Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1331 Fryderyk II, król pruski. Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1332 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Edykt y Deklaracya iako śię napotym na Samowładnym Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłocku z wypuszczaniem z poddaństwa zachować uchodzeniu poddanych z źiemie zabiegać a Rekrutowanie Regimentow podług Reglementu werbunkowego d. d. 16. August. 1743. odprawować. z Berlina d. 1. Martii, Anno 1744. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1744).
1333 Fryderyk II, król pruski. Ustawa żeby napotym dla tym lepszego Zboża na polach zachowania wroble wygubić a z tey przyczyny co rok od poddanych pewny poczet głowek tego szkodliwego ptastwa do kasy […] ać się [...]. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1744).
1334 Fryderyk II, król pruski. Edykt dla Rzemieślnikow po wśiach mieszkaiących na Xięstwie naszym Sląsku y Grabstwie Kłocku. W Wrocławiu przedrukowan u Karola Wilelma Grasa. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).
1335 Fryderyk II, król pruski. Poprzedzaianca Informacya Krolewsko-pruska, dla Kupcow z Polski, z Rosseyskiey Ziemie, y z Ukrainy i z Wołoch do Slanska Krolewsko-Pruskiego na Jarmarki na Bydło w Brzegu, Wrocławiu i Świdnicy z Stadami Swoimi przychodzancych y nimi kupczancych. W wrocławiu przedrukował Karoł Wilelm Gras. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1750).
1336 Fryderyk II, król pruski. Krolewska pruska deklaracya Edyktu d.d. 10. Octobr. 1752. tycząca śię Zakazu Wystąpienia y Emigracyi Poddanych Sląskich tak Męskiey iako też białey Płći. d.d. w Potsdamiu Dnia 21 Septembr. 1773. w Wrocławiu, drukowan literami Grassowemi. Wrocław, druk. Fryderyk Zygmunt Grass, (1773).
72 Fryderyk II, król pruski. Krolewska-Pruska Gieneralna [sic] szkolna ustawa dla rzymskich-katolikow w miastach i na wsiach samowładnego Księstwa Śląska i Hrabstwa Glacu. De dato z Pocdamu, 3. listop. 1765. Drukowana w Wracławiu [sic]. Wrocław, (1765).
1449 Fryderyk II, król pruski. Königl. Preussisches Edict, dass die mit Sr. Königl. Majestät in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, Wegen reciproquer Arretierung und Ausliefferung der Deserteurs von Beyderseitigen Arméen Errichtete Convention und Cartel, von allen Königl. Militair- und Civil-Bedienten und übrigen Unterthanen, auf das genaueste, und bey Vermeidung unausbleiblicher Straffe, beobachtet werden solle. Anno 1741. B. m. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn), 1741.
1450 Fryderyk II, król pruski. Patent Wegen Facilitirung des Negotii dererjenigen, So aus der Ukraine und denen Tartarischen Grentzen nach Schlesien mit Vieh handeln. d. d. Bresslau den 10. Octobr. 1742. Bresslau bey Johann Jacob Korn. 1742. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1742.
1451 Fryderyk II, król pruski. Reglement, wie es künftig mit Einrichtung der Handlungs-Accise von dem aus Pohlen kommenden Vieh gehalten werden soll. De Dato Bresslau den 16. Martii 1745. Bresslau bey Johann Jacob Korn. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1745.
1452 Fryderyk II, król pruski. Forst-Ordnung für Ost-Preussen und Litthauen. De Dato Berlin, den 3. December 1775. Gedruckt bey G. J. Decker, Königlichen Hofbuchdrucker. Berlin, druk. Georg Jacob Decker st., (1775).
2792 (Fryderyk II, król pruski). Anegdoty czyli znamiona, charakter i przymioty Fryderyka II, króla pruskiego. [Cz. 2]. Wilno, druk. Akademicka, 1787.
2793 (Fryderyk II, król pruski). Anegdoty czyli znamiona, charakter i przymioty Fryderyka II, króla pruskiego. [Cz. 3]. Wilno, druk. Akademicka, 1787.
1028 Fryderyk III, elektor brandenburski. Edict Sr. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg die 2/3 und Dütchen betreffend wie es eigentlich mit dero Veränderung gehalten werden soll. B. m., b. r. (1698).
1029 Fryderyk III, elektor brandenburski. Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenburg der Stadt Elbing gegebene Capitulation, Samt dem an den Magistrat desshalb abgelassenen schreiben. Anno 1698. B. m. (Gdańsk), 1698.
1951 Fryderyk III, elektor brandenburski. Exemplum literarum Serenissimum ac Potentissimum Poloniae Regem ac Magnum Ducem Lithuaniae à Serenissimo Electore Brandenburgico datarum. B. m., b. r. (1698).
1952 Fryderyk III, elektor brandenburski. Ubersetztes Churfürstl. Brandenb. Schreiben an Ihre Königl. Majest. von Pohlen wegen der in denen Pohlnischen die Elbingische Sache betreffenden Universalien befindlicher Injurioser und unverdienter Vorrückungen. B. m., b. r. (1698).
1804 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichtete Königliche Provinzen exclusive des Herzogthums Schlesien, und der Grafschaft Glatz. De Dato Berlin, den 9. November 1788. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ost-preussischem Hofbuchdrukker. Powszechny Furażu i paszy Regulament dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi, wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz. De dato w Berlinie dnia 9. Nowembra 1788. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1805 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Anhang zum Allgemeinen Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichte Königliche Provinzen exclusive des Herzogtums Schlesien, und der Grafschaft Glatz, vom November 1788. De Dato Berlin, den 3. Februar 1796. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Przydatek do Powszechnego Furażow y paszy Regulamentu dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz, pod 9. Nowembra 1788. De Dato w Berlinie 3. Februarii 1796. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Prus Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1806 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Declaration die Verfassung der Mediat-Städte in Südpreussen betreffend. De Dato Berlin den 10. August 1796. Breslau, gedruckt mit Wilhelm Gottlieb Korns Schriften. Deklaracya względem ulożenia miast dziedzicznych w prowincyi Prus Południowych. De Dato w Berlinie, Dn. 10. sierpnia, roku 1796. w Wrocławiu, drukowano literami Korniemi. Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1796).
1807 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs, auch wie die Meilen-Gelder für die zum Nachsetzen erforderten Reit-Pferde und die Douceurs für die eingebrachten Deserteurs bezahlet werden sollen. De Dato Berlin, den 8ten Januar 1788. Edykt względem Zatrzymywania y Śćigania Dezerterow, a jakim sposobem Milowe Pieniądze za Konie wierżchowe do śćigania Dezerterów wyćiągane tudziesz y nagrody za Dezerterow znowu przyprowadzonych zapłacone bydz imają. De Dato w Berlinie dnia 8. Stycznia 1788. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel. Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera (Daniel Krzysztof Kanter), (1788).
1808 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict, wie es von der wieder eingeführten General-Tabacks-Administration in den Königlich Preussischen Landen diesseits der Weser, so wie auch in Schlesien, Süd- und Neu-Ostpreussen in Ansehung des gesammten Tabacks-Wesens vom 1. October 1797 an, gehalten werden soll. De Dato Berlin, den 7ten August 1797. Edykt, opisuiący sposób postąpienia ze strony ze strony znowu wprowadzoney Generalney Administracyi Tabaczney w Kraiach Nayiasnieyszego Krola J. Mośći Pruskiego z tey strony rzeki Wezer, tudziesz y w Sląsku, w Prussach Poludniowych y Nowo-Wzchodnych [sic] względem wszelkiey Tabaki od 1go Paźdiernika [sic] w Roku 1797. Dan w Berlinie dnia 7go Sierpnia roku 1797. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1797).
1809 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Erneuertes und geschärftes Edict, gegen die Chartenspiele von Bassette, Lansquenet und Faraon, das sogenannte Biribispiel, auch alle andere Hazardspiele mit Charten, Würfeln oder andere Zeichen, sie mögen bereits erfunden seyn, oder noch erfunden werden. De Dato Berlin, den 9ten Februar 1787. Ponowiony y obostrzony Edykt, zakazujący następuiące Gry w Karty, jako to: Bassette, Lansquenet y Faraon, tak zwaną grę Biribi y inne wszelkie gry haźardowne w Karty, w kostki lub inne znaki, już wynaleźione albo ieszcze wynaleźione bydz mogące. De Dato w Berlinie dnia 9 Lutego 1787. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel., Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1787).
1810 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. General-Juden-Reglement für Süd- und Neu-Ostpreussen. De Dato Berlin den 17. April 1797. Białystok, Gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreusz. Hofbuchdrukker. Generalne urżądzenie [sic] Żydów w prowincjach Prus Południowych j Nowo-Wschodnich. W Berlinie, Dnia 17. Kwietnia Roku, 1797. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1811 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Justitz-Reglement für die Magisträte der sämtlichen Süd-Preussischen Städte auser [sic] Posen, 1795. gedruckt bey Samuel Gottlieb Presser, Königl. privilegirten Buchdrucker. Poznań, druk. Samuel Bogumił Presser mł., (1795).
1812 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Bewirtschaftung der Starosteylichen Forsten in Südpreussen. De Dato Berlin, den 24sten Marz 1794. Patent tyczący się gospodarowania lasów Starostowych Południowo-Pruskich. De Dato w Berline, [sic] dnia 24go Marca 1794. Drukował Jerży [sic] Dekker J.K.Mći Tayny Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1794).
1813 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen der Gesetze und Rechte, welche in der Provinz Neu-Ost-Preussen gelten und beobachtet werden sollen. De Dato Berlin, den 30. April 1797. Patent względem Ustaw i Praw, ktore w Prowincyi Nowo-wschodnich Pruss waźne i zachowane bydź maią. Dań w Berlinie, dn. 30go Kwietnia 1797. Drukował Jerźy [sic] Dekker, J.K.Mći Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1797).
1814 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Berlin, 1797).
1815 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey. Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
1816 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Publikandum wegen Conservation der Gutsbesitzer in Südpreussen gegen die übereilten Aufkündigungen ihrer Gläubiger. D.D. Berlin, den 12ten August 1795. Obwieszczenie względem zachowania posiadaczow dobr w Prusach Południowych przeciw nagłemu wypowiedzeniu Summ przez Wierzycielów. D.D. w Berlinie dnia 12go Sierpnia 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel. Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).