Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1832 Korona (Złota). Złota Korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego Kleynotámi tak dawnemi, iáko y teráz nowo przydanemi Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. z pozwoleniem Stárszych przedrukowana. w Wilnie sumptem Typografiey Akadem: Societatis Jesu. Roku Pańskiego, 1707. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1707.
1831 Konfederacja. Confederacya Woiewodztwa Sandomirskiego. B. m., b. r. (1704).
1830 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1829 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1828 Jantaszek. Iantaszek z woyny moskiewskiey […]. Teraz Nowo wydáńy. w Krakowie Roku pańskiego, 1661. Kraków, 1661.
1827 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Rendanten der Kämmerey- Kirchen- Stifts- oder anderer Cassen welche nicht unmittelbare Staats-Cassen sind. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Instrukcya dla rendantow kamlarnych, koscielnych, fundacyinych, lub innych kass które nie są nieposrzednicze kassy kraiowe. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1800).
1826 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Kammer-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Instrukcya dla Ausreyterow (woźnych) kammeralnych w prowincji Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
1824 Kościa Hiacynt. Głos JW. Hyacyntha Kości Chorążego P[owia]ttu Kobryń: Pułkownika W. Litt: Orderu S. Stanisława Kawalera. Przeciwko WW. JPP. Kuratorom W. (Dominika) Głuchowskiego. B. m., b. r. (ok. 1790).
1823 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Publikandum wegen der immediaten Beschwerde-Führungen. De Dato Berlin, den 21sten May, 1799. Oznaymienie ze strony Skarg prosto do Krola JMci wnoszących się. Dan w Berlinie dnia 21go Miesiąca Maia Roku 1799. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1799).
1822 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Nähere Bestimmung der Gesezze und Rechte in Ansehung der Geistlichen Zinsen, für die Provinzen Süd und Neu-Ost-Preussen. Obiaśnienie Praw względem Czynszow Duchownych dla Prowincyi Prus Południowych y Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1800).
1821 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wie es in Ansehung der Radungen und des Holzschlagens der Holzungs-Berechtigten in den Königlichen Forsten gehalten werden soll. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Edykt przepisy zachowania się względem wytrzebu y wrębu w krolewskich puszczach uprzywilejowanym słuzącego w sobie zawierający. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
1820 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachtheilig werden könnten. De Dato Berlin, den 20sten October 1798. Edykt względem zapobiegania taiemnym związkom, powszechnemu bezpieczeństwu szkodliwemi bydź mogącym, i kar w tey mierze postanowionych. Datowany w Berlinie dnia 20. Pazdziernika 1798 Roku. w Poznaniu. w Drukarni Dekkera i Kompanii. Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1798).
1819 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wegen des Auseinanderbaues neu zu errichtenden Gebäude auf dem Lande und in den Städten in Neu-Ost-Preussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Edykt względem wystawiania nowych budynkow w rozległych od siebie oddziałach po wsiach y miastach prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosci Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
1818 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Reglement wegen Vertheilung der Geschäfte zwischen den Neuostpreussischen Landes- Collegiis. Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowymi Nowo-Wschodnich Pruss. w Białymstoku, z Drukarni Jan Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1817 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Reglement wegen Erörterung und Beylegung der vielen in Südpreussen obwaltenden Grenz-Streitigkeiten. De Dato Berlin, den 6. August 1796. Urządzenie względem roztrząśnienia i uspokoienia licznych w Prusiech Południowych zachodzących granicznych sporow. Wydany w Berlinie, dnia 6. Sierpnia 1796 Roku. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu. Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
1816 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Publikandum wegen Conservation der Gutsbesitzer in Südpreussen gegen die übereilten Aufkündigungen ihrer Gläubiger. D.D. Berlin, den 12ten August 1795. Obwieszczenie względem zachowania posiadaczow dobr w Prusach Południowych przeciw nagłemu wypowiedzeniu Summ przez Wierzycielów. D.D. w Berlinie dnia 12go Sierpnia 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel. Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
1815 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey. Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
1814 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Berlin, 1797).
1813 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen der Gesetze und Rechte, welche in der Provinz Neu-Ost-Preussen gelten und beobachtet werden sollen. De Dato Berlin, den 30. April 1797. Patent względem Ustaw i Praw, ktore w Prowincyi Nowo-wschodnich Pruss waźne i zachowane bydź maią. Dań w Berlinie, dn. 30go Kwietnia 1797. Drukował Jerźy [sic] Dekker, J.K.Mći Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1797).
1812 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Bewirtschaftung der Starosteylichen Forsten in Südpreussen. De Dato Berlin, den 24sten Marz 1794. Patent tyczący się gospodarowania lasów Starostowych Południowo-Pruskich. De Dato w Berline, [sic] dnia 24go Marca 1794. Drukował Jerży [sic] Dekker J.K.Mći Tayny Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1794).
1811 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Justitz-Reglement für die Magisträte der sämtlichen Süd-Preussischen Städte auser [sic] Posen, 1795. gedruckt bey Samuel Gottlieb Presser, Königl. privilegirten Buchdrucker. Poznań, druk. Samuel Bogumił Presser mł., (1795).
1810 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. General-Juden-Reglement für Süd- und Neu-Ostpreussen. De Dato Berlin den 17. April 1797. Białystok, Gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreusz. Hofbuchdrukker. Generalne urżądzenie [sic] Żydów w prowincjach Prus Południowych j Nowo-Wschodnich. W Berlinie, Dnia 17. Kwietnia Roku, 1797. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1809 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Erneuertes und geschärftes Edict, gegen die Chartenspiele von Bassette, Lansquenet und Faraon, das sogenannte Biribispiel, auch alle andere Hazardspiele mit Charten, Würfeln oder andere Zeichen, sie mögen bereits erfunden seyn, oder noch erfunden werden. De Dato Berlin, den 9ten Februar 1787. Ponowiony y obostrzony Edykt, zakazujący następuiące Gry w Karty, jako to: Bassette, Lansquenet y Faraon, tak zwaną grę Biribi y inne wszelkie gry haźardowne w Karty, w kostki lub inne znaki, już wynaleźione albo ieszcze wynaleźione bydz mogące. De Dato w Berlinie dnia 9 Lutego 1787. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel., Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1787).
1808 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict, wie es von der wieder eingeführten General-Tabacks-Administration in den Königlich Preussischen Landen diesseits der Weser, so wie auch in Schlesien, Süd- und Neu-Ostpreussen in Ansehung des gesammten Tabacks-Wesens vom 1. October 1797 an, gehalten werden soll. De Dato Berlin, den 7ten August 1797. Edykt, opisuiący sposób postąpienia ze strony ze strony znowu wprowadzoney Generalney Administracyi Tabaczney w Kraiach Nayiasnieyszego Krola J. Mośći Pruskiego z tey strony rzeki Wezer, tudziesz y w Sląsku, w Prussach Poludniowych y Nowo-Wzchodnych [sic] względem wszelkiey Tabaki od 1go Paźdiernika [sic] w Roku 1797. Dan w Berlinie dnia 7go Sierpnia roku 1797. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1797).
1807 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs, auch wie die Meilen-Gelder für die zum Nachsetzen erforderten Reit-Pferde und die Douceurs für die eingebrachten Deserteurs bezahlet werden sollen. De Dato Berlin, den 8ten Januar 1788. Edykt względem Zatrzymywania y Śćigania Dezerterow, a jakim sposobem Milowe Pieniądze za Konie wierżchowe do śćigania Dezerterów wyćiągane tudziesz y nagrody za Dezerterow znowu przyprowadzonych zapłacone bydz imają. De Dato w Berlinie dnia 8. Stycznia 1788. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel. Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera (Daniel Krzysztof Kanter), (1788).
1806 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Declaration die Verfassung der Mediat-Städte in Südpreussen betreffend. De Dato Berlin den 10. August 1796. Breslau, gedruckt mit Wilhelm Gottlieb Korns Schriften. Deklaracya względem ulożenia miast dziedzicznych w prowincyi Prus Południowych. De Dato w Berlinie, Dn. 10. sierpnia, roku 1796. w Wrocławiu, drukowano literami Korniemi. Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1796).
1805 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Anhang zum Allgemeinen Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichte Königliche Provinzen exclusive des Herzogtums Schlesien, und der Grafschaft Glatz, vom November 1788. De Dato Berlin, den 3. Februar 1796. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Przydatek do Powszechnego Furażow y paszy Regulamentu dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz, pod 9. Nowembra 1788. De Dato w Berlinie 3. Februarii 1796. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Prus Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1804 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichtete Königliche Provinzen exclusive des Herzogthums Schlesien, und der Grafschaft Glatz. De Dato Berlin, den 9. November 1788. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ost-preussischem Hofbuchdrukker. Powszechny Furażu i paszy Regulament dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi, wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz. De dato w Berlinie dnia 9. Nowembra 1788. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1803 Fryderyk II, król pruski. Patent na wywołanie nowych mmniey [sic] ważnych Pieniędzy Złotych, aby takowe na Krolewsko-Pruskim Dźiedźicznym Xięstwie Śląska od daty wyrażoney za cztery Mieśiące z Ziemie wywoźić y cale ie wywołać. W Wrocławiu, przedrukował Karol Wilelm [sic] Gras[s]. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).