Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1808 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict, wie es von der wieder eingeführten General-Tabacks-Administration in den Königlich Preussischen Landen diesseits der Weser, so wie auch in Schlesien, Süd- und Neu-Ostpreussen in Ansehung des gesammten Tabacks-Wesens vom 1. October 1797 an, gehalten werden soll. De Dato Berlin, den 7ten August 1797. Edykt, opisuiący sposób postąpienia ze strony ze strony znowu wprowadzoney Generalney Administracyi Tabaczney w Kraiach Nayiasnieyszego Krola J. Mośći Pruskiego z tey strony rzeki Wezer, tudziesz y w Sląsku, w Prussach Poludniowych y Nowo-Wzchodnych [sic] względem wszelkiey Tabaki od 1go Paźdiernika [sic] w Roku 1797. Dan w Berlinie dnia 7go Sierpnia roku 1797. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1797).
1807 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Edict wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs, auch wie die Meilen-Gelder für die zum Nachsetzen erforderten Reit-Pferde und die Douceurs für die eingebrachten Deserteurs bezahlet werden sollen. De Dato Berlin, den 8ten Januar 1788. Edykt względem Zatrzymywania y Śćigania Dezerterow, a jakim sposobem Milowe Pieniądze za Konie wierżchowe do śćigania Dezerterów wyćiągane tudziesz y nagrody za Dezerterow znowu przyprowadzonych zapłacone bydz imają. De Dato w Berlinie dnia 8. Stycznia 1788. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel. Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera (Daniel Krzysztof Kanter), (1788).
1806 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Declaration die Verfassung der Mediat-Städte in Südpreussen betreffend. De Dato Berlin den 10. August 1796. Breslau, gedruckt mit Wilhelm Gottlieb Korns Schriften. Deklaracya względem ulożenia miast dziedzicznych w prowincyi Prus Południowych. De Dato w Berlinie, Dn. 10. sierpnia, roku 1796. w Wrocławiu, drukowano literami Korniemi. Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1796).
1805 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Anhang zum Allgemeinen Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichte Königliche Provinzen exclusive des Herzogtums Schlesien, und der Grafschaft Glatz, vom November 1788. De Dato Berlin, den 3. Februar 1796. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Przydatek do Powszechnego Furażow y paszy Regulamentu dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz, pod 9. Nowembra 1788. De Dato w Berlinie 3. Februarii 1796. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Prus Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1804 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Allgemeines Fourage- und Grasungs-Reglement für sämtliche zur Fourage-Lieferung verpflichtete Königliche Provinzen exclusive des Herzogthums Schlesien, und der Grafschaft Glatz. De Dato Berlin, den 9. November 1788. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ost-preussischem Hofbuchdrukker. Powszechny Furażu i paszy Regulament dla wszystkich do przystawiania Furażow obowiązanich [sic] Krolewskich Prowincyi, wyiąwszy Xięztwo Szlońskie [sic] i Hrabstwo Glatz. De dato w Berlinie dnia 9. Nowembra 1788. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1788).
1803 Fryderyk II, król pruski. Patent na wywołanie nowych mmniey [sic] ważnych Pieniędzy Złotych, aby takowe na Krolewsko-Pruskim Dźiedźicznym Xięstwie Śląska od daty wyrażoney za cztery Mieśiące z Ziemie wywoźić y cale ie wywołać. W Wrocławiu, przedrukował Karol Wilelm [sic] Gras[s]. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).
1802 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz przećiw Wnoszeniu y bieraniu wszelkiey cudzey, niesłuszney y często wywołaney Monety Ziemskiey y Postronney a osobliwie Pacow y Połpacow na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Klocku, Wznawia y zaostrza śię. D. D. z Pocdamu d. 20. Septembr. 1746. B. m., b. r. (Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1746).
1801 Extract (Extrakt). Extract aus dem Notifications-Patent vom 28. Septbr. 1772. Extrakt z Patentu Notificationis d. d. 28. Września 1772. B. m., b. r. (Kwidzyn, druk. Jan Jakub Kanter, 1775).
1800 Executions-Ordnung (Porządek egzekucji). Executions-Ordnung für die Kreis-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Porządek exekucyi dla ausreyterow (woźnych) powiatowych w prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1799 Deklaration (Objaśnienie). Deklaration des wegen Regulirung des Hypotheken-Wesens in Südpreussen unterm 10ten August 1795 ergangenen Patents. De Dato Berlin, den 9. November 1795. Obiasnienie wyszłego pod dniem 10. sierpnia 1795 względem urządzenia dzieła hypotycznego [sic] w Prusiech Południowych patentu. D.D. w Berlinie, dnia 9. Listopada 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel. Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
1798 (Jan Kanty św., Ioannes Cantius s.). Decretum Cracovien[sis] canonisationis beati Ioannis Cantij presbyteri saecularis Sac. Theologiae Doctoris, ac in Academia Cracovien. Professoris. Roma, druk. Camerae Apostolicae, 1730.
1797 Circulare (Cyrkularz). Circulare. An die gesammte Geistlichkeit der Provinz Neu-Ost-Preussen. Cyrkularz. Do całego Prowincyi Nowo Wschodnich Pruss Duchowieństwa. B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
1796 Circulair (List). Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych. B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
1795 Avertissement (Obwieszczenie). Avertissement den Salz- und Heerings- Handel betreffend. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrucker. Obwieszczenie względem handlownia solą y śledźmi. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1794 Aufforderung (Proklamacja). Allgemeine warnende Aufforderung zur Anzeige der der ehemaligen Polnischen jetzt Römisch-Kayserlichen und Russisch-Kayserlichen Geistlichkeit in dem diesseitigen, sonst zu Pohlen gehörig gewesenen Gebiete zugestandenen, durch die Petersburger Convention vom 26/15 Ianuar 1797 aber, an Seine Königliche Majestät gelangten Güter, Rechte und Forderungen, mit in Erinnerung gebrachten Verbot ungebührlicher Verabfolgung, an die besagte Geistlichkeit. Proklamacya powszechna przestregaiąca [sic] względem Podania Dobr, Praw i Pretensyi Duchowieństwu bywszemu Polskiemu, teraz Rzymsko-Cesarskiemu, i Rossyisko-Imperatorskiemu z tey strony Kraiu dawniey do Polski należącego pozwolonych, przez Konwencyą Petersburską d.d. 26/15 Stycznia 1797. Nayiaśnieyszemu Krolowi JMśći przypadłych, z przypomnieniem zakazów nieprzyzwoitego wydania wspomnionemu Duchowieństwu. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1793 Stosza Łukasz. Złote zniwo cnot y honoru Wielmoznego Iegomosci Pana Kazimierza Ludwika Rysinskiego straznika woiewodztwa witebskiego, porucznika J.K.M. znaku petyhorskiego: przy walnym pogrzebowym akćie z pola pobożnego życia do herbownego brogu kaznodźieyską elaboracyą zebrane, roku 1745. dnia 25. oktobra: a na wieczną konserwacyą kochaiącemu oyca synowi [...] panu Piotrowi Rysinskiemu staroscie ryndzinskiemu jako dźiedźicznym należące prawem, oddane przez x. Łukasza Stoszę Societatis Iesu. Wilno, w druk. J.K.M. Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), (1745).
1792 Tryzagium (Święte). Swięte Tryzagium Abo raczey Konfraternia w Trocy [sic] SSS. Jedynego Boga, Przez Fundatorską munificencyą Jasnie Wielmoznego Jmci Pana Kazimierza Na Jałowie Baranowicza, Straznika Polnego W.X.L., Koniawskiego etc: Starosty, Pułkownika Pettyhorskiego J.K.Mci Tudziesz Jasnie Wielmozney Jmci Pani Jozefy z Godebskich Baranowiczowey Straznikowey Polney W.X.L., Koniawkiey [sic] etc: Starosciny. Do Kamiońskiego wprowadzona Koscioła. Za pozwoleniem Starszych Przedrukowana. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc: Jesu Roku Pańsk: 1740. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.
1791 Przetocki Hiacynt. Heco Abo Zaiączek dla vćiechy Jego Mosci Pana Mikołaia z Przytyká Podlodowskiego, Chorążego Dobrzyńskiego, Pod Borem Zastrońskiem Vpatrzony, Ruszony, Obłąkany, y Dochowány. Przez Franciszka Cezarego, K. I. M. Typog. W Krakowie, Roku Páńskiego 1650. Kraków, (druk. Franciszek Cezary st.), 1650.
1790 Przebendowski Jan Jerzy. [Uniwersał w sprawie obowiazujacego kursu monet]. B. m., b. r. (Warszawa, 1717).
1789 Miczyński Sebastian. Zwierciadło Korony Polskiey Szkody wielkie, y vtrapienia cięszkie, ktore ponośi od Zydow Wyrażáiące Synom Koronnym Ná Seym Walny W Roku Páńskim, 1618 Wystawione. Adige seruum ad opus, quod officium eius postulat. Quod si non obaudierit, suis graua illum compedibus. Eccl: 33. B. m., b. r. (1618?).
1788 Kochanowski Jan. Fragmenta álbo pozostáłe pismá Iana Kochanowskiego. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkow: K.I.M. Typogr: Roku Páńskiego, 1612. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk, 1612 (falso, recte: po 1617, przed 1629?).
1787 Kochanowski Jan. Fraszki Iana Kochánowskiego. Fraszki tym kśiążkom dźieią: kto się puśći ná nie Vsczypliwym ięzykiem, zá frászkę nie stánie. W Krakowie, W Drukarni Andrzeiá Piotrkow: K.I.M. Typogr., Roku Páńskiego, 1612. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk, 1612 (falso, recte: po 1617, przed 1629?).
1786 Kochanowski Jan. Jan Kochanowski. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. Zá dozwoleniem Ich M. Pánow Kochánowskich. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkow: K.I.M. Typográphá, Roku Páńskiego, 1617. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk, 1617 (falso, recte: po 1617, przed 1629?).
1785 Cieszkowicz Tomasz. Jutrzenka Zakonnych ćieniow ná widok publiczny Wschodząca S. Agnieszka Pánná Montepolicyáńská; Zakonu S. Dominika Rzetelniey Polskiemu świátu przy splendorách wielkiego Jmienia Iáśnie Wielmożney Iey Mośći Páni P. Ludowiki z Morsztynow Bielinskiey, Marszałkowey Wielkiey Koronney etc. etc. Iasnieiąca Swoim świątobliwym y cudownym Zywotem, przez W.X. Tomasza Cieszkowica S. Theologij Lektorá, Káznodźieię Ordynáryinego w Konwenćie Wárszáwskim S. Iacka, Zakonu Káznodźieyskiego, z rożnych Authorow ták Łáćińskich iáko y Włoskich zebranym y zá pozwoleniem Stárszych do Druku Podanym, W Roku Páńskim 1727. W Warszawie. W Drukarni WW. OO. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1727.
1784 Sposoby. Sposoby Praktyczne Do Leczenia Wszelkich Defektow Konskich, Roznych Bydląt, i Domowego Ptastwa; Oraz sekretne wynalazki względem szczepienia, zasiewania, wędzenia i konserwy fruktów, i jarzyn Ogrodowych. Tudziesz inne pożyteczne wiadomości, tak dla wygody Gospodarzów, iako i dla Ludzi rożney Kondycyi, z doświadczonych Autorów Zebrane i Powtornie Przedrukowane Roku 1794. W Berdyczowie. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1794.
1783 Kulikowski Józef Uszak. Mały Dykcyonarz Polski i Francuski Wydany Przez J.P. Jozefa Uszaka Kulikowskiego Poprawiony y Przedrukowany. w Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney Jaśnie Wielmożnego Arcy Biskupa Mohilew: Rzym: Kościoł: Roku 1782. Mohylew, druk. Nadworna Arcybiskupa Rzymsko-Katolickiego, 1782.
1781 Erasmus Desiderius Roterodamus. Civilitas Morum, in Succinctas quaestiones digesta, ac per Reinhardum Hadamarium locupletata. Distichon ad Puerorum Ciuilitatis studium. Hoc solum, mihi crede, petit breuis ille libell[um], Moribus ut priscis erudiare puer. Thorvniae Excudebat Melchior Neringk, Anno 1581 [rz.]. Toruń, druk. Melchior Nehring, 1581.
1780 Żabicki Franciszek, Żabicki Karol. Genealogia Starożytnego Domu J. O. Xiąząt Jch Mosciow Krwi Ruskich Swiatopołkow Czetwertynskich, częścią z Roksolanskich, częścią z polskich Historyi, częścią Kijowski, częścią z Ksiąg Funduszowych. Kathedr, i Manasterow Ruskich, częścią zaś z wiekodawnych, i teraźnieyszych tegoż Domu czynności Zebrana. w Lucku [sic] 1793. w Drukarni J.K.Mci і Rzeczypospolitey u XX. Dominikanow. Łuck, druk. Dominikanów, 1793.
1779 Ordo. Ordo Officii Divini ac Missarum. Juxta Rubricas Generales nec non Decreta S.R.C. Ad Usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis Pro Anno Domini 1793. Sub Regimine ac Auspiciis Illustrissimi Excellentissimi Ac Reverendissimi Domini Domini Adami Naruszewicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia[m] Episcopi Luceoriensis et Brestensis, Ordinum Aquilae Albae et S. Stanislai Equitis. Conscriptus ac Editus. Luceoriae. Typis S.R.M. et Reipublicae, ad Aedes PP. Ordinis Praedicatorum. Łuck, druk. Dominikanów, (1792).
1778 Gramatyka. Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796. Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.