Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2242 Prokopowicz Tarasiusz. Zniwo Cnot y Chwaly Wieczney Iasnie Przewielebnego W Bogu Iego Mości Oyca Arseniego Zeliborskiego Episkopa Lwowskiego, Halickiego, Kamienca Podolskiego, Archimandryty Uniowskiego. Kazaniem Pogrzebowym Przez W. O. Tarassego Prokopowicza Archimandrytę Uniowskiego, Swiatu Ogloszone Roku, 1665 Miesiąca [...] Dnia [...]. We Lwowie, W Drukarni Michała Slozki, J. K. M. Typ. Lwów, druk. Michał Śloska, (1665).
134 Projekt. Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey. Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
768 Programma. Programma solemnibus Paschatos, in Honorem Perruptoris gloriosissimi, ac Triumphatoris potentissimi, Redemptoris, et Salvatoris nostri Jesu Christi. A Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae, P. P. Anno [...] 1633 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1633 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
769 Programma. Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei cum impoenitentibus non perpetuo disceptante, Ex Genes, cap. VI. Vers. 3. debita pietate propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. [Królewiec] Praelo Reusneriano 1657 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1657.
766 Programma. Programma heortasikon [gr.] in maxime solennem, maximeque, salutarem Dominicae Incarnationis Festivitatem, inque debitum Immanueli honorem. Publice propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae Anno Dominico ineunte 1637 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii 1637 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
767 Programma. Programma heortastikon [gr.] in solennem maximeque gloriosam Resurrectionem Vindicis et perruptoris nostri Jesu Christi. Propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. Quae laus tua Christiane ? Credere Christum resurrexisse et me per eundem resurrecturam. Regiomonti, Typ. Osterbergerianis. 1620. Królewiec, druk. dziedziców Jerzego Osterbergera, 1620.
2028 Professio. Professio Subjections et Fidei […] Joanni Casimiro, Regi Poloniae […] Coram ejusdem Sacrae ac serenissimae Regiaemaiestatis Legatio, Jllustrissimo ac Reverendissimo Domino, Dno. Andrea Comite de Lesno Episcopo Culmen. et Pomesan., Praeposito Plocen., Regni Poloniae Procancellario, à Spectabili Senatu et Reliquis Ordinibus Populoque universo Civitatis Thorunensis […], edita Die XII. Aprilis, Anno 1649 [rz.]. Thorunii, Apud Michaelem Karnall. Toruń, druk. Michał Karnall, 1649.
1664 Proces. Proces Albo Porządek Dowodow (współwyd.) zob. Actum In Kodeniec (1623). B. m., b. r. (1623).
2717 Privigiei Miklós. Luna Crescens sive Strena Calendis Iani Sacra, quam [...] Dn. Georgio Hübnero, Pro-Consuli et Vice-Burggrabio Thoruniensi, longa rerum politicarum experientia gravissimo, Proto-Scholarchae Gymnasii ibidem meritissimo, dignissimo, viduarum et pupillorum curatori aequissimo, maecenati studiosae iuventutis munificentissimo, debitae observantiae Symbolon testaturus inscripsit / IngressVs faVstVs sIt gressVs gratIor annI. FIrMa DeCVrsVs prosperItate fLVat! / Nicolaus Privigyei, Prividia Pannonius. Thorunii, Imprimebat Iohann Balthasar Bresler. Toruń, druk Jan Baltazar Bresler (chronostych: 1691).
2996 Primrose Gilbert. Tuba Sionis Seu Exhortatio Ad Poenitentiam Et Jejunium. A plurimùm Rever. Viro Gilberto Primorosio quondam in Ecclesia Burdigalensi Pastori fidelissimo gallicè primùm edita. Nunc verò in imperitorum gallici Sermonis gratiam in lucem latinè eruta Operâ, studio, & elucubratione Joannis Anchorani Theolog: Licentiati et Spectabilis Viri Joannis Barberii sumptibus excusa. DantiscI [sic] Typis Hunefeldianis Anno MDC XXXI. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1631.
1491 Pridmann Kaspar. Carmen de morte et resurrectione Jesu Christi in Schola Glogoviense recitatum. Illustri et Magnifico Domino, Domino Stanislao, Comiti et Domino à Gorka, Capitaneo in Busko et Kolo, etc. Domino Regaliũ in Gnesna, Vscze, Pila, Moschina, etc. dicatum. Autore Casparo Pridmanno. Gorlicii Excudebat Ambrosius Fritsch. Anno 1566 [rz.]. Zgorzelec, druk. Ambrosius Fritsch, 1566.
49 Prażmowski Mikołaj, Sobieski Jan (Jan III Sobieski). Manifest o rozerwanym seymie podany do akt grodzkich warszawskich sub Actu Feriae Sextae in Vigilia Resti Visitationis gloriossimae Virginis Mariae, 1672. B. m. (Warszawa), 1672.
2231 Prawa (Frantowe). Frantowe Prawa. Vexatio dat intellectum. Rozmowá dáwa rozum. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1542 (w kolofonie).
1663 Praktyka. Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730. B. m., 1730.
2544 Praetorius Matthaeus. Lyrica ad famam vocalem echo de captivato hoste in acie Tauricanae cohortis ductore invicta principis Jacobi dextera, insonans per... Oliwa, druk. Cystersów [J. J. Textor, 1686]. Oliwa, druk. Cystersów (Jan Jakub Textor), 1686.
2718 Praetorius Jacobus. De Morbis, Quos Venena Intra Corpus Sumta, Cognita Et Occulta Qualitate efficiunt, Disputatio V. Quam peculiari collegio, Praeside Iohan. Iessenio a Iessen, Doctore et Professore. Ad 8. Septembris adornat Iacobus Praetorius Livo. Excudebat Johannes Dörffer typis Cratonianis Anno CIƆ IƆ XCVI. Wittenberg, druk. Johann Dörffer, 1596.
2910 Powitanie (Na). Na powitanie składającego się kongresu na kapitułę generalną w katedrze poznańskiej roku 1799 dnia 29 czerwca wiersz. Poznań, druk. Decker i Kompania (Jerzy Jakub Decker mł.), (1799).
1392 Powinności. Powinnośći Chrżeściáńskie, to jest: Co pòwinien każdy Chrześćiánin wierzyć, y wiedżieć, aby był zbáwiony. Za dozwolonym Stárszych do Drucku podane. Roku Pańskiego 1729. W Drukarni Academiczkiei Coll. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
1661 Powinności. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1662 Powinności. Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J.K.M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli. Kraków, druk. Dominik Siarkowski, 1746.
758 Pouchenius Andreas mł. Encoenia Tilsensia das ist Eine Christliche Predigte bey der Inauguration und einweihung der New erbauweten Kirchen in der Churfürstlichen Stadt Tilsit Anno 1610. den dritten Sontag dess Advents gehalten durch [...]. Königsberg in Pr., durch Joh. Schmiedt 1611 [rz.]. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
759 Pouchenius Andreas mł. Theses de naturarum unione et communione, earundemq. Idiomaton [gr.] communicatione in persona Christi facta, Quas [...] praeside [...] defendere conabitur, M. Petrus Kleicke [...] die 27 Januarii. Regiomonti, Typ. Osterbergerianis 1609. Królewiec, druk. dziedziców Jerzego Osterbergera, 1609.
763 Pouchen Levinus, Rhebinder Peter. Ductore et Doctore Christo: Trias errorum pontificiorum de 1. Cramate Eucharistico. 2. Communione sub una. 3. Transsubstantione. Quos in disputatione publica proponit [...] Respondente M. Petro Rhebindero Lubecensi. Ad diem 9. Novembr.: in Acroaterio magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1635 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
760 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio grammatico-theologica de prophetica mysterii incarnationis Filii Dei promissione, facta Achazo Esaiae 7. 14. Quam [...] publice ac placide examinandam, proponit praeses [...] Respondente Alberto Linemanno, Fischhusino Borusso, ad diem 3 Martij. Regiomonti, Excud. Laur. Segebad 1629. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
761 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio ordinaria exhibens Prot-Evangelium paradisiacum. Analysi grammatico-logico theologica explicatum ac auxiliante benedicto mulieris semine praeside [...] respondente Andrea Mylio, Reg. Borusso, ad placidam sententiarum collationem propositum die Mart, in Auditorio Magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii excusum 1629 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
762 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio theologico-scholastica, de anima separata, quam [...] praeside [...] publice ventilandam proponit Nicolaus Ridemannus Chilonio-Holsatus [...] ad diem 30 Augusti. Regiomonti, Typ. Segebadianis 1634 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
764 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). In Augustanam Confessionem [...] Praeside [...]. [Disputatio 1-2]. Regiomonti, ex Offic. Laurent. Segebadij [1631-1632]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1631-1632).
765 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Thanatologia [gr.] seu Consideratio mortis theologico-physica, Quam [...] sub umbra [...] publicae ventilationi subijcit Johannes Friccius Medno-Prutenus [...] ad diem 25 Novemb. Regiomonti, Typ. Laurentij Segebadij 1634. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
2150 Potocki Wacław. Iovialitates. Albo Zarty Y Fraszki Rozmaite Pracą Niegdy J. W. I. P. Wacława Potockiego Podczaszego Krakowskiego Napisane. A Teraz Z Pod Prasy Drukarskiey Na Swiat Wynikłe. B. m. (Lipsk?), 1747. (Wariant c).
2024 Potocki Teodor. Manifeste fait dans le grand Conseil tenû a Danzig le 10. Février 1734. Par les Senateurs Ministres d’Etat et Deputez de l’Ordre Equestre Nommez par la Diette d’Election pour rester aupres du Serenissime Roy de Pologne Stanislas Premier Contre la pretenduë Election et le pretendu Couronnement de l’Electeur de Saxe. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1734).