Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2268 Cnoglerus Quirinus. Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
573 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Praecognitorum philosophicorum libri duo [...]. Hanoviae, ap. haer. Guilielmi Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.
800 Rosteuscher Johann Christoph, Nixdorff Christoph Andreas. Praecipua majestatis jura, dissertatione politica succincte explicata [...] praeside [...] disquisitioni publicae submittit Christoph. Andr. Nixdorff auctor [...] die XIII Julii, a. 1688 [rz.] [...]. Gedani, Impr. Dav. Frider. Rhetius 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
1016 Einzug (Prächtiger). Prächtiger Einzug welchen Ihre Königl. Majestät in Pohlen Augustus der II. etc. etc. etc. in Dantzig den 19. Martii st. n. Anno 1698. gehalten. Nebst einer Beschreibung der Stadt Marienburg und Dantzig nach der Copie gedruckt in Dantzig. Gdańsk, (ok. 1698).
2211 (Zaborów). Pozwolenie zamiany części [dóbr] W Zaborowie. B. m., b. r. (po 1764).
1392 Powinności. Powinnośći Chrżeściáńskie, to jest: Co pòwinien każdy Chrześćiánin wierzyć, y wiedżieć, aby był zbáwiony. Za dozwolonym Stárszych do Drucku podane. Roku Pańskiego 1729. W Drukarni Academiczkiei Coll. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
1661 Powinności chrześcijańskie. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1662 Powinności chrześcijańskie. Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J.K.M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli. Kraków, druk. Dominik Siarkowski, 1746.
2664 Seehofer Arsacius, Trepka Eustachy. Postilla To Iest, Kazania Abo porządne wyprawienie wszystkich Ewangelij, ktorich przes cały Rok wniedźiele [sic], y w swięta w kośćiele a w zborzech Chrześćiańskich uczą. Napisano wxięgach [sic] piątich Bibliey w rozdz. 18. Ktokolwiek słow iego, to iest Mesiaszowich, ktore będzie powiadał, w imię moie niebędzie chciał słuchać, Ja się msćić będę. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1556 (w kolofonie).
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2291 Postanowienie. Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
2611 Jungnitz Christoph, Bal Samuel. Positiones Politicae, de Monarchia. Quas D. O. M. F. Ex decreto et authoritate ampliss. Facultatis Philosophicae, sub praesidio Clarissimi viri Dn. Christophori Jungnitii Philosophiae M. et Professoris Matheseos ordinarii celeberrimi Exercitii Gratia In antiquissima et celeberrima Archipalatina Academia publice discutiendas proponit Samuel Bal de Hoczew Polonus Ad diem [...] Augusti Horis et loco consvetis. Heidelbergae Typis Johannis Lancelloti, Academiae Typogr. Anno CIƆIƆCXVII. Heidelberg, druk. Johann Lancellot, 1617.
2645 Calov Abraham, Fabricius Isaac. Positiones Miscellaneas Philosophico-Theologicas In florentissima Borussorum Academia... Sub Praesidio Viri Multum Reverendi, Excelentissimi Dn: Abrahami Calovii, S.S. Theol: D. ... Respondens Jsaacus Fabricius Dantiscanus. In Auditorio Majori Ad diem [...] Augusti [1643] horis à 7. Matutinis. Typis Reusnerianis 1643. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1643.
23 Żabczyc Jan. Posełam [sic] Moskiewski. Przez Iana Zabczyca Pisany, Logogriph Autorow. Głowę mam Zenonową, szyię Aaroná, pierśi Biántesowe, nogi Ciceroná. W Krákowie, Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1606.
1396 Rambach Johann Jakob, Luther Martin. Porządna o Zbawieniu Nauka, naprzod w 24. Pytaniach krotko ogarniona, a napotym w. 273. Pytaniach, ktorych odpowiedźi z większey częśći z samego Pisma świętego wźięte, obszerniey rozbierana, z poprzedzaiącym Katechyzmem Błogosł. pam. D. Marćina Lutra. dla Szkoł Pruskich. W Krolewcu, Nakładem i Drukiem Jana Henryka Hartunga Dziedźiców. 1766. Królewiec, nakł. i druk. dziedziców Jana Henryka Hartunga, 1766.
1335 Fryderyk II, król pruski. Poprzedzaianca Informacya Krolewsko-pruska, dla Kupcow z Polski, z Rosseyskiey Ziemie, y z Ukrainy i z Wołoch do Slanska Krolewsko-Pruskiego na Jarmarki na Bydło w Brzegu, Wrocławiu i Świdnicy z Stadami Swoimi przychodzancych y nimi kupczancych. W wrocławiu przedrukował Karoł Wilelm Gras. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1750).
133 Popisy roczne. Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu. B. m., b. r. (1785).
756 Discurs (Pommerscher). Pommerscher Discurs von der Stettinschen Belagerung und dero Wiederstandes Ursachen aus den Pommerschen Chroniken des Landes Constitutionen und andern Nachrichten zusammengetragen. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
757 Waffen-Klang (Pommerischer). Pommerischer Waffen-Klang und Stettinischer Belägerungs-Zwang. Das ist: Kurtze und ausführliche Erzehlung von der Stadt Stettin, deroselben Situation [...] Belagerung und Einfassung von Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg [...] zusammen gezogen, und [...] heraus gegeben. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
295 Seckerwitz Johann (Seccervitius Joannes). Pomeraneidum […] libri quinque: quorum priores tres heroico, posteriores duo carmine elegiaco conscripti sunt. Index materiarum, in singulis libris, sub finem operis est adiectus. Gryphiswaldiae Typis Augustini Ferberi. Anno 1582 [rz.]. Greifswald, druk. Augustin Ferber st., 1582.
1065 (Lillienhöck Andreas). Poloniae oratio habita a Legato Svecico. B. m., b. r. (1676).
1118 Relation. Pohlnische extraordinari Relation. Warschaw den 2. Martii 1691. Dantzig druckts David Friedrich Rhet. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
2262 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pogrzebne Kazanie Nád Zácnym Ciáłem Wielmożnego Pána, Je[g]o Mśći Pána. Piotra Wołowicza Czasznika W. X. L. Odpráwowane W Sidrze Roku 1624. Dnia 28. Márca Przez X. Baltazara Labęckiego Slugi Slowa Bozego. W Wilnie. Wilno, b. r. (1624).
2043 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1758. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1758.
2042 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1734. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber), 1734.
1084 Podanie sposobu. Podanie sposobu lacnego, do dostania milionv [sic] zlotych gotowych, podczás Seymu przyszłego. B. m., b. r. (ok. 1664?).
2256 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaćiołom, po zmárłey przyiaćiołce swey, ták też y inszym ludźiom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, zacney Pániey Racheli Szemiotowny Małżonki Jego Mośći Páná, Páná Piotra Nonharta, Horodnicżego Wileńskiego, Stárosty Oráńskiego, Rákáńćiszkiego y Láwárzyskiego, [et]c. Pokoiowego Jeg[o] Krolewskiey Mośći. Przez X. Balthasara Labęckiego [sic], Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubczu, W Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
2260 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, Mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaciołom, po zmárłey miłey przyiaćiołce swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, Zacney Pániey Racheli Szemiotowny Piotrowey Nonhártowey, Horodnicżyney Wileńskiey, Stárośćiyney [sic] Oráńskiey, Rákáńćiskiey, y Láwárzyskiey, [et]c. Przez X. Báltházárá Lábędzkiego, Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubcżu w Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
1488 Pobudka. Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695. Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
941 Kazumen Julian. Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618. Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.