Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2098 Maria Teresa, cesarzowa. Patent, Vermoeg welchen die Aufstellung einer eigenen k. k. Sudsaltzverschleiss-Direction vom 1. November des gegenwaertigen Jahres aufgestellet, und die Einfuhr des Privatkokturen-Salzes, in die derselben zum innerlichen Verkaufe gewidmeten Gegenden verboten wird. Wir Maria Theresia... Uniwersał Mocą którogo [sic] właściwa Ces. Krol. Soli warzoney Dyrekcya od 1go Pazdziernika [sic] ninieyszego Roku ustanawia się, wprowadzanie zaś prywatney Soli, do okolic oneyże na kraiową przedarz [sic] wyznaczonych it zabronione. My Marya Teressa... B. m., b. r. (Lwów, druk. Antoniego Pillera, 1778).
1331 Fryderyk II, król pruski. Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
73 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent z strony powstałego rozruchu w Południowych Prussach. De Dato Breslau den 24. September 1794. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1794).
1323 Fryderyk II, król pruski. Patent y Zakaz dla na Wesołach [sic] y Bieśiadach po Wioskach zwyczaynego barzo niebezpiecznego strzelania koło dachow słomianych. D. d. w Wrocławiu 1. Maia 1742. U Jana Jakuba Korna, Bibliopole. B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1815 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen vorläufiger Regulirung der Grundsteuer in denen durch die Besitznahme vom 6ten Juni 1796 mit den Königlichen Staaten vereinigten polnischen Distrikten. Patent Względem tymczasowey Regulacyi poboru z Gruntów w polskich Distriktach do Państw Krolewskich od 6go Czerwca 1796. przyłączonych. w Krolewcu 1796. w Drukarni J. K. Mści Nadworney Kanterskiey. Królewiec, (druk. Daniel Krzysztof Kanter, 1796).
1814 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Regulirung des Steuer Wesens in Süd- und Neu-Ost-Preussen. Patent względem uregulowania Podatków w Prusiech Południowych i Nowo-Wschodnich. B. m., b. r. (Berlin, 1797).
1450 Fryderyk II, król pruski. Patent Wegen Facilitirung des Negotii dererjenigen, So aus der Ukraine und denen Tartarischen Grentzen nach Schlesien mit Vieh handeln. d. d. Bresslau den 10. Octobr. 1742. Bresslau bey Johann Jacob Korn. 1742. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1742.
1813 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen der Gesetze und Rechte, welche in der Provinz Neu-Ost-Preussen gelten und beobachtet werden sollen. De Dato Berlin, den 30. April 1797. Patent względem Ustaw i Praw, ktore w Prowincyi Nowo-wschodnich Pruss waźne i zachowane bydź maią. Dań w Berlinie, dn. 30go Kwietnia 1797. Drukował Jerźy [sic] Dekker, J.K.Mći Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1797).
1812 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Patent wegen Bewirtschaftung der Starosteylichen Forsten in Südpreussen. De Dato Berlin, den 24sten Marz 1794. Patent tyczący się gospodarowania lasów Starostowych Południowo-Pruskich. De Dato w Berline, [sic] dnia 24go Marca 1794. Drukował Jerży [sic] Dekker J.K.Mći Tayny Drukarż [sic] Nadworny. B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1794).
1473 Maria Teresa, cesarzowa austriacka. Patent wegen Besitznehmung einiger Provinzen in Pohlen, von Seiten Ihrer Kaiserlich Königlichen Majestät zu Hungarn und Böhmen etc.etc. d.d. Wien den 11. Septembr. 1772. B. m., (1772).
1803 Fryderyk II, król pruski. Patent na wywołanie nowych mmniey [sic] ważnych Pieniędzy Złotych, aby takowe na Krolewsko-Pruskim Dźiedźicznym Xięstwie Śląska od daty wyrażoney za cztery Mieśiące z Ziemie wywoźić y cale ie wywołać. W Wrocławiu, przedrukował Karol Wilelm [sic] Gras[s]. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1748).
1318 Fryderyk II, król pruski. Patent dla złego zażywania przyprzągów na Sląsku, y drog wszędy śię poprawić maiących. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
1325 Fryderyk II, król pruski. Patent dla ułatwienia wszytkich Werbunkow dobrowolych, y dla odwrocenia Desercyi, w ktorym iednak wszelkie gwałtowne postępki, ktorychby śię, w Werbunkach przećiw woli Jego Krolewskiey Mości podiąć mogli, ostro zakazuią śię. Dan z Pocdamu d. 15. Aug. 1742. Cum Privilegio. W Wrocławiu u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1614 Łosiowic Michał. Pastwy Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźice P. Obrázem, Łąkách Brátyáńskich zebráney, A ku używániu práwowiernych Owieczek Chrystusowych, y wygodźie Pásterzow ich do Druku podáney, przez X. M. Michała Łosiowica, Prowincyi Wielkopolskiey Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych. Częsc Wtora, W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Swiętá uroczyste cáłego Roku. W Toruniu, Nakłádem Jáná Chrystyáná Laurerá, Anno 1706. Toruń, nakł. Jan Chrystian Laurer, 1706.
240 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Parthenice prima sive Mariana continens vitam actusque sacros beatissimae virginis Mariae dei genitricis nuper a multis elimata mēndis. Magistri Gregorii Breytkoph de Konitz Saphicon ad Lectorem. Qui velit vitam Mariae nitentem Et dei sacros genitricis actus Scire, Baptistae relegat decora Carmina vatis [...] Prebeat annos. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1517).
457 Domssdorff Achatius. Parnassus Traum. Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Martin von Castellen Castella Pfands-Herren der Fürstlichen Radzivilischen Güter zur Neustadt und Wolma in Littauen etc. etc. Bräutigams mit der Edlen Hoch-Ehr und Tugendreichen Jungfr. Anna Sophien des [...] Matthiae Richters Icti: Ihrer Königl. Mayest. zu Pohlen und Schweden Camer-Herrn, und der Königl. Stadt Elbing Rahtsverwandten und Syndici etc. etc. Jungf. Tochter Braut So am Johannstage gehalten: Gesetzet durch Achatium von Domsdorff. Elbing, bey Achatz Corellen 1655. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
1713 Główczyński Stanisław. Panska z Bogiem Panem nad Panami Zabawa Abo Łatwy Sposob Zeby Codźienne, ugodnionych Krwią, tytułámi, ludzi ákcye, Przed Bogiem Panskie, To iest: Rowne swoiemu stanowi były; Do Uwagi Podany Od W.X. Stanisława Głowczeńskiego Soc. Jesu. A po śmierci iego, drugi raz Do Druku Wydany Z pozwoleniem Starszych. W Sandomierzu, Roku Pańskiego, 1731. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1731.
1371 Neukirch Benjamin. Panegyris Sacra, in Diem Natalem Dulcissimi nostri Salavatoris, Domini Jesu Christi, piâ Simplicitate conscripta à Benjamin Neukirch, LL. Stud. Anno reparatae Salutis, 1685 [rz.]. Francofurti ad Viadrum, Literis Zeitlerianis. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, (1685).
2483 Guliński Jan. Panegyris in Psalmum CXXVII. sub inaugurationem novi magistratus et renunciationem Reipublicae Dantiscanae edita. [Gdańsk, b. dr., przed 16 VI 1644]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1644).
2508 Königk Valentinus (Koenigk). Panegyrious honori principis Friderici in Livonia ducis. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2591 Thilo Valentinus. Panegyricus super praesentia Georgii Wilhelmi electoris et primo in Borussiam ingressu Friderici Wilhelmi marchionis Brandenburgensis 19 Novembris 1638 dictus. [Królewiec], dziedzice W. Segebade, [19 IX 1638]. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1638.
2590 Thilo Valentinus. Panegyricus principi Friderico Wilhelmo, marchioni Brandeburgensi etc. post felix regiminis auspicium nomine Academiae Regiomontanae 1641. 19 XI dictus. [Królewiec], J. Reussner, [po 19 XI 1641]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1641.
367 Bęklewski Andrzej (Beklewski Andreas). Panegyricus nuptialis in gratiam Illustrium novorum coniugum Pauli Działyński Palatinidae Culmen[sis], Capitanei Bratian, etc. et Hedwigis illustissimi Domini D. Adami Sandivogii Czarnkowski, comitis a Czarnkow, Palatini Lancicien[sis], Maioris Poloniae Generalis Capitanei etc. etc. filiae ab Andrea Beklewski conscriptus. Anno 1626. Die 11 Maij. Cracoviae (1626). Kraków, 1626.
1062 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi, Suecorum Gothorum et Vandalorum regis autore Elia de Nukrois Augustae Trinobantum. Anno Domini 1628 [rz.]. London, 1628.
1063 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi Suecorum Gothorum et Vandalorum regis. Autore Elia Denukrois. Augustae Trinobantum Anno Domini 1629 [rz.]. London, 1629.
307 Tobolski Adam. Panegyricus ad Serenissimum, Potentissimum et inuictissimurn Dominum Dominum Sigismundum III. D.G. Poloniae, Sveciae, Gothorum, Vandalorumque Regem Augustissimum etc. Magnum Ducem Lithvaniae, Finlandiae et caet. Principem Russiae, Prussiae, Masoviae, Livoniae, Samogitiae, Pium, Pacificum, Patriae Patrem, Dominum suum clementissimum. Pro communi Congratulatione Poloniae, de Regni Polonici fascibus feliciter adeptis. Subiectissima reverentia, pietatis et cogratulationis ergo scriptus, Ab Adamo Thobolio. Anno 1588 [rz.]. B. m. (Poznań, druk. Jan Wolrab I?), 1588.
1983 Kühn Andreas. [Panegiryk z okazji koronacji Fryderyka Augusta II, s.l., s.a.]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1697.
1415 Vedel Nikolaus. Pancea Apostasiae Bono Constantum et lapsorum praescripta libris tribus a Nicolao Vedelio Pastore et Professsore Genevensi. Genevae, Typis Petri Auberti. 1628 [rz.]. Genève, druk. Pierre Aubert, 1628.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
2250 Rassowski Adam. Pamiątka Żywota Y Smierci Ie[g]o Mśći X. Fiodora Druckiego Horskiego. Ktory z wielką chwałą wszystkie dni żywota swego ná tym świećie przeprowadziwszy, pobożnie Umarł w Panu, Roku od napràwy Zbàwienia 1615. dnia 30. Czerwca, Sprawiona ná znák uczciwośći Przez Adama Rassowskiego, rękodaynego Sługi Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Ie[g]o Mśći Krzysztopha Radziwiła Hetmànà polnego W. X. L. &c. &c. à na ten czas Rectorà Gymnasij w Birżach nowozałożone[g]o. W Wilnie w Drukàrni Iozefà Kàrcanà Roku 1615. dnia 26. Octobris. Wilno, druk. Józef Karcan, 1615.