Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1675 Skarb nowy. Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1726.
1674 Skarb nieprzebrany. Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
1657 Palma Blasius. Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony. Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany. B. m., b. r. (Kraków?, druk. Łukasz Kupisz?, 1654?).
1673 Skarb drogiej śmierci. Skarb drogiey smierci szczęśliwą wiecznośćią otaxowany, złotym kluczem dobroczynney hoynośći wielmoznego Iego-Mosci P. Stanisława kniazia Szuyskiego, Skárbniká Powiátu Pińskiego, y oraz Wielmozney Jey-Mosci Pani Heleny z Ordow kniahyni Szuyskiey Skárbnikowey Powiátu Pińskiego, na Kongregacyą Dobrey Smierci w Kośćiele Národzenia y Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Kollegium Pińskiego Societatis Jesu, z Łaskámi Stolice Apostolskiey otwarty. Roku Páńskiego 1727. W Wilnie w Druk. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1727.
776 Reyer Johann. Siste gradum Viator ! Princeps heic situs est. vita et nomine Theodoxus gente et genio Cleobulus vocibus vernaculis Boguslaus Radziwilius [...] summus rerum Arbiter [...] evolavit [...] hoc quicquid est literarum clementissimo suo Principi ac Domino morti ejus immaturae illacrumans posuit. Regiomonti [1670] Praelo Reusneriano. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
1447 Fischer Ernst Friedrich. Silesii Extra Silesiam am Episcopi, Tribus Decadibus Comprehensi et in lucem editi, âb Ernesto Friderico Fischero, Mega Tshirnensi Sileſ SS. Theol. Cultore. Schlichtingkovii, Typis Joannis Christophori Wildi. 1707. Szlichtyngowa, druk. Jan Krzysztof Wild, 1707.
242 Meienreis Andreas. Sigismundus Meienreis Elbingen[sis], Andreae Filius, Michaelis Nepos [...] aetatis annum quintum egressus, scholamque novam primum ingressus, librum hunc nouum, Bibliothecae nouae, Nouo seculo, Nouoque exemplo, De peculio suo vouit, dedit, donauit, Vouetque, dat et donat, Aetatis privilegio, volente et consentiente patre renuncians. Lugduni Batavorum, Ex Typographeio Christophori Guyotij Anno 1600 [rz.]. Leiden, druk. Christoffel Guyot, 1600.
154 Woronicz Jan Paweł. Sielanka Bolechowice. B. m., b. r. (1784).
1672 Siedem pacierzy. Siedm pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi do Nayświętszey Panny Maryi z kakplerza [sic] s. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Naydrosższey Krwi Pána Jezusowey y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie, Przedrukowane. W Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1723. Lublin, druk. Jezuitów, 1723.
1073 Motiven (Siebenzig hochwichtige). Siebentzig hochwichtige und erhebliche Motiven, warumb sich der König in Polen so wol die Senatores und der Adel wider die Ungarn Böhmen und anderen Orthen auss unvermeydentlicher Hochdringender noth angenommene Defensiones nicht setzen oder in dieses Wesen ein mischen und flechten lassen sollen. Deren etliche durch den Herrn Generalem [sic] Ihrer Mayestät zugeschicket: Hernach aber von einem andern Gott seinem Könige und Vaterlande getrewen friedliebenden polnischen Herrn vermehret und männiglich zur nachrichtung in den Druck gegeben worden. Thucyd. im II Buch. wer unbedrängt nur haben kan den lieben Fried kein Krieg fang an in Sprüchen Salomonis Cap. I.V.10 etc.: Mein Kind […]. Nachgedruckt zu Güstrow 1620. Güstrow, 1620.
2435 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. 1677. B. m. (Gdańsk), 1677.
2436 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. B. m., b. r. (Gdańsk, 1677).
2673 Voltaire. Sermon du papa Nicolas Charisteski, prononcé dans l’église de Ste Toleranski, village de Lithuanie, le jour de Ste Épiphanie. B. m. i r. (Genève, 1771).
2012 Olszowski Andrzej. Sermo parentalis in exequiis serenissimi et potentissimi principis Divae Memoriae Joannis Casimiri Poloniae et Sveciae régis. Dictus sub tempus Comitiorum Regni. Varsaviae in Ecclesia Collegiata Sancti Joannis Baptistae Die XVIII. Februarii Anno 1673 [rz.]. B. m. (Warszawa), 1673.
2009 Olszowski Andrzej. Sermo […] ad sacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. B. m., b. r. (ok. 1669).
2011 Olszowski Andrzej. Sermo […] ad sacacram caesar. majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archi-Ducissam Austriae, Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Die Rede […] die Durchläuchtigste Eleonoram, Princessin zu Ungern und Bohemen Ertz- Hertzogin in Oesterreich zu stifften und zu schlissen Redners und vollmächtigen Abgesandten Gehalten in Wien Den XIII Monats-Tag Decembris, Anno 1669 [rz.]. Auss dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet durch Eliam Constantium von Trewen Schröder genant. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, ok. 1669).
2010 Olszowski Andrzej. Sermo […] ad sac. caesaream majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Typis Warsauiensibus. Warszawa, (ok. 1669).
2438 Aschenborn Daniel. Serenissimus princeps ac dominus Michael Thomas Koributhus, rex Poloniae ipso festo s. Archangeli Michaelis a. 1669 Warsawiae coronabatur. Gdańsk, S. Reiniger, [po 29 IX 1669]. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1669.
2593 Thilo Valentinus. Serenissimus domus Brandenburgicae splendor, quem Friderico Wilhelmo, principi electori ipsa natalis solennitate publica, generosi aliquot e nobilitate Borussa juvenes 1649 exhibuerunt, dirigente... Królewiec, J. Reussner, [1649]. Królewiec, druk. Jan Reussner, (1649).
2528 Naeranus Samuel. Serenissimo principi Vladislao Sigismundo, Poloniae electo regi, anagramma. Gdańsk, J. Rhete, 1632. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1632.
2549 Schelwig Samuel (Schelguig Samuel). Serenissimo Poloniarum regi, Johanni III. etc. d. 13 Maji 1694 panegyricam orationem habebit Johannes Schultze, ad quam audiendam invitat Athenaei rector... Gdańsk, D. Fr. Rhete, [przed 13 V 1694]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1694.
2449 Brosius Venceslaus Gerson. Serenissimo Johanni III. regi Poloniarum etc. nunc triumphales laureas fascesque in urbem suam Gedanensem inferenti, felicem ingressum carmine anagrammatico gratulatur Musa... Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1677. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1677.
2561 Schmieden Joannes Ernestus. Serenissimo Joanni Stephano Wydzgae, episcopo Varmiensi, nunc Joannis III regis sacramenti causa ad Prussos legato. [B. m., dr., 1676]. B. m., b. r. (1676).
2500 (Jan Kazimierz, król). Serenissimo Joanni Casimire etc., principi Ludovicae Mariae Gonzagae etc. in devotionis testimonium ob pacis exorientis faciem utriusque serenissimaeque Majestatis nominum anagramma, carmine metrice recurrente testatur Conventus B. M. de Oliva S.O.C. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1660.
2432 (Georg Wilhelm, elektor brandenburski). Serenissimo Georgio Wilhelmo, principi electori exequias solvendas civibus academicis indicit rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], J. Reussner, 1642. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1642.
2431 (Academia Regiomontana). Serenissimo Georgio Wilhelmo eiusdemque filio Friderico Wilhelmo felicissimum in Borussiam adventum gratulatura, maecenates invitat Academia Regiomontana. Królewiec, dziedzice W. Segebade, 1638. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1638.
2430 (Academia Regiomontana). Serenissimo domino Georgio Wilhelmo pro tranquillandae patriae susceptis laboribus, publico nomine gratias acturi maecenates... invitant rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
854 (Jerzy III, książę brzeski i legnicki). Serenissimo celsissimoque Principi [...] Georgio Duci Silesiae Ligio-Bregensi [...] lugenti dolorificum suae illustrissimae conjugis [...] Sophiae Catharinae ducissae Lignicensis et Bregensis [...] XXI Martij MDCLIX pie placideque defunctae obitum, consolatoria haec Carmina humilime offerunt sequentes Gymnasij Ducalis Alumni bonae indolis positi in Ordine prinio. 1659 [rz.]. B. m., 1659.
1126 Schultz Johann. Serenissimo atq. potentissimo principi ac Domino, Domino Joanni III. Poloniarum Regi. Pio, Felici, Augusto Libertatis non Sarmaticae tantum, sed et Europaeae Libertatis Vindici ac Statori invictissimo, inter publicos Maji Mensis ac memoriâ pacis olivensis excitatos plausus et Communes ex restitutâ Regis Optimi Sanitate Laetitiae Vernae Sensus in Splendidâ Auditorum Coronâ, panegyris habita â Joanne Schultziô Prusso-Polono. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1694).
2444 Behr Christoph. Serenissimae principis Mariae Casimirae, reginae Polon. ingressum in urbem Gedanensem, a. 1676, 20 August. simulque in discessum eiusdem Serenissimae, 1676, 7 Sept. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete (?), 1676).