Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1661 Powinności chrześcijańskie. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1662 Powinności chrześcijańskie. Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J.K.M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli. Kraków, druk. Dominik Siarkowski, 1746.
2664 Seehofer Arsacius, Trepka Eustachy. Postilla To Iest, Kazania Abo porządne wyprawienie wszystkich Ewangelij, ktorich przes cały Rok wniedźiele [sic], y w swięta w kośćiele a w zborzech Chrześćiańskich uczą. Napisano wxięgach [sic] piątich Bibliey w rozdz. 18. Ktokolwiek słow iego, to iest Mesiaszowich, ktore będzie powiadał, w imię moie niebędzie chciał słuchać, Ja się msćić będę. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1556 (w kolofonie).
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2291 Postanowienie. Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
2611 Jungnitz Christoph, Bal Samuel. Positiones Politicae, de Monarchia. Quas D. O. M. F. Ex decreto et authoritate ampliss. Facultatis Philosophicae, sub praesidio Clarissimi viri Dn. Christophori Jungnitii Philosophiae M. et Professoris Matheseos ordinarii celeberrimi Exercitii Gratia In antiquissima et celeberrima Archipalatina Academia publice discutiendas proponit Samuel Bal de Hoczew Polonus Ad diem [...] Augusti Horis et loco consvetis. Heidelbergae Typis Johannis Lancelloti, Academiae Typogr. Anno CIƆIƆCXVII. Heidelberg, druk. Johann Lancellot, 1617.
2645 Calov Abraham, Fabricius Isaac. Positiones Miscellaneas Philosophico-Theologicas In florentissima Borussorum Academia... Sub Praesidio Viri Multum Reverendi, Excelentissimi Dn: Abrahami Calovii, S.S. Theol: D. ... Respondens Jsaacus Fabricius Dantiscanus. In Auditorio Majori Ad diem [...] Augusti [1643] horis à 7. Matutinis. Typis Reusnerianis 1643. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1643.
23 Żabczyc Jan. Posełam [sic] Moskiewski. Przez Iana Zabczyca Pisany, Logogriph Autorow. Głowę mam Zenonową, szyię Aaroná, pierśi Biántesowe, nogi Ciceroná. W Krákowie, Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1606.
1396 Rambach Johann Jakob, Luther Martin. Porządna o Zbawieniu Nauka, naprzod w 24. Pytaniach krotko ogarniona, a napotym w. 273. Pytaniach, ktorych odpowiedźi z większey częśći z samego Pisma świętego wźięte, obszerniey rozbierana, z poprzedzaiącym Katechyzmem Błogosł. pam. D. Marćina Lutra. dla Szkoł Pruskich. W Krolewcu, Nakładem i Drukiem Jana Henryka Hartunga Dziedźiców. 1766. Królewiec, nakł. i druk. dziedziców Jana Henryka Hartunga, 1766.
1335 Fryderyk II, król pruski. Poprzedzaianca Informacya Krolewsko-pruska, dla Kupcow z Polski, z Rosseyskiey Ziemie, y z Ukrainy i z Wołoch do Slanska Krolewsko-Pruskiego na Jarmarki na Bydło w Brzegu, Wrocławiu i Świdnicy z Stadami Swoimi przychodzancych y nimi kupczancych. W wrocławiu przedrukował Karoł Wilelm Gras. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1750).
133 Popisy roczne. Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu. B. m., b. r. (1785).
756 Discurs (Pommerscher). Pommerscher Discurs von der Stettinschen Belagerung und dero Wiederstandes Ursachen aus den Pommerschen Chroniken des Landes Constitutionen und andern Nachrichten zusammengetragen. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
757 Waffen-Klang (Pommerischer). Pommerischer Waffen-Klang und Stettinischer Belägerungs-Zwang. Das ist: Kurtze und ausführliche Erzehlung von der Stadt Stettin, deroselben Situation [...] Belagerung und Einfassung von Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg [...] zusammen gezogen, und [...] heraus gegeben. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
295 Seckerwitz Johann (Seccervitius Joannes). Pomeraneidum […] libri quinque: quorum priores tres heroico, posteriores duo carmine elegiaco conscripti sunt. Index materiarum, in singulis libris, sub finem operis est adiectus. Gryphiswaldiae Typis Augustini Ferberi. Anno 1582 [rz.]. Greifswald, druk. Augustin Ferber st., 1582.
1065 (Lillienhöck Andreas). Poloniae oratio habita a Legato Svecico. B. m., b. r. (1676).
1118 Relation. Pohlnische extraordinari Relation. Warschaw den 2. Martii 1691. Dantzig druckts David Friedrich Rhet. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
2262 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pogrzebne Kazanie Nád Zácnym Ciáłem Wielmożnego Pána, Je[g]o Mśći Pána. Piotra Wołowicza Czasznika W. X. L. Odpráwowane W Sidrze Roku 1624. Dnia 28. Márca Przez X. Baltazara Labęckiego Slugi Slowa Bozego. W Wilnie. Wilno, b. r. (1624).
2043 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1758. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1758.
2042 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1734. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber), 1734.
1084 Podanie sposobu. Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego. B. m., b. r. (ok. 1664?).
2256 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaćiołom, po zmárłey przyiaćiołce swey, ták też y inszym ludźiom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, zacney Pániey Racheli Szemiotowny Małżonki Jego Mośći Páná, Páná Piotra Nonharta, Horodnicżego Wileńskiego, Stárosty Oráńskiego, Rákáńćiszkiego y Láwárzyskiego, [et]c. Pokoiowego Jeg[o] Krolewskiey Mośći. Przez X. Balthasara Labęckiego [sic], Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubczu, W Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
2260 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, Mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaciołom, po zmárłey miłey przyiaćiołce swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, Zacney Pániey Racheli Szemiotowny Piotrowey Nonhártowey, Horodnicżyney Wileńskiey, Stárośćiyney [sic] Oráńskiey, Rákáńćiskiey, y Láwárzyskiey, [et]c. Przez X. Báltházárá Lábędzkiego, Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubcżu w Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
1488 Pobudka. Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695. Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
941 Kazumen Julian. Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618. Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.
1660 Pobożność Nowej Jerozolimy. Poboznosc Nowey Hierozolimy albo Názwiskiem polskim zwyczáynym Kalwaryey Pasławskiey w Ruskich kráiách pod Przemyślem świeżo fundowáney. Przy klasztorze y záwiádowániu oycow franciszkanow Conventualium. To iest Sposob Obchodzenia Drog Męki okrutney Chrystusa Iezusa, także drog bolesnych y radosnych Nayświętszey Pánny Matki Bozey Maryey, y insze okolicznośći rożnego nabożeństwá tego mieyscá świętego. Przez iednego brátá tegoż zakonu opisáne. W Lwowie, w Druk. M.I. Mośćickiego, F.D. Roku Páńskiego 1671 [rz.]. Lwów, druk. Jakub Mościcki, 1671.
907 Rozmyślanie (Pobożne). Pobozne Rozmyslanie Okrutney Męki Chrystusa Pana w Drodze Krzyżowey. Temi, co w Ieruzalem Odpustami Zbogacone Dla duchownego pożytku obchodzących tęż Drogę albo Stacye, w Kościołach Oycow Reformatow Prowincyi Ruskiey Wystawione [...] a za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do druku podaney. Roku 1773. w Lwowie w Drukarni Swiętey Troycy. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1773.
1405 Stawiski Stanisław. Po głosnych odgłosach Przeswietney Akademii Lipskiey na uroczystosc podwoyną J.W.J. Mci Pana Ernesta Krystofa A. Manteufel, Grabie S.R.P. Kawalera Orderu Białego Orła, Krola J.Mci Polskiego i Elektora Saskiego Ministra Kabinetowego, Starosty Nowodworskiego, Pana na Kiersztynie, Kruckienbeku, Gandelinie etc. etc. przy Naynizszey Weneracyi takze aplauduie Szlachcic Polski na pomienioney Akademii naukami się bawiący. W Lipsku R. P. 1743. W Drukarni Krysztofa Breytkopfa. Leipzig, druk. Bernhard Christoph Breitkopf, 1743.
753 Plausus votivi. Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648). Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
400 Bücher Christian Friedrich, Köpke Balthasar. Plato mysticus in pietista redivivus, Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der heydnischen Philosophia Platonis und seiner Nachfolger [...] Dem Praeposito zu Nauen H. Balthasar Köpken beyläufig geantwortet wird von [...]. Dantzig, Simon Reiniger 1699. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1699.
625 Lösel Johann (Loeselius Joannes). Plantae in Borussia sponte nascentes e manuscripto Parentis mei divulgo Johannes Loeselius, Johannis Filius. MDCLIV. Regiomonti Borussorum typis Paschalis Mensenii 1654 [rz.]. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1654.