Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
1455 Gdowski Zygmunt. Praxis Confessionalis breuissima Iussu Illustrissimi et Rev: Dn. Principis D. Ernesti Archiepiscopi Pragensis Legati Nati, etc. etc. Edita A. Fr: Sigismundo Gdovsky Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confessariorum (maxime Curatorum) quam paenitentium, in Archidioecesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, altera suspensionum, Appendice item omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragae in Antiqua Urbe, Typis Pauli Sessij, Typographi Archiepiscopalis. Anno 1625 [rz.]. Praha, druk. Pavel Sessius, 1625.
1625 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrzescianskiey filozofii. Wybrane z Rozmyślania czworakiey wieczności. Od Xiędza Iana Manni po włosku wydane. A od X. Idziego Estrixa po łaćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jezu kapłanow. Teraz oyczystym iężykiem [sic] od I.K.G.S.G.N. do uzywania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy. W drukarni Collegium Warszawskiego Societatis Jesu, 1728. Warszawa, druk. Jezuitów, 1728.
1624 Manni Giovanni Battista. Prawdy Powszechne abo Dowodne Nauki Chrzescianskiey Filozofii. Wybrane z Rozmyślánia Czworakiey Wieczności. Od Xiędza Iana Manni po Włosku wydane, a od X. Idziego Estrixa po Łáćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jesu Kápłánow. Teraz Oyczystym ięzykiem Od I.K.G.S.G.N. Do używania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy 1703. B. m., 1703.
1649 Nieremberg Juan Eusebio. Prawdy duchowne o doskonałośći chrześćiańskiey Wyięte z Ksiąg hiszpáńskich W.X. I. Euz. Nieremberg. Od iednego kawálera z Pedemontu ofiarowane Jasnie Wielmozney I.M.C.P. Annie na Iabłonowie Leszczynskiey Woiewodziny Lęcyckiey [sic] generałowey Wielgopolskiey [sic] Mośćiskiey Odalanowskiey starośćiny etc. etc. W Warszawie, w Drukárni Scholarum Piarum 1694. Warszawa, druk. Pijarów, 1694.
2194 Michał z Wiślicy. Praktyka gwiazd biegu po polsku w Krakowie uczyniona przez Mistrża z Wislicy Na rok Boży. 1536. Prassowano w Krakowie przez Floriana Ungleriusa. Na rok Boży. 1536. Kraków, druk. Florian Ungler, 1535.
1663 Praktyka gospodarska. Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730. B. m., 1730.
2295 Januszowski Jan. Praeparationes Devotae, Ad Digne Celebrandum, Seu Communicandum, Cum Variis Orationibus, Ex bonis & probatis Authoribus collectae. Sacerdotes qui accedunt ad Dominum sanctificentur, ne percutiat eos. Exodi 19. Cracoviae, Jn Officina Francisci Caesarij Anno Domini, 1628. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1628.
2157 Herbest Benedykt. Praelectio Ciceroniana pro Scholis Societatis Jesu, seu M. Tullii Ciceronis ad Quirites post reditum Oratio, opera Benedicti Herbesti Scite, diligenter, & commode Explanata. Nesvisii: Typis Radivilianis in Collegio Societatis Jesu, 1762. Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska, 1762.
2268 Cnoglerus Quirinus. Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
573 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Praecognitorum philosophicorum libri duo [...]. Hanoviae, ap. haer. Guilielmi Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.
800 Rosteuscher Johann Christoph, Nixdorff Christoph Andreas. Praecipua majestatis jura, dissertatione politica succincte explicata [...] praeside [...] disquisitioni publicae submittit Christoph. Andr. Nixdorff auctor [...] die XIII Julii, a. 1688 [rz.] [...]. Gedani, Impr. Dav. Frider. Rhetius 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
1016 Einzug (Prächtiger). Prächtiger Einzug welchen Ihre Königl. Majestät in Pohlen Augustus der II. etc. etc. etc. in Dantzig den 19. Martii st. n. Anno 1698. gehalten. Nebst einer Beschreibung der Stadt Marienburg und Dantzig nach der Copie gedruckt in Dantzig. Gdańsk, (ok. 1698).
2211 (Zaborów). Pozwolenie zamiany części [dóbr] W Zaborowie. B. m., b. r. (po 1764).
1392 Powinności. Powinnośći Chrżeściáńskie, to jest: Co pòwinien każdy Chrześćiánin wierzyć, y wiedżieć, aby był zbáwiony. Za dozwolonym Stárszych do Drucku podane. Roku Pańskiego 1729. W Drukarni Academiczkiei Coll. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
1661 Powinności chrześcijańskie. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1662 Powinności chrześcijańskie. Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J.K.M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli. Kraków, druk. Dominik Siarkowski, 1746.
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2291 Postanowienie. Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
23 Żabczyc Jan. Posełam [sic] Moskiewski. Przez Iana Zabczyca Pisany, Logogriph Autorow. Głowę mam Zenonową, szyię Aaroná, pierśi Biántesowe, nogi Ciceroná. W Krákowie, Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1606.
1396 Rambach Johann Jakob, Luther Martin. Porządna o Zbawieniu Nauka, naprzod w 24. Pytaniach krotko ogarniona, a napotym w. 273. Pytaniach, ktorych odpowiedźi z większey częśći z samego Pisma świętego wźięte, obszerniey rozbierana, z poprzedzaiącym Katechyzmem Błogosł. pam. D. Marćina Lutra. dla Szkoł Pruskich. W Krolewcu, Nakładem i Drukiem Jana Henryka Hartunga Dziedźiców. 1766. Królewiec, nakł. i druk. dziedziców Jana Henryka Hartunga, 1766.
1335 Fryderyk II, król pruski. Poprzedzaianca Informacya Krolewsko-pruska, dla Kupcow z Polski, z Rosseyskiey Ziemie, y z Ukrainy i z Wołoch do Slanska Krolewsko-Pruskiego na Jarmarki na Bydło w Brzegu, Wrocławiu i Świdnicy z Stadami Swoimi przychodzancych y nimi kupczancych. W wrocławiu przedrukował Karoł Wilelm Gras. Wrocław, druk. Karol Wilhelm Grass, (1750).
133 Popisy roczne. Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu. B. m., b. r. (1785).
756 Discurs (Pommerscher). Pommerscher Discurs von der Stettinschen Belagerung und dero Wiederstandes Ursachen aus den Pommerschen Chroniken des Landes Constitutionen und andern Nachrichten zusammengetragen. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
757 Waffen-Klang (Pommerischer). Pommerischer Waffen-Klang und Stettinischer Belägerungs-Zwang. Das ist: Kurtze und ausführliche Erzehlung von der Stadt Stettin, deroselben Situation [...] Belagerung und Einfassung von Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg [...] zusammen gezogen, und [...] heraus gegeben. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.
295 Seckerwitz Johann (Seccervitius Joannes). Pomeraneidum […] libri quinque: quorum priores tres heroico, posteriores duo carmine elegiaco conscripti sunt. Index materiarum, in singulis libris, sub finem operis est adiectus. Gryphiswaldiae Typis Augustini Ferberi. Anno 1582 [rz.]. Greifswald, druk. Augustin Ferber st., 1582.
1065 (Lillienhöck Andreas). Poloniae oratio habita a Legato Svecico. B. m., b. r. (1676).
1118 Relation. Pohlnische extraordinari Relation. Warschaw den 2. Martii 1691. Dantzig druckts David Friedrich Rhet. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
2262 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pogrzebne Kazanie Nád Zácnym Ciáłem Wielmożnego Pána, Je[g]o Mśći Pána. Piotra Wołowicza Czasznika W. X. L. Odpráwowane W Sidrze Roku 1624. Dnia 28. Márca Przez X. Baltazara Labęckiego Slugi Slowa Bozego. W Wilnie. Wilno, b. r. (1624).
2043 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1758. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1758.
2042 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1734. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber), 1734.