Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1503 Serce. Serce Nabozne Miłośćią Boską przez roźne Cnot Swietych Akty Zapalone. a przez X. Maximiliana Czerniakowskiego Societatis Iesu. Z ięzyka Łácinskiego na Polski odnowione. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc: Iesu. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
1440 Drużbicki Kasper. Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic]. Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
1742 Rezonancja i konsonancja. Seraficzna Archikonfraternij Troycy Przenayswiętszey, między Przeswiętnym Karmelem y Swiętą Kalwaryą rezonancya y konsonancya. Rzecz samá Archikonfraternii Troycy Prns. Konfraternij Szkaplerza S. Nayśw. Maryi Panny, z Gory Kármelu, do Kośćioła Rychwałdskiego dawno wprowadzonych. Nabozne zabawy Teraz przy nowey Drodze Krzyża Pana Jezusowego Seráfickiego áffekta głośniey się y wdźięczniey Wydaiące. W Krakowie, w Drukarni Akademickiey. Kraków, Druk. Akademicka, b. r. (po 1700).
1594 (Kajetan św.). Serafickiemu Oycu, Wielkiemu Cudotworcy, Niesłychanych ieszcze łásk Boskich nayhoynieyszemu Podskarbiemu. Zywemu w Synách swoich, życiá Apostolskiego Fenixowi Oycu Swiętemu Kaietanowi, Ktorego Bog łáskáwy, Koronie Polskiey áż do tąd záchował w kożdey [sic] potrzebie, ále osobliwie przećiw Tureckiey potędze, y iey áż do końcá zepsowániu, Patronowi. Niegodny sługá iego Zákonnik D.D.D.F.A.O.E. w Wárszáwie, w Drukárni Oycow Scholarum Piarum. R. 1701. Warszawa, druk. Pijarów, 1701.
936 (Kajetan św.). Serafickiemu Oycu Wielkiemu Cudotworcy, Niesłychanych ieszcze łask Boskich nayhoynieyszemu Podskarbiemu, Zywemu w Synach swoich życia Apostolskiego Fenixowi Oycu Swiętemu Kaietanowi, Ktorego Bog łaskawy, Koronie Polskiey aż dotąd zachował, w każdey potrzebie, ale osobliwie przeciw Tureckiey potędze, y iey aż do końca zepsowaniu, Patronowi. Niegodny sługa iego Zakonnik D.D.D.C.M.C.C.R.P. We Lwowie w Drukarni Brackiey Troycy SSS Roku Panskiego 1746. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1746.
1092 Rationes (Septuaginta graves). Septuaginta graves arduae Rationes ob quas Regem Poloniae nec non Senatores et Nobilitatem Regni, defensioni in Hungaria, Bohemia et alibi locorum inevitabili necessitate susceptae, non adversari, neq. committere decet ut huic negotio implicentur. Quarum nonnullae ad Regem a Dn. Generalis missae, postea vero a Generoso quodam Deo, Regi et Patriae fideli Polono, pacis avido, auctae, informando unicuiq. Germanica Latina lingua publicatae sunt. Thucyd. Lib. 2. Stultum est movere bellum, si florente statu liceat retinere pacem. B. m., b. r. (po 1619).
1533 Arnoldus a Jesu Maria. Septennał siedmiorakiego nabozenstwa ktore prześwietna Iozefa S. Konfraternia w kośćiołách wielebnych oycow karmelitow bosych siedm razy w rok odpráwuie. Złozony z przydatkiem Septenny, y innych nabożeństw, dla wygody bráći y siostr bractwa Jozefa Swiętego wydany. Jasnie Wielmoznemu Imći panu Franciszkowi Jozefowi z Czekárzewicz Tarłowi kasztellanowi Lubelskiemu, Wieluńskiemu, Pilźinskiemu, etc. staroscie ofiarowany Roku ktorego Bog Wćielony pod oycowską Iozefa S. Protekcyą, Natury Ludzkiey przyiął konfraternią 1729 wydrukowany. W Krakowie, w Drukárni Jakuba Matyaskiewicza J. K. M. typográfá. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1729.
1693 (Wincenty Ferreriusz św.). Septenna albo Nabozenstwo do Swiętego Wincentego Ferreryusza, Wyznawcy Zakonu S. Oycá Dominika. Cudami Po cáłym świećie Chrześćiánskim słynącego. A w Kośćiele Bożego Ciáłá WW. OO. Dominikánow Lwowskich wielkiemi łáskámi Wsławionego, We wszelkich ták wiecznych, iáko y doczesnych potrzebách Patrona Doswiadczonego. Za dozwoleniem Stárszych wydrukowane. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J.K.M. Uprzywilejowanego Typografa, Roku P. 1739. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1739.
2781 Canaletto Lorenzo. Sentimenti di giubilo per il giorno natalicio di Augusto Terzo re di Polonia. Dresden, druk. Johann Wilhelm Harpeter (wdowa), 1753.
143 (Lubomirski Jerzy Marcin). Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771. B. m., b. r. (1771).
2627 Waasberghe Johann Anton Janson von (Waesberghe). Sendschreiben einiger Personen an einander uueber allerley Materien. Danzig, bey J. v. Waasbergs Witwe, 1748. Gdańsk, wdowa Johanna von Waasberga, 1748.
2001 Naeranus Samuel. Senatus Gedanensis Anagrammaticus. Dantisci, Typis Rhetianis. Anno 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1632.
2093 Devotiones. Selectae Devotiones Ad S. Iudam Apostolum. Sanctum. Ioannem. Nepomucenum Sanctum. Dismam Poenitentem Latronem. Et Sanctum. Franciscum Xaverium Adjunctis Orationibus S. Brigittae. Lublini Typis Collegij Soc: Jesu Anno 1721. Lublin, druk. Jezuitów, 1721.
733 P. F. Selbst-Streit zwischen Leid und Freude angerichtet und geschlichtet von der Liebe. Bey dem hochzeitlichen Ehren-Tag dess [...] Friderici Zamelii [...] und der [...] Anna Elisabethae [...] Augustini Bachmans [...] nachgelassenen Fr. Wittwen. Besungen von [...]. Elbing, Gedruckt durch Achatz Corellen 1677. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1677.
2693 Łobarzewski Ignacy. Sekretna konferencya między S. P. Xiązęciem Sułkoskim Woiewodą Poznanskim, A Marszałkiem Gurowskim w Wiecznosci. Roku 1791. B. m., b. r. (Łuck, Druk. Dominikanów), 1791.
2062 (Wend Georg). Seiner Königl. Majestät zu Polen Augusti II. Verwandnüs mit Ihro DDD Durchl. denen vier Weltlichen Churfürsten des H. Röm. Reichs. B. m., b. r. (1698).
2068 Bębnowski Rajmund. Secundum Augurium Inclyti Palatinatus Lublinenesis Comitiorum Gemina Celsissimae Lubomirsciorum Domus Sydera è Purpureo Sreniavae alto Saluti publicae Exorientia Celsissimi Illustrissimi Ac Excellentissimi Domini Domini Sac: Rom: Imp: Principes Comites in Wiśnicz. Jarosław & Grodzisko Antonius Lubomirski, Casimiriensis, Rycensis, Barscensis &c. Capitaneus, Sacrae Regiae Majestatis Colonellus Franciscus Lubomirski, Olsztynensis, Uszycensis, Lipnicensis &c. Capitaneus Ceu Castor & Pollux In Ortu suo Maximi A Devinctissimo Celsissimorum Nominum Cultore Admodum Reverendo Patre Fr: Raymundo Bębnowski Sacrae Th: L. & Phil: Profess: Ordinis Praedicatorum Humilis pennae Salutario Plausu Adorati Anno Uniti cum Carne Humana Dei 1733. Lublini Typis Collegii Lublinensis Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1733.
241 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Secunde Parthenices opus sanctissimae Virginis Catharinae passionem heroico carmine co[m]plectens, Non minus cultū q[uam] pium. Magistri Gregorii Bredekophs de Konitz Epigramma ad Lectorem. Sanctos intendens Catharine nosse triumphos, Innumeras poenas, fataque dira nimis [...] Auxilium famulis prestat ubique suis. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1519).
2450 Büthner Adam. Secunda votiva super optatissimo ex castris Dantiscum reditu et ingressu in invietum urbis ejusdem emporii Mundanum ad Ostium Maris Balthici propugnaculum Vladislai IV, regis Poloniae gratulatio. Gdańsk, J. Rhete, 1635. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
2265 Cnoglerus Quirinus. Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Wilno, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603.
2560 Schmieden Joannes Ernestus. Scutum regium inter astra. B. m., b. r. (Gdańsk, 1684).
2597 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). Scutum crucis regium, in astris triumphans. B. m., b. r. (Gdańsk, 1684).
647 Maukisch Joannes (Maukisch Johann). Scrutinium publicum, philologico-theologicum in quo locus de Scriptura Sacra ex generali instructione et catena Fidei per Septem classis secundae auditores industrios sic resolvetur, ut dicta Biblica ex fonte ipso recitata, et grammatice ac logice resoluta excutiantur, de iis conclusiones theologicae propositae syllogismis confirmentur, et de controversiis in hoc loco motis formaliter, tum opponendo, tum respondendo disputetur. In Majore Gymnasii Gedanensis auditorio [...] die 15 Julii Anno MDCLX instituendum. Ad quod invisendum [...] invitantur a [...]. Dantisci, Imprim. Dav. Frider. Rhetius (1660) [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660.
294 Scripta. Scripta quaedam publice proposita in Academia Regiimontis. Mense Aprili Anno. 1547 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Weinreich, 1547.
1530 Androzzi Fulvio. Scieszka poboznego chrzescianina, z Włoskich scriptow kápłaná iednego Societatis Iesu. Przekładánia X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach popráwiona. W Poznaniu, W Drukárni Woyciecha Regulusa, R. P. 1648. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1648.
1670 Ścieżka niebieskiej mądrości. Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X.F.P.S.S.K. y T.J.W.J.M.P.H.P.L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754. Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
2829 Schweitzer Bernardi Mathias a. Schweitzer Bernardi Mathias a: Epaeneticon historico poeticum ad heroicos Viennae a Turcarum exercitu defensores. Sevilla, druk. Tomás López de Haro, (1684).
1144 Warner von Warhausen Philotheus. Schwedischer Spiegel. worinnen nicht allein sie selbsten klärlich zu ersehen und zu erkennen was sie für [...] auffrichtige fromme Christen seynd etc. Sondern auch alle [...] Stands-Personen [...] der Schweden Falschheit und Betrieglichkeit in [...] ihrem thun und handel zu mercken und sich für solchen arglistigen [...] Leuten zu [...] bewahren Vornemblich [...] wordurch alle Evangelische welche sie in dem Teutschen Kriege [...] betrogen Ihre [...] Gottlose Falschheit [...] erkennen können und [...] sich für [...] Schwedischen Joch worunter Pommern [...] gerahten fürzusehen haben [...] durch Philotheum Warnern von Warhausen. Itzo durch einen Liebhaber der Warheit aus der Holländischen Sprache in Hoch-Teutech übersetzet. [1658]. B. m., b. r. (1658).
1179 Antagonista (Schwedischer). Schwedischer Antagonista oder Punctual-Gründliche Gegenstellung derer newlicher Zeit hero Ton schwedischer seiten ertichteten Land und Leute bethörenden auss Stettin gegebenen Zeitungen dem Authoren zu besserer Belerung und der hellen Wahrheit zu stewrwol-meinëd verfasset. Anno 1659 [rz.]. B. m., 1659.
586 Klein Jakob (Klein Jacobus). Schuldigste Mitleydens-Bezeugung und lezter Nach-Ruhm bey [...] Leich-Bestattung des [...] Johann Ulrichen Dobrzensky Freyherrn von Dobrziniec [...] Anno 1623 gebohren und Anno 1670. den 7. Junii sehligst verblichen [...] Auss Danck-schuldigstem Andencken wehmütig vorgestellet [...]. Königsberg, gedr. durch Friderich Reusnern [1670]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).