Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2108 Beccaria Cesare Bonesana de. Wykład O Cnotach Y Nadgrodach z Francuzkiego na ięzyk Polski. Przez X. Teodora Wagę S.P. ... w Warszawie 1773 Nakładem Michała Grölla J.K. Mći Bibliopoli y Kommissarza Nadwornego. w Marywilu Nro. 19. pod znakiem Poetow. Warszawa, nakł. Michała Grölla, 1773.
2365 Morawski Wincenty. Wybor Żyćia y Cudow Błogosławionego Ładysława z Gielniowa Zakonu Serafickiego WW. OO. Bernardynow w Warszawie w Kaplicy u tychże Oycow Swiątobliwie Spoczywaiącego, Z Kśięgi w roku 1632. Approbowaney Wyjęty, Teraz świeżo po Polsku Przedrukowany Roku 1746. w Warszawie, w Drukárni J. K. M. y Rzeczypospospolitey [sic] Collegium Societatis Jesu. Warszawa, Druk. Jezuitów, 1746 (wydanie A).
2366 Morawski Wincenty. Wybor Zyćia y Cudow Błogosławionego Ładysława z Gielniowa Zakonu Serafickiego WW. OO. Bernardynow w Warszawie w Kaplicy u tychże Oycow Swiątobliwie Spoczywaiącego, Z Xięgi w Roku 1632. Approbowaney Wyjęty, Teraz świeżo po Polsku Przedrukowany Roku 1746. w Warszawie, w Drukarni J. K. M. y Rzeczy-Pospolitey Collegium Societatis Jesu. Warszawa, Druk. Jezuitów, 1746 (wydanie B).
64 Drews Jan. Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744. Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
901 Anfang (Wunderlicher). Wunderlicher Anfang und schmählicher Aussgang des jüdischen Königes Sabetha Sebi, welcher Gestalt derselbige auff Befehl des Türkischen Käysers gerichtet worden hat der Leser aus folgender Relation und dem beygefügteh Kupffer mit mehrem zu vernehmen. Anno 1666. B. m., 1666.
1433 Cober Tobias (Kober Tobias). Wratislavia sive Budorgis Celebris Elysiorum Metropolis, Descripta a Thobia Cobero Poëta Laur. et Medicinae studioso. Annus descriptae Vratislauiae, Ecce Vigil patris praestantia Dona Iehovae singula quae reliquae cuncta Budorgis habet. Lipsiae, ex Officina Typographica Abrahami Lambergi, Anno 1593 [rz.]. Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1593.
1541 Boym Benedykt Paweł. Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S.I., Roku P. 1708. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
153 Richard Charles Louis. Wolter między nieboszczykami. Wykład z francuskiego. Ergo erravimus! w Krakowie 1784. Kosztem Ignacego Grebla Typografa y Bibliopoli J.K.Mci. Roku 1784. Kraków, druk. i nakł. Ignacy Grebel, 1784.
2063 Wiel Christian Balthasar. Wohlgemeinte Nachricht von der in hiesiger Stadt Thorn bey Beschluss des Monaths Augusti in dem Siebenzehenden hundert und achten Jahre angefangenen und biss in den Monath Januarium folgenden Jahres beständig angehaltenen Seuche der Pestilentz […] von Christian Balthaser Wiel D. Thorn Druckts Johann Ludwig Nicolai, E.E.E. Rahts und Gymnasii Buchdrucker. Toruń, druk. Jan Ludwik Nicolai, b. r. (1709).
2314 Malicki Walenty Jerzy. Włokno Aryadny, Ostrą Libityny Kosą Na Herbownym Korwinie Przerwane. Szláchetnie Urodzonego niegdy Iego Mośći Páná, P. Stefana z Kalinowa Kalinowskiego. Gdy we łzách pogrzebowych, Od Urodzonych Ich Mośćiow PP. Rodzonych swoich, I. M. P. Samuela Y Andrzeia z Kalinowa Kalinowskich. w Łázáńskiey Swiątnicy ná szczęśliwy wiecznośći port Złozone. Ná kłęb wieczney pámiątki przy powinney kondolencyey, Przez M. Walentego Malickiego, Filozofiey Doktorá, w Przesławney Akádemiey Krákowskiey Póetyki Professorá. Zmotane. Roku gDI z VVŁokná ArIáDnI strászna LIbItIná oDárłá herboVVnego ná VVIosnę korVIná. Dniá 18. Máiá. W Krakowie w Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá, I. K. M. Ord: Typográfá. Kraków, druk. Mikołaj Aleksander Schedel, 1693.
1655 (Onufry św.). Wirydarz summaryuszem zycia pustelniczego. Godzinkami swiętego Onufryusza Krolewica Perskiego kwitnący. Frukta Pobożności y Duchownych pożytkow obfituiący. Przez Naywyższego Pasterza Benedykta XIV. Osobliwszemi Odpustami Brastwu [sic] S. Onufryusza Roku 1740. dnia 6. Grudnia nadanemi. Rozkrzewiony Káplicy Błogosławionego Jozafata Męczennika. Pod rządem WW. OO. Bazylianow Prowincyi Litewskiey w Włodzimierzu zasadzony. Roku Páńskim 1741. w dzień Introdukcyi 23. Junij. B. m., b. r. (Supraśl, druk. Bazylianów?), 1741.
1963 Greflinger Georg. [Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).
1391 (Leszczyński Rafał, 1650-1703). Wielkie Poselstwo do Porty Othomanskiey Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Rafała Hrabi na Lesznie Leszczynskiego, Wojewody Łęczyckiego, Generała Wielko-Polskiego, roku 1700. B. m., b. r. (Leszno?, 1700).
1688 Tydzień (Wielki). Wielki Tydzien to iest wszytkie nabozenstwa, iáko to msze, pacierze kapłanskie, y inne ceremonie, ktore w każdy dźień tego tygodnia nawet w sam dźien Wielkonocny, od koscioła Bozego odprawuią się, dla wygody jchmciow Panien Kanoniczek warszawskich Oyczystym ięzykiem wydane. W Lublinie w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1687 Tłuczyński Ignacy. Wielki rozmáitych Odpustow skarb. Z Przywileiow Papieskich y rożnych doświádczonych Autorow zebrány, wszytkim wiernym Chrystusowym otworzony, z przydatkiem inszego Nábożeństwá. Z dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Druk. dźiedźi. Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr. R.P. 1677. Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1677.
1577 Górka Ludwik. Wieczerza Panska ábo Nabozenstwo Do Nayświętszego Sakramentu W dźień Komunij y inszych czásow służące. B. m., (1712?).
1576 Górka Ludwik. Wieczerza Panska Abo Nabozenstwo Do Nayswietszego [sic] Sakramentu w Dzień Kommunij i innych czásow służące. A do Druku podáne Roku 1699. Z dozwoleniem starszych. W Drukarni I.K.M. Kollegium Kaliskiego Societatis Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1699.
298 Spangenberg Cyriacus (Spangenbergk Cyriacus, pseud.: Sylvester Candidus). Wider die böse Sieben ins Teufels Karnöffelspiel. M. Cyriacus Spangenberg. B. m., b. r. (Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1562).
475 Fademrecht Kaspar (Fademreich Caspar). Wichtige Religions Fragen von jetziger Zeit Kätzereyen, vorzeitten in Lateinischer Sprach aussgangen, jetzund aber [...] in Deutsche Sprach gebracht. Gedruckt zu Braunnssbergk bey George Schönfelss. Anno 1614. Braniewo, druk. Jerzy Schönfels, 1614.
1884 Weichardt Teodor Toamsz. Wiadomość o damach zabawna i pożyteczna z Różnych Autorów. w Grodnie w Drukarni J.K. Mości, Roku 1784. Grodno, druk. Jego Królewskiej Mości, 1784.
2187 Węzeł. Węzeł Miłosci Boskiey w Pasie Rzemiennym Nayświętszey Maryi Panny Dusze ludzkie z Bogiem krępujący. A Iasnie Wielmoznemu Stanisławowi na Złotym Potoku Potockiemu Wojewodzie Kiiowskiemu y Iasnie Wielmozney Helenie z Zamoyskich Potockiey Woiewodzinie Kiiowskiey, Od Obowiązanego wielą Dobrodzieystwami Konwentu Załozieckiego W. O. Augustynia: Ofiarowany Roku. Ktorego Syn Boski Hipostatycznie z naturą ludzką zkrępowany, z iedyney miłości, Swiat z Więzow Czartowskich na złotą Synow swiatłości wolność wyprowadził; we Lwowie w drukarni SS. Troycy 1755. Lwów, Druk. Bractwa św. Trójcy, 1755.
895 Bogi (Weselne). Weselne Bogi przy akcie swiętym małżenskym Jego Mości Pana Carola Ramseia y Jey Mości Panny Reginy Hornowey przy myłych godowych applausach wystawione. Elbląg, 28 Febr. 1651. Elbląg, (druk. Achacy Korel st.?), 1651.
1057 Continuation (Weitere). Weitere continuation dessen was ferner zu Ende des Reichs-Tages in Warschau vorgegangen. B. m., b. r. (Gdańsk, 1699).
2643 Klesch Daniel? Weh- und demuehtige Elend-Klage Derer aus dem Koenigreich Ungarn von Anno 1670. biss 1674. Jn denen juengsten Verfolgnngen [sic] unschuldig Vertriebenen, annoch hin und wieder in Deutschland, Und sonderlich in der Lausitz, Schlesien, Pohlen, Preussen, Curland, und andern Orthen zerstreueten kummerlich sich auffhaltendem, und bey acht Jahren her noch umbwallenden Prediger, Schuldiener und Elend-Maenner... Als ein Vor-Schall angestimmet, gestellet und beschrieben von einigen aus ihrem Mittel, Derer Nahmen auffgeschrieben sind im Himmel. Gedruckt im 1682, Heyl-Jahre. B. m., 1682.
953 Kaczorkiewicz Józef Antoni. Wąnnosc [sic] Duchowna Przed Maiestat Boga W Troycy Swiętey iedynego. Zachodząca. Z rożnych Modlitw, Godźinek, i nabożeństw, tak do P. Iezusa i Imięnia Maryey, iako też do innych Swiętych Patronow. Wynikaiąca. Affektami nabożnemi na wszytkie Swięta Vroczyste Chrystusa Pana, i Maryey Panny Matki iego Ozdobiona. Roku Pańskiego 1708. Przez X. Iozefa Antoniego Kaczorkiewicza Kapellana Klasztoru Panieńskiego Benedyktynskiego w Iarosławiu. Z Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney: W Drukarni I.K.M. Brackiey Lwowskiey Troycy P. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1708.
1096 Warschau vom 3. Julii (Relacja z posiedzeń sejmu). Warschau vom 3. Julii. [Relacja z posiedzeń sejmu w okresie od 27 czerwca do 3 lipca datowana z Warszawy 3 VII 1699]. B. m., b. r. (Gdańsk?, 1699).
1883 Warnung (Przestroga). Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung der Schwangerschaft oder Niederkunft. Przestroga przeciwko Dziecioboystwu, Zataieniu Brzemienności albo Połogu. B. m., b. r. (po 1797).
1031 Geschichte (Warhaftige). Warhafftige wunderbarliche dennoch auch anmütige Geschichte so sich dieses 1620. Jahr den 12. Martij St. N. in einem Dorffe nahe bey Dantzig zur Heubude geheissen begeben zugetragen und hören lassen von Trommelschlagen Schallmeyenpfeiffen und andern Musicalischen Instrumenten. Welches alles in des Schultzen alda mit Nahmen Jacob Dittloffs behausung zum ersten mahl in seinem Abwesende zum andern in seiner selbst eigen gegenwart vorgelauffen. Gedruckt zu Dantzigk durch Georg Rheten. Im Jahr 1620. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1620.
1120 Relation (Wahrhafftige). Warhafftige und ausführliche Relation von hoher Hand aus dem Feld-Lager bey Czudnow Betreffend die grosse Niederlage der Moscowiter und Cosaken in der Ukraine, wobey ein gewisser Bericht von dem glücklichen und Siegreichen Treffen Ihrer HochFürstl. Durchl. des Herren Crohnen Marschalcks so er den 26. Octob. unter Szklowa mit dem Mosskowitischen Unter-Feld-Hauptman Chowanski gehalten und den Feind in die Flucht gebracht. Anno 1660 [rz.]. B. m., 1660.
1121 Relation (Wahrhafftige). Warhafftige Relation von der Wunderbaren ansehnlichen und uberauss grossen Victoria, so durch Göttlichen beystandt von der Königlichen Maystat zu Pohlen unnd Schweden Armee unterm Commando Ihr. Excellentz dess Erläuchten Grossmächtigen Herren Herren Stanislay in Coniec pole Coniecpolsky, Castelan zu Crakaw und der Cron Polen General Feldtherren in Ukraina bey Ochmatowo am 30. Tag Januarij Anno 1644 wieder die Tattaren glücklich erhalten worden. Gedruckt im Jahr 1644. B. m., 1644.