Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1844 Pomey François Antoine. Vocabula ex indiculo universali R.P. Francisci Pomey, Societatis Jesu, et ex tyrocinio latinae linguae Petri Apherdiani aliisque collecta et in capita digesta ad usum Scholarum Societatis Jesu. Vilnae Typis S.R.M. Acad: Soc. 1764. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1764.
2019 Pomeresch Johannes. Ad C.V. Joachimum Pastorium, Sereniss. Poloniae etc. etc. etc. R. Historiographum Epistola. In qua de variis, imprimis autem Satyrae cuiusdam Manneianae Auctore agitur. Excusa Lugduni Batavorum, Typis Wilhelmi Christiani Boxii. A. 1650 [rz.]. Lejda, druk. Willem Christiaens van der Boxe, 1650.
1735 Połaniecki Jan. Anielskie Nabozenstwo Do Anielskiey Niebá, y Ziemie Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Z Niebá ná źiemie przez samego Chrystusa Páná obiáwienie Sprowadzone, y Ná widok Swiátu Polskiemu, zászczyt Koronnemu Woiewodzctwu [sic], słáwę Krákowskiemu Miástu, y przyległym kráiom. Przez nową Erekcyą Bractwa Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Maryi Panny, Zá konsensem Stolice Apostolskiey W kośćiele Strádomskim WW. OO. Obserwantow Franciszkanow przy Krakowie, Przez X. Jana Połanieckiego, Obserwantá, S.T. Lektorá Uprzywileiowánego, Kusztoszá [sic], y Gwárdyána Konwentu Strádomskiego S. Bernardyna, Z dozwoleniem Zwierzchnośći Ordynaryiney Podane. Roku Pańskiego 1736, Dniá 7. Grudnia. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1736 (w kolofonie).
2189 Połaniecki Jan Kapistran. Deliciae Seraphicae Pasti à Vulnere Jesu Christi, Et Lactati ab Ubere Sanctissimae Matris Minoritae, Per Viam Crucis Et Marianas sinè spinis Rosas incedentis. Juxta piam consvetudinem FF. Minorum Regularis Observantiae S. P. Francisci, Provinciae Minoris Poloniae Practicatae. B. m., b. r. (Kraków, druk. Michał Dyaszewski, ok. 1740).
131 Pöllnitz Karl Ludwig von Das Galante Sachsen. Neue Auflage mit einigen Zusätzen von dem Baron von Poellnitz vermehret. Offenbach am Mayn, 1735 [rz.]. Offenbach a. Main, 1735.
132 Pöllnitz Karl Ludwig von Des Galanten Sachsens zweyter Theil. Altona 1735 [rz.]. Altona, 1735.
747 (Pollinctura). Pia pollinctura seu Funebris cura, quam manibus beatissimis [...] Elisabethae Hoppiae [...] Sigismundi Meienreisii, olim in Republ. Elbingensi Burggrabii et Praecmsulis meritissimi relictae viduae [...] cum anno MDCLV. 4 Septembris [...] ultimum vale diceret, piae manus honoris et memoriae caussa adornarunt. Elbingae, Typ. Corellianis 1655 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
1489 Polanus Amandus. De aeterna Dei praedestinatione didascalia. In qua tum haec augustissima doctrina, breviter et sincere, pro gratia quam Dominus clementer dedit, est esplicata: tum complura difficillima Sacrae Scripturae loca declarata, atq; à Roberti Bellarmini corruptelis aliorumque depravationibus fideliter asserta: Adjecto eorundem locorum indice. Editio secunda, à mendis repurgata. Basileae, typis Conradi Waldkirchii. Anno 1600 [rz.]. Bazylea, druk. Konrad von Waldkirch, 1600.
1490 Polanus Amandus, Krośniewicki Baitazar. Theses, de Sacramentis in Genere et in Specie, quas ex Decreto, Venerandi Ordinis Theologici. Sub Praesidio Reverendi et Clarissimi Viri D. Amandi Polani à Polansdorf, SS. Theol. D. et Professoris in illustri Academia Basiliensi celeberrimi, ad publicam disputationem, pro Solenni Doctoratus Testimonio proponit, M. Balthasar Crosnievicius Lithuanus. In auditorio Theol. III. Septemb. Basileae, Typis Ioannis Schroeteri, 1601. Bazylea, druk. Johann Schroeter, 1601.
2190 Polacco Giorgio. Anticopernicus Catholicus, Seu De Terre Statione, Et De Solis Motu, contra systema Copernicanum, Catholicae Assertiones. Auctore Giorgio Polacco Veneto. Venetiis, Apud Guerilios M DC XLIV. Venezia, Guerilios, 1644.
755 Pol Nicolaus (Pohle Nicolaus, Polius Nicolaus). Hemerologion Silesiacum Vratislaviense. Tagebuch allerley fürnemer namhafftiger gedenckwürdiger Historien, so fürnemlich in Bresslaw der Hauptstadt, auch sonst etlichen andern Orten im Fürstenthumb Schlesien sich begeben [...] zusammengebracht und in Druck verfertiget durch Nicolaum Polium Vratislaviensem, dienern des Göttlichen Worts daselbst, bey Sanct Maria Magdalena. Gedruckt zu Leipzig, durch Abraham Lamberg, In Verlegung Johann Eyerings und Johan Perferts, beyder Buchhändler in Breslaw. Anno 1612 [rz.]. Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1612.
1838 Pokubiatto Ignacy. Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
2017 Podkostelsky Sigismundus. Novus Rex Poloniae Varschoviae, Auspice Deo, Communi Suffragio Electus Die XVII. Novemb. Anno quo Joannes Casimirus rex nowus obvia fatis Caelitus haec iustè sceptra Polona Capit et Cracoviae, non minus feliciter, quàm solenniter, coronatus die 17. Ianuarii. Anno, quo Joannis Casimiri, electi regis ut, ex re exornat Lechiae viva Corona Caput quia Rex Communi voto Electus, à Deo datus, pacificus, justus et Laudabilis futurus Jta per Anagramma metricum prosopopaeiacum ex integro titulo ipius Regio ad vivum delineatus […]. Elbingae, Typis Achatii Corellii. Elbląg, druk. Achacy Korel st., b. r. (ok. 1649).
2018 Podkostelsky Sigismundus. Omne trinum perfectum seu triplex perfecta metrica Adgratulatio, quarum potentissimo Regi Polonorum Vladislao IV. Prima Cracoviae ad solennem coronationem pro felici auspicio votivo Gratulatoria. Secunda in primo ingressu Florentissimam Urbem Gedanum pro secunda, secundò super Moscum et Turcam obtenta, Victoria, Fatidica, antè oblatae. Tertia verò in praesenti tertio ingressu celeberrimum Gbdanum [sic] post pacificam […] à humillimo cliente M. Sigismundo Podkostelsky. Dantisci, ex Typor. [sic] Georgi Rhetii. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, b. r. (1636).
754 Podkostelsky Sigismundus. Duo electores et Marchiones Brandenburgici pater per mortem electoratu exauctoratus, filius ad electoratum a Deo inauguratus metrico anagrammate per Prosopopaeiam ad vivum delineati [...] nec non Friderico Vilhelmo ad sepulturam parentiis die Martii II. A. 1641. Regiomonti Palaeop. typ. haered. Segebadi (1641). Królewiec, druk. wdowy Wawrzyńca Segebade, (1641).
1084 Podanie sposobu. Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego. B. m., b. r. (ok. 1664?).
41 (Pociej Leonard Gabriel). Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
1488 Pobudka. Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695. Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
1660 Pobożność Nowej Jerozolimy. Poboznosc Nowey Hierozolimy albo Názwiskiem polskim zwyczáynym Kalwaryey Pasławskiey w Ruskich kráiách pod Przemyślem świeżo fundowáney. Przy klasztorze y záwiádowániu oycow franciszkanow Conventualium. To iest Sposob Obchodzenia Drog Męki okrutney Chrystusa Iezusa, także drog bolesnych y radosnych Nayświętszey Pánny Matki Bozey Maryey, y insze okolicznośći rożnego nabożeństwá tego mieyscá świętego. Przez iednego brátá tegoż zakonu opisáne. W Lwowie, w Druk. M.I. Mośćickiego, F.D. Roku Páńskiego 1671 [rz.]. Lwów, druk. Jakub Mościcki, 1671.
2148 Plaz Anton Wilhelm. Celsissimo Principi Iosepho Alexandro Iablonowio Palatino Novogrodiensi Ord. S. Spiritus Equ. Torquato Natalem Diem Gratulatur Plazius. Lipsiae, D. IV. Febr. CIƆ IƆ CC L XX. Lipsk, 1770.
753 Plausus votivi. Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648). Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
752 Placentinus Johannes, Röseler Johann Friedrich. Disputatio delationem terrae annuam circa solem, eiusdem circumgyrationem diurnam circa proprium centrum probans [...] in illustri Acad. Viadrina praeside J. P. Lesnensi [...] ventilationi submittet ad d. 13. Jan. [...] Joh. Frider. Röseler [...]. Francofurti ad Viadrum exc. typis Kochianis Joh. Ernestus 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
751 Placentinus Johannes, Kaldenbach Samuel. Discussio mathematica erotematis, an terra moveatur? De qua praeside [...] respondebit exercitii gratia Samuel Kaldenbach, Meseriz. Polon. [...] d. 24. Febr. Francofurti ad V. typis Joh. Ernesti 1655. Frankfurt a. O., druk. Johann Ernst, 1655.
1487 Pistorius Simon. Epigrammatum Libelli Duo, Animi Gratia Conscripti, à Simone Pistorio Oppolien. Auctor ad Zoilum. Esse malos, sterilesq; vocas, hos Zoile versus, est ita: nam steriles ipse malosq; voco. Verum, quae ratio est? mala rodis, acuta relinquis: Hoc est, tum sterilis Zoile, tum malus es. Wratislaviae in Officina Typographica Georgii Baumanni. Anno 1595 [rz.]. Wrocław, druk. Jerzy Baumann st., 1595.
2162 Piramowicz Grzegorz. Wypisy z Autorów Klassycznych. Do Nauk w Szkołach Narodowych Stosowane. drugi ráz wydané. Bez oprawy Gro: 18. Roku 1783. B. m. (Kraków), 1783.
2346 Piotrowski Łukasz. Grammaticarum Institutionum Libri IV. Pro Usu Scholarum Novodvorscianarum in Alma Academia Cracoviensi: I. De Primis Grammaticae Rudimentis. II. de Etymologia seu potiùs Analogia. III. De Syntaxi seu recta Partium Orationis Compositione. IV. de Prosodia seu Versificatione. Operâ et Studio M. Lucae Piotrowski, in eadem Academia Novodvorsciani Gramm. Profess. Cracoviae, Typis Universitatis, 1676. Kraków, Druk. Akademicka, 1676.
1872 (Piotrowicz Julian). Sprawa W Bogu Przewielebnego Jmci Xiędza Juliana Piotrowicza Superiora i wszystkich Jchmość Xięży Bazylianów Konwentu Byteńskiego. Przeciwko WJP. Janowi [Kiersnowskiemu] Stolnikowi Witepskiemu [sic], Markowi Kiersnowskiemu Łowczycowi Nowogródzkiemu, oraz W. Jerzemu Bęklewskiemu Staroście Lachowickiemu. B. m., b. r. (ok. 1795).
1659 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa Postna Albo Rozmyslanie Codzienne O Męce Páná Jezusowey. Ktorey też W Wielki Piątek nàwiedzáiąc Groby, tákże w insze Piątki doroczne; y obchodząc Drogi Kálwáryiskie, káżdy nabożny słusznie zażyc może. Przez X. Alexego Piotrkowczyka Zakonu S. Franciszka Oycow Bernárdynow, do Druku podána. Teraz świeżo Przedrukowána. Roku Páńskiego 1716. Z Dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia et Privilegio S.R.M. W Krak: W Druk: Akademickiey. Kraków, Druk. Akademicka, 1716.
945 (Piotr Regalat św.). Chwała Wyznawcy Chrystusowego S. Piotra Regalata Zakonu O. S. Franciszka Pierwszey Reformy Serafickiey w Krolestwie Hiszpańskim Promotora Kanonizowanego Od Oyca Swiętego Papieza Benedykta XIV. Przy Festywie teyże Kanonizacyi w Kośćiołach Oycow Reformatow Ogłoszona. Roku Panskiego 1747. we Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego, J. K. Mośći Uprzywileiowanego Typografa. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1747.
13 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Catechismus (współwyd.) zob. Alvarez Emmanuel (De Institvtione Grammatica 1697). Kalisz, druk. Jezuitów, 1697.