Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
238 Mancinus Dominicus, Breitkopf Gregor. Liber de quattuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendum pertinentibus. Magister Gregorius Laticephalus de Konitz. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1516).
240 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Parthenice prima sive Mariana continens vitam actusque sacros beatissimae virginis Mariae dei genitricis nuper a multis elimata mēndis. Magistri Gregorii Breytkoph de Konitz Saphicon ad Lectorem. Qui velit vitam Mariae nitentem Et dei sacros genitricis actus Scire, Baptistae relegat decora Carmina vatis [...] Prebeat annos. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1517).
241 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Secunde Parthenices opus sanctissimae Virginis Catharinae passionem heroico carmine co[m]plectens, Non minus cultū q[uam] pium. Magistri Gregorii Bredekophs de Konitz Epigramma ad Lectorem. Sanctos intendens Catharine nosse triumphos, Innumeras poenas, fataque dira nimis [...] Auxilium famulis prestat ubique suis. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1519).
1344 Guelich Samuel. Das Liebliche Looss und darinnen die wahre Verewigung der Seeligsten Andenckens Erbahren, viel Ehr-und Tugendreichen Frauen Elisabeth Jägwitzin gebohrner Langin, zu Derselben von Gott verliehener Glückseligkeit süssem Nachklange, in ein Doppeltes Gedichte abgefasset, von Samuel Gülichen. B. m., b. r. (Leszno, druk. Michał Buk, 1684).
1391 (Leszczyński Rafał, 1650-1703). Wielkie Poselstwo do Porty Othomanskiey Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Rafała Hrabi na Lesznie Leszczynskiego, Wojewody Łęczyckiego, Generała Wielko-Polskiego, roku 1700. B. m., b. r. (Leszno?, 1700).
2090 Bel Carl Andreas (Belius). Celsissimo Principi Iablonovio Palatino Novogrodiensi Ord. Aurei Vell. Et S. Spiritus Equ. Torq. Reliqua Carolus Andreas Belius Lipsiae, D. XVI. Sept. CIƆ IƆ CC L XIX. B. m., b. r. (Lipsk, 1769).
3052 Jabłonowski Józef Aleksander. I. Petit Abrégé Du choix, & de la conduite des montres en général. II. D’une montre particuliere, nommée Almanach en montre, ou montre à la Jablonowski. III. Regle de porter les montres pour leur conservation. B. m., b. r. (Lipsk?, ok. 1760/1770).
3007 Dziesięcina. Dziesięcina Zaplaczona y Zaplacona, Abo Práwá Kápłánow ná Dźieśięćinę, y bezpráwie ktore w Polszcze ćierpi Dźiśięćiná. […]. B. m., b. r. (Lublin, druk. Jan Wieczorkowicz, 1651/1653).
1745 Przewoski Piotr. Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa, Wdzięcznym y Rozlicznym Nabożeństwem Zakwitaiący. W Sprawiedliwym Polu, Trybunału Koronnego, Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Mieście Lubelskim, w Bazylice Krolewskiey Fundacyi, Wielkiego Kazimierza Krola Polskiego, u WW. OO. Braci Zakonu Kaznodzieyskiego, Synow Swiętego Patryarchy Dominika, Pilnych Strożow z Herbownym czułym Pieskiem. Fundatorskiemi Dobrodzieystwami do Pasterskiego Serca Przykrępowany. Prześwietnemi Promieniami Herbownego Leliwy zobligowany. J. W. Nayprzewielebnieyszemu Jmci Xiędzu Antoniemu Hrabi na Łohoysku, y Berdyczowie Tyszkiewiczowi, z Bozey y Apostolskiey Stolicy łaski Biskupowi Zmudzkiemu, Kanonikowi Katedralnemu y Proboszczowi Kaplicy Krolewskiey Jagiellonskiey Wileńskiey, etc. etc. Roku ktorego Snopek Mirrowy Zbawiciel, na Krzyżu w życiu usychaiąc swoim, nam zbawiennym życiem w Krzyżu Drzewie żywota rozkwitł 1744. Z pozwoleniem y potwierdzeniem Starszych. B. m., b. r. (Lublin, druk. Jezuitów, 1744).
1755 Gretz-Gruell Teodor Franciszek. Mowa podczas reassumpcyi Nayiasnieyszego Trybunału przez Teodora Franciszka Gretzgruella prezydenta miasta wolnego Rzeczy-Pospolitey i wydziałowego Lublina w przytomności magistratu imieniem obywatelów miana. B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
1758 Matuszewicz Wincenty. Mowa W. Wincentego Matuszewicza, starosty Danczewskiego na powitanie trybunału prowincji Małopolskiey imieniem obywatelow interesa współ-obywatelskie utrzymuiących, dnia 2. maia roku 1792. W Lublinie miana. B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
2285 Catalogus. Catalogus Beatorum Martyrum & Confessorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, vulgò Bernardinorum in Polonia, & in Magno Ducatu Lituaniae quiescentium, Ex Tabula ab ordinariis variorum Conventuum piae vitae Viris approbata Connotatus. Nunc Anno Domini 1774. á quodam Sacerdote ejusdem Ordinis fideliter transcriptus collectus & auctus. B. m., b. r. (Lublin?, 1774).
948 Kicki Ferdynand Onufry. Ferdinandus Onuphrus Kicki Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Archiepiscopus Metropolitanus Leopoliensis. B. m., b. r. (Lwów, 1781).
2691 Kreisschreiben. Kreisschreiben Vom kais. koen. galizischen Landesgubernium. [W sprawie:] Dass von 1sten Maerz d. J. an der Lemberger Armenischen Kathedralkirche aus den bei den Armenischen Landkirchen bisher unter dem Titel Mons pius bestandenen Leihbanken ein oeffentliches Versatzamt errichtet werden wird. Iż od 1go Marca R. b. przy Lwowskim Ormiańskim Katedralnym Kosciele z owych przy Ormieńskich [sic] w Kraiu będących Kosciołach dotąd pod Imieniem Mons pius trwających Bankow publiczny zastawniczy Urząd ustanowiony zostanie [z datą: Lwów 17 I 1792]. B. m., b. r. (Lwów, 1792).
2098 Maria Teresa, cesarzowa austriacka. Patent, Vermoeg welchen die Aufstellung einer eigenen k. k. Sudsaltzverschleiss-Direction vom 1. November des gegenwaertigen Jahres aufgestellet, und die Einfuhr des Privatkokturen-Salzes, in die derselben zum innerlichen Verkaufe gewidmeten Gegenden verboten wird. Wir Maria Theresia... Uniwersał Mocą którogo [sic] właściwa Ces. Krol. Soli warzoney Dyrekcya od 1go Pazdziernika [sic] ninieyszego Roku ustanawia się, wprowadzanie zaś prywatney Soli, do okolic oneyże na kraiową przedarz [sic] wyznaczonych it zabronione. My Marya Teressa... B. m., b. r. (Lwów, druk. Antoniego Pillera, 1778).
2823 (Jezus Chrystus). Ad nonam Sanctissimi Corporis Christi. B. m., b. r. (Lwów, druk. Gustaw Wilhelm Wichmann, ok. 1794-1799).
2771 Benedykt XIV, papież. Epistola encyclica ad primatem, archiepiscopos et episcopos Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae de concessione et executione dispensationum apostolicarum super impedimentis matrimonii. B. m., b. r. (Lwów?, 1749).
2697 Lewiński Stefan. [List pasterski z 6 V 1788]. [W nagłówku:] Stefan Lewiński z Bożey i Swiętej Stolicy Apostolskiey łaski Biskup, Koadiutor z następstwem, i Administrator z zupełną Juryzdykcyą Łucki, i Ostrogski, Szuffragan [sic] Metropolii całey Rusi. [Inc.:] Całemu Duchowieństwu [...] Na wstępie Rządow Naszych w Dyecezyi Łuckiey, i Ostrogskiey, do zwiększenia chwały Boskiey [...]. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów, 1788).
2692 Pismo. Pismo w Dwoch Zdaniach lecz Jedno Uskutecznione dla Dobrego Patryoty Podane. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów, ok. 1791).
2693 Łobarzewski Ignacy. Sekretna konferencya między S. P. Xiązęciem Sułkoskim Woiewodą Poznanskim, A Marszałkiem Gurowskim w Wiecznosci. Roku 1791. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów), 1791.
2372 Broniec Andrzej. Dowod Winney Wdzięcznosci w Bogu Przewielebnemu Jmc: X. Stanisławowi Zdulskiemu Zgromadzenia Missyj Prefektowi Szkoł Łyskowskich Od Życzliwego Ucznia Okazany. B. m., b. r. (między 1775 a 1782).
2859 Hymn. Hymn o Imieniu Maryi Panny. B. m., b. r. (ok. 1601).
2715 Nędza z Biedą. Nędza Z Bieda [sic], Z Polski Idą. [Pod tym drzeworyt z wyobrażeniem Nędzy z 6 dzieci, Biedy, Śmierci i Szatana w głębi – w ramce uszkodzonej]. [Pod drzeworytem wiersz:] Iakieśi to Páłuby były nie cnotliwe, Nędzá, z Biedą, ledwie nas zostáwiły żywe. Ze wszytkiego odárły, co iedno wźiąć mogły, A wżdy sie widzę sámy máło co wspomogły. Biedá nieśie smáćiská [sic], Nędzá w koszu dźieći, Dyabał [sic] był po tym w Polscże, niech do piekłá leći. Wędruy Lárwo z Mászkárą do Włoch ná ślimaki, Pobierz z sobą pokrzywy, osty, y pszonnaki [sic]. Mamy Zyto, Pszenicę, ná pytel we Młynie, Będżie tu u nas roskosz o świętym Marćinie. B. m., b. r. (ok. 1630?). (Wydanie B).
1018 Exemplum. Exemplum literarum ex castris ad Cameneciam, de data 26. Septemb. ad Illustr. Cancellarium Regni Poloniae Supremum [1634]. B. m., b. r. (ok. 1634).
1947 Freder Henricus (Freder Heinrich). Rationes contra exactionem telonei marini noviter affectatam. B. m., b. r. (ok. 1637).
38 Bonawentura św. (Bonaventura s.). [Psałterz Najświętszej Panny Maryi]. B. m., b. r. (ok. 1640).
1939 Duma. Duma kozacka. B. m., b. r. (ok. 1648).
2787 Confessio. Confessio brevis Armenorum. Wyznanie krótkie wiary ormieńskiej. B. m., b. r. (ok. 1650).
2860 Hymnus. Hymnus de Beata Virgine Maria. Hymn o Najświętszej Maryi Pannie. B. m., b. r. (ok. 1651).
1017 Erzehlung (Eigentliche). Eigendliche Erzehlung welcher gestalt Ihrer Fürstl. Gn. Hn. Janus Radziwil Gross Feldherrn in Littawen geführte Armee Zeithero geschwächet und zurücke zu gehen genöhtiget. Hergegen die Moscowitische Armee erfrischet und fortzu gehen veranlasset worden. Auch wie neulichen die Volckreiche Kauff- und Handel-Stadt Wilda übergangen und erobert worden. In einem Send-Schreiben kürtzlich enthalten. Den 4. Septembr. dieses 1655sten Jahrs. B. m., b. r. (ok. 1655).