Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1372 Neumann Kaspar. Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow, w Proźbie, Modlitwie, Przycżyn: Dźiękowániu, Słowy krotkiemi ogárniona: Ludźiom wsżystkim żadnego nie wyłącżájąc Wieku, Stanu, Doległośći, Czásu, ták ráno, jáko na Wiecżór, niemniey y w kośćiele Nábożeństwo odpráwującym przygodna. Z Niemieckiego ná Polski przeniesiona Język przez Janá Ernesti. W Oleśnicy Drukował Gottfryd Güncel, Kosztem Tłumácżá. R. P. 1687. Oleśnica, druk. Gotfryd Güntzel nakł. Jana Ernestiego, 1687.
1371 Neukirch Benjamin. Panegyris Sacra, in Diem Natalem Dulcissimi nostri Salavatoris, Domini Jesu Christi, piâ Simplicitate conscripta à Benjamin Neukirch, LL. Stud. Anno reparatae Salutis, 1685 [rz.]. Francofurti ad Viadrum, Literis Zeitlerianis. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, (1685).
1760 Neugebohrn Franz Philipp. Zwierciadło Ná Uyzrzenie [sic] Trabalnych makuł zanurzonym w błądách [sic] Zydom, Z ich włásnego Pisma Wyjęte, Dowodámi z Starego y Nowego Testamentu Obiasnione, Przez Jozefa Salomona Lefenbergena, Ktory był Portugálskim y Zydowskim Rábinem, oraz w tychże Kráiách będąc Sacrae Lingvae Professorem, á teraz w Roku P. 1728. práwym zostáwszy Kátholikiem, umyślił Zydowskie błędy ná widok Polskiemu wyjáwić św[i]átu, Ktore zá dozwolenie[m] Zwierzchnośći Duchowney, ku pożytkowi dusz błądzących, z ćieniow Drukarskich ná widok Wystawuie. Roku od Národzenia prawego Mesyasza 1737. w Wilnie w Drukárni Akademicki [sic] Soc. Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
694 Neufeldt Konrad. Breves notae ad manuale logicum dn. D. Johannis Scharfii etc. in gratiam tyronum et lucern adderent definitionibus et divisionibus, praeprimis doctrinae Syllogisticae et Usui Logices Generali a M. Conrado Newfeldt Dant. Regiomonti, J. Reusner 1651. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1651.
695 Neufeldt Konrad. Causa Dei, bonitatem ac sanctitatem ejus summam infinitamq[ue] concernens adversus Novae Calixtinae sectae infelicis sectarij, D. Christiani Drejeri monstrosae theologiae et philosophiae horrendum specimen: Deus est causa malorum per accidens: privatis Academicis praelectionibus defensa et jam in gratiam veritatis publicae luci concredita, a M. Conrado Newfeldt Dantiscano, scholae Cniphofio - Cathedralis Rectore. Accessit ad finem Judicium Theologicum de hac Formula ex Bibliotheca beatissimi theologi, Dn. D. Coelestini Myslentae. [Gdańsk] Typ. viduae Georgii Rhetii 1653 [rz.]. B. m. (Gdańsk), druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1653.
696 Neufeldt Konrad. Dilucida evictio sanctitatis Dei et sanctissimi ejusdem Verbi adversus iniquam, imo blasphemam, Dei et Scripturae Sacrae accusationem, qua D. Christianus Drejerus tum in Apologia [...] invadere audet, Sanctissimum Numen causam mali per accidens vocando, et Scripturas S. in iniquitatis consensum trahendo [...] Praemissa est praefatio dedicatoria et apologetica ad [...] Dnnos Regentes et inclytos Prussiae Ordines, qua optima fama B. Coelestini Myslentae [...] vindicatur. Autore M. Conrado Newfeld. 1655 [rz.]. B. m., 1655.
697 Neufeldt Konrad. Symb[olum] B.D. Caelestini Myslentae In bonitate suae causae Deus ipse triumphat Unfeilbahre Abzeichen, aus welchen abzunehmen ist dass D. Christian Drejer nicht allein in seinem Gewissen, sondern auch fürm Angesicht der Christlichen Kirche, seiner falschen Lehren halben überführet sey, wie in andern Fragen, also [...] in dieser Frage: Ob Gott ein Ürsach der Sünden sey [...]. 1655. B. m., 1655.
2610 Neufeld Konrad, Alt Christoph. Disputatio philosophica de origine animae rationalis, pro legitimo traductionis modo, adversus exceptiones contradicentium... sub praesidio M. Conradi Newfeld, Dantiscani [Scholae Cathedralis Rectoris... exponit Christophorus Altus, Elbingensis]. Regiomonti, Praelo Reusneriano, Anno 1650. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1650.
692 Neufeld Georgius. Disputatio politica de electionis subjecto sive Principe eligendo, ad D. Georg. Schöborneri Politic. Lib. II. c. 4.5.6.7 et 8. accommodata. Quam In Athen. Dantisc. Audith Philosp. A.C. 1665. d. Mart. [...] praeside [...] subjicit Christ. Heinr. Wagenerus Colb. Pomer. Dantisci, Imprim. David-Frider. Rhetius 1665. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1665.
693 Neufeld Georgius. Dissertatio ethica de temperantia. Duplici quaestionum Fasciculo comprehensa et in celeb[errimo] Gedanens[ium] Athen[aeo] publice ad disputand[um] proposita. Praeside [...]. [Fasc. 1-2]. Dantisci, Impr. Dav. Frid. Rhetius (1666) [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1666.
2002 Neueste (Das). Das Neueste aus Pohlen von Ihro Majestät Aufenthalt in Oppeln, und verschiedenen in Pohlen vorgefallenen Scharmützeln mit der Stanislaischen Parthey. Nach dem Bresslauer Exemplar, 1734. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1734.
257 Neubauer Sebastian (Neogeorgus Sebastianus). Über die Epistel S. Pauli an die Römer. Vier und Siebentzig Predigten. Darinnen allerley stück Christlicher Lere gehandelt und erkleret werden. Durch Sebastianum Neogeorgum Prediger zu Elbingen. Rom: III. So halten wir es nu, das der Mensch gerecht werde, one des Gesetzes werck, Allein durch den Glauben. Gedruckt zu Elbingen durch Wolffgang Dietmar. Elbląg, druk. Wolfgang Dietmar, 1562.
691 Netzman Peter, Klaws Michael. Theses philosophicae sub patrocinio Deiparae Virginis Mariae a Petro Netzman et Michaele Klaws S.D.N. Alumnis, publicae disputationi propositae in Collegio Brunsbergensi Societatis Jesu Anno 1668. [Braniewo] Typ. Henrici Schultz (1668). B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1668).
256 Neander Michael (Neandrus Michael). Orbis terrae partium succincta explicatio, seu simplex enumeratio, distributa in singularum partium regiones, ubi porro singulis regionibus suae urbes, elogia et praeconia [...] personae [...] montes [...] amnes, fontes [...] exponuntur [...]. (Islebii, imprim. Urbanus Gubisius, 1583). Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1583.
2311 Nausea Friedrich. In Exequiis Illustrissimae Principis ac Dominae, Do. Helisabthae, Poloniae pride[m] Reginae Serenissimae Conico Funebris. Viennae Austriae Ioannes Syngrenius excudebat. Anno à Christo Iesu nato, M. D. XLV. Wiedeń, druk. Johann Singriener d. Ä., 1545.
1368 Nauka. Chrześćiánská Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbáwienney wiádomośći nabyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwa Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
1369 Nauka. Chrześćiáńska Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom, y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbawienney wiádomośći nábyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwá Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
1370 Nauka. Nauka o Spowiedzi y Kommuniey S. Jaśnie, y po prostu Wykładaiąca co jest Spowiedź y Kommunia S. y czego do godnego tych dwuch Sakramentow Swiętych vżywánia potrzeba. W szytkim, osobliwie Plebanom wygodna, aby tym łacńiey te dwa Sakrámenta SS. Pospolstwu wyłożyc mogli. Záwierá w sobie Krotkie, jasne, y barźo potrzebne pytańia y odpowiedźi z Niemieckiego Języka na Polski wytłumaczone. Przyłożyła śię też nauka o częstem używániu Nayswiętszego Sakramentu wielce pożyteczna. Za Pozwoleńiem Starszych. W Gdansku, Drukował David-Frid. Rhet, Reip. et Gymn. Typ. Roku P. 1674. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhetius, 1674.
1647 Nauka pobożności. Nauka poboznosci Służąca do świątobliwego żyćia i śmierći dobrey. Z ięzyká Łáćińskiego na Polski przetłumaczona przez W. X. Maximiliana Czerniakowskiego Societa. Iesu. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu W Drukárni Kollegium Soc. Iesu. Poznań, druk. Jezuitów, 1691.
1646 Nauka o spowiedzi. Nauka o Spowiedźi, y Pokucie Prawdźiwey, Mianowićie o Gotowaniu śię dobrze na Spowiedź, y z pożytkiem jey odprawowaniu, Za staraniem OO. Soc. Jesu, Przedtym w Krakowie Roku 1667, á potym w Wilnie roku 1722 Wydana, teraz zaś dla pożytku wszelkiey kondycyi ludźi za dozwoleniem Zwierzchnośći Przedrukowana. W Wilnie, w Druk. J.K.M. Akad. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1751. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1751.
930 Nauka Krótka. Nauka Krotka Iako Dusza z Bogiem konwersować y łączyć się powinna. Z Francuskiego na Niemiecki ięzyk wytłomaczona przez X. Bernarda Antoniego Honnkamp [Honcamp]. Kollegiackich Kościołow SS. Szczepana y Jana Chrzciciela Kanonika Mogunckiego Od pewnego Zakonnika Benedikta łacińskich ięzykiem Wyłożona znowu Od tegoż Zakonu Benedyktyńskiego na Gorze S. Krzyża Łysiec nazwaney Professa na Polski ięzyk z dozwoleniem Starszych Przetłomaczona w ręce Przewielebnego JMci X. Jozefa Benedykta Gizinskiego prebendarza Potkanowskiego Oddana W Drukarni J. K. M. Col: Sandomirskiego Soc: Jesu. A. D. 1758. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1758.
1644 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni. B. m., b. r. (ok. 1745?).
1645 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.
1076 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Fides et humanitas Polonica erga delegatos regios Suedorum, Generosum D. Arvidum Horn et Clariss. D. Iohannem Salvium, I.U.D. Dignis modis, commendata a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Med. D. Rigae, Excusa Anno 1625 [rz.]. Riga, 1625.
1077 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Riga devicta ab augustissimo principe Gustavo Adolpho Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rege, magno principe Finlandiae, duce Esthoniae, Careliaeque, nec non ingriae Domino etc. etc. carmine heroico descripta a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Medicinae Doctore. Rigae Livonum excudebat Gerhardus Schröder 1625 [rz.]. Riga, druk. Gerhard Schröder, 1625.
1643 Nagroda powinnej wdzięczności. Nadgroda Powinney wdźięczności Miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. Albo Nabozenstwo do Ran Jezusowych. Koronká w rozpámiętywániu Męki Iego ná Marcowe Piątki w Nowey uprzywileiowáney Káplicy Miłosiernego Pana Jezusa przy Kátedrze Chełmskiey w Krasnymstawie z prżydatkiem Niedzielnych Passyi, od lat kilku tym sposobem zaczętey. Ogłoszone. Zá rozkázem y pozwoleniem J.WW.JMci Xiędza Jozefa ná Słupowie Szembeka, Biskupa Chełmskiego, Opata Wągrowieckiego dla pożytku Wiernych. Przedrukowane Oraz Tegoż J. W. Pasterza y nayosobliwszego Dobrodzieia Honorowi Dedykowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.Mci. Soc. Jesu, roku 1751. Lublin, druk Jezuitów, 1751.
2001 Naeranus Samuel. Senatus Gedanensis Anagrammaticus. Dantisci, Typis Rhetianis. Anno 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1632.
2528 Naeranus Samuel. Serenissimo principi Vladislao Sigismundo, Poloniae electo regi, anagramma. Gdańsk, J. Rhete, 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1632.
1642 Nádasi János. Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
1839 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Mishelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confessionen, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen. Warschau 1783. Gedruckt in der Königlichen und der Republik privilegirten Gröllischen Buchdruckerey. Warszawa, druk. Michał Gröll, (1783).