Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
665 Moeller Johann (Moller Johann). Allegoriae Profano-Sacrae das ist Geistliche Deutungen Allerhand weltlicher ausserlesener Historien, welche auff geistliche Theologische Matterien Geistlichem Verstände appliciret und gedeutet werden. Königsberg in Preussen, Vorlegts Peter Händel Buchhändler, Gedr. Joh. Reusnern 1647. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
2337 Modus. Modus adiuvandi Fratres infirmos tam in vita quam in morte, et post mortem, secundum ritum Ordinis Praedicatorum. Cracoviae, 1617. Kraków, 1617.
1638 Modlitwy publiczne. Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636. Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.
155 Modlitwy nabożne. Modlitwy nabożne ná cześć i chwałę Oycá, Syná i Duchá Świętego, Páná Bogá w Troycy Swiętey iedynego (współwyd.) zob. Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
2353 Modlitewnik. [Modlitewnik]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
1478 (Modlibowsky Franz von). Kurtze Nachricht von dem Leben und Thaten Frantz von Modlibowsky, der den 26. Jan. 1758. in Bresslau mit dem Schwerdt gerichtet worden. Bresslau, in der Pietschischen Buchhandlung. Wrocław, nakł. Daniel Pietsch, (po 1758).
1636 Młodzianowski Tomasz. Akty Pobozne, Z Kśiąg Duchownych Łaćińskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná Polskie Zebrane. A powtornie do Druku Podane, Nakłádem J.M.P. Konstancyi Missunowey, Podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, (przed 1720).
1637 Młodzianowski Tomasz. Rozmyslania albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste etc. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi Podźielone. Księga Wtora. Od Niedźiele Wielkonocney aż do ostátniey po Swiątkách. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv. Poznań, druk. Jezuitów, (1681?).
663 Mitzel Johann. Aeternitati funerique Augustissimo, quo [...] Bogislaus Radziwiłł Dux Byrsarum et Dubincorum [...] Magni Ducatus Lithuaniae supremus stabuli praefectus [...] Serenissimi [...] Electoris Brandenburgensis in Ducatu Borussiae Gubernator Generalis [...] Dominus quondam, heu, meus clementissimus Inter tristes terrarum planctus et luctuosissima suspiria hodie effertur [...] Anno Aerae Christianae, vulg. 1670 [rz.], prid. Non. Maji. Regiomonti, Praelo Reusneriano 1670 [rz.]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
2360 Missae. Missae Propriae Sanctorum Regni Sveciae Patronorum, Ad normam Missalis Romani accommodatae. Cracoviae. In Officina Schedeliana, S. R. M. Typogr. Anno D[omi]ni, M. DC. LXXV. Kraków, druk. Dziedziców Krzysztofa Schedla, 1675.
662 Mislenta Celestyn, Pouchen Levinus. Verbum Caro factum a Johanne Evangelista v. 14. Capitis 1 descriptum [...] Praeside [...] propositum a M. Levino Pouchenio [...] d. Januar [...] disputandum. Regiomonti, Typ. Reusnerianis 1640 [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1640.
656 Mislenta Celestyn, Behm Michael. Disquisitio theologica fidem infantium contra modernos haereticos defendens, Quam sub praesidio [...] publico examini ad diem Augusti subjicit Michael Behm. Regimonti, Typ. Laurentij Segebadij 1635 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
652 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizosynergizans, sive necessaria orthodoxarum aliquot D. Myslentae adsertionum defensio [...] Publicis dissertationibus in Academia Regiomontana mens[ibus] Februar[io] et Mart[io] a labentis Anni 1650 instituta, iam vero [...] publico data, authore. [Królewiec] (1650). B. m., b. r. (Królewiec, 1650).
653 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Decas problematum illustrium theologicorum, quam [...] sub praesiodio [...] publicae disquisitioni submittit Samuel Durnerus Cibin. Ung., ad diem Sept. [...]. Regiomonti, Typis Laurenti Segebadi 1637 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
654 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Disputatio theologica continens Decadem illustriorum theorematum de peccato, quam [...] sub praesidio [...] publice examinandam proponit Johannes Hellenius [...] ad diem II Januarij [...]. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
655 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Disputatio theologica ordinaria prior. Communicationem omniscientiae Dei logu [gr.] cum assumta sua humanitate, vi personalis unionis, vere ac realiter factam, evincens, Ex Aphorismo Apostolico, Coloss. c.2. v.3 [...] opposita; Praeside [...] respondente M. Jona Ramelovio [...] habebitur [...] ad diem XXIII Octobr. a 1643 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1643 [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1643.
657 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Dissertatio prima. De Dicto apostolico in Epist, ad Coloss, cap.2 v.9. Calvinianis et Photinianis potissimum opposita [...] ad publicam sententiarum collationem die 8 Novembr [...] proposita a praeside [...] respondente Laurentio Andreae Regiom. Boruss. Regiomonti, Excusa per Joh. Fabricium 1619. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
658 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Expianatio philologico-theologica Versiculi quarti Capit. XVI Proverbiorum Salomonaeorum [...] quam [...] Theologorum Ordine sub moderamine [...] eruditorum disquisitioni submittit Christianus Colbius Autor et Respondens [...] in Academiae Basiloreae [...] Auditario die 23 Mens. Julii Anni 1647 [rz.]. Regiomonti 1647, Prelo Reusneriano. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
659 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Illustrium quaestionum theologicarum circa mortem consideratarum. Pentas prior. Quam in Academia Bregelana Borussorum sub praesidio [...] publicae ventilationi subjicit Christianus Sinknecht [...] Ad diem 18 Julij. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii [ca. 1638]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (ok. 1638).
660 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Johannes im Gefengnüs das ist Ausslegung des ersten und andern Theils des H. Evangelii so am dritten Sontag des Advents in der Gemeine der Heiligen aussm XI Capittel Matthaei zu verlesen und zu erklären verordnet ist; In einer besondern Predigt in der Kneiphöfischen Thumb-Kirchen an dem abgemeldeten dritten Sontag des Advents den 17 Decembr. Anno 1651 angestellet un gehandelt; Jetzo aber auff [...] begehren [...] durch den Druck aussgegeben. Dantzig, Gedr. bey seel. Georg Rheten Witwe 1652. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1652.
661 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). Super Divi Pauli Epistolam ad Romanos, Dissertationum sacrarum prima, continens ta prolegomena [gr.] praeside [...] Respondente M. Abrahamo Calovio Morunga-Porusso. Habebitur ad d. [7] Junij. Regiomonti, exeudebat Laurentius Segebadius 1634. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
2247 Mirowski Paweł. Kazanie Na Pogrzebie Zacnego Młodziana. Jego Mości Páná Janá Bauzendorffá z Kęsowá Kęsowskiego wkośćiele [sic] Oycow Dominikanow dniá 27. Máiá, przes Wielebnego Xiędzá Páwłá Mirowskiego, Kánoniká y Káznodzieię Wloclawskiego Probosczá Koszyckiego Odpráwione. We Gdańsku Roku Panskiego 1656. Gdańsk, 1656.
249 Milesius David. Elegia ad Illustrissimum Principem Ducem Prussiae scripta, cui accessit heroico versu Prouerbium. Homo homini deus. Autore Dauide Milesio Nissaeno. (In Acadernia Regii Montis excudebat Ioannes Weinreich.) Anno Domini 1547 [rz.] Cal. Augu. Królewiec, druk. Jan Weinreich, 1547.
1635 Mikołajski Stefan. Chwała Boga w Troycy Iedynego, y Swiętych Iego. Pieśniámi y Zbáwiennemi Náukámi z Pismá Swiętego y z Doktorow Swiętych zebránemi. Przez Xiędzá Stefana Mikołayskiego, Proboszcza Jordanowskiego y Czarnodunáieckiego, Plebana w Łętowni, zá Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku Podana, Samemuz Bogu y Przeczystey Maryey Pannie Dedykowana, Dla pożytku Wiernych osobliwie Páráfiánow swoich. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow Fráńćiszka Cezárego I.K.M. y I.M.X. Biskupa Krak: Xiążęcia Siew: Ord: Typ: Roku Pańskiego, 1727. Kraków, druk. dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1727.
2192 Mikołaj z Szadka. [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?]. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1519).
21 (Mikołaj św., Nikołaj Czudotworiec). Służby, żytije i czudiesa sw. Nikoły czudotworca. Grodno, Druk. Skarbowa, 1781 (w kolofonie).
1789 Miczyński Sebastian. Zwierciadło Korony Polskiey Szkody wielkie, y vtrapienia cięszkie, ktore ponośi od Zydow Wyrażáiące Synom Koronnym Ná Seym Walny W Roku Páńskim, 1618 Wystawione. Adige seruum ad opus, quod officium eius postulat. Quod si non obaudierit, suis graua illum compedibus. Eccl: 33. B. m., b. r. (1618?).
651 Micraelius Johann (Micraelius Joannes). Syntagma historiarum mundi omnium. Secunda editione locupletius. A Condito Mundo ad aeram usque Christi 1633 continuatum [Liber 1-3]. Impensis Davidis Rheti Bibliopolae Stetinensis. (Lipsiae Excudebat Gregorius Ritzsch) 1633. Szczecin, druk. David Rhete, 1633.
1634 Michałowski Ignacy Paweł. Kalendarz polski y ruski w ktorym swięta roczne, y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás śiánia, szczepienia, krwie puszczánia, lekarstw záżywánia, wschod y zachod Słońcá etc. należytym porządkiem położone y opisáne. Ná Rok Panski MDCCXL. Ktory iest Przestępny, á po Przybyszowym według komputu nowego Rzymskiego pierwszy, według stárego Greckiego wtory. Przez M. Ignacego Pawła Michałowskiego, filozofji y medycyny doktorá, botániki professorá, J.K.Mci uprzywileiowánego mátemátyká. Z należytą pilnośćią wyrachowany. W Krakowie w Drukárni Akademickiey. Kraków, Druk. Akademicka, (1739).
2194 Michał z Wiślicy. Praktyka gwiazd biegu po polsku w Krakowie uczyniona przez Mistrża z Wislicy Na rok Boży. 1536. Prassowano w Krakowie przez Floriana Ungleriusa. Na rok Boży. 1536. Kraków, druk. Florian Ungler, 1535.