Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
121 Pytanie (Na). Na Pytanie czyli vigore Brevis Urbani Papae VIII. dati Anno Domini 1634. temi czasy mogłaby nastąpić Kompozycya, zachowawszy we wszystkim formam ab eodem Brevi praescriptam? Responsum. Negative. B. m., b. r. (po 1700).
1843 Ostroróg Jan. Myslictwo [sic] z ogary Jana Hrabie z Ostroga Opalinskiego [sic] wojewody poznanskiego. Roku 1643 [1649]. Drukowane w Krakowie. A za pozwoleniem oboiey Zwierzchności na użytek publiczny przedrukowane. w Łowiczu P.P. [R.P.] 1797. Łowicz, 1797.
120 Komisarze (My). My Kommissarze Kommissyi Dobrego Porządku przez Uchwałę Seymikow Gospodarskich wyznaczeni. B. m., b. r. (1781).
119 Komisarze (My). My Komissarze Jego Krolewskiey Mci Dobrego Porządku Miast Woiewodztwa Poznańskiego. B. m., b. r. (1780).
69 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Wtóry, zBożej [sic] Łaski obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie czasy Pomnożyciel Rzeszy, Król niemiecki, węgierski, czeski, Galicyi y Lodomeryi etc. Arcyxiąże Austryi, Xiąże Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiążę toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
68 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Drugi z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski we wszystkich czasach Pomnożyciel Rzeszy, Krol niemiecki, węgierski, y czeski, Gallicyi i Lodomeryi etc. Arcyxiążę austriacki, Xiążę Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiąże Toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
778 Rhode Heinrich. Muzy helikonskie na honor ich M.M. P.P. nowożeńców pana Iendrzeia Schneia y panny Elżbiety Schultzowney pod czas aktu weselnego prezentowane przez Henrika Rhodego. Roku Pańskiego 1651 Miesiąca Września Dnia 26. Elbląg, druk. Achacego Korella (1651).
683 Musteis. Musteis honoribus in philosophiae stadio reverendi et clarissimi viri dn. Johannis Holtzmullern Dantis. Borus. qui inter praeconia veracia, procancellario eminentissimo [...] Abrahamo Batto [...] rectore Johanne Heunio [...] necnon, decano [...] Johanne Michaelis [...] d. 12. Novembr. 1658 in Hyperoo Curiae Civitatis conferebantur a Dn. Prof. Amicis et Favitoribus sacrum. Gryphiswaldiae, Literis Jegerianis 1658. Greifswald, druk Jakob Jäger (Witwe), 1658.
682 Musicum. Musicum donum donis insignibus conspicuo pari, Carolo Theodorico Zamelio et Agathae Fischeriae thalamum. Anno 1658. Jul. 9. paranti oblatum. [Elbląg] Typis Corellianis (1658). B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Achacego Korela st., (1658).
681 Musarum. Musarum gamicarum gratulatio. Quam auspicatis thalamis, praestantissimi [...] Gregorii Menningeri Gymnasij Elbingani conrectoris dignissimi sponsi, nec non [...] Christinae [...] Christophori Birckmans relictae filiae sponsae. Consecrarunt dedicarunt. Celebrandis Pridie Nonarum Martij Anno 1634 [rz.]. Elbingae, Typ. Wendelini Bodenhausen (1634) [rz.]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1634).
1964 Grzymułtowski Krzysztof. Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [Grzymułtowskiego] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685. B. m. (Warszawa, druk. Pijarów?), 1685.
1149 Załuski Andrzej Chryzostom. Mowy iegomosci xiedza Andrzeia Załuskiego biskupa płockiego w Samborze pod czás Tráktatów ż [sic] skonfederowánym Woyskiem miáne, a na proźbę Collegij Commissorialis, zkonnotowáne. B. m., b. r. (1697).
2342 Maciewicz Dawid Samuel. [Mowa żałobna na śmierć Władysława Kierdeja]. B. m., b. r. (Wilno?, 1647).
1758 Matuszewicz Wincenty. Mowa W. Wincentego Matuszewicza, starosty Danczewskiego na powitanie trybunału prowincji Małopolskiey imieniem obywatelow interesa współ-obywatelskie utrzymuiących, dnia 2. maia roku 1792. W Lublinie miana. B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
1755 Gretz-Gruell Teodor Franciszek. Mowa podczas reassumpcyi Nayiasnieyszego Trybunału przez Teodora Franciszka Gretzgruella prezydenta miasta wolnego Rzeczy-Pospolitey i wydziałowego Lublina w przytomności magistratu imieniem obywatelów miana. B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
679 Kitnowski Adrian (?). Mowa Od Zalobnych Na Pogrzebie Xiężny Jej Mości Legnickiej y Brzeskiej Pani Sibylli Margarethy Dönhoffowej Wojewodzinej Pomorskiej etc. Roku Panskiego 1657. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1657.
110 Koźmian Andrzej Alojzy. Mowa Jasnie Wielmożnego Andrzeja Alojzego z Rzeczycy Kozmiana Sędziego Ziemskiego Woiewodztwa Lubelskiego, Orderu Swiętego Stanisława Kawalera, przy Reassumpcyi Trybunału Koronnego y oddaniu Laski Marszałkowskiey od Ziemstwa Lubelskiego miana. B. m., b. r. (1787).
1728 Lubomirski Antoni, syn Józefa. Mowa J.O. Xcia Jegomośći Antoniego Lubomirskiego, Woiewodzi: Czerniechowskiego Na Pogrzebie J.O. Xiężney Jey Mći Teressy Wandalinowey z Kończyc Lubomirskiey Woiewod: Czerniechowskiey Matki swoiey w Przeworsku dnia Szostego Sierpnia Miana 1746. Roku. B. m., b. r. (1746).
2271 Garlicki Tomasz. Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770. B. m., b. r. (1770),
2253 Zajączkowski Rajmund. Morze Od brzegu śmiertelnośći do Portu odpocżnienia Wielmożną Jey Mość Pánią Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowádzące. Z łez Wielmożnego Jego Mośći Pana Piotra Tyszkiewica Márszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdycháńiem prześwietnego Potomstwá wzburzone. Pogrążeniem poćiech domostwá zacnego srogie Ktoremu X. Raymund Zaiacżkowski [sic] S. Th: L. Dominikan brzegi y gránice ucżynił, y ná Kazániu pogrzebowym w Zurowicách miánym szerokość przemierzywszy, náwálność [sic] uśmierzył. Roku 1653. Dniá 30. Octobra. B. m., b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1653).
1501 Schultz Chrysostomus. Monumentum gratitudinis, Fortissimis Patriae, contra Tartaros, Propugnatoribus, cum primis autem Illultrissimo Celsissimoq; Principi ac Domino, Dn. Henrico II. sive Pio, Silesiae Duci Serenissimo, Heroi bellicosissimo, Christiani exercitus Imperatori gloriosissimo, libertatis Vindici constantissimo, Vitam et Sangvinem pro Lege et Grege, Anno redempti Orbis M.CC.XLI. 9 April: intrepidè fundenti, Auspicio, ductu et operâ Chrysostomi Schultzens, Leor. Sil. die 6. Non. Maji 1641 [rz.]. Vratislaviae, in Auditorio Gymnasii Elisabethani supremo, â nonnullis ejusdem Scholae Alumnis, horis ab 8. matutinis, erectum et consecratum. Breslae, exprimente Georgio Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (po 1643).
1232 (Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski). Monumenti Devotionis quod Serenissimo et Potentissimo Principi Ac Domino Dn: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandenburgensi S. R. ArchiCamerario et Electori etc: etc: etc: Domino suo Clementissimo, Post solemnissime Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae investituram Regiomontum Prussiae Metropolio omnium votis et gratulationibus felicissime ingredienti humillime statuerunt Magistratvs et Cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. Regiomonti Palaeopoli, typ. haered. Segebadii 1641 [rz.]. Królewiec, druk. wdowy Wawrzyńca Segebade, 1641.
674 Monumenta. Monumenta honoribus in philosophia summis Christophori Caldenbachii, Scholae Paleopoleos Regiomontanae prorectoris, dicata. Regiomonti, Literis Reusnerianis 1655 [rz.]. Kl. April. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
2339 Urański Jan. Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá. B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
673 Monimentum. Monimentum nuptiarum viri vidui [...] Philippi Hoppii etc. Musarum favitoris laude digni: initarum cum [...] relicta vidua Anna olim [...] Johannis Beckeri, civium Elbingae non infimi. 21 Aprilis celebrandarum anno est Data pax nobis; pax nobis ista perennet, Iesum precare Iugiter. Elbląg, Typ. Wendelini Bodenhavsen, (1636). Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1636).
2284 Glattz Tomasz. Modus Celebrandi Missam Juxta Rubricas Missalis Romani, & accuratam Sacrae Rituum Congregationis, probatissimorumq[ue] AA. praescriptionem. B. m., b. r. (1753).
2337 Modus. Modus adiuvandi Fratres infirmos tam in vita quam in morte, et post mortem, secundum ritum Ordinis Praedicatorum. Cracoviae, 1617. Kraków, 1617.
909 Kijankowski Stanisław. Modlitwy Tak, Poranne iako, y Wieczorne Na Większą Pana Boga Czesc y Chwałę Y Na Honor Nayswiętszey Y Niepokalaney Panny Maryi Do Druku Podane Roku 1753. B. m. (Lwów), 1753.
1571 Gertruda św. Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747. Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
1638 Modlitwy publiczne. Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636. Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.