Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
754 Podkostelsky Sigismundus. Duo electores et Marchiones Brandenburgici pater per mortem electoratu exauctoratus, filius ad electoratum a Deo inauguratus metrico anagrammate per Prosopopaeiam ad vivum delineati [...] nec non Friderico Vilhelmo ad sepulturam parentiis die Martii II. A. 1641. Regiomonti Palaeop. typ. haered. Segebadi (1641). Królewiec, druk. wdowy Wawrzyńca Segebade, (1641).
2905 Podhorodeński Ludwik Władysław. Żądanie sprawiedliwej nadgrody u Stanów Rzeczypospolitej na sejmie w Warszawie r. 1788 podane. B. m., b. r. (1788).
1084 Podanie. Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego. B. m., b. r. (ok. 1664?).
41 (Pociej Leonard Gabriel). Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
1488 Pobudka. Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695. Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
1660 Pobożność. Poboznosc Nowey Hierozolimy albo Názwiskiem polskim zwyczáynym Kalwaryey Pasławskiey w Ruskich kráiách pod Przemyślem świeżo fundowáney. Przy klasztorze y záwiádowániu oycow franciszkanow Conventualium. To iest Sposob Obchodzenia Drog Męki okrutney Chrystusa Iezusa, także drog bolesnych y radosnych Nayświętszey Pánny Matki Bozey Maryey, y insze okolicznośći rożnego nabożeństwá tego mieyscá świętego. Przez iednego brátá tegoż zakonu opisáne. W Lwowie, w Druk. M.I. Mośćickiego, F.D. Roku Páńskiego 1671 [rz.]. Lwów, druk. Jakub Mościcki, 1671.
2148 Plaz Anton Wilhelm. Celsissimo Principi Iosepho Alexandro Iablonowio Palatino Novogrodiensi Ord. S. Spiritus Equ. Torquato Natalem Diem Gratulatur Plazius. Lipsiae, D. IV. Febr. CIƆ IƆ CC L XX. Lipsk, 1770.
753 Plausus. Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648). Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
752 Placentinus Johannes, Röseler Johann Friedrich. Disputatio delationem terrae annuam circa solem, eiusdem circumgyrationem diurnam circa proprium centrum probans [...] in illustri Acad. Viadrina praeside J. P. Lesnensi [...] ventilationi submittet ad d. 13. Jan. [...] Joh. Frider. Röseler [...]. Francofurti ad Viadrum exc. typis Kochianis Joh. Ernestus 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
751 Placentinus Johannes, Kaldenbach Samuel. Discussio mathematica erotematis, an terra moveatur? De qua praeside [...] respondebit exercitii gratia Samuel Kaldenbach, Meseriz. Polon. [...] d. 24. Febr. Francofurti ad V. typis Joh. Ernesti 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
2904 Pius VI, papież. Modlitwy najprzedniejsze dla użytku podczas Mszy s. i komunii. Warszawa, (druk. Pijarów), 1799.
1487 Pistorius Simon. Epigrammatum Libelli Duo, Animi Gratia Conscripti, à Simone Pistorio Oppolien. Auctor ad Zoilum. Esse malos, sterilesq; vocas, hos Zoile versus, est ita: nam steriles ipse malosq; voco. Verum, quae ratio est? mala rodis, acuta relinquis: Hoc est, tum sterilis Zoile, tum malus es. Wratislaviae in Officina Typographica Georgii Baumanni. Anno 1595 [rz.]. Wrocław, druk. Jerzy Baumann st., 1595.
2692 Pismo. Pismo w Dwoch Zdaniach lecz Jedno Uskutecznione dla Dobrego Patryoty Podane. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów, ok. 1791).
2162 Piramowicz Grzegorz. Wypisy z Autorów Klassycznych. Do Nauk w Szkołach Narodowych Stosowane. drugi ráz wydané. Bez oprawy Gro: 18. Roku 1783. B. m. (Kraków), 1783.
2346 Piotrowski Łukasz. Grammaticarum Institutionum Libri IV. Pro Usu Scholarum Novodvorscianarum in Alma Academia Cracoviensi: I. De Primis Grammaticae Rudimentis. II. de Etymologia seu potiùs Analogia. III. De Syntaxi seu recta Partium Orationis Compositione. IV. de Prosodia seu Versificatione. Operâ et Studio M. Lucae Piotrowski, in eadem Academia Novodvorsciani Gramm. Profess. Cracoviae, Typis Universitatis, 1676. Kraków, Druk. Akademicka, 1676.
1872 (Piotrowicz Julian). Sprawa W Bogu Przewielebnego Jmci Xiędza Juliana Piotrowicza Superiora i wszystkich Jchmość Xięży Bazylianów Konwentu Byteńskiego. Przeciwko WJP. Janowi [Kiersnowskiemu] Stolnikowi Witepskiemu [sic], Markowi Kiersnowskiemu Łowczycowi Nowogródzkiemu, oraz W. Jerzemu Bęklewskiemu Staroście Lachowickiemu. B. m., b. r. (1798).
1659 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa Postna Albo Rozmyslanie Codzienne O Męce Páná Jezusowey. Ktorey też W Wielki Piątek nàwiedzáiąc Groby, tákże w insze Piątki doroczne; y obchodząc Drogi Kálwáryiskie, káżdy nabożny słusznie zażyc może. Przez X. Alexego Piotrkowczyka Zakonu S. Franciszka Oycow Bernárdynow, do Druku podána. Teraz świeżo Przedrukowána. Roku Páńskiego 1716. Z Dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia et Privilegio S.R.M. W Krak: W Druk: Akademickiey. Kraków, Druk. Akademicka, 1716.
945 (Piotr Regalat św.). Chwała Wyznawcy Chrystusowego S. Piotra Regalata Zakonu O. S. Franciszka Pierwszey Reformy Serafickiey w Krolestwie Hiszpańskim Promotora Kanonizowanego Od Oyca Swiętego Papieza Benedykta XIV. Przy Festywie teyże Kanonizacyi w Kośćiołach Oycow Reformatow Ogłoszona. Roku Panskiego 1747. we Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego, J. K. Mośći Uprzywileiowanego Typografa. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1747.
3032 Piotr Raresz, hospodar mołdawski.
13 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Catechismus
60 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Institutiones Christianae Pietatis, seu parvus catechismus Catholicorum. Auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo. Katechizm katolicki przez W. X. Piotra Kanizyusza Societ: Jesu Kapłana i Teologa napisany. Vilnae Typis Universitatis Soc: Jesu, Anno Christi nati 1758. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.
2953 Pinamonti Jan Piotr (Pinamonti Giovanni Pietro). Zwierciadło niezdradzaiące albo Nauka rozum oświecaiąca. Poczajów, druk. Bazylianów, 1790.
3094 Pijarzy.
3122 (Pijarzy wileńscy). Replika JXX. Piarow Collegium Wileńskiego, Przeciwko JWW. WW. JPP. Kredytorom i Pretensorom. B. m., b. r. (Wilno, Druk. Pijarów, ok. 1797).
3104 (Pijarzy wileńscy). Przełozenie Prozb w Sprawie Kredytorow niżey w szczególności i osobno co do każdego wypisanych Przeciwko JXX. Piarom Prowincyi Litewskiey osobiście w Pozwach i Aktoratach wyrażonym. B. m., b. r. (Wilno, Druk. Bazylianów, ok. 1797).
3121 Pijarzy wileńscy.
2344 Pieśń. Piesn do Naświętszey Panny o obronę na nieprzyiaciela. B. m., b. r. (przed 1681).
2345 Pieśń. Piesn nabozna o Naswiętszey Pannie. B. m., b. r. (przed 1681).
2378 Pieśń. Piesn Augustyná y Ambrożego, Biskupow swiętych, Te Deum laudamus po Polsku / Ná tę notę co w kosćiele spiewáią. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1558).
2147 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie Siedleckim. Na Notę: Witayże witay Przenayświętsze Ciało. B. m., b. r. (po 1700).