zakonu S. Franćiszka de Obseru. Prowincyey Conceptionis B.M.V. Kronikarza Zakonu tegoż. A teraz przez Oyca Wincentego Morawskiego, Zakonu Bráćiey Mnieyszych Bernárdynow ná[zwa]nych, Diffinitorá Prowincyey Polskiey, Lektorá ś. Theologiey w klasztorze Wárszáwskim, z Włoskiego z pilnośśią [sic] na Polskie przetłumáczony, na własne rozkazanie Wielebnego Oycá Krzysztofá Scipioná Campo, Ministrá y Prowincyałá tey Prowincyey Polskiey. W Krak. W Druk. Mácieia Andrzeiowczyká, 1261 [sic]. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1621.
1581 Historia Starego i Nowego Testamentu. Historya Starego y Nowego Testamentu według porządku chronologij zebrana. Przez J.O.X. Jmći Andrzeia Załuskiego, biskupa Warminskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z francuzkiego na polski ięzyk przetłumaczona. Roku 1744 przedrukowana. Pro usu Scholarum Piarum. W Warszawie w Drukarni J.K.M. y Rzepltey. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1744.
786 Röling Johann (Roeling Johann). Hochverdientes Denkmahl dem [...] Boguslav Radziwillen Hertzogen zu Byrse [...] Nachdem Se. Hochfürstl. Durchleuchtigkeit so unverhofft als seelig den letzten Tag vergangenen Jahres [...] mit sonderbahren Betrübniss dieses gantzen Landes geendiget und [...] mit [...] Ceremonien [...] den 6 Maji dieses 1670-sten Jahres [...] beygesetzet worden. Königsberg, Gedr. durch Frider. Reusnern 1670. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
787 Röling Johann (Roeling Johann). Hochverdientes Ehren-Gedächtniss dem [...] Johann Ulrich Dobrzenski Freyherrn von Dobrziniec Herren zu Uderwangen Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenb. vornehmen Geheimbten Raht und in Dero Hertzothum Preussen wolverordneten Haubtmans des Ambts Holland. Welcher den 22 Novembr. Anno 1623 in diese Welt gebohrem. Den 7-den Junii dieses 1670 sten Jahrs derselben seelig wieder gesegnet und darauff den 22 Octobr seinem Ruhkämmerlein mit Standesmässigen Gebräuchen eingebracht worden [...] gestifften von [...]. Königsberg, gedr. durch Frid. Reusnern 1670. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
840 Schmidt Jacobus. Hochzeit-Gedicht zu Ehren [...] dem Gerhard Truncken Brautigamb und der [...] Sabinen Meynreisin Braut. Auff dero hochzeitlichen Ehren-Tag den 10. Maii gehalten auffgesetzt von [...] Jacob Schmieden. Elbing, Gedr. bey Achatz Corellen 1648. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
461 Eccard Richard. Hochzeit-Gesang zu Ehren [...] Balthasari Voidio und seiner [...] Braut Veronicae, sel. H. Tobiae Lutzenbergers zu Augsburg vornehmen Handelsmans [...] Tochter [...] Nach madrigalischer Art mit 5 Stimmen verfertiget durch [...]. Elbing, bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1645, den 27. Oct. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1645.
891 (Wallon Jonas). Hochzeitlich Ehrengedicht den [...] Johan: Laurin Königl. Stadt Elbing wolverordneten Secretario, Bräutigam, und dem seiner [...] Braut [...] Isabellen Barbiers zu sonderlichen wolgefallen gestellet. Gedr. zu Elbing, Bey Wendel Bodenhausen 1636. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1636.
351 Bachmann Johann. Hochzeitliche Ehren-Gedichte auff das Frewden-Fest des [...] Carolus Ramsey als Brautigambs mit der [...] Regina Horninn als Braut, so im Jahr 1651 den 28. Febr. gehalten und gefeyert worden. Elbing. gedr. bey Achatz Corellen [1651]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
223 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. Hoffgerichts Ordnung des Hertzogthumbs Preussen: Von dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten und Herrn, Herrn Georgen Friderichen Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jegerndorff, und [et]c. Hertzogen [et]c. Burggraffen zu Nuernberg, und Fuersten zu Ruegen, auffs newe corrigiret, gemehret und gebessert. Anno 1583. Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.
626 Loth Georg mł. (Lothus Georgius mł). Homo destitutus, restitutus, institutus tribus libellis descriptus. Cui accessit Centuria Epigrammatum per [...]. Regiomonti Typis Laurentii Segebadii. Anno [16]35 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
2239 Diest Pieter van (Diesthemius Piotr) (1454-1507). Homulus Petri Diesthemij, Comoedia in primis lepida & pia, in rem Christiani ho[min]is adprime facie[n]s, Antverpiae, quo[n]dam in publico civitatu[m] Brabanticarum conventu vulgariter acta, palma[m]q[ue] adepta. Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1541 (w kolofonie).