Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1503 Serce. Serce Nabozne Miłośćią Boską przez roźne Cnot Swietych Akty Zapalone. a przez X. Maximiliana Czerniakowskiego Societatis Iesu. Z ięzyka Łácinskiego na Polski odnowione. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc: Iesu. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
1504 Seydel Christoph (Seidel Christoph). Jura quae circa Processus Forenses, in Silesia Principaliter autem in Metropoli Vratislavia, eidemque Vicinis Locis Observantur Accesserunt Duo Tractatus de Jure et Jurisdictione Silesiorum, cum Indice Locupletissimo. Wratislaviae, apud Ernestum Christianum Brachvogelium, Bibliop. 1724. Wrocław, nakł. Ernest Krystian Brachvogel, 1724.
1505 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1506 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa Pana Naszego, z Modlitwami. Potym Rożány Wianek Naświętszey P. Máryey. Przydáne są teraz Modlitwy przy Mszey świętey, do Komuniey, y Litánie. W Kra: Druk: Marć: Filipow. Roku, 1632. Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1632.
1507 Sobolus Urbanus. Disputatio Logica de Inventione in qua syn Theō Praesidente M. Urbano Sobolo Francofurtano Respondebit Paulus Palczowsky à Palczowitz et Brzesnitz Eq. Pol. Francofurti, Typis Nicolai Voltzij, Anno 1597. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, 1597.
1508 Stieff Christian. Schlesisches Historisches Labyrinth oder Kurtzgefaste Sammlung von hundert Historien Allerhand denckwürdiger Nahmen, Oerter, Personen, Gebräuche, Solennitäten und Begebenheiten in Schlesien aus den weitläufftigen gedruckten Chronicken und vielen geschriebenen Uhrkun- den zum Vergnügen allerhand Liebhaber Schlesischer Geschichte, in einem kürtzern und bessern Zusammenhange mit vielfältigen neuen Beyträgen zu der alten und neuen Schlesischen Historie, verfertiget. Bresslau und Leipzig, bey Michael Hubert 1737. Wrocław i Leipzig, nakł. Michael Hubert, 1737.
1509 Stoeckel Christian Gottlob. Abhandlung von einem uralten Briefe der Schöppen zu Halle von 1235. mittelst dessen dieselben auf Verlangen des Schlesischen Herzogs Heinrichs des Bärtigen der Stadt Neumarkt ihr Stadt-Recht mitgetheilet, und auf welches 1250 die Stadt Brieg von Herzog Heinrich dem Dritten ausgesetzet worden, mit einer vollständigen Abschrift desselben, und einigen andern Anmerkungen über alte Briegische Membranen, welche in den neuen diplomatischen Beyträgen zu Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte eingeschaltet sind; von Christian Gottlob Stöckel, Stadt-Syndico, Waysenamts-Präside und des Königlichen Handlungsgerichts bey sitzern zu Brieg. Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp, 1771. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1771.
151 Warta Jan. Lexicon Latinopolonicum. To iest Dictionarz per ordinem literarum dostátecznie po Łáćinie zebrány y ná Polskie przełożony. Wszystkim w ięzyku Láćinskim się báwiącym bárzo potrzebny. Alias Kalepin skrocony. Per Joannem Wartham. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. Cracoviae, In Officina, apud Haeredes Iacobi Sibeneicheri Anno Domini 1616. Kraków, druk. dziedziców Jakuba Siebeneichera, 1616.
1510 Strimesius Samuel. Orgines Morales, Seu Dissertationes aliquot Selectiores, Vera Moralium Fundamenta Complexae, quas, Perpetuô Respondentis Officiô functus, publicè defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Oderam, Literis Christophori Zeitleri, Anno 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
1511 Synopsis. Synopsis Totius Sacrae Scripturae Seu: Summaria Vulgatae, et Tirini Veteris et Novi Testamenti Facies, in usum Archidioecesis Leopoliensis. Wratislaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Imp. J. Christ. Schlunke, Fact. 1758. Wrocław, Johann Christoph Schlunke w druk. Akademickiej (Jezuickiej), 1758.
1512 Twardy Paweł. Der grosse Verlust, den vir bei dem Tode unsers grossen Königes empfinden, wurde in der St. Christophori Kirche in Breslau 1786. vorgetragen den 10ten September 1786. von Paul Twardy, Pastor bey der Polnischen und Deutschen Gemeine daselbst. Breslau, bey Gottlieb Löwe. Wrocław, nakł. Gottlieb Löwe, (1786).
1514 Wagner Daniel. Carmen de Dignitate, Praestantia, et vtilitate bonarum Literarum, scriptum à Daniele Wagnero Titschinense, Marcomanno. et dedicatum Generoso et Magnifico Ivveni Domino Samveli Dembinio à Dembian, Haeredi in Rythuuiani, etc. Lipsiae, Iohannes Beyer imprimebat, Anno gratiae 1581 [rz.]. Leipzig, druk. Johann Beyer, 1581.
1515 Widnicki Józef. Felicitas è Periculis. Oratio Academica Die D. Josepho Sacra Coram Illustrissimo ac Excellentissimo S.R.I. Comite Capitaneo Regio Regimine, ac Directorie Inclitiq; Ducatus Lignicensis Proceribus in Academica Regia Josephina ab Illustrissimo Domino Domino Comite Josepho Vidnicky Polono ex Palatinatu Russiae publicè habita anno 1737. Lignicii imprimebat Theophilus Ehrenfrid Waetzoldus. Legnica, druk. Theophil Ehrenfried Wätzold, (1737).
1516 Winkler Andreas (jun.). Carmen de S. Staphano Protomartyre, Amplissimo Inclytę Reipubl. Cracoviensis Senatui, ab Andrea Andreę Wingleri Filio Wratislauiensi Artium et Philosophię Magistro, I.VQ Baccalaureo, aũtte Caess. et Pontif. Notar. Publ. dedicatum. Cracoviae, Apud Stanislaum Scharffenbergium. Anno Domini, 1568. Mense Februario. Kraków, druk. Stanisław Szarfenberger, 1568.
1517 Wolff Christian. Disputatio Physica de Motu Terrae Copernicaeo, quam Praeside Viro Praecellente atq. Praeclarissimo Dn. M. Christiano Wolfio Ampliss. Facult. Phil. Adjuncto Dignissimo, Patrono ac Studiorum Suorum Promotore Longe Honoratissimo. Ad Diem XXVI. Aug: 1670 [rz.]. in Auditorio Majori Publicae Eruditorum Ventiliationi Exponit Johannes Kurtzmann, Uratisl: Sil: Wittebergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. Wittenberg, druk. Matthäus Henckel Matthaeus, (1670).
1518 Wujek Jakub. Ewanielie y Epistoły, tak Niedźielne jako y wszystkich Swiąt, ktore w Kościele Kátolickim, według Rzymskiego porządku przez cáły Rok czytáią. Przez D. Iakuba Wuyka Societátis Iesu, przełożone. Przydane są ktorych niebyło w stárych, Lekcye y Ewánielie ná wielu Swiętych. Tákże na Suchedni. Postne w ćiąż idą. w Lublinie w Drukárni Collegij Societátis Iesu Roku Páńskiego. 1686. Lublin, druk. Jezuicka, 1686.
1519 Wujek Jakub. Ewangelie y Epistoły, ták Niedźielne jáko y Wszystkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez X. Jakuba Woyka Societatis Jesu, Przełoźone Przydane są ktorych nie było w starych, Lekcye y Ewangelie ná wielu Swiętych. W Drukarni Academickiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. 1737. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1737.
152 Wieniawski Ignacy. Ignacy Wieniawski Kommendant Miasta Krakowa do Obywatelow Mieszkańcow tego Miasta. B. m., b. r. (1794).
1520 Zabel Henning. Nona Disputatio de Structura Syllogismi. Quam Divina adspirante gratia in celeberrima Septemvirali cis Viadrum Academia, Anno aerae Christianae 1600. Praeside M. Henningio Zabel. M. Disputab. Joannes Volsky à Russinowo, Eques Polonus. Francofurdi Typis Yoltzianis. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, (1600).
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
1526 Afekta (Strzeliste). Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W.W.X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
1527 Akty (Codzienne). Codzienne Akty Z Nabożeństwem Do Ran W Nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego, Przez Jednego Kapłáná Societatis Jesu. Zá pozwoleniem Stárszych Wydane. Teraz zaś powtornie Przedrukowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1528 Aland Jan. Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633. B. m., 1633.
1529 Sposób (Nabożny). Nabozny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey, Ktory się zwykł chorami odprawiać przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony, Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz. Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1687.
153 Richard Charles Louis. Wolter między nieboszczykami. Wykład z francuskiego. Ergo erravimus! w Krakowie 1784. Kosztem Ignacego Grebla Typografa y Bibliopoli J.K.Mci. Roku 1784. Kraków, druk. i nakł. Ignacy Grebel, 1784.
1530 Androzzi Fulvio. Scieszka poboznego chrzescianina, z Włoskich scriptow kápłaná iednego Societatis Iesu. Przekładánia X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach popráwiona. W Poznaniu, W Drukárni Woyciecha Regulusa, R. P. 1648. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1648.
1531 (Anna św.). Dziewięc nabozenstwa do S. Anny Krolowey Niebá y Ziemie, N. P. Maryey Matki, á Boga Wcielonego Babki, ná pámiątkę dźiewięć miesięcy, przez ktore Corkę swoię N.P. w żywoćie nosiłá spisane. Teraz swiezo dla większego honoru, y czći tey S. Pátronki pomnożeniá, sumptem I.W.I.M.P. Woiewodziney Sieradzkiey przedrukowane. Z pozwoleniem stárszych. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey, Roku Páńskiego 1716. Częstochowa, druk. Paulinów, 1716.