Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a-z]:
519 Gulden Christoph. Memoriae Illustris [...] Fabiani Senioris, burggravii et baronis a Dhona, Sereniss. Electorum [...] Brandenb. consiliarii intimi, ad Comitia Rom. Imperij et Regni Poloniae, iteratis vicibus Legati, supremi militiae Praefecti, Ducatus Prussiae Burggravij emeriti etc. B. m., b. r. (po 1600).
533 (Sapieha Kazimierz Leon). Heroicum illustrissimi Magni Duc. Lithuaniae procancellarii Casimiri Leonis Sapiehae Slonimenss, Lubossanensis, Volpensis etc. praefecti laudes nonnullas ex occasione Anagrammatis breviter compleetens. B. m., b. r. (po 1600).
39 Corona Christi D. / Koronka Pańska. Corona Christi D. Coronam Christi D. Leo X Papa commendat ac certis Religiosis [...]. B. m., b. r. (po 1600).
1841 Nędza. Nędza z Biedą z Polski precz idą. B. m., b. r. (po 1600).
1886 Wyprawa (Walna). Walna wyprawa do Wołoch Ministrow ná woynę. B. m., b. r. (po 1600).
1765 (Maria, Matka Boska). Koronka więtsza P. Mariey. B. m., b. r. (po 1600).
1766 (Ignacy Loyola św.). Modlitwa którey S. Ignacy używał [...]. B. m., b. r. (po 1600).
1767 Recepta na pokusą. Recepta na pokusą cielesną. B. m., b. r. (po 1600).
1768 (Psalmus). Pro dono castitatis. Psalmus. B. m., b. r. (po 1600).
1092 Rationes (Septuaginta graves). Septuaginta graves arduae Rationes ob quas Regem Poloniae nec non Senatores et Nobilitatem Regni, defensioni in Hungaria, Bohemia et alibi locorum inevitabili necessitate susceptae, non adversari, neq. committere decet ut huic negotio implicentur. Quarum nonnullae ad Regem a Dn. Generalis missae, postea vero a Generoso quodam Deo, Regi et Patriae fideli Polono, pacis avido, auctae, informando unicuiq. Germanica Latina lingua publicatae sunt. Thucyd. Lib. 2. Stultum est movere bellum, si florente statu liceat retinere pacem. B. m., b. r. (po 1619).
1061 Korff Wilhelm. Apologia Magnifici Domini Wilhelmi Korff, Capitanei Orlensis. S. R. Majest. Ordinum Ductoris, ratione hujus, quod fuerit missus pro Praesidio Smolenscu ab Illustrissimo Principe Dn. Ianusio Radivilo Palatino Vilnensi, exercituum M. D. L. Duce generalissimo, ad septem Puncta citata. B. m., b. r. (po 1654).
1148 Wyżycki Jan. Oration welche zu Ihr. Königl. Majestät in Pohlen unsern allergnaedigsten König und Herrn in [sic] Nahmen der gantzen Armee nebst andern 12 abgeordneten Gesandten der Hoch Edle Herr Wyzycki, von Sr. Excellentz des Herrn Krohn Marschalls Compagnie Husarischer Lieutenant gehalten hat. B. m., b. r. (po 1697).
2147 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie Siedleckim. Na Notę: Witayże witay Przenayświętsze Ciało. B. m., b. r. (po 1700).
113 Magistrat (Krakowa). Magistrat miasta Krakowa. B. m., b. r. (po 1700).
121 Pytanie (Na). Na Pytanie czyli vigore Brevis Urbani Papae VIII. dati Anno Domini 1634. temi czasy mogłaby nastąpić Kompozycya, zachowawszy we wszystkim formam ab eodem Brevi praescriptam? Responsum. Negative. B. m., b. r. (po 1700).
1658 Pieśni. Piesni Rozne. B. m., b. r. (po 1700).
130 Pieśń. Piesn o Panu Jezusie w piwnicy przy słupie biczuiącym. B. m., b. r. (po 1700).
2186 (Anna św.). Koronka do Swiętey Anny. B. m., b. r. (po 1700).
1681 Sposób najpierwszy. Sposob Naypierwszy Seraficki Wychwalenia Troycy Przenayswiętszey, to iest Koronka Dla Większey Chwały teyże Troycy Przenayswiętszey Y Miłosierdźia Chrześćiańskiego, ku Niewolnikom w Pogańskiey niewoli zostającym pomnożenia. Reimprimatur Michael Episcopus. B. m., b. r. (po 1700).
929 Dróżki święte. Drozki Swięte Albo Sposob Nawiedzenia Nayświętszego Sakramentu. B. m., b. r. (po 1700).
946 (Paschalis św.). Godzinki o Swiętym Paschalisie. B. m., b. r. (po 1700).
961 (Jan Kanty św.). Officium Abo Godzinki O Swiętym Janie Kantym. B. m., b. r. (po 1700).
1885 (Szukiewicz Antoni, Szukiewicz Benedykta z Siekluckich). Wykład Sprawy W.W. Imćiow Antoniego y Benedykty z Siekluckich Szukiéwiczow Kapitanów Regimentu Pieszego Buławy W.W.X. Lit. Z W. Imć Panem Janem Siekluckim Woyskowiczem Powiatu Lidzkiego. Tudzież I. XX. Karmelitami Zołudz. WW. Ważyńskiemi, Sawaniewskim y dalszemi. B. m., b. r. (po 1750).
2211 (Zaborów). Pozwolenie zamiany części [dóbr] W Zaborowie. B. m., b. r. (po 1764).
2216 Zalecenie. Zalecenie Kommissyi Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (po 1772).
2215 Zachowanie. Zachowanie W Całosci Dobr Funduszowych Zakonnych, Y Kongregacyi, Oraz Ocalenie Sreber Koscielnych, Y Rozrządzenie Beneficiorum Curatorum. B. m., b. r. (po 1773).
2218 Załatwienie. Załatwienie Handlu Krajow Rzeczy-Pospolitey. B. m., b. r. (po 1776),
2217 Zalecenie. Zalecenie Skarbowi W. X. Lit: B. m., b. r. (po 1780).
1876 Turski Feliks Paweł. Edictum de Sacra Ordinatione et Examine praemittendo. B. m., b. r. (po 1790).
1883 Warnung (Przestroga). Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung der Schwangerschaft oder Niederkunft. Przestroga przeciwko Dziecioboystwu, Zataieniu Brzemienności albo Połogu. B. m., b. r. (po 1797).