Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2075 Cursus. Cursus Semestris Laborum Publicorum & Privatorum Incluti Athenaei Gedanensis Dominicâ Primâ Adventus Domini P. P. Anno M DC XLV. Dantisci Typis Rhetianis. Nad tytułem: J.N.J. Gdańsk, druk. Jerzego Rhete II, 1645.
36 Curtius Daniel, Hoffman Johann Venzeslaus. Quinquaginta philosophis et martyribus a diva Catharina philosophorum principe et magistra recte ratiocinandi scientiam, edoctis [...] defendetur publice in Auditorio theologico Collegii Anno 1669 a R.D. Daniele Curtio [...] et G.D. Joanne Wenceslao Hoffman. Typis Henrici Schultz. B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1669).
440 Cyprian Johann (Cyprianus Joannes z Rawicza). Analysis fidei Christianae. Ex I. Joh.V,6. In Academiae Lipsiensis panegyri doctorali theologica die IX. Novembr. A.C. 1699 [rz.] exhibita a [...]. Lipsiae, Typis Christiani Gözii [1699]. Leipzig, druk. Christian Goetze, (1699).
442 Cyprian Johann (Cyprianus Joannes z Rawicza). Vocatio hominum universalis, Ex Act. XVII, 30. 31. iussu Maxime Rever. Facultatis Theolog. in Academia Lipsiensi in disputatione pro licentia Doctoris Theologi dignitatem capessendi a.d. XXI. et XXII. Augusti 1678 propugnabitur a [...]. Lipsiae, Literis Joh. Georg. [1678]. Leipzig, druk. Johann Georg, (1678).
1012 Cyprian Johann (Cyprianus Johannes). Historia Caroli Gustavi Potentissimi Svecorum, Gothorum, Vandalorumq. Regis Indultu Inclutae Facultatis Philosophicae sub praesidio M. Johann. Cypriani, Facultat. ejusd. Assessoris, Publicae Eruditorum Censurae exposita a. d. 31. Maji A. 1671. ab Auct. Resp. Samuele Fleisnero, Stet. Pom. Lipsiae, Literis Johannis-Erici Hahnii. Leipzig, druk. Johann Erich Hahn, (1671).
441 Cyprian Johann, Wolff Johann Heinrich. Dissertationem de partium homini essentialium numero, indultu inclutae Facultatis Philosophicae praeses M. Joh. Cyprianus, Polonus et respondens Joh. Henricus Wolff Waltersdorffio Variscus a. d. Augusti 1669 p.p. Cic. 3. De orator, c. 9 Minime sibi quisque notus est et difficillime de se quisque sentit. Jenae, Liter. Bauhoferianis [1669]. Jena, druk. Johann Jakob Bauhöfer, (1669).
2632 Cyryl Lukaris (Kyrillos Loukaris). Confessio Fidei Reverendissimi Domini Cyrilli Patriarchae Constantinopolitani scripta Constantinopoli Anno Domini 1630. B. m. i r. (1630).
2074 Czapski Walenty Aleksander. [List pasterski, z datą: Radymno, 1737]. Valentinus Alexander Czapski Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis. [Inc.: Onerosum & operosum officii Episcopalis munus, & plenum continuae Pastoralis solicitudinis solium…]. B. m., b. r. (1737).
1432 (Czarnckow Andreas von). In Magistratum Magnifici atq; illustris Domini, Domini Andrea, Baronis a Czarnckow etc. Rectoris Academię Francofordiae, Carmina gratulatoria; Iohannis Schosseri Aimiliani, Michaëlis Haslobij Berlinensis, Samuelis Corberi Francofordiani, Urbani Pyri Suetensis, Caspari Stolshagij Bernouiani. Francofordiae cis Viadrum, Anno 1569 [rz.]. Frankfurt a. O., (druk. Johann Eichorn st.), 1569.
1866 Czartoszewski Ludwik. Replika ze strony W. Ludwika Czartoszewskiego Szambelana Dworu Polskiego. Przeciwko WW. Kuratorom Dominika Głuchowskiego, Podczaszego Słonimskiego. B. m., b. r. (ok. 1790).
1869 (Czartoszewski Ludwik). Sprawa W.JP. Ludwika Czartoszewskiego Szambelana Dworu Polskiego. Z WW.JPP, Kuratorami Dominika Głuchowskiego Podczaszego Słonimskiego. Po Apellacyi od Dekretu Ziemskiego Wołkowyskiego w Roku 1790. Mca Xbra 22. dnia zapadłego […]. B. m., b. r. (ok. 1790).
15 Czasownik. Czasownik. Mohylew, (druk. Bracka, Maksym Woszczanka?, ok. 1701).
2263 Czernicki Aleksander. Głos Oratorski Poniewasz z dźwiękiem dzwonu, w pámięćiách ludzkich prętko niknie y ginie: dla tego przy Exequiách Jego Mośći Páná Bazilego Emanuela Brzostowskiego, Referendárzowicá W. X. Litt. Wileńskich: od Oycá Jego Mośći Chrzesnego, J[eg]o Mośći Páná Alexandra ná Czerznicách Czernickiego, Podstolego Wileńskiego: Głos ten niezgásłey zmarłego Jego Mośći Páná Bazilego Emanuela Brzostowskiego sławy [amoris ergo] posteritati zostáwiony. A In gratiam, umiárkowánia Wielmożnych Rodźicow nieznosnego żalu, do Druku iest wydány. W Wilnie Die 29. Maja. Roku 1668. Wilno, (1668).
2461 Czirlinski Karl (Czerlinski). Illustrissimo Joanni de Gnino Gniński palatinatum Pomeraniae et capitaneatum Skarseviensem d. 11 Octobr. a. 1694 ingressu capessenti applaudebat... Gdańsk, J. Z. Stolle, [po 11 X 1694]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1694.
2355 Czopowski Sewer. Kazanie Na Uroczystosc Swiętej Bjrgitty [sic] Wdowy w Kościele WW. PP. Birgitek [sic] Lubelskich Miane. Dnia 7. Pazdziernika 1789. Roku Prez [sic] JX. Sewera Czopowskiego Bernardyna Klastoru [sic] Lubelskiego Kaznodzieię. W Lublinie w Drukarni J. K. M. XX. Trynitarzów. Lublin, Druk. Trynitarzy, (1789).
921 Ćwiczenie codzienne. Cwiczenie codzienne przeciwko siedmią grzechow śmiertelnych. B. m., b. r. (przed 1700?).
1314 D. J. Der durch unermüdeten Fleiss gesuchte und glücklich gefundene Perlen-Schmuck, mit welchem bey Hochzeitlichem Liebes-Feste, den 24. Febr. 1688. Der Wohlehrwürdige und in Gottes Wort Wohlgelahrte Herr Daniel-Ernestus Jablonski, Hiesigen Hoch-Gräffl. Gymnasii wohlbestalter Rector, und der Reform. Polnischen Gemeine allhier ordentlicher treuer Lehrer, an der Edlen Vielehr- und Tugendreichen Jungf: Barbara, gebohrnen Fergushyllin, sich ergetzete Gab, nebst Anwünschung aller Erspriessligkeit, Ihrem in Treu- und Ehr-bezeugung ergebenem Diener D.J. Folgende geringe Zeilen ein. Zur Lissa druckts Michael Buck. Leszno, druk. Michał Buk, (1688).
1547 Daça Antonio (Daza, Dazza). Historya o paciorkach Niebeskich, ktore sam Pan Jesus blogosláwic [sic] raczył, y Łáski nádác. Na przyczynę Błogosławioney Ioanny della Croce, Zakonu s. Franćiszka Trzećiey Reguły, ktorey Zywot, Cuda, Zachwycania, Obiawienia y łaski krotko opisane są, przez Oycá Antoniego Dazza, tegoż Zakonu S. Franćiszka de Obseru. Prowincyey Conceptionis B.M.V. Kronikarza Zakonu tegoż. A teraz przez Oyca Wincentego Morawskiego, Zakonu Bráćiey Mnieyszych Bernárdynow ná[zwa]nych, Diffinitorá Prowincyey Polskiey, Lektorá ś. Theologiey w klasztorze Wárszáwskim, z Włoskiego z pilnośśią [sic] na Polskie przetłumáczony, na własne rozkazanie Wielebnego Oycá Krzysztofá Scipioná Campo, Ministrá y Prowincyałá tey Prowincyey Polskiey. W Krak. W Druk. Mácieia Andrzeiowczyká, 1261 [sic]. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1621.
443 Dach Simon (Dachius Simon). Einfältige und wolgemeinte Trostreimchen bey [...] Hintritt aus dieser Welt des Weiland [...] Sigismund Scharffen, Königl. Mayst. in Pohlen und Schweden Secretarien etc. welcher 1652 [...] dieser Sterbligkeit entbunden im 42. Jahr seines Alters [...] An die Hochbetrübte Fr. Witwe, Fraw Reginam [...]. [Królewiec] Gedr. durch Johann Reusner [1652]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, (1652).
444 Dach Simon (Dachius Simon). Schuldige Ehren […] dem [...] Friedrich von Döhnhoff, Königl. Mayett. zu Pohlen und Schweden [...] Cammerherrn und Kriegs Obristen, Starosten zu Augustowa [...] welcher in [...] 1650. 8. Augustm. sanfft und selig eingeschlaffen und 12. Weinmonat [...] in der löbl. Stad Insterburg beygesetzt worden. Den Hoch Edlen Hinterbliebenen zu Trost auffgerichtet von [...]. Königsberg, gedr. durch Johann Reusnern [1650]. Królewiec, druk. Jan Reussner, (1650).
2462 Dach Simon. Devotissima pietas qua natalem Friderici Wilhelmi, principis electoris celebrat... Królewiec, P. Mense, 1647. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1647.
2463 Dach Simon. Devotissimus cultus erga auspicatissimum thalamum Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenbuirgici ac Ludovicae, Friderici Heinrici, Arausionum principis, filiae. Królewiec, J. Reussner, 1647. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
2464 Dach Simon. Devotissimus cultus quo natalem Friderici Wilhelmi, principis electoris celebrat... 1648, 14 Calend. Mart. Królewiec, P. Mense, 1648. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1648.
2465 Dach Simon. Texte der Musik, welche bei dem Friedrich Wilhelm, in Preussen Herzogen höchsterfreulichen Geburtstag zu feiern, in der Königsbergischen Academie von Valentin Thilen und von vier preussischen vom Adel untertänigst gemacht worden 1649, 16 Hornung. Królewiec, J. Reussner, [przed 16 II 1649]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1649.
1548 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęsliwey Wiecznośći Tak Kapłanom dla dyspozycyi chorych y na śmierć skazanych, iako tez samym chorym y zdrowym, przez rozne Akty a osobliwie przez Osmiodniową Rekollekcyą Łatwą y krotką na szczęśliwą smierć przygotowac się pragnącym ofiarowana. Roku ktorego się Bog szukac zbawienia ludzkiego na ten swiat wyprawił 1722. B. m., 1722.
1549 Dambrowski Józef (Dąbrowski). Zabawa zbawienna (współwyd.) zob. Dambrowski Józef (Wyprawa Duchowna 1722). B. m., 1722.
2238 Dambrowski Mikołaj. Summariusz abo zbiór krótki praerogatyw, łask y odpustów Bractwu Szkaplerza Przenaświętszey Panny Mariey z Góry Karmeli należących, także powinności dla uczestnictwa ich krótko opisane, dla braciey y sióstr w tym bractwie będących do druku podany przez x. Mikołaia Dambrowskiego, theologa doktora, zakonu karmelitańskiego. Z dozwoleniem starszych. W Krakowie, w drukarniey Macieia Andrzeiowczyka, R. P. 1634. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
63 Dambrowski Samuel. Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Niedźielnych przez cały rok. Z Pisma Swiętego i Doktorów Kośćielnych, według Starożytney Nauki i Porządku Prawdźiwego Chrześćiańskiego Kościoła. Na cześć i chwałę Wielkiego Boga i Zbawićiela Jezusa Chrystusa zebrane a z nowu w druk podane. Edycya III. W Brzegu, Nakładem i Typem Jana Ernesta Trampa. 1785. Brzeg, nakł. i druk. Jan Ernest Tramp, 1785.
1013 Daniecki Jan. Vanda […]. Aurum quisquis habes, nihil est quod caetera poscas Auro nihil fingi mente potest melius. W Krakowie w Drukárni Mikołáiá Szárffenbergera Roku Pańskiego 1599. Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1599.
1928 Dankwart Baltazar (Danquart Baltazar). Kazanie ná Niedźielę Wtorą Postu w Kośćiele Collegiaty Wárszawskim S. Jana miáne. Od Wielebnego X. Balcera Dankwarta Societatis Iesu. Kaznodźieie Ordynaryinego tegoż Kośćiołá. We Gdańsku, drukowana przez Davida-Fridericha Rhetiussa Roku Pánskiego 1675. Gdańsk, druk Dawid Fryderyk Rhete, 1675.