Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1843 Ostroróg Jan. Myslictwo [sic] z ogary Jana Hrabie z Ostroga Opalinskiego [sic] wojewody poznanskiego. Roku 1643 [1649]. Drukowane w Krakowie. A za pozwoleniem oboiey Zwierzchności na użytek publiczny przedrukowane. w Łowiczu P.P. [R.P.] 1797. Łowicz, 1797.
1842 Mably Gabriel Bonnot de. Observations sur les Déclarations des Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin, au sujet de demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
1841 Nędza. Nędza z Biedą z Polski precz idą. B. m., b. r. (po 1600).
1840 (Poniatowski Michał Jerzy). Nagrobek niesmiertelney pamięci J.O. Xięcia Jmci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego Arcybiskupa Gnieznienskiego, Prymasa Korony Polskiey i W. Xiestwa Litt: na czułych Sercach wyryty. Dnia 13 sierpnia R. 1794. B. m., b. r. (Warszawa?, 1794).
1839 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Mishelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confessionen, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen. Warschau 1783. Gedruckt in der Königlichen und der Republik privilegirten Gröllischen Buchdruckerey. Warszawa, druk. Michał Gröll, (1783).
1838 Pokubiatto Ignacy. Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
1837 Kościuszko Tadeusz. Organizacya Kommissyy Porządkowych. B. m., b. r. (1794).
1836 Dąbrowski Stanisław. Grammatica francuska y polska, albo sposob nayskutecznieyszy do nauczenia się tak Polakowi francuskiego, iako też Francuzowi polskiego ięzyka, dla wygody uczących się, za pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana. w Warszawie w Drukarni J.K.Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. R. P. 1759. Warszawa, druk. Pijarów, 1759.
1835 Staphylus Friedrich. De corruptis moribus utriusque partis, Pontificiorum videlicet et Evangelicorum, Dialogus lectu iucundus et valdě utilis, authore Sylvestro Czecanovio. 2. Timoth. 4. Insta opportunè, importunè: argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus, cùm sanam doctrinam non fustinebunt. Prouer. 26. Responde stulto iuxta stultitiam suam, nè sibi sapiens esse videatur. B. m., b. r. (Köln, druk. Johann Quentel Erben i Gerwin Calenius, ok. 1565).
1834 Lang Mojsiej. [Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (1771).
1833 Korona (Złota). Złota Korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego kleynotámi Ták dawnemi, iáko y teraz nowo Obszernie z różnych Xiąg Kátolickich Zebranemi aukcyonowana, Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. Z pozwoleniem Zwierzchności nie raz przedrukowana. w Wilnie Sumptem Typographii J.K.M. Akade: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1741. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
1832 Korona (Złota). Złota Korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego Kleynotámi tak dawnemi, iáko y teráz nowo przydanemi Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. z pozwoleniem Stárszych przedrukowana. w Wilnie sumptem Typografiey Akadem: Societatis Jesu. Roku Pańskiego, 1707. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1707.
1831 Konfederacja. Confederacya Woiewodztwa Sandomirskiego. B. m., b. r. (1704).
1830 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1829 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1828 Jantaszek. Iantaszek z woyny moskiewskiey […]. Teraz Nowo wydáńy. w Krakowie Roku pańskiego, 1661. Kraków, 1661.
1827 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Rendanten der Kämmerey- Kirchen- Stifts- oder anderer Cassen welche nicht unmittelbare Staats-Cassen sind. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Instrukcya dla rendantow kamlarnych, koscielnych, fundacyinych, lub innych kass które nie są nieposrzednicze kassy kraiowe. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1800).
1826 Instruktion (Instrukcja). Instruction für die Kammer-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Instrukcya dla Ausreyterow (woźnych) kammeralnych w prowincji Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
1824 Kościa Hiacynt. Głos JW. Hyacyntha Kości Chorążego P[owia]ttu Kobryń: Pułkownika W. Litt: Orderu S. Stanisława Kawalera. Przeciwko WW. JPP. Kuratorom W. (Dominika) Głuchowskiego. B. m., b. r. (ok. 1790).
1823 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Publikandum wegen der immediaten Beschwerde-Führungen. De Dato Berlin, den 21sten May, 1799. Oznaymienie ze strony Skarg prosto do Krola JMci wnoszących się. Dan w Berlinie dnia 21go Miesiąca Maia Roku 1799. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreussl. privilegirten Kanterschen Hofbuchdruckerey. Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera, (1799).
1822 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Nähere Bestimmung der Gesezze und Rechte in Ansehung der Geistlichen Zinsen, für die Provinzen Süd und Neu-Ost-Preussen. Obiaśnienie Praw względem Czynszow Duchownych dla Prowincyi Prus Południowych y Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1800).
1821 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wie es in Ansehung der Radungen und des Holzschlagens der Holzungs-Berechtigten in den Königlichen Forsten gehalten werden soll. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Edykt przepisy zachowania się względem wytrzebu y wrębu w krolewskich puszczach uprzywilejowanym słuzącego w sobie zawierający. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
1820 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachtheilig werden könnten. De Dato Berlin, den 20sten October 1798. Edykt względem zapobiegania taiemnym związkom, powszechnemu bezpieczeństwu szkodliwemi bydź mogącym, i kar w tey mierze postanowionych. Datowany w Berlinie dnia 20. Pazdziernika 1798 Roku. w Poznaniu. w Drukarni Dekkera i Kompanii. Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1798).
1819 Fryderyk Wilhelm III, król pruski. Edict wegen des Auseinanderbaues neu zu errichtenden Gebäude auf dem Lande und in den Städten in Neu-Ost-Preussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischen Hofbuchdrukker. Edykt względem wystawiania nowych budynkow w rozległych od siebie oddziałach po wsiach y miastach prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosci Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
1818 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Reglement wegen Vertheilung der Geschäfte zwischen den Neuostpreussischen Landes- Collegiis. Regulament dyspartamentu czynności pomiędzy dykasteryami kraiowymi Nowo-Wschodnich Pruss. w Białymstoku, z Drukarni Jan Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1817 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Reglement wegen Erörterung und Beylegung der vielen in Südpreussen obwaltenden Grenz-Streitigkeiten. De Dato Berlin, den 6. August 1796. Urządzenie względem roztrząśnienia i uspokoienia licznych w Prusiech Południowych zachodzących granicznych sporow. Wydany w Berlinie, dnia 6. Sierpnia 1796 Roku. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu. Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
1816 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Publikandum wegen Conservation der Gutsbesitzer in Südpreussen gegen die übereilten Aufkündigungen ihrer Gläubiger. D.D. Berlin, den 12ten August 1795. Obwieszczenie względem zachowania posiadaczow dobr w Prusach Południowych przeciw nagłemu wypowiedzeniu Summ przez Wierzycielów. D.D. w Berlinie dnia 12go Sierpnia 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel. Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
1815 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey. Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
1814 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Berlin, 1797).