Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
753 Plausus votivi. Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648). Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
752 Placentinus Johannes, Röseler Johann Friedrich. Disputatio delationem terrae annuam circa solem, eiusdem circumgyrationem diurnam circa proprium centrum probans [...] in illustri Acad. Viadrina praeside J. P. Lesnensi [...] ventilationi submittet ad d. 13. Jan. [...] Joh. Frider. Röseler [...]. Francofurti ad Viadrum exc. typis Kochianis Joh. Ernestus 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
751 Placentinus Johannes, Kaldenbach Samuel. Discussio mathematica erotematis, an terra moveatur? De qua praeside [...] respondebit exercitii gratia Samuel Kaldenbach, Meseriz. Polon. [...] d. 24. Febr. Francofurti ad V. typis Joh. Ernesti 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
1487 Pistorius Simon. Epigrammatum Libelli Duo, Animi Gratia Conscripti, à Simone Pistorio Oppolien. Auctor ad Zoilum. Esse malos, sterilesq; vocas, hos Zoile versus, est ita: nam steriles ipse malosq; voco. Verum, quae ratio est? mala rodis, acuta relinquis: Hoc est, tum sterilis Zoile, tum malus es. Wratislaviae in Officina Typographica Georgii Baumanni. Anno 1595 [rz.]. Wrocław, druk. Jerzy Baumann st., 1595.
2162 Piramowicz Grzegorz. Wypisy z Autorów Klassycznych. Do Nauk w Szkołach Narodowych Stosowane. drugi ráz wydané. Bez oprawy Gro: 18. Roku 1783. B. m. (Kraków), 1783.
2346 Piotrowski Łukasz. Grammaticarum Institutionum Libri IV. Pro Usu Scholarum Novodvorscianarum in Alma Academia Cracoviensi: I. De Primis Grammaticae Rudimentis. II. de Etymologia seu potiùs Analogia. III. De Syntaxi seu recta Partium Orationis Compositione. IV. de Prosodia seu Versificatione. Operâ et Studio M. Lucae Piotrowski, in eadem Academia Novodvorsciani Gramm. Profess. Cracoviae, Typis Universitatis, 1676. Kraków, Druk. Akademicka, 1676.
1872 (Piotrowicz Julian). Sprawa W Bogu Przewielebnego Jmci Xiędza Juliana Piotrowicza Superiora i wszystkich Jchmość Xięży Bazylianów Konwentu Byteńskiego. Przeciwko WJP. Janowi [Kiersnowskiemu] Stolnikowi Witepskiemu [sic], Markowi Kiersnowskiemu Łowczycowi Nowogródzkiemu, oraz W. Jerzemu Bęklewskiemu Staroście Lachowickiemu. B. m., b. r. (ok. 1795).
1659 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa Postna Albo Rozmyslanie Codzienne O Męce Páná Jezusowey. Ktorey też W Wielki Piątek nàwiedzáiąc Groby, tákże w insze Piątki doroczne; y obchodząc Drogi Kálwáryiskie, káżdy nabożny słusznie zażyc może. Przez X. Alexego Piotrkowczyka Zakonu S. Franciszka Oycow Bernárdynow, do Druku podána. Teraz świeżo Przedrukowána. Roku Páńskiego 1716. Z Dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia et Privilegio S.R.M. W Krak: W Druk: Akademickiey. Kraków, Druk. Akademicka, 1716.
945 (Piotr Regalat św.). Chwała Wyznawcy Chrystusowego S. Piotra Regalata Zakonu O. S. Franciszka Pierwszey Reformy Serafickiey w Krolestwie Hiszpańskim Promotora Kanonizowanego Od Oyca Swiętego Papieza Benedykta XIV. Przy Festywie teyże Kanonizacyi w Kośćiołach Oycow Reformatow Ogłoszona. Roku Panskiego 1747. we Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego, J. K. Mośći Uprzywileiowanego Typografa. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1747.
13 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Catechismus (współwyd.) zob. Alvarez Emmanuel (De Institvtione Grammatica 1697). Kalisz, druk. Jezuitów, 1697.
60 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Institutiones Christianae Pietatis, seu parvus catechismus Catholicorum. Auctore R. P. Petro Canisio Societatis Jesu Theologo. Katechizm katolicki przez W. X. Piotra Kanizyusza Societ: Jesu Kapłana i Teologa napisany. Vilnae Typis Universitatis Soc: Jesu, Anno Christi nati 1758. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.
2344 Pieśń. Piesn do Naświętszey Panny o obronę na nieprzyiaciela. B. m., b. r. (przed 1681).
2345 Pieśń. Piesn nabozna o Naswiętszey Pannie. B. m., b. r. (przed 1681).
2378 Pieśń. Piesn Augustyná y Ambrożego, Biskupow swiętych, Te Deum laudamus po Polsku / Ná tę notę co w kosćiele spiewáią. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1558).
2147 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie Siedleckim. Na Notę: Witayże witay Przenayświętsze Ciało. B. m., b. r. (po 1700).
130 Pieśń. Piesn o Panu Jezusie w piwnicy przy słupie biczuiącym. B. m., b. r. (po 1700).
928 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney. B. m., b. r. (1763?).
2232 Pieśń. Piesn o smierci wssytkiem ludziem strasliwey: teras nowo uczyniona. Kraków, druk. Hieronim Wietor (w kolofonie), b. r. (ok. 1540).
1658 Pieśni. Piesni Rozne. B. m., b. r. (po 1700).
2195 Pieśni. Piesni Nabozne Na Swięta Uroczyste.Według porządku Kośćiołá S. Kátholickiego, ná cáły Rok z wielką pilnośćią zebráne. Przydáne są niektore Psálmy Dawidowe, ku śpiewániu ludźiom zwyczáyne. w Krak: u Antoniego Wośińskiego, 1627. Kraków, druk. Antoni Wosiński, 1627.
2201 Pieśni. Piesni Postne Starozytne Człowiekowi Krzescianskiemu należące. Ktore W Wielki Post spiewane bywaią dla rozmyslania Męki Pansk: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie W Drukarni Marćina Horteryna Roku Pánsk: 1617. Kraków, druk. Marcin Horteryn, 1617.
749 Pichler Zygmunt. Cippus perennanti famae sacer. In luctuosissimo et praematuro funere viri ... Georgii Heinrici a Wallenrodt, equit. Regii quondam in Polonia camerarii, electoralis Brandenb[urgici] [...] qui die 2/12 - Octobr. [...] aetatis vero 39 [...] pie [...] obiit. Atque Regiomonti Prussorum A. D. 1660. Die 10/20 Januar, tumulatus est in Templo Sackheimensi. Observantiae posthumae causa erectus a [...]. Regiomonti, Typ. Reusnerianis (1660) [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1660.
2542 Pichler Sigismundus. Ultimus termes cedri Pomeranicae confractus obitu Annae, ex familia ducum Stetini Pomeranorum etc. natae ducissae postremae, Ernesti ducis Croyae viduae, ipsa exequiarum principalium festivitate, die 21 Octobris in Stolpa celebrata, consecratus a... Gdańsk, F. Chr. Rhete, 1663. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1663.
2541 Piccinardi Giovanni Luigi. Per lo gran maritaggio delie Sacre Reali Maestà di Polonia Michele Korybut et Eleonora d’Austria ode. Warszawa, [b. dr.], 1670. Warszawa, 1670.
748 Picalnus. Delectant quae nota minus sive Epistolae theologico-historico-politicae, ad varios olim missae, certa de causa autem nunc publicis juris factae a [...] Anno quo calendariographus saepe poeta; saepe propheta est. Regiomonti, excud. typ. Pasch. Mensenius 1658 [rz.]. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1658.
746 (Phoeacius Aroter). Galatea sponsa. B. m., b. r. (Elbląg, 1648).
1375 Pflicht. Die Pflicht eines Christen zur Zeit grassirender Pestilentz: in einem Kurtzen Bericht Ehemals von denen Eltisten der Böhmischen in Gross-Pohlen exulirenden Gemeine, aus sonderbaren Ursachen gestellet; und so wol in Böhmischer als teutschen Sprache in Druck verfertiget: Jetzt aber, aus gleicher Gelegenheit, und Gott gefälliger Intention, von neuen wieder auffgeleget. In der Polnischen Lissa, im Jahr 1708. Leszno, 1708.
2016 Pfenning Johannes. Antimare Balticum, seu Breuis et Analytica Recapitulatio Tractatus Nuper Editi, cuius Titulus est: Mare Balticum. Jd est: Historica Deductio utri Regum Daniaene an Poloniae praefatum Mare à multis iam annorum centenariis […]. Anno 1639 [rz.]. B. m., 1639.
266 (Pfeiffer Marcus, Tidicaeus Franz). Themata disputationis medicae, de evacuatione praegnantium: pro quibus defendendis, praeside Marco Pfeiffero philosophiae et medicinae doctore, in schola medica academiae Lipsiensis, respondebit M. Franciscus Tidicaeus Dantiscanus, idibus Septembris, Anni 82. Lipsiae Georgius Defnerus imprimebat. [1582]. Leipzig, druk. Georg Deffner, (1582).
268 (Pfeffinger Johann, Villebroch Johannes). Consolationum libellus ex verbo Dei in diversis huius vitae difficultatibus [...]. Vitebergae excud. Ioh. Crato. 1560 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Krafft st., 1560.