Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1575 Górka Ludwik. Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
1576 Górka Ludwik. Wieczerza Panska Abo Nabozenstwo Do Nayswietszego [sic] Sakramentu w Dzień Kommunij i innych czásow służące. A do Druku podáne Roku 1699. Z dozwoleniem starszych. W Drukarni I.K.M. Kollegium Kaliskiego Societatis Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1699.
1577 Górka Ludwik. Wieczerza Panska ábo Nabozenstwo Do Nayświętszego Sakramentu W dźień Komunij y inszych czásow służące. B. m., (1712?).
1578 Górny Honorat. Arka Pociechy, albo Godzinki O Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi będącym. Przez W.O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana a teraz swieżo z Summaryuszem Odpustow, pomienionemu Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu w Nieswiezu, W Drukarni I.X.Mci Roku 1751. Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1751.
1715 Górny Honorat. Arka Pociechy, Albo Godzinki o Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bráctwie Paska Rzemiennego, Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego, Pod Tytułem Pocieszenia Nayswiętszey Panny Maryi, będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma Swietego [sic], tegoż Zakonu wydana. A teraz świeżo z Sūmaryuszem Odpustow pomienionemi Bractwu służących Przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni Kolleium Societatis Iesu, 1724. Lublin, druk. Jezuitów, 1724.
2266 Górski Jakub (1525-1585). Ad Magnificum Dominum Stanislaum Miskovski [Stanisław Myszkowski] Castellanum Sendomiriensem & Capitaneum Cracoviensem Iacobi Gorscij Mercurius sive de Trinitate contra Gregorium Bresinensem [Grzegorz Paweł z Brzezin]. Ex Collegio Cracovien. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1568).
1579 Grabia Stanisław Stefan. Buyna Pasza Zdrowie Ludzkim Dobytkom daiąca To iest Osobliwa, Bennona S. Obrona Od zárażonych, schorżałych, zápowietrzonych Inwentarzow Patrona Dla Gospodarzow, Rolnikow, Wynaleziona. Przez X. Stanisława Stefana Grabię Przeora Trzemeszynskiego Wypracowana. Drukiem wyprasowana. w Drukarni w Kaliszu Soc: Jesu, Roku Pańskiego 1730. Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.
1778 Gramatyka. Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796. Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.
2330 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1643. Warszawa, 1643.
2331 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1647. Warszawa, 1647.
2332 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Cracoviae, 1645. Kraków, 1645.
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
2333 Grammatika. [Grammatika słowianskogo jazyka]. Wilno, druk. Mamoniczów, 1586 (w kolofonie).
514 Graser Konrad mł. (Graserus Conradus). Disputatio ex Ethicis Nicomacheis undecima. De amicitiae officiis eorumque diversitate, origine et cognatis [...] D.O.M.A. sub praesidio [...] Rectoris in Gymnasio Thorunensi a Christophoro Vogelio Trebnicensi Sil. 20. Septembris horis et loco consuetis habenda. Thorunii, Apud Franciscum Schnellboltz, Anno 1628 [rz.]. Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, 1628.
515 Grawer Albert (Grauerus Albertus). De novo ac horrendo errore circa doctrinam de satisfactione Christi pro peccatis humani generis dissertation es theologicae et scholasticae exquisitissimis sophisticationibus ac argutiis Christophori Ostorodi et Fausti Socini NeArrianis seu potius Photinianis oppositae [...] Editio secunda, correctior. Jenae, Typis et sumpt. Henrici Rauchmauls 1613 [rz.]. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
516 Grawer Albert (Grauerus Albertus). Harmonia praecipuorum Calvinianorum et Photinianorum. Hoc est, evidens demonstratio, qua recentiores Photinianos salvis multis D. Conradi Vorstii, professoris Leidensis, et aliorum quorundam Doctorum Calvinianorum hypothesibus et sacrae scripturae interpretationibus solide et sufficienter refutari non posse oculariter docetur, scripta solius veritatis amore ab [...]. Jenae Typis Henrici Rauchmauls 1613. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
1030 Greflinger Georg. Gegen-Satz aus den Sack der Warheit gegen den Newlicher Zeit aussgegangenen und zum Druck verfertigten Lügen-Sack durch G. G. alias Seladon genant Anno 1656 [rz.]. B. m. (Gdańsk), 1656.
1963 Greflinger Georg. [Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).
517 Gregorius Polonus. Zu sondern Ehren gefallen und einem glückseeligen Neuen Jahre denen ehrnvesten [...] Burgermeistern und Rath dero Churfl. Altenstadt Königsberg meinen [...] Patronis und Promotoribus. Königsberg, Joh. Schmied, 1622. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1622.
1755 Gretz-Gruell Teodor Franciszek. Mowa podczas reassumpcyi Nayiasnieyszego Trybunału przez Teodora Franciszka Gretzgruella prezydenta miasta wolnego Rzeczy-Pospolitey i wydziałowego Lublina w przytomności magistratu imieniem obywatelów miana. B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
2283 Grivel Guillaume. Przyjaciel Młodych. Dzieło o Edukacyi z Francuzkiego, Tom. I[—Tom. II]. w Warszawie w Drukarni XX. Missyonarzow R. 1781. Warszawa, Druk. Misjonarzy, 1781.
922 Grochowski Stanisław. Zabaw, Cwiczenia, y niektorych Modlitw dla Panien Zakonnych krotko zebranych, Częsc Pierwsza W Krakowie, Bazyli Skalski Drukował, Roku Pańskiego 1610. Kraków, druk. Bazyli Skalski, 1610.
911 Grodzicki Stanisław, bernardyn. Pustynia Dusze Bogoboyney albo Cwicżenie wszelkiemu stanowi wielce do żbáwienia pozyteczne, y bárdzo potrzebne. To jest: Przez dni osm medytácye, sposoby Dusze oczyszczenia y oświecenia y z Bogiem się ziednoczenia żamykaiące przez X. Stánisłáwá Grodycyuszá Minoritę Obserwánta, Sporządzona y do Druku Podana. Roku Pánskiego 1697. w Poznániu w Drukárni Akádemickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1697.
518 Grossmann Friedrich. Die Perle der Liebe wolte bey des [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Katharina von Haussen glücklich geschlossener Ehe den 2. Februarii, Anno 1700 schuldigst entwerffen Friedrich Grossmann von Fraustadt aus Polen. Thorn, Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
1458 Grotke David. Catechismus-Büchlein, oder Einfältige Kinder-Lehre, wie sie in öffentlicher Kirch-Versamlung zu Dribiz, in Gross-Polen, den Heil. Catechismum Lutheri besser zuverstehen, alle Son- und Feier-Tage, in der Mittags-Stunde, mit lebendiger Stimme fürgesaget, wiedergefodert, erkläret, und mit allem Fleiss getriben wird; vor sechszehn Jaren zusammen gesezet, und anitzo auss höchstdringender Nothdurfft, für die Jugend daselbst, in Druck gegeben von M. David Grotken Pfarrern daselbst. Zur Oels druckts Joh: Seyffert. Oleśnica, druk. Jan Seyffert, (1668).
12 Grüneberg Christian, Sasse Georg Friedrich. Disputatio de Pomerania, quam divina adspirante gratia et amplissima facultate philosophica annuente, praeside Dn. Christiano Grünebergen Pomer. [...] exponit Georgius Fridericus Sassius, Pomeranus. Francofurti ad Oderam, Typis Christophori Zeitleri. Frankfurt a. O., druk. Christoph Andreas Zeitler, b. r. (1685?).
214 Grynaeus Johann Jakob (Gryner Johann Jakob). Exaplosis [gr.] definitionis traditae nobilissimo hoc dicto: Et sermo ille caro factus est. Iohan. I.14. proposita à Iohanne Iacobo Grynaeo, ut IX. Febr. in Scholis Theologorum placida sizetesis [gr] de ea instituatur: respondentis autem partibus in eadem defungetur Casparus Waserus, Tigurinus. Ad Ingenio, virtute et familiae splendore praestantem, Dn. Bartholomaeum Schachman, Gedanensem, Borussum. Basileae, 1587. Bazylea, (druk. Oporiniana), 1587.
1964 Grzymułtowski Krzysztof. Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [Grzymułtowskiego] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685. B. m. (Warszawa, druk. Pijarów?), 1685.
1340 Guelich Joachim. Epitaphium oder Grab-Schrifft, dem weyland Ehrenvesten, vor Achtbaren und Wohlweisen Hn. Friedrich Jägkwitzen dem Elteren, etc. etc. Auff dem Gottes-Acker auffgerichtet, und bey seiner Beerdigung auff sein Grab gesetzet von Joachimo Gülichio, Unit. Fr. Fr. per Maj. Polon. Con-Seniore, und der Reformirten Gemeine, welche Christo gesamlet wird in Lissaw, verordnetem Prediger. Zur Lissa druckts Michael Buck, im Jahr 1675. Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
1341 Guelich Joachim. Irrdische Glückseeligkeit, von Gott versprochen der Gottseeligkeit, am Tage der Beerdigung (Tit:) Frauen Elisabeth Jägwitzin gebohrner Langin, vorgestellet in einer Ab-danckungs-Rede von Joachimo Gülichio, Unit: Fr. Bohem: Confess: Con-Seniore, und Predigern der Reformirten Gemeine in Lissa. Gedruckt daselbst durch Michael Bukken 1684. Leszno, druk. Michał Buk, 1684.