Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1678 Sławski Wawrzyniec. Nowa Ná Jásną Gorę Częstochowską Peregrynacya, to iest Nabozenstwo. W nowo wydánych Pieśniách y Modlitwách, odpráwuiącym podroż do Przecudownego Obrazu Nayśw. Maryi Pánny, ná Jasney Gorze Częstochowskiey, niezliczonemi łáskámi słynącego, potrzebne, y pożyteczne. Jasnie Wielmoznym Wiktoryi z Goińskich Gaiewski, Kásztelánowy Konárskiey, y Eleonorze z Koźmińskich Jaraczewski, Kásztelánowy Lęndzkiey [sic], Pániom, y Dobrodzieykom. Jáko Rodowitośćią Krwi Przezacney ziednoczonym, ták zárownie ozdobę Swiątnic Boskich kochaiącym, ná dowod osobliwszey wdźięcznośći, y obligacyi. Przez W. X. Wawrzynca Sławskiego, Dźiekána Smigielskiego, Ofiarowane. A z dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku podane Roku Pańskiego 1756. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1756.
1712 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca, przy Zakonnym milczeniu swiatu zawołana. A teraz z pod Zakonnego Welum, pod Protekcyą Herbownego Nałęcza Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani Ludowiki z Skaławskich Kozminski, Woiewodziny Kaliskiey oddana. Roku Pańskiego, ktorego pod zásłoną nátury ludzkiey Bog się táił 1748. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1748.
1737 Prowiant anielskiego chleba. Prowiant Anielskiego Chleba dla Duszy y ćiáłá, wystarczaiący záwsze, Sakrament Przenaysw. Teraz dla nowego Serc Chrześćiańskich áppetytu, Herbowną Nawą Jáśnie Wielmożnego Iegomośći Páná P. Władysława z Szołdr Szołdrskiego, Generała Wielkopolskiego, Rogozińskiego etc. starosty. Ustawicznym Adoratorom Trzech Przenayśw. Hostyi w Kośćiele Poznańskim Wielebnych Oycow Karmelitow śćiśleyszey Obserwancyi, z osobliwszemi od Oycá S. Benedykta XIV. Odpustámi, przez Rzymski Tyber do Polski Zprowadzony. Roku, ktorego się Swiát zgłodniały odżywił, 1747. W Poznaniu, w drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1747.
1656 Owaniszewski Elekt. Głos synogarlicy na pustyni swiatá tego jęczącey, to iest nabozne duszy chrzescianskiey rozmyslania, do Pana Boga oblubienca wiecznego wzdychania y w chrześćiańskiey doskonałośći cwiczenia. Przez niektorego kápłaná z Zakonu Serafickiego S. Franciszka Oycow Reformatorow zebrane y do druku we Lwowie w Roku 1735 podane. Teraz záś świeżo Roku Pańskiego 1739 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1739.
911 Grodzicki Stanisław, bernardyn. Pustynia Dusze Bogoboyney albo Cwicżenie wszelkiemu stanowi wielce do żbáwienia pozyteczne, y bárdzo potrzebne. To jest: Przez dni osm medytácye, sposoby Dusze oczyszczenia y oświecenia y z Bogiem się ziednoczenia żamykaiące przez X. Stánisłáwá Grodycyuszá Minoritę Obserwánta, Sporządzona y do Druku Podana. Roku Pánskiego 1697. w Poznániu w Drukárni Akádemickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1697.
1562 Dziardyn duchowny. Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722. Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
1633 Meta zbawienna. Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona (współwyd.) zob. Dziardyn duchowny (1722). Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
2225 (Bonawentura św.). Immortale Virtutis & Sapientiae Argumentum Jn Mariano Seraphico Doctore Divo Bonaventura Jn Ecclesia AA. RR. PP. Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Ab Uno e Societate Jesu, Oratoria Panegyri Repraesentatum. Posnaniae, Anno 1687. Superiorum permissu Typis Academicis Societ: Iesu,
2411 Recueil. Recueil De pensées de Ciceron, de Maximes morales, de petits contes également propres à amuser. Et à inspirer le goût de la vertu, de Devoirs de l’homme, de Religion en général, de Droit naturel, de Fables, de Lettres, de Narrations, de Harangues, de Poésies tirées des meilleurs Auteurs, d’Histoire des quatre premieres Monarchies. A l’Usage De La Jeune Noblesse, qui étudie la langue Françoise. A Polock. Dans l’Imprimerie du College de la Compagnie de Jesus. Privilégiée par sa Majesté Imperiale. 1793. Avec Approbation. Połock, Druk. Jezuitów, 1793.
2288 Starzeński Melchior. Zabawy. Quaeramus, seria, ludo. Część II. Poczajów, Druk. Bazylianów, 1787.
2091 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie. Jewaggielije Siriecz: Błagowiestije B[o]goduchnowiennych Jew[an]g[ie]listow, Za dierżawy Jego M[i]ł[os]ti wielikago Korola Staniesława Awgusta. [Na odwrocie karty tytułowej:] Bł[a]gosłowienijem że Jego Preos[wia]szczenstwa Kyr Kypriana Steckago [...]. Tszczanijem że i izdiwienijem Monachow Czina S[wia]tago Wasilija Wielikago wo S[wia]toj Czudotwornoj Poczajewskoj Ławrie. trietije typom. Izdanoje. Leta [...] Ot wopłoszczenija że B[o]ga Słowa, [1780]. Poczajów, druk. Bazylianów, 1780.
2160 Leiturgikon. Leiturgikon si es[t’] Służebnik Sodierżaszcz w siebie po czinu s[wia]t: Wostocz: C[e]rkwi Liturgii, Iże w s[wia]tych ot[e]c n[a]szych Ioanna Złatoustago, Wasilija Wielik: i Grigorija Dwojesłowa, s Służbami Niedielnymi, Prazdnicznymi, i obszczimi Wtorie Typom izdadies: w Obitieli Uspienija Pr[ie]s[wia]tyja B[ogorodi]cy Poczajewskoj Lieta ot Wopłoszcz. S[y]na B[o]żyja 1744. Poczajów, Druk. Bazylianów, 1744.
264 Pantheus Johannes Augustinus (Pantheus Joannes Antonius). Ars et theoria transmutationis metallicae cum Voarchadumia, proportionibus, numeris et iconibus rei accomodis illustrata. Ioanne Augustino Pantheo Veneto authore. Veneunt apud Viuantium Gautherotium in via Iacobea sub intersignio Sancti Martini [Paris, V.Gaultherot] 1550. Paryż, druk. Vivant Gaultherot, 1550.
2310 Hozjusz Staniław. Traite de Stanislaus Hosius Eveque de Varme, De l’expresse parole de Dieu, traduit par Lancelot de carle Evesque de Riez. A Paris De l’imprimerie de M. de Vascosan, rue s. Iaques, à l’enseigne de la Fontaine, 1560. Paryż, druk. Michel Vascosan, 1560.
207 Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus). De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568. Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
2099 Mably Gabriel Bonnot de. Collection Complète Des Ouvres De L’Abbé De Mably. T. VIII: Du gouvernement et des lois de Pologne. Des États-Unis d’Amérique. A Paris, de l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin. L’An III de la République. Paryż, druk. Ch. Desbriere, 1794/1795.
2100 Mably Gabriel Bonnot de. Collection Complète Des Ouvres De L’Abbé De Mably. T. XIII: De la Situation politique de la Pologne en 1776. Le Banquet des Politiques. De l’Étude de la Politique. Des Maladies politiques et de leur Traitement. Du Commerce des Grains. De la Superstition. Note de l’Éditeur de l’édition de 1790. Notre Gloire ou nos Rêves. De la Paix d’Allemagne. De la Mort de l’Impératrice-Reine. A Paris, de l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin. L’An III de la République. Paryż, druk. Ch. Desbriere, 1794/1795.
2164 Rulhière Claude Carloman de. Histoire, Ou Anecdotes Sur La Révolution De Russie; En L’Année 1762. A Paris, Chez Desenne, Imprimeur-Libraire, au Jardin Egalité, nos. 1 et 2. An V de la Rép. 1797. Paryż, Desenne, Imprimeur-Libraire, 1797.
2619 Beckher Georg / Radau Michael, Lipsius Justus. Georgii Beckheri Elbingensis Orator Extemporaneus; Seu Artis Oratoriae Breviarum bipartitum: Cujus Pars prior praecepta continet generalia, posterior praxim in specie ostendit. Accessit nunc in finem Justi Lipsii Epistolica Institutio. Varadini, Apud Abrahamum Szenciensem cIɔ Iɔ LvI. Oradea, druk. Abraham Szenczi Kertész, 1656.
2491 Hacki Michał Antoni. Regalis hymen principis Maximiliani Emanuelis cum Maria Teresia Regni Poloniarum principissa virgine sponsalibus sacris decantatus a. 1694. [Oliwa, druk. Cystersów,] 1694. Oliwa, druk. Cystersów, 1694.
2492 Hacki Michał Antoni. Regium nomen Joannes regis Poloniarum combinationes literales includens et anagrammata poemate efformans. Oliwa, druk. Cystersów, [1677]. Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
1000 Copia sine originali. Copia sine orginali seu litterae in spatiis imagi Nariis, Gallico idiomate conscriptae, praeloq. nuper mandatae, confutantur. Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
31 (Rychtercius Franciscus). Ex universa philosophia, primos in conclusiones collectos fructus, Mariae, Matri aeternae veritatis, throno Increatae Sapientiae, Palladi Olivensi, novellae plantationes olivarum, D.D.D. quae sub auspiciis ejusdem clementissimae patronae suae, propugnabuntur publice a F. F. studiosis in Monasterio Olivensi [...] Assistente [...] Francisco Rychtercio [...]. Typis Monasterii Olivensis. Anno 1673 [rz.]. Oliwa, druk. Cystersów, 1673.
2490 Hacki Michał Antoni. Gloria coronae corona gloriae urbs virgo Dantiscum avitis geminae crucis et virtutis suffulta trophaeis acrosticho-heroica panegyri decantata a. 1698. Oliwa, druk. Cystersów, 1698. Oliwa, druk. Cystersów, (1698).
2544 Praetorius Matthaeus. Lyrica ad famam vocalem echo de captivato hoste in acie Tauricanae cohortis ductore invicta principis Jacobi dextera, insonans per... Oliwa, druk. Cystersów [J. J. Textor, 1686]. Oliwa, druk. Cystersów (Jan Jakub Textor), 1686.
2502 (Jan III Sobieski). In nativitate divi Ioannis. Oliwa, [b. dr., 1674]. Oliwa, (1674).
439 Maria Cunitz (Cunitia Maria von Löwen). Urania propitia sive Tabulae Astronomicae mire faciles, vim hypothesium physicarum a Kepplero proditarum complexae; facillimo calculandi compendio, sine ulla Logarithmorum mentione, phaenomenis satisfacientes. Quarum usum pro tempore praesente, exacto, et futuro, (accedente insuper facillima Superiorum Saturni et Jovis ad exactiorem, et coelo satis consonam rationem, reductione) duplici idiomate, Latino et vernaculo succincte praescriptum cum Artis Cultoribus communicat Maria Cunitia. Das ist: Newe und Langgewünschete, leichte Astronomische Tabelln, durch derer vermittelung auff eine sonders behende Arth, aller Planeten Bewegung, nach der länge, breite und andern Zufällen, auff alle vergangene, gegenwertige, und künfftige Zeits Puncten fürgestellet wird. Den Kunstliebenden Deutscher Nation zu gut, herfürgegeben. Sub singularibus Privilegiis perpetius, sumptibus Autoris, Bicini Silesiorum. Olsnae Silesiorum Excudebat Johann Seyffertus, Anno 1650 [rz.]. Oleśnica, druk. Johann Seyffert, 1650.
22 Smol Melchior. Castrum Doloris in aeviternam memoriam Principibus illustrissimis Patronis gratiosissimis Amicis amicorumq[ue] desideratissimis è cedro Parnasséâ erectum, pullo Elegiarum velamento intectum à Melchiore Smolio Crucimontano, Pastore Redzevviciano. Olsnae Silesiorum Ex Officinâ typograph. Johann-Seyfferti, Anno 1644 [rz.]. Oleśnica, druk. Jan Seyffert, 1644.
1458 Grotke David. Catechismus-Büchlein, oder Einfältige Kinder-Lehre, wie sie in öffentlicher Kirch-Versamlung zu Dribiz, in Gross-Polen, den Heil. Catechismum Lutheri besser zuverstehen, alle Son- und Feier-Tage, in der Mittags-Stunde, mit lebendiger Stimme fürgesaget, wiedergefodert, erkläret, und mit allem Fleiss getriben wird; vor sechszehn Jaren zusammen gesezet, und anitzo auss höchstdringender Nothdurfft, für die Jugend daselbst, in Druck gegeben von M. David Grotken Pfarrern daselbst. Zur Oels druckts Joh: Seyffert. Oleśnica, druk. Jan Seyffert, (1668).
1445 Ewangelie. Ewangelie y Episztoły, w Polskim y Niemieckim języku, ná Káżdą Niedźielę y Świętá. Uroczyste przez cáły Rok. Ewangelia, und Episteln: auff alle Sontage und fürnemste Feste, durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslaw zum Nutz, auss dem Deutschen ins Polnische gebracht worden. In verlegung Christian Brachvogeln, Bürgern und Buchhändlern in Bresslaw. Zur Oelss, gedruckt bey Johann Seyffart, Anno 1665. Oleśnica, druk. Jan Seyffert nakł. Krystiana Brachvogla, 1665.